Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2000. a määruse nr 412 “Kutselise kalapüügi lubade taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, kalapüügilubade andmise, kehtetuks tunnistamise ning kehtivuse peatamise kord ja kalapüügilubade vormid” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.09.2012
Avaldamismärge:RT I, 05.09.2012, 12

Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2000. a määruse nr 412 “Kutselise kalapüügi lubade taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, kalapüügilubade andmise, kehtetuks tunnistamise ning kehtivuse peatamise kord ja kalapüügilubade vormid” muutmine

Vastu võetud 04.09.2012 nr 72

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 134 lõike 4 alusel.

Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2000. a määruses nr 412 “Kutselise kalapüügi lubade taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, kalapüügilubade andmise, kehtetuks tunnistamise ning kehtivuse peatamise kord ja kalapüügilubade vormid” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

“(1) Nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, muudetakse määrusi (EÜ) nr 847/96, (EÜ) nr 2371/2002, (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 768/2005, (EÜ) nr 2115/2005, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) nr 509/2007, (EÜ) nr 676/2007, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 1300/2008,  (EÜ) nr 1342/2008 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1627/94 ja (EÜ) nr 1966/2006 (ELT L 343, 22.12.2009, lk 1–50), artiklis 7 ning komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 404/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 (millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks) üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 112, 30.4.2011, lk 1–153), nimetatud kalapüügiloa andmisel kohaldatakse selles määruses sätestatut niivõrd, kuivõrd nõukogu määrus (EÜ) nr 1224/2009 ja komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 404/2011 ei sätesta teisiti.

(2) Nõukogu määruses (EÜ) nr 1006/2008, mis käsitleb ühenduse kalalaevadele loa andmist püügitegevuseks ühenduse vetest väljaspool ning kolmandate riikide laevade juurdepääsu ühenduse vetele ja millega muudetakse määruseid (EMÜ) nr 2847/93 ja (EÜ) nr 1627/94 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) 3317/94 (ELT L 286, 29.10.2008, lk 33–44), artikli 2 alapunktis h nimetatud kalapüügiloa andmisel kohaldatakse selles määruses sätestatut niivõrd, kuivõrd nõukogu määrus (EÜ) nr 1006/2008 ei sätesta teisiti.”.

2) paragrahvi 2 tekst sõnastatakse järgmiselt: 

“Nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 7 punktis 1 nimetatud või nõukogu määruse (EÜ) nr 1006/2008 artikli 2 alapunktis h nimetatud kalalaeva kalapüügiloa ja kalapüügiseaduse §-s 132 nimetatud kaluri kalapüügiloa annab Põllumajandusministeerium või tema määratud valitsusasutus.”;

3) paragrahvi 3 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 4 lõike 1 sissejuhatav lause sõnastatakse järgmiselt:

“Loa saamiseks esitatakse loa andjale paberkandjal või elektrooniliselt taotlus, mis koosneb järgmistest dokumentidest:”;

5) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt: 

“3) kui taotletakse kalalaeva kalapüügiluba – kalapüügiloale kantava kalalaeva kehtiv merekõlblikkuse või meresõiduohutuse seaduse § 19 lõike 5 kohane kalalaeva vastavuse tunnistus. Kui loa taotleja ei ole taotluses nimetatud kalalaeva omanik, esitatakse ka dokument, mis tõendab, et kalalaev on loa taotleja seaduslikus valduses;”;

6) paragrahvi 6 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

“Kui lubatud püügivõimalused võimaldavad kalapüügiloa taotlused täies ulatuses rahuldada, siis märgib loa andja loa andmise otsusele taotleja poolt kasutatava püügivõimaluse suuruse taotletud ulatuses.”;

7) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

“(5) Ajaloolise püügivõimaluse arvutamise korral edastab loa andja taotlejale lõikes 1 nimetatud loa andmise otsuse kolme tööpäeva jooksul § 12 lõikes 1 nimetatud otsuse tegemisest arvates.”;

8) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

“1) ettevõtja on ise omandanud püügiõiguse veealal väljaspool Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni, sõltumata Eesti Vabariigist;”;

9) paragrahvi 14 lõikest 11 jäetakse välja teine lause;

10) paragrahvi 14 lõike 2 punkti 3 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

“kalapüügiloale, millele kalur kantakse, märgitavad andmed püügivahendite (ettenähtud juhtudel lubatud kalakoguste), püügiaja ning koha kohta.”;

11) paragrahvi 14 lõiget 2 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

“6) loa taotleja kinnitust, et nimekirja kantud kalurid omavad rannakaluri II astme kutsekvalifikatsiooni kutseseaduse tähenduses.”;

12) paragrahvi 14 lõike 3 sissejuhatav lause sõnastatakse järgmiselt:

“Kalurite nimekirja edastab loa taotleja loa andjale:”;

13) paragrahvi 15 lõikes 2 asendatakse tekstiosa “lõigetes 3 ja 4” tekstiosaga “lõikes 4”;

14) paragrahvi 15 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 22 lõike 1 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

“Lisas 3 toodud vormi kohane kalalaeva kalapüügiluba ja lisas 4 toodud vormi kohane kaluri kalapüügiluba vormistatakse turvaelementidega blanketile.”;

16) paragrahvi 23 lõike 1 teine lause loetakse kolmandaks lauseks ja lõiget 1 täiendatakse uue teise lausega järgmises sõnastuses:

“Ajaloolise püügivõimaluse arvutamise korral väljastatakse taotlejale loa originaaleksemplar mitte varem kui kolme päeva möödumisel § 12 lõikes 1 nimetatud otsuse tegemisest.”;

17) paragrahvi 24 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

“(3) Samal veealal samaliigilise püügivõimaluse kasutamiseks sama kalalaevaga ei tohi välja anda mitut üheaegselt kehtivat kalalaeva kalapüügiluba.”;

18) paragrahvi 24 lõiget 4 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

“Eelmiselt kehtivalt loalt kasutamata püügivõimaluse teatab loa omanik loa andjale kirjalikult uue loa väljastamise taotlemisel.”;

19) paragrahvi 25 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

“2) kalapüügiloale kantava kalalaeva kehtiv merekõlblikkuse või kalalaeva vastavuse tunnistus. Kui loa taotleja ei ole taotluses nimetatud kalalaeva omanik, esitatakse ka dokument, mis tõendab, et laev on loa taotleja seaduslikus valduses.”;

20) paragrahvi 25 lõike 5 sissejuhatav lause sõnastatakse järgmiselt:

“Taotluses kalapüügiloas nimetatud kaluri asendamiseks peavad sisalduma:”;

21) paragrahvi 25 lõike 5 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

“1) kalapüügiloale kantava kaluri nimi ja isikukood;”;

22) paragrahvi 25 lõiget 5 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

“6) taotleja kinnitus, et kaluril on rannakaluri II astme kutsekvalifikatsioon  kutseseaduse tähenduses.”;

23) paragrahvi 27 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

“(1) Kalapüügiseaduse § 161 lõikes 2 sätestatud asjaolude ilmnemise korral tunnistab loa andja kalapüügiloa kehtetuks. Loa andja peatab kalapüügiloa kehtivuse nõukogu määruse (EÜ) nr 1006/2008 artikli 16 punktis 2 nimetatud juhul ja tingimustel.”;

24) paragrahvi 271 lõikest 5 jäetakse välja tekstiosa ““Kalapüügiseaduse” § 16 lõike 1 alusel.”;

25) paragrahvi 272 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

“(1) Ajaloolise püügivõimaluse vähendatud osa eest taotleja poolt makstud püügiõiguse tasu, enampakkumisel ostetud püügivõimaluste eest tagasimakstav summa ja § 271 lõikes 7 sätestatud juhul loa kehtetuks tunnistamise tõttu taotleja poolt kasutamata jäänud püügivõimaluse eest taotleja poolt makstud tasu tagastatakse taotlejale kooskõlas keskkonnatasude seaduse § 44 punktiga 3.”;

26) paragrahvi 272 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

27) määruse lisad 1–4 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Andrus Ansip
Peaminister

Helir-Valdor Seeder
Põllumajandusminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa 1 Avaldus kalalaeva kalapüügiloa saamiseks

Lisa 2 Avaldus kaluri kalapüügiloa saamiseks

Lisa 3 Kalalaeva kalapüügiluba

Lisa 4 Kaluri kalapüügiloa vormid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json