Teksti suurus:

Liikuvate saasteallikate andmeid esitama kohustatud isikute loetelu, andmete esitamise tähtaeg ja vorm

Liikuvate saasteallikate andmeid esitama kohustatud isikute loetelu, andmete esitamise tähtaeg ja vorm - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.09.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.06.2013
Avaldamismärge:RT I, 05.09.2012, 8

Liikuvate saasteallikate andmeid esitama kohustatud isikute loetelu, andmete esitamise tähtaeg ja vorm1

Vastu võetud 28.02.2006 nr 55
RT I 2006, 12, 82
jõustumine 12.03.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.03.2010RT I 2010, 13, 7001.04.2010
30.08.2012RT I, 05.09.2012, 208.09.2012

Määrus kehtestatakse «Välisõhu kaitse seaduse» § 57 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus sätestab liikuvate saasteallikate kohta andmeid esitama kohustatud isikute loetelu, andmete esitamise tähtaja ja vormi.

§ 2.   Isikud ja esitatavad andmed

  (1) Isikud, kes peavad liikuvate saasteallikate hulka kuuluvate transpordivahendite ja liikurmasinate arvestust, esitavad lähteandmed riigi territooriumil liikuvatest saasteallikatest välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste arvutamiseks Keskkonnateabe Keskusele maakondade kaupa.
[RT I 2010, 13, 70 - jõust. 01.04.2010]

  (2) Maanteeamet esitab järgmised andmed:
  1) liiklusregistrisse kantud ja tehnonõuetele vastavuse kontrolli läbinud mootorsõidukite tüübid, arv ning läbisõit määruse lisas 1 esitatud vormide kohaselt;
[RT I, 05.09.2012, 2 - jõust. 08.09.2012]
  2) liiklusregistrisse kantud liikurmasinate ning traktorite tüübid ja arv määruse lisas 2 esitatud vormi kohaselt.

  (3) Lennuamet ning lennujaamad esitavad andmed lennuoperatsioonide arvu kohta lennukitüüpide kaupa ja nende jaotuse lennutüüpidesse (rahvusvahelised ja riigisisesed lennud) iga lennujaama kohta määruse lisas 3 esitatud vormi kohaselt.

  (4) [Kehtetu - RT I, 05.09.2012, 2 - jõust. 08.09.2012]

  (5) Raudteeveo-ettevõtjad esitavad andmed rongide tüüpide ja arvu kohta raudteelõikude kaupa määruse lisas 5 esitatud vormi kohaselt.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2–5 nimetatud lähteandmete puudumise korral esitatakse hinnangulised andmed.

§ 3.   Andmete esitamise tähtaeg

  Paragrahvis 2 loetletud andmed iga eelneva kalendriaasta kohta esitatakse järgneva aasta 1. juuniks.

§ 4.   Koondaruande koostamine

  Keskkonnateabe Keskus koostab saadud lähteandmete põhjal koondaruande liikuvatest saasteallikatest põhjustatud välisõhu saastamisest eelmise kalendriaasta kohta 31. detsembriks.
[RT I 2010, 13, 70 - jõust. 01.04.2010]


1Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/81/EÜ teatavate õhusaasteainete siseriiklike ülemmäärade kohta (ELT L 309, 27.11.2001, lk 22–30).

Lisa 1 Andmed mootorsõidukite kohta
[RT I, 05.09.2012, 2 - jõust. 08.09.2012]

Lisa 2 Andmed liikurmasinate ning traktorite kohta

Lisa 3 Andmed lennuoperatsioonide kohta

Lisa 4 [Kehtetu – RT I, 05.09.2012, 2 – jõust. 08.09.2012]

Lisa 5 Andmed rongide kohta

/otsingu_soovitused.json