Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2008. a määruse nr 75 „Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2014
Avaldamismärge:RT I, 05.08.2014, 10

Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2008. a määruse nr 75 „Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord” muutmine

Vastu võetud 31.07.2014 nr 124

Määrus kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 24 lõike 6 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2008. a määruses nr 75 „Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Arst teatab raskest ja surmaga lõppenud tööõnnetusest ning töötajale tööõnnetuse tagajärjel ajutise töövõimetuse määramisest viivitamata kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Tööinspektsiooni kohalikule asutusele, esitades määruse lisas 1 toodud vormi kohase teatise.

(2) Kui füüsilisest isikust ettevõtjaga toimub olukorras, kus ta töötab samal töökohal koos ühe või mitme tööandja töötajatega, raske või surmaga lõppenud tööõnnetus või talle määratakse tööõnnetuse tagajärjel ajutine töövõimetus, teatab arst juhtunust Tööinspektsiooni kohalikule asutusele lõikes 1 sätestatud korras.

(3) Kui töötajal toimus nahka läbistav kokkupuude nakkuskahtlase või nakkustekitajat kandva eseme, inimese või loomaga, mille korral alustatakse ennetavat ravi, teatab arst sellest Tööinspektsiooni kohalikule asutusele lõikes 1 sätestatud korras.”;

2) määrust täiendatakse §-ga 11 järgmises sõnastuses:

§ 11. Tööõnnetusest teatamine Tööinspektsiooni poolt

(1) Tööinspektsioon teatab viivitamata kirjalikult või oma kliendiportaali kaudu kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tööandjale § 1 lõigetes 1 ja 3 nimetatud teatise saamisest.

(2) Kui füüsilisest isikust ettevõtjaga toimub olukorras, kus ta töötab samal töökohal koos ühe või mitme tööandja töötajatega, raske või surmaga lõppenud tööõnnetus või talle määratakse tööõnnetuse tagajärjel ajutine töövõimetus, teatab Tööinspektsioon viivitamata kirjalikult või kliendiportaali kaudu kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis § 1 lõikes 1 nimetatud teatise saamisest tööandjale, kes korraldab füüsilisest isikust ettevõtja tööd või kellega tal on lepinguline suhe.”;

3) paragrahv 2 tunnistatakse kehtetuks;

4) määrust täiendatakse §-ga 21 järgmises sõnastuses:

§ 21. Tööõnnetusest teatamine tööandja poolt

(1) Kui tööõnnetuse tagajärg on surm või nähtavalt raske vigastus, näiteks lahtine luumurd, ulatuslikud haavad, jäsemete, sõrmede või varvaste amputatsioon või muud sellist, teatab tööandja Tööinspektsiooni kohalikule asutusele ning surmaga lõppenud tööõnnetuse korral ka politseile viivitamata telefoni teel järgmised andmed:
1) töötaja ees- ja perekonnanimi ja kontakttelefon;
2) tööõnnetuse toimumise koht, kuupäev ja kellaaeg;
3) sündmuse lühikirjeldus;
4) tööandja nimi ja aadress;
5) teate edastaja ees- ja perekonnanimi, ametinimetus ja kontakttelefon.

(2) Tööandja esitab lõikes 1 loetletud andmed esimesel võimalusel Tööinspektsiooni kohalikule asutusele kirjalikult või kliendiportaali kaudu kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.”;

5) paragrahvi 4 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Tööandja esitab raporti Tööinspektsiooni kohalikule asutusele ja kannatanule või tema huvide kaitsjale kolme tööpäeva jooksul pärast tööõnnetuse uurimise lõpetamist.”;

6) paragrahvi 4 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Kui uurimise käigus selgub, et tegemist ei ole tööõnnetusega, lõpetab tööandja uurimise ja koostab akti, milles kirjeldab vabas vormis õnnetusjuhtumi asjaolusid ja esitab uurimise lõpetamise põhjuse. Akti allkirjastavad tööandja esindaja ja töökeskkonnavolinik, tema puudumisel töötajate usaldusisik. Tööandja esitab akti Tööinspektsiooni kohalikule asutusele ja kannatanule või tema huvide kaitsjale kolme tööpäeva jooksul pärast õnnetusjuhtumi uurimise lõpetamist.”;

7) paragrahvi 8 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tööandja peab kutsehaigestumise uurimise läbi viima hiljemalt 20 tööpäeva jooksul pärast kutsehaigestumise teatise saamist. Uurimine lõpeb määruse lisas 5 toodud vormi kohase kutsehaigestumise raporti koostamisega. Tööandja esitab raporti Tööinspektsiooni kohalikule asutusele ja töötajale või tema huvide kaitsjale kolme tööpäeva jooksul pärast uurimise lõpetamist.”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. septembril 2014. a.

Urve Tiidus
Kultuuriminister peaministri ülesannetes

Helmen Kütt
Sotsiaalkaitseminister tervise- ja tööministri ülesannetes

Margus Matt
Riigikantselei õigusloomeosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json