Teksti suurus:

Maaeluministri määruste muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.08.2020
Avaldamismärge:RT I, 05.08.2020, 19

Maaeluministri määruste muutmine

Vastu võetud 30.07.2020 nr 55

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 19 lõike 1 alusel.

§ 1.  Maaeluministri 8. septembri 2015. a määruse nr 2 „„Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” tehnilise abi toetus” muutmine

Maaeluministri 8. septembri 2015. a määrust nr 2 „„Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” tehnilise abi toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) kulud on tehtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 65 lõigete 2 ja 6, artikli 67 lõike 1 punktide a ja d, artikli 68 punkti b ning artikli 68a lõike 5 kohaselt;”;

2) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 5 asendatakse sõna „mõistlikult” sõnadega „majanduslikult otstarbekalt”;

3) paragrahvi 4 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „artiklis 69” tekstiosaga „artikli 69 lõigetes 1 ja 2 ning lõike 3 punktides a ja b”;

4) paragrahvi 9 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „dokumendid” sõnadega „taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tähtaja jooksul”;

5) lisa 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Maaeluministri 13. novembri 2015. a määruse nr 16 „Kalandusandmete kogumise toetus” muutmine

Maaeluministri 13. novembri 2015. a määrust nr 16 „Kalandusandmete kogumise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõike 1 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Abikõlblik on § 2 lõikes 1 nimetatud tegevuse elluviimiseks vajalik kulu, mis on tehtud sihtotstarbeliselt ja majanduslikult otstarbekalt ning kõige säästlikumal viisil ning kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 65 lõigetega 2 ja 6, artikli 67 lõike 1 punktidega a ja d, artikli 68 punktiga b ning artikli 68a lõikega 5, sealhulgas:”;

2) paragrahvis 5 asendatakse tekstiosa „artiklis 69” tekstiosaga „artikli 69 lõigetes 1 ja 2 ning lõike 3 punktides a ja b”;

3) paragrahvi 9 lõigetes 1 ja 3 asendatakse tekstiosa „ning lõigetes 2 ja 3” tekstiosaga „ja lõikes 2”;

4) paragrahvi 9 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „dokumendid” sõnadega „taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tähtaja jooksul”;

5) lisad 1 ja 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 3.  Maaeluministri 12. veebruari 2016. a määruse nr 7 „Kalanduse kontrolli ja järelevalve toetus” muutmine

Maaeluministri 12. veebruari 2016. a määrust nr 7 „Kalanduse kontrolli ja järelevalve toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõike 1 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Abikõlblik on § 2 lõikes 1 nimetatud tegevuste elluviimiseks vajalik kulu, mis on tehtud sihtotstarbeliselt ja majanduslikult otstarbekalt ning kõige säästlikumal viisil ning kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 65 lõigetega 2 ja 6, artikli 67 lõike 1 punktidega a ja d, artikli 68 punktiga b ning artikli 68a lõikega 5, sealhulgas:”;

2) paragrahvis 5 asendatakse tekstiosa „artiklis 69” tekstiosaga „artikli 69 lõigetes 1 ja 2 ning lõike 3 punktides a ja b”;

3) paragrahvi 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 9 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „dokumendid” sõnadega „taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tähtaja jooksul”;

5) lisa 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 4.  Maaeluministri 25. novembri 2015. a määruse nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” muutmine

Maaeluministri 25. novembri 2015. a määruse nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” § 22 lõike 5 punkte 1 ja 2 ning lõike 6 punkti 1 täiendatakse pärast tekstiosa „artikli 3” tekstiosaga „lõike 2”.

§ 5.  Maaeluministri 6. augusti 2018. a määruse nr 46 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus” muutmine

Maaeluministri 6. augusti 2018. a määruse nr 46 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus” § 8 lõike 2 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõna „üks” sõnaga „null”.

§ 6.  Maaeluministri 27. veebruari 2017. a määruse nr 22 „Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus” muutmine

Maaeluministri 27. veebruari 2017. a määruse nr 22 „Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus” § 2 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „punktides b, c ja i” tekstiosaga „punktides b ja c”.

Arvo Aller
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

Lisa 2 Tehnilise abi toetuse maksetaotlusele esitatavad nõuded

Lisa 1 Kalandusandmete kogumise toetuse taotlusele esitatavad nõuded

Lisa 2 Kalandusandmete kogumise toetuse maksetaotlusele esitatavad nõuded

Lisa 2 Kalanduse kontrolli ja järelevalve toetuse maksetaotlusele esitatavad nõuded

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json