Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2006. a määruse nr 55 „Liikuvate saasteallikate andmeid esitama kohustatud isikute loetelu, andmete esitamise tähtaeg ja vorm“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.09.2012
Avaldamismärge:RT I, 05.09.2012, 2

Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2006. a määruse nr 55 „Liikuvate saasteallikate andmeid esitama kohustatud isikute loetelu, andmete esitamise tähtaeg ja vorm“ muutmine

Vastu võetud 30.08.2012 nr 70

Määrus kehtestatakse välisõhu kaitse seaduse § 57 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2006. a määruses nr 55 „Liikuvate saasteallikate andmeid esitama kohustatud isikute loetelu, andmete esitamise tähtaeg ja vorm“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 sissejuhatav osa ja punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Maanteeamet esitab järgmised andmed:

1) liiklusregistrisse kantud ja tehnonõuetele vastavuse kontrolli läbinud mootorsõidukite tüübid, arv ning läbisõit määruse lisas 1 esitatud vormide kohaselt;“;

2) paragrahvi 2 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) määruse lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga (lisatud);

4) määruse lisa 4 tunnistatakse kehtetuks.

Andrus Ansip
Peaminister

Keit Pentus-Rosimannus
Keskkonnaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa 1 Andmed mootorsõidukite kohta

/otsingu_soovitused.json