Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2000. a määruse nr 412 “Kutselise kalapüügi lubade taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, kalapüügilubade andmise, kehtetuks tunnistamise ning kehtivuse peatamise kord ja kalapüügilubade vormid” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.09.2012
Avaldamismärge:RT I, 05.09.2012, 12

Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2000. a määruse nr 412 “Kutselise kalapüügi lubade taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, kalapüügilubade andmise, kehtetuks tunnistamise ning kehtivuse peatamise kord ja kalapüügilubade vormid” muutmine

Vastu võetud 04.09.2012 nr 72

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 134 lõike 4 alusel.

Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2000. a määruses nr 412 “Kutselise kalapüügi lubade taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, kalapüügilubade andmise, kehtetuks tunnistamise ning kehtivuse peatamise kord ja kalapüügilubade vormid” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

“(1) Nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, muudetakse määrusi (EÜ) nr 847/96, (EÜ) nr 2371/2002, (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 768/2005, (EÜ) nr 2115/2005, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) nr 509/2007, (EÜ) nr 676/2007, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 1300/2008,  (EÜ) nr 1342/2008 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1627/94 ja (EÜ) nr 1966/2006 (ELT L 343, 22.12.2009, lk 1–50), artiklis 7 ning komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 404/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 (millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks) üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 112, 30.4.2011, lk 1–153), nimetatud kalapüügiloa andmisel kohaldatakse selles määruses sätestatut niivõrd, kuivõrd nõukogu määrus (EÜ) nr 1224/2009 ja komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 404/2011 ei sätesta teisiti.

(2) Nõukogu määruses (EÜ) nr 1006/2008, mis käsitleb ühenduse kalalaevadele loa andmist püügitegevuseks ühenduse vetest väljaspool ning kolmandate riikide laevade juurdepääsu ühenduse vetele ja millega muudetakse määruseid (EMÜ) nr 2847/93 ja (EÜ) nr 1627/94 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) 3317/94 (ELT L 286, 29.10.2008, lk 33–44), artikli 2 alapunktis h nimetatud kalapüügiloa andmisel kohaldatakse selles määruses sätestatut niivõrd, kuivõrd nõukogu määrus (EÜ) nr 1006/2008 ei sätesta teisiti.”.

2) paragrahvi 2 tekst sõnastatakse järgmiselt: 

“Nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 7 punktis 1 nimetatud või nõukogu määruse (EÜ) nr 1006/2008 artikli 2 alapunktis h nimetatud kalalaeva kalapüügiloa ja kalapüügiseaduse §-s 132 nimetatud kaluri kalapüügiloa annab Põllumajandusministeerium või tema määratud valitsusasutus.”;

3) paragrahvi 3 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 4 lõike 1 sissejuhatav lause sõnastatakse järgmiselt:

“Loa saamiseks esitatakse loa andjale paberkandjal või elektrooniliselt taotlus, mis koosneb järgmistest dokumentidest:”;

5) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt: 

“3) kui taotletakse kalalaeva kalapüügiluba – kalapüügiloale kantava kalalaeva kehtiv merekõlblikkuse või meresõiduohutuse seaduse § 19 lõike 5 kohane kalalaeva vastavuse tunnistus. Kui loa taotleja ei ole taotluses nimetatud kalalaeva omanik, esitatakse ka dokument, mis tõendab, et kalalaev on loa taotleja seaduslikus valduses;”;

6) paragrahvi 6 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

“Kui lubatud püügivõimalused võimaldavad kalapüügiloa taotlused täies ulatuses rahuldada, siis märgib loa andja loa andmise otsusele taotleja poolt kasutatava püügivõimaluse suuruse taotletud ulatuses.”;

7) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

“(5) Ajaloolise püügivõimaluse arvutamise korral edastab loa andja taotlejale lõikes 1 nimetatud loa andmise otsuse kolme tööpäeva jooksul § 12 lõikes 1 nimetatud otsuse tegemisest arvates.”;

8) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

“1) ettevõtja on ise omandanud püügiõiguse veealal väljaspool Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni, sõltumata Eesti Vabariigist;”;

9) paragrahvi 14 lõikest 11 jäetakse välja teine lause;

10) paragrahvi 14 lõike 2 punkti 3 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

“kalapüügiloale, millele kalur kantakse, märgitavad andmed püügivahendite (ettenähtud juhtudel lubatud kalakoguste), püügiaja ning koha kohta.”;

11) paragrahvi 14 lõiget 2 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

“6) loa taotleja kinnitust, et nimekirja kantud kalurid omavad rannakaluri II astme kutsekvalifikatsiooni kutseseaduse tähenduses.”;

12) paragrahvi 14 lõike 3 sissejuhatav lause sõnastatakse järgmiselt:

“Kalurite nimekirja edastab loa taotleja loa andjale:”;

13) paragrahvi 15 lõikes 2 asendatakse tekstiosa “lõigetes 3 ja 4” tekstiosaga “lõikes 4”;

14) paragrahvi 15 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 22 lõike 1 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

“Lisas 3 toodud vormi kohane kalalaeva kalapüügiluba ja lisas 4 toodud vormi kohane kaluri kalapüügiluba vormistatakse turvaelementidega blanketile.”;

16) paragrahvi 23 lõike 1 teine lause loetakse kolmandaks lauseks ja lõiget 1 täiendatakse uue teise lausega järgmises sõnastuses:

“Ajaloolise püügivõimaluse arvutamise korral väljastatakse taotlejale loa originaaleksemplar mitte varem kui kolme päeva möödumisel § 12 lõikes 1 nimetatud otsuse tegemisest.”;

17) paragrahvi 24 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

“(3) Samal veealal samaliigilise püügivõimaluse kasutamiseks sama kalalaevaga ei tohi välja anda mitut üheaegselt kehtivat kalalaeva kalapüügiluba.”;

18) paragrahvi 24 lõiget 4 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

“Eelmiselt kehtivalt loalt kasutamata püügivõimaluse teatab loa omanik loa andjale kirjalikult uue loa väljastamise taotlemisel.”;

19) paragrahvi 25 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

“2) kalapüügiloale kantava kalalaeva kehtiv merekõlblikkuse või kalalaeva vastavuse tunnistus. Kui loa taotleja ei ole taotluses nimetatud kalalaeva omanik, esitatakse ka dokument, mis tõendab, et laev on loa taotleja seaduslikus valduses.”;

20) paragrahvi 25 lõike 5 sissejuhatav lause sõnastatakse järgmiselt:

“Taotluses kalapüügiloas nimetatud kaluri asendamiseks peavad sisalduma:”;

21) paragrahvi 25 lõike 5 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

“1) kalapüügiloale kantava kaluri nimi ja isikukood;”;

22) paragrahvi 25 lõiget 5 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

“6) taotleja kinnitus, et kaluril on rannakaluri II astme kutsekvalifikatsioon  kutseseaduse tähenduses.”;

23) paragrahvi 27 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

“(1) Kalapüügiseaduse § 161 lõikes 2 sätestatud asjaolude ilmnemise korral tunnistab loa andja kalapüügiloa kehtetuks. Loa andja peatab kalapüügiloa kehtivuse nõukogu määruse (EÜ) nr 1006/2008 artikli 16 punktis 2 nimetatud juhul ja tingimustel.”;

24) paragrahvi 271 lõikest 5 jäetakse välja tekstiosa ““Kalapüügiseaduse” § 16 lõike 1 alusel.”;

25) paragrahvi 272 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

“(1) Ajaloolise püügivõimaluse vähendatud osa eest taotleja poolt makstud püügiõiguse tasu, enampakkumisel ostetud püügivõimaluste eest tagasimakstav summa ja § 271 lõikes 7 sätestatud juhul loa kehtetuks tunnistamise tõttu taotleja poolt kasutamata jäänud püügivõimaluse eest taotleja poolt makstud tasu tagastatakse taotlejale kooskõlas keskkonnatasude seaduse § 44 punktiga 3.”;

26) paragrahvi 272 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

27) määruse lisad 1–4 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Andrus Ansip
Peaminister

Helir-Valdor Seeder
Põllumajandusminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa 1 Avaldus kalalaeva kalapüügiloa saamiseks

Lisa 2 Avaldus kaluri kalapüügiloa saamiseks

Lisa 3 Kalalaeva kalapüügiluba

Lisa 4 Kaluri kalapüügiloa vormid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json