Teksti suurus:

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala ametite põhimääruste muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.09.2014
Avaldamismärge:RT I, 05.09.2014, 2

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala ametite põhimääruste muutmine

Vastu võetud 02.09.2014 nr 71

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. veebruari 2003. a määruse nr 32 „Tarbijakaitseameti põhimäärus” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. veebruari 2003. a määruses nr 32 „Tarbijakaitseameti põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Ameti nimi on:
1) inglise keeles – Consumer Protection Board;
2) prantsuse keeles – Institut de la Protection des Consommateurs;
3) saksa keeles – Verbraucherschutzamt;
4) soome keeles – Kuluttajansuojavirasto;
5) vene keeles – Департамент защиты прав потребителя.”;

2) paragrahvi 8 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ametil on väikese riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat.

(2) Ametil on logo, mis koosneb vihmavarjust ja selle all olevast tekstist „Tarbijakaitseamet” (määruse lisa). Logo värvitoonid rahvusvahelise PANTONE värvitabeli järgi on oranž 1235C ja sinine 2935C.

(3) Logo võib kasutada kujunduselemendina tarbijatele ja ettevõtjatele suunatud teavitustöös ning ameti identiteeti kandvatel esemetel kooskõlas Vabariigi Valitsuse 13. jaanuari 2011. aasta määruse nr 10 „Vabariigi Valitsuse reglement” § 24 lõike 3 alusel antud juhistega.”;

3) paragrahvi 9 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. veebruari 2003. a määruse nr 34 „Veeteede Ameti põhimäärus” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. veebruari 2003. a määruses nr 34 „Veeteede Ameti põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Ameti nimi on:
1) inglise keeles – Maritime Administration;
2) prantsuse keeles – Direction des Affaires Maritimes;
3) saksa keeles – Seeschifffahrtsverwaltung;
4) soome keeles – Merenkulkulaitos;
5) vene keeles – Морская администрация.”;

2) paragrahvi 8 lõige 1 muudetakse ja sõnatatakse järgmiselt:

„(1) Ametil on väikese riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat ning embleem.”;

3) paragrahvi 9 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. aprilli 2011. a määruse nr 28 „Riigi Infosüsteemi Ameti põhimäärus” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. aprilli 2011. a määruses nr 28 „Riigi Infosüsteemi Ameti põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 tekstist jäetakse välja sõna „Estonian”;

2) paragrahv 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 5. Ameti pitsat

Ametil on väikese riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat.”;

3) paragrahvi 10 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Ameti struktuuriüksused on küberturvalisuse teenistus, infrastruktuuri osakond, arhitektuuri osakond, teenuste halduse osakond, teabevärav „eesti.ee” osakond, struktuuritoetuse osakond, kommunikatsiooniosakond ja administratiivteenistus.”;

4) paragrahvi 13 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Administratiivteenistuse põhiülesandeks on ameti tegevuse eesmärgi täitmine eri valdkondade ühtse ja tasakaalustatud arendamise ja omavahelise seostamise kaudu ning ameti igapäevast tööd toetav tegevus. Teenistus korraldab eelarveprojektide koostamist ja -vahendite analüüsi, finants- ning varahaldust, riigihangete teostamist, personali- ja koolitustööd, haldust ja ameti asjaajamist, nõustab ametit õiguslikes küsimustes ning teenindab ameti juhtkonda ja struktuuriüksusi.”;

5) paragrahvi 15 punkt 15 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Peadirektori asetäitja administratiivjuhtimise alal juhib administratiivteenistust ning koordineerib, suunab, juhendab, kontrollib ja analüüsib peadirektorilt saadud volituste piires teenistusele pandud ülesannete täitmist ning vastutab ülesannete efektiivse täitmise eest ja korraldab ameti pädevusse kuuluvaid küsimusi ja täidab muid peadirektorilt saadud ülesandeid.”.

§ 4.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 1. märtsi 2013. a määruse nr 16 „Maanteeameti põhimäärus” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 1. märtsi 2013. a määruse nr 16 „Maanteeameti põhimäärus” § 2 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Ameti nimi on:
1) inglise keeles – Road Administration;
2) prantsuse keeles – Direction Générale des Routes;
3) saksa keeles – Straßenbauverwaltung;
4) soome keeles – Tiehallinto;
5) vene keeles – Департамент шоссейных дорог.”.

Urve Palo
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa Tarbijakaitseameti logo

/otsingu_soovitused.json