Teksti suurus:

Nõuded mootorsõidukijuhi koolitaja õppevahenditele, õppeväljakutele ja õppesõidukitele

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.08.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.04.2021
Avaldamismärge:RT I, 05.08.2014, 16

Nõuded mootorsõidukijuhi koolitaja õppevahenditele, õppeväljakutele ja õppesõidukitele

Vastu võetud 27.06.2011 nr 54
RT I, 28.06.2011, 33
jõustumine 01.07.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.02.2013RT I, 21.02.2013, 524.02.2013
29.07.2014RT I, 05.08.2014, 208.08.2014

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 112 lõike 2 alusel.
[RT I, 05.08.2014, 2 - jõust. 08.08.2014]

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse mootorsõidukijuhi koolitaja õpevahenditele, õppeväljakutele ja õppesõidukitele esitatavaid nõudeid.

§ 2.   Nõuded õppevahenditele

  (1) Õpetatava aine esitamiseks peavad olema õpetatavate teemade kohta asjakohased õppevahendid ja nende kasutamiseks vajalikud seadmed või visualiseerimisvõimalused.

  (2) Nõutavate õppevahendite loetelu ja õppevahendite või tarvikute olemasolu vajadus õpetatava mootorsõiduki kategooria kaupa on sätestatud lisas 1.

  (3) Mootorsõidukijuhi koolitusel kasutatav simulaator peab vastama käesoleva määruse lisas 3 sätestatud nõuetele.
[RT I, 21.02.2013, 5 - jõust. 24.02.2013]

§ 3.   Nõuded elektroonilise õppevormi õppekeskkonnale

  (1) Tagatud peab olema elektroonilise õppekeskkonna toimivus ning seal esitatav õppematerjal peab vastama „Liiklusseaduse” § 100 lõike 6 alusel majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega kehtestatud õppekavale esitatavatele nõuetele. Õppekeskkond peab sisaldama ülesandeid.

  (2) Õppekeskkond peab olema reaalajas jälgitav nii koolitajale kui ka õpilasele. Keskkond peab koolituse ja õpilase andmeid säilitama turvaliselt.

  (3) Õppekeskkond peab võimaldama suhtlemisvõimalusi õpilase ja õpetaja vahel ning koolitajale tagasiside saamise võimalusi materjali omandamise kohta.

  (4) Õppematerjal peab vastama õppekavale ning see peab olema esitatud loogilises järjestuses vastavalt õppekavas kavandatud loogikale. Õppekeskkond peab tagama nii loengute läbimise õppekavas toodud järjekorras kui ka võimaluse tagasi pöörduda juba läbitud õppeteemade juurde.

  (5) Õppekeskkond peab andma ülevaate õpilase õppetöös osalemise kohta ja võimaldama hinnata õppeteemade omandamist. Juurdepääs järgmise mooduli teemadele võimaldatakse juhul, kui eelnev õppeplaan täies mahus täidetud ja õpilane on omandanud õppekavas ettenähtud õpiväljundid, mida kontrollitakse mooduli läbimisel vahekontrolli abil.

  (6) Õppekeskkond peab võimaldama detailset ülevaadet elektroonilise õppeprotsessi toimumisest iga õpilase kohta. Õppekeskkond peab võimaldama elektroonilise õppelogi avaldamise juhi koolituse vältel ja viie aasta jooksul pärast juhi koolituse lõppemist. Õppelogi peab sisaldama „Liiklusseaduse” § 100 lõike 6 alusel majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega sätestatud õppetöö päevikus sisalduvaid andmeid.

  (7) Elektroonilise õppevormi õppekeskkond ja õppeprogramm registreeritakse enne kasutusele võtmist Maanteeametis.

§ 4.   Nõuded õppesõiduväljakule ja libedasõidu õppeväljakule

  (1) Koolitajal peab olema õppesõiduväljak või selle kasutamise võimalus. Õppesõiduväljak peab olema kõva kattega ning selle pindala peab olema vähemalt 1000 ruutmeetrit või rohkem, sõltuvalt õpetatava mootorsõiduki kategooriale ettenähtud sõiduharjutustest.
Õppesõiduväljak peab olema piisava suurusega, et tagada vastava kategooria mootorsõiduki ettevalmistamise õppekavas toodud sõiduharjutuste nõuetekohane ja ohutu sooritamine.

  (2) Juhi libedasõidu riskivältimise koolituse sõiduõpet viiakse läbi selleks kohandatud, muuks liikluseks suletud õppeväljakul. Libedasõidu õppeväljak peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) libedasõidu õppeväljaku üldpikkus peab olema vähemalt 300 meetrit ja üldlaius vähemalt 45 meetrit. Kui ehituslikult on libedasõidu õppeväljaku kasutamiseks eraldi tagasisõidutee, siis võib õppeväljaku üldlaius olla vähemalt 25 meetrit;
  2) libedasõidu õppeväljakut peab ümbritsema ohutustsoon laiusega vähemalt kümme meetrit;
  3) stardiraja pikkus kuni libedaosa alguseni peab olema vähemalt 100 meetrit;
  4) libedaosa pikkus peab olema vähemalt 80 meetrit;
  5) libedaosa laius raja alguses peab olema vähemalt kolm meetrit;
  6) libedaosa laius raja keskel peab olema vähemalt kaheksa meetrit;
  7) libedaosa laius raja lõpus peab olema vähemalt kaheksa meetrit;
  8) libedaosa maksimaalne haardetegur võib olla 0,25;
  9) rajaäärne ohutustsoon peab tagama ohutuse olukorras, kus sõidukite sõidukiirus on vähemalt 50 kilomeetrit tunnis.

  (3) Libedasõidu õppeväljaku vastavust lõikes 2 sätestatud nõuetele hindab Maanteeamet ja väljastab koolitajale sellekohase hinnangu. Õppeväljaku mõõtmed peavad tagama sõiduharjutuste läbiviimisel ohutuse ja isikute turvalisuse. Pimeda ajal toimuval õppel peavad harjutuste sooritamise kohad olema valgustatud.

§ 5.   Üldnõuded õppesõidukile ja varustusele

  (1) Õppesõiduk ja juhi varustus peavad vastama „Liiklusseaduse” § 100 lõike 7 alusel kehtestatud määruses sätestatud eksamisõiduki ja juhi varustuse nõuetele.

  (2) Õppesõiduk peab olema tähtaegselt läbinud tehnonõuetele vastavuse kontrolli.

  (3) Õppesõiduk peab olema puhas ja seal ei tohi olla ohtlikke või halvasti lõhnavaid aineid.

  (4) Õppesõidukil ei pea olema salvestusseadet.

§ 6.   Erinõuded õppesõidukile ja varustusele

  (1) Täiendusõppe korras C-, D- ja CE-kategooria mootorsõiduki juhtimise õigust taotleva ajateenija koolitamisel ei pea kasutataval õppesõidukil olema mitteblokeeruvaid pidureid ja kaheksakäigulist käigukasti.

  (2) Liikumispuudega isiku, kellel on tervisetõendi alusel lubatud juhtida ainult käsijuhtimisega autot, koolitamisel peab õppesõiduk vastama lisaks õppesõidukile esitatud üldnõuetele ka liiklusmeditsiini komisjoni ettekirjutusele.

  (3) Lisanõuded õppeautole on järgmised:
  1) õppeautol peab olema eest ja tagant nähtav lisa 2 kohane õppesõiduki tunnusmärk;
  2) õppeautona kasutatava sõiduki esiustel peab olema minimaalmõõtmetega 200×300 mm märgis koolitaja nimega või koolitaja kaubamärk „Kaubamärgiseaduse” tähenduses.

  (4) Lisanõuded õppemootorrattale, õppemopeedile ja juhi varustusele on järgmised:
  1) õppemootorrattal peab olema süütesüsteemi avariiline väljalülitus, pööratavad jalatoed ja raamile kinnitatud ohutuskaared;
  2) õppemootorratta ja õppemopeedi juht peavad olema õppesõidu ajal varustatud sidevahendiga, mille abil saab mootorsõidukijuhi õpetaja pidada õpilasega sidet;
  3) õppesõidul mootorrattaga ja mopeediga peab õpilane kandma eredavärvilist valgustpeegeldavat ohutusvesti, mille seljaosal on õppesõiduki tunnusmärk. Ohutusvest peab olema standardi EVS-EN 471 „Hoiatusrõivad professionaalseks kasutamiseks. Katsemeetodid ja nõuded” või selle standardiga vastavuses olevate nõuete kohane vähemalt 2. klassi ohutusvest või -riietus;
  4) mootorrattajuht peab õppesõidul kandma nõuetekohast turvariietust ja -varustust;
  5) mopeedijuht peab kandma kinnirihmatud motokiivrit.

§ 61.   Üldnõuded simulaatorile

  (1) Mootorsõidukijuhi koolitusel kasutatav simulaator peab olema sobilike omaduste ja funktsioonidega, mis aitavad kaasa koolitaja kinnitatud õppekavas toodud eesmärkide ja õpiväljundite saavutamisele. Kasutatav infotehnoloogiline lahendus peab tagama, et kasutatavad liiklusmärgid ja teemärgised ning teeliikluse põhimõtted vastavad Eestis kehtivatele õigusaktidele.

  (2) Simulaatori vastavust kehtivatele nõuetele hindab Maanteeamet. Maanteeamet väljastab koolitajale sellekohase hinnangu 30 päeva jooksul pärast koolitajalt taotluse saamist.
[RT I, 21.02.2013, 5 - jõust. 24.02.2013]

§ 7.   Rakendussäte

  (1) Elektroonilise õppevormi õppekeskkond peab vastama käesoleva määruse §-s 3 sätestatud nõuetele alates 2012. aasta 1. jaanuarist.
[RT I, 21.02.2013, 5 - jõust. 24.02.2013]

  (2) Enne käesoleva määruse jõustumist mootorsõidukijuhi koolitusel kasutatavad simulaatorid peavad saama Maanteeameti hinnangu hiljemalt 2013. aasta 31. maiks.
[RT I, 21.02.2013, 5 - jõust. 24.02.2013]

Lisa 1 Koolitaja õppevahendite loetelu

Lisa 2 Õppesõiduki tunnusmärk

Lisa 3 Mootorsõidukijuhi õppel kasutatavale simulaatorile esitatavad nõuded
[RT I, 21.02.2013, 5 - jõust. 24.02.2013]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json