Teksti suurus:

Noorteühingu aastatoetuse taotlemise, eraldamise ja eraldamisest keeldumise tingimused ja kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.08.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.11.2019
Avaldamismärge:RT I, 05.08.2016, 2

Noorteühingu aastatoetuse taotlemise, eraldamise ja eraldamisest keeldumise tingimused ja kord

Vastu võetud 29.07.2016 nr 52

Määrus kehtestatakse noorsootöö seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse noorteühingu aastatoetuse taotlemise, eraldamise ja toetuse eraldamisest keeldumise täpsemad tingimused ja kord.

§ 2.   Aastatoetuse taotlemine

  (1) Aastatoetust on võimalik taotleda üheks või kaheks kalendriaastaks.

  (2) Aastatoetust üheks kalendriaastaks võib taotleda noorteühing, mis lähtub oma tegevuses noorsootöö seadusest ja mille tegevus panustab vähemalt kahe Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2013. a korraldusega nr 572 kinnitatud „Eesti noortevaldkonna arengukava 2014–2020” (edaspidi noortevaldkonna arengukava) alaeesmärgi saavutamisse.

  (3) Aastatoetust kaheks kalendriaastaks võib taotleda noorteühing, mis lähtub oma tegevuses noorsootöö seadusest ja mille tegevus panustab kõigi nelja noortevaldkonna arengukava alaeesmärgi saavutamisse.

  (4) Aastatoetuse saamiseks esitab taotleja 1. novembriks Haridus- ja Teadusministeeriumile elektrooniliselt taotluse määruse lisas 1 oleval vormil.

  (5) Aastatoetuse taotlemisel lisatakse taotlusele:
  1) noorteühingu tegevuskava toetuse taotlemise aastateks;
  2) toetuse kasutamise eelarve aastate lõikes vormil, mis on avalikustatud Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel;
  3) noorteühingu arengukava, mis kehtib toetuse taotlemise aastate kohta;
  4) 7–26-aastaste noorte liikmelisus noorteühingus kohaliku omavalitsuse üksuste lõikes vormil, mis on avalikustatud Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel;
  5) juhul kui taotluse allkirjastanud isik tegutseb volituse alusel, siis tema esindusõigust tõendavad dokumendid.

  (6) Aastatoetuse taotlused, mille hindamisel leitakse, et nende tegevus ei panusta kõigi nelja noortevaldkonna arengukava alaeesmärgi saavutamisse, kuid panustab vähemalt kahe alaeesmärgi saavutamisse, hinnatakse kui aastatoetuse taotlusi üheks kalendriaastaks.

  (7) Haridus- ja Teadusministeeriumil on õigus aastatoetuse taotlejatelt vajadusel küsida lisateavet taotleja ja taotluse vastavuse kohta noorsootöö seaduses ja käesolevas paragrahvis kehtestatud nõuetele.

§ 3.   Aastatoetuse eraldamine ja selle eraldamisest keeldumine

  (1) Aastatoetust eraldatakse riigieelarves selleks ette nähtud vahendite ulatuses, lähtudes:
  1) noorsootöö ja noortepoliitika riiklikest eesmärkidest, mis on kehtestatud noortevaldkonna arengukavaga;
  2) noorteühingu taotletavateks aastateks kehtivast arengukavast;
  3) noorteühingu tegevuse ulatusest, selle kvaliteedist ja sisust;
  4) noorteühingu sihtgrupist ja liikmeskonnast, sealhulgas liikmete arvust;
  5) noorteühingu suutlikkusest, sealhulgas noorteühingu varasemate kohustuste täitmisest ja eelmisel aastal eraldatud aastatoetuse kasutamise sihipärasusest;
  6) aastatoetuse taotleja ja taotluse vastavusest kehtestatud nõuetele.

  (2) Aastatoetuse taotluste hindamiseks kehtestab valdkonna eest vastutav minister taotluste hindamise kriteeriumid ja hindamisjuhise käskkirjaga.

  (3) Aastatoetuse taotluste hindamiseks moodustab valdkonna eest vastutav minister nõuandva õigusega hindajate kogu käskkirjaga.

  (4) Hindajate kogu hindab esitatud aastatoetuse taotlusi ja eelneva kalendriaasta toetuse kasutamise aruandeid ning teeb Haridus- ja Teadusministeeriumile hiljemalt 10. veebruariks aastatoetuse eraldamise ja selle suuruse või aastatoetuse eraldamisest keeldumise ettepanekud koos põhjendustega.

  (5) Valdkonna eest vastutav minister otsustab aastatoetuse eraldamise või aastatoetuse eraldamisest keeldumise käskkirjaga, määrates aastatoetuse eraldamisel konkreetsel kalendriaastal eraldatava toetuse suuruse.

  (6) Noorteühingu puhul, kes on taotlenud aastatoetust kaheks kalendriaastaks, võetakse teise aasta toetuse eraldamise otsustamisel arvesse esimese kalendriaasta sisulise tegevuse ja aastatoetuse kasutamise aruande andmed. Aastatoetuse mittesihipärase kasutamise või aastatoetuse kasutamise aruande tähtaegselt esitamata jätmise korral on valdkonna eest vastutaval ministril õigus keelduda järgneva toetuse eraldamisest.

  (7) Aastatoetuse eraldamise või aastatoetuse eraldamisest keeldumise otsusest teavitatakse taotlejat kirjalikult taasesitatavas vormis viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

§ 4.   Lepingu sõlmimine, aruandlus ja kontroll

  (1) Aastatoetuse saajaga sõlmib Haridus- ja Teadusministeerium või Eesti Noorsootöö Keskus igal kalendriaastal aastatoetuse kasutamiseks lepingu.

  (2) Aastatoetuse saaja esitab Haridus- ja Teadusministeeriumile või Eesti Noorsootöö Keskusele hiljemalt 15. jaanuariks sisulise tegevuse ja finantsaruande aastatoetuse kasutamise kohta.

  (3) Haridus- ja Teadusministeeriumil ja Eesti Noorsootöö Keskusel on õigus kontrollida aastatoetuse sihipärast kasutamist ning küsida vajadusel aastatoetuse saajalt lisateavet.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Aastatoetuse saamiseks 2017. aastal esitab taotleja käesoleva määruse § 2 lõikes 4 nimetatud taotluse koos lisadega Haridus- ja Teadusministeeriumile hiljemalt 1. detsembriks 2016. a.

  (2) Hindajate kogu hindab 2017. aastaks esitatud aastatoetuse taotlusi ning teeb Haridus- ja Teadusministeeriumile toetuse eraldamise ning toetuse eraldamisest keeldumise ettepanekud koos põhjendustega hiljemalt 15. jaanuariks 2017. a.

  (3) Kuni uue riikliku valdkondliku arengukava kehtestamiseni lähtutakse noortevaldkonna arengukava alaeesmärkidest noorteühingu aastatoetuse taotlemisel ja hindamisel ka peale 31. detsembrit 2020. a.

  (4) Haridus- ja teadusministri 3. novembri 2010. a määrus nr 66 „Noorteühingu aastatoetuse taotlemise, eraldamise ja eraldamisest keeldumise tingimused ja kord” tunnistatakse kehtetuks.

Jürgen Ligi
Minister

Mart Laidmets
Üld- ja kutsehariduse asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa 1 Noorteühingu toetuse taotlusvorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json