Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2010. a määruse nr 8 „Arengu- ja humanitaarabi andmise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.09.2014
Avaldamismärge:RT I, 05.09.2014, 1

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2010. a määruse nr 8 „Arengu- ja humanitaarabi andmise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 02.09.2014 nr 144

Määrus kehtestatakse välissuhtlemisseaduse § 8 lõike 1 punkti 11 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2010. a määruses nr 8 „Arengu- ja humanitaarabi andmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 14 sõnastatakse järgmiselt:

„14) mikrofinantseering on toetus väikesemahulise arengukoostööprojekti elluviimiseks;”;

2) paragrahvi 2 punkt 25 sõnastatakse järgmiselt:

„25) stipendium on arengukoostöö- ja humanitaarabivahendite eraldamine eelistatult prioriteetse partnerriigi kodanikele kõrghariduse omandamiseks, uurimistöö tegemiseks või täienduskoolituseks Eesti kõrgharidust andvas õppeasutuses, teadus- ja arendusasutuses või täienduskoolitusasutuses;”;

3) paragrahvi 5 lõikest 2 ja § 7 lõikest 5 jäetakse välja sõnad „prioriteetsete partnerriikide kodanikele”;

4) paragrahvi 7 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Avatud taotlusvooru korraldamise vajaduse otsustab ministeerium. Ministeerium korraldab avatud taotlusvooru vähemalt üks kord aastas.”;

5) paragrahvi 9 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 9. Avatud taotlusvoor stipendiumite andmiseks”;

6) paragrahvi 9 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ministeerium kuulutab välja avatud taotlusvooru stipendiumite andmiseks. Stipendiumeid antakse Eesti kõrgharidust andva õppeasutuse, teadus- ja arendusasutuse või täienduskoolitusasutuse kaudu (edaspidi stipendiumiprogramm).”;

7) paragrahvi 9 lõiked 2, 3 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 9 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Stipendiumiprogrammi taotluskutse peab lisaks käesoleva määruse § 6 lõikes 3 sätestatud tingimustele sisaldama võimaluse korral järgmist teavet:
1) stipendiumiprogrammi eesmärk ja toetatav valdkond;
2) sihtriik;
3) sihtrühm;
4) stipendiumi maksimaalne kestus;
5) stipendiumi piirmäär.”;

9) paragrahvi 9 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Käesolevas paragrahvis ettenähtud taotluse suhtes ei kohaldata käesoleva määruse § 21 lõike 3 punkte 1, 2, 3, 5, 7 ja 8.”;

10) paragrahvi 10 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ministeerium võib erandjuhul korraldada piiratud taotlusvooru arengukoostöötaotluste kogumiseks, kui seda õigustab abi andmise ettepanekust tulenev mõjuv põhjus, eelkõige abi spetsiifilisus või kiireloomulisus. Ministeerium võib korraldada piiratud taotlusvooru arengukoostöötaotluste kogumiseks ka arengukava või sihtriigi maastrateegia eesmärkide saavutamiseks, rahvusvahelise koostöö projektis osalemiseks, arengukoostöösüsteemi tõhususe ja tulemuslikkuse suurendamiseks ning süsteemi mõju hindamiseks.”;

11) paragrahvi 10 lõiget 5 täiendatakse pärast sõna „lähteülesandega” sõnadega „võimaluse korral”;

12) paragrahvi 11 lõigetes 2 ja 3 asendatakse sõnad „prioriteetne partnerriik” sõnadega „arengukoostöö sihtriik” vastavas käändes;

13) paragrahvi 11 lõiked 4 ja 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Taotleja esitab mikrofinantseeringu taotluse eesti või inglise keeles asjakohasesse riiki akrediteeritud Eesti välisesindusele. Taotluse suhtes ei kohaldata käesoleva määruse § 21 lõike 3 punkte 1, 2 ja 7. Eesti välisesindus annab kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hinnangu iga menetlusse saadetud taotluse põhjendatuse kohta.

(5) Ministeerium toetab Euroopa Komisjoni arengukoostööprojektide omafinantseeringu kaasrahastamist. Nimetatud taotluse võib ministeeriumile esitada:
1) kohaliku omavalitsuse asutus või selle hallatav asutus;
2) Eesti Vabariigis registreeritud ning püsivalt tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, kes tegutseb avalikes huvides, sealhulgas maakondlik või üleriigiline kohaliku omavalitsuse üksuste liit.”;

14) paragrahvi 11 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Euroopa Komisjoni arengukoostööprojektide omafinantseeringu kaasrahastamise taotluse suhtes ei kohaldata käesoleva määruse § 21 lõike 3 punkte 1, 2, 7 ja 8 ning § 35 punkti 101.”;

15) paragrahvi 15 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõna „arengukavas” sõnaga „projektitaotluses”;

16) paragrahvi 15 lõike 2 punkti 11 täiendatakse pärast sõna „seotud” sõnadega „ürituste, sealhulgas”;

17) paragrahvi 15 lõike 7 punkt 8 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 16 lõike 2 punktist 61 jäetakse välja tekstiosa „, välja arvatud juhul, kui isik saab tegevustoetust”;

19) paragrahvi 17 lõike 4 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) kuni 100% abikõlblike kulude kogumaksumusest, kui toetust antakse taotlemisel piiratud taotlusvoorus, mikrofinantseeringuna või avalikkuse teavitamist käsitlevatele projektidele.”;

20) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Käesoleva määruse § 7 lõike 3 punktis 3 nimetatud isikute esitatud projektide korral võib käesoleva paragrahvi lõigetes 5 ja 6 ettenähtud omafinantseeringu nõuded täita kaasfinantseeringu arvelt.”;

21) paragrahvi 18 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Mitterahalise sissemakse eelduseks on kulu tekkimine tavaolukorras. Isik või asutus annab projekti raames mitterahalise sissemaksena toetuse saajale või partnerile kasutada ruumi, seadme, materjali või vahendi või osutab tasuta teenust, mille eest toetuse saaja või partner tavaolukorras peaks maksma, või teeb vabatahtlikku tööd.”;

22) paragrahvi 18 lõike 2 punktist 3 jäetakse välja pärast sõna „asutus” tekstiosa „kes ei ole toetuse saaja ega partner ja”;

23) paragrahvi 18 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) toetuse saaja peab olema võimeline tõendama mitterahalise sissemakse tegelikku väärtust, milleks on vajalik väärtuse kujunemise kirjeldus koos seda toetava dokumentatsiooniga;”;

24) paragrahvi 21 lõike 2 punktist 3 jäetakse välja tekstiosa „Mitmeaastase projekti korral on taotluses esitatud projekti eelarve iga tegevusaasta kohta”;

25) paragrahvi 21 lõiget 3 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) lõppenud majandusaasta kohta esitatud majandusaasta aruanne, kui taotleja on raamatupidamiskohuslane raamatupidamise seaduse § 2 kohaselt.”;

26) paragrahvi 23 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „§ 13 lõikes 4” tekstiosaga „§-s 13”;

27) paragrahvi 23 lõikes 6 asendatakse sõna „ja” sõnaga „või”;

28) paragrahvi 26 lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

29) paragrahvi 26 lõike 1 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) projekti eelarves konkreetsetele tegevustele ettenähtud eelarveridade mahu muutmist teiste eelarveridade mahu arvelt rohkem kui 20% võrreldes algse eelarvega või kui kavandatavad eelarveridade vahelised muudatused kokku ületavad 6400 eurot võrreldes algse eelarvega.”;

30) paragrahvi 26 lõike 2 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Käesoleva määruse §-des 11 ja 13 nimetatud taotluse kohta esitatud avalduse põhjendatust hindab ministeerium.”;

31) paragrahvi 29 lõike 3 punktis 4 asendatakse arv „kuus” arvuga „12”;

32) paragrahvi 30 lõikes 2 asendatakse pärast sõna „kuni” arv „kuus” arvuga „12”;

33) paragrahvi 30 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „§ 11 lõike 2 punktides” tekstiosaga „§ 11 lõike 3 punktides”;

34) paragrahvi 31 lõike 3 punkti 1 täiendatakse pärast sõna „nõutud” tekstiosaga „või sihtriigi õigusaktides sätestatud”;

35) paragrahvi 32 lõikes 4 asendatakse sõnad „Komisjon või ministeerium” sõnaga „Ministeerium”;

36) paragrahvi 33 lõike 2 punktid 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:

”3) kuluaruanne on jäetud kinnitamata;
4) taotluse rahuldamise otsus on tunnistatud kehtetuks.”;

37) paragrahvi 36 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

”(1) Toetuse saajal on õigus muuta projekti eelarvet ja tegevusi ilma muudatusi ministeeriumiga kooskõlastamata juhul, kui muudetakse projekti eelarves konkreetsetele tegevustele ettenähtud eelarveridade mahtu teiste eelarveridade mahu arvelt, kuid mitte rohkem kui 20% võrreldes algse eelarvega, või kui kõik eelarveridade vahelised muudatused ei ole kogusummas suuremad kui 6400 eurot võrreldes algse eelarvega, tingimusel et projekti eesmärgid ei muutu ja toetuse summa ei suurene. Toetuse saaja on kohustatud ministeeriumi kavandatavatest muudatustest teavitama.”;

38) paragrahvi 36 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Toetuse saaja võib esitada käesoleva määruse § 26 lõike 1 kohase avalduse projekti muutmiseks.”.

§ 2.  Määruse punkte 5–9 rakendatakse 13. jaanuarist 2014. a.

Taavi Rõivas
Peaminister

Urmas Paet
Välisminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json