Teksti suurus:

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegeleva ettevõtja müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.08.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.08.2020, 26

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegeleva ettevõtja müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetus

Vastu võetud 31.07.2020 nr 56

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 19 lõike 1 ja § 5 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetme „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegeleva ettevõtja müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetus” raames toetuse (edaspidi toetus) andmise ja kasutamise tingimused ja kord.

§ 2.  Toetuse vorm

  Toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011 (ELT L 149, 20.05.2014, lk 1–66), artikli 69 lõikes 3 nimetatud vormis.

§ 3.  Toetuse maksimaalne suurus

  (1) Toetuse suurus § 4 lõikes 1 sätestatud taotleja (edaspidi taotleja) kohta ei tohi olla suurem kui:
  1) taotleja kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisel saadud toodete müügikäibe vähenemise suurus 2020. aastal 1. veebruarist kuni 30. juunini ja 1. juulist kuni 31. detsembrini võrreldes tema 2019. aasta sama ajavahemiku kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisel saadud toodete müügikäibe suurusega;
  2) taotleja 2019. aastal tasutud tulu- ja sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ja kohustusliku kogumispensioni makse (edaspidi tööjõumaksud) summa;
  3) 150 000 eurot.

  (2) Kui taotleja on suurettevõtja, siis arvestatakse toetuse suuruse määramisel Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 I lisas sätestatud toetuse määra.

§ 4.  Taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Toetust võib taotleda äriregistris registreeritud ettevõtja:
  1) kelle tegevusalaks on justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” lisa 16 „Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator (EMTAK)” järgi kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine (EMTAK-i jao C alajagu 10201);
  2) kellel on toiduseaduse alusel antud tegevusluba kala käitlemise valdkonnas.

  (2) Toetust saab taotleda 2020. aasta poolaasta kohta. Esimeseks poolaastaks loetakse ajavahemik 1. veebruarist kuni 30. juunini ja teiseks poolaastaks loetakse ajavahemik 1. juulist kuni 31. detsembrini.

  (3) Taotleja on täitnud taotluse esitamise ajaks maksudeklaratsioonide ja majandusaasta aruannete esitamise kohustuse.

  (4) Toetust võib taotleda, kui taotleja 2020. aasta asjaomase poolaasta kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisel saadud toodete müügikäive on vähenenud rohkem kui 15 protsenti võrreldes taotleja 2019. aasta sama poolaasta kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisel saadud toodete müügikäibega. Toetust ei anta, kui taotleja kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisel saadud toodete müügikäive on vähenenud rohkem kui 15 protsenti, kuid vähem kui 1000 eurot.

  (5) Toetust antakse taotleja kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisel saadud toodete müügikäibe vähenemise eest selles osas, mis ületab 15 protsenti tema vähenenud müügikäibest.

  (6) Taotleja peab vastama kalandusturu korraldamise seaduse § 27 lõikes 2 sätestatud nõuetele.

  (7) Taotlus peab vastama kalandusturu korraldamise seaduse § 27 lõikes 4 sätestatud nõuetele.

  (8) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonnas taotluse koos maksetaotlusega selleks ettenähtud tähtajal. PRIA teatab taotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded arvestusega, et teate avaldamise ja taotluse esitamise tähtaja alguse vahele jääks vähemalt 14 kalendripäeva.

  (9) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIA-le elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu järgmised andmed ja dokumendid (edaspidi koos taotlus):
  1) haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1–4 nimetatud andmed;
  2) taotleja registrikood;
  3) teave selle kohta, kas taotleja on mikro-, väike- või keskmise suurusega ettevõtja komisjoni soovituse 2003/361/EÜ, mis käsitleb mikroettevõtete, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete määratlust (ELT L 124, 20.05.2003, lk 36–41), kohaselt või suurettevõtja;
  4) kinnitus, et taotleja järgib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikes 1 nimetatud nõudeid ega ole pannud toime sama määruse artikli 10 lõikes 3 nimetatud pettust;
  5) kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisel saadud toodete müügitulu tõendav dokument või väljavõte raamatupidamisregistri kontost, milles on välja toodud kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisel saadud toodete müügitehingud 2020. aasta asjaomase poolaasta kohta ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisel saadud toodete müügiarvetest 2019. aasta sama poolaasta kohta;
  6) 2019. aastal tasutud tööjõumaksude summa;
  7) teave selle kohta, mitu protsenti on taotleja taotluses märgitud 2020. aasta asjaomase poolaasta kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisel saadud toodete müügikäive vähenenud võrreldes 2019. aasta sama poolaasta kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisel saadud toodete müügikäibega.

  (10) Taotleja esitab koos taotlusega toetuse väljamaksmiseks PRIA-le maksetaotluse, milles märgib summa, mille väljamaksmist ta taotleb.

§ 5.  Taotluse menetlemise tingimused ja kord

  (1) PRIA kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse vastavust toetuse saamise nõuetele, lähtudes kalandusturu korraldamise seaduse §-st 28 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikest 5.

  (2) Pärast taotluse esitamise tähtpäeva esitab PRIA Maksu- ja Tolliametile taotlejate nimekirja järgmiste andmete saamiseks:
  1) käibedeklaratsiooni andmed nende taotlejate kohta, kes on käibemaksukohustuslased;
  2) tuludeklaratsiooni vormi E andmed nende füüsilisest isikust ettevõtjate kohta, kes peavad raamatupidamise seaduse kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust;
  3) taotleja 2019. aastal tasutud tööjõumaksude summa.

  (3) PRIA hindab nõuetekohaseid taotlusi hindamisskaalal null kuni üks hindepunkti järgmiste hindamiskriteeriumite alusel:
  1) toetuse põhjendatus, mille puhul hinnatakse, kas on olemas probleem, kitsaskoht või kasutamata arenguvõimalus;
  2) toetuse mõju meetme eesmärgi saavutamisele, mille puhul hinnatakse, kas toetuse andmine panustab meetme eesmärgi saavutamisse;
  3) taotleja suutlikkus tegevus ellu viia, mille puhul hinnatakse taotleja kogemust kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisel;
  4) toetuse kulutõhusus, mille puhul hinnatakse, kas taotleja kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisel saadud toodete müügikäibe vähenemise arvutused on realistlikud.

  (4) Kui hinnatakse toetuse põhjendatust, antakse hindepunkte järgmiselt:
  1) null punkti, kui taotleja suhtes on algatatud sundlõpetamis-, likvideerimis- või pankrotimenetlus;
  2) üks punkt, kui taotleja suhtes ei ole algatatud sundlõpetamis-, likvideerimis- ega pankrotimenetlust.

  (5) Kui hinnatakse toetuse mõju meetme eesmärkide saavutamisele, antakse hindepunkte järgmiselt:
  1) null punkti, kui taotleja kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisel saadud toodete müügikäive on 2020. aasta asjaomasel poolaastal vähenenud kuni 15 protsenti võrreldes tema 2019. aasta sama poolaasta kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisel saadud toodete müügikäibega;
  2) üks punkt, kui taotleja kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisel saadud toodete müügikäive on 2020. aasta asjaomasel poolaastal vähenenud rohkem kui 15 protsenti võrreldes tema 2019. aasta sama perioodi kalapüügi-ja vesiviljelustoodete töötlemisel saadud toodete müügikäibega.

  (6) Kui hinnatakse taotleja suutlikkust tegevus ellu viia, antakse hindepunkte järgmiselt:
  1) null punkti, kui taotleja tegevusala ei ole justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” lisa 16 „Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator (EMTAK)” järgi kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine (EMTAK-i jao C alajagu 10201) või taotlejal puudub toiduseaduse alusel antud tegevusluba kala käitlemise valdkonnas;
  2) üks punkt, kui taotleja tegevusala on justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” lisa 16 „Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator (EMTAK)” järgi kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine (EMTAK-i jao C alajagu 10201) ning taotlejal on toiduseaduse alusel antud tegevusluba kala käitlemise valdkonnas.

  (7) Kui hinnatakse toetuse kulutõhusust, antakse hindepunkte järgmiselt:
  1) null punkti, kui taotleja kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisel saadud toodete müügikäibe langusest tingitud tulude vähenemine ei ole realistlik ega ole arusaadav, milliste arvutuste ja hinnangute alusel on taotluses esitatud kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisel saadud toodete müügikäibe vähenemine saadud;
  2) üks punkt, kui taotleja kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisel saadud toodete müügikäibe langusest tingitud tulude vähenemine on realistlik ning on arusaadav, milliste arvutuste ja hinnangute alusel on taotluses esitatud kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisel saadud toodete müügikäibe vähenemine saadud.

  (8) Taotlus vastab hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele, kui see on iga hindamiskriteeriumi eest saanud ühe hindepunkti.

§ 6.  Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine ning toetuse maksmine

  (1) PRIA teeb nõuetekohase taotluse rahuldamise otsuse kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõike 4 punkti 3 alusel ja taotluse rahuldamata jätmise otsuse sama seaduse § 30 lõikes 9 sätestatud alusel.

  (2) PRIA teeb toetuse maksmise või maksmisest keeldumise otsuse koos lõikes 1 nimetatud taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsusega kalandusturu korraldamise seaduse § 33 lõike 2 alusel.

  (3) PRIA teeb lõigetes 1 ja 2 nimetatud otsuse 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast.

  (4) PRIA teeb lõigetes 1 ja 2 nimetatud otsuse taotlejale teatavaks kümne tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

  (5) PRIA teeb toetuse makse toetuse saaja arvelduskontole kümne tööpäeva jooksul toetuse maksmise otsuse tegemisest arvates.

§ 7.  Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja on kohustatud täitma kalandusturu korraldamise seaduse § 31 lõikes 3 sätestatud nõudeid.

§ 8.  Dokumentide säilitamine

  (1) Toetuse andmisega seotud andmeid, dokumente ja muid tõendeid säilitatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 34 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaja jooksul.

  (2) Kalandusturu korraldamise seaduse § 34 lõikes 3 sätestatud tähtaja algusest ja lõpust teavitab toetuse saajat PRIA.

§ 9.  Määruse muutmine

Maaeluministri 8. jaanuari 2020. a määrust nr 1 „2020. aastal toetatavate „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014‒2020” meetmete ja tegevuste liigid” täiendatakse punktiga 20 järgmises sõnastuses:

„20) kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegeleva ettevõtja müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetus.”.

Arvo Aller
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json