Teksti suurus:

Keskkonnaministri 25. septembri 2008. a määruse nr 41 „Ohtlike jäätmete saatekirja vorm ning saatekirja koostamise, edastamise ja registreerimise kord” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2015
Avaldamismärge:RT I, 05.09.2014, 6

Keskkonnaministri 25. septembri 2008. a määruse nr 41 „Ohtlike jäätmete saatekirja vorm ning saatekirja koostamise, edastamise ja registreerimise kord” muutmine

Vastu võetud 02.09.2014 nr 37

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 64 lõike 5 alusel.

§ 1.  Keskkonnaministri 25. septembri 2008. a määruse nr 41 „Ohtlike jäätmete saatekirja vorm ning saatekirja koostamise, edastamise ja registreerimise kord” muutmine

Keskkonnaministri 25. septembri 2008. a määruses nr 41 „Ohtlike jäätmete saatekirja vorm ning saatekirja koostamise, edastamise ja registreerimise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui jäätmesaadetiste, mis liigituvad teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 118 „Ohtlike veoste autoveo eeskiri” kohaselt ohtlikuks veoseks, veol on saatekirjale kantud selle määruse §-s 14 nõutud andmed (ÜRO number, veose tunnusnimetus, ohumärgise number, pakendigrupp), käsitletakse saatekirja ühtlasi veodokumendina nimetatud määruse mõistes.”;

2) paragrahvi 1 täiendatakse lõigetega 21–23 järgmises sõnastuses:

„(21) Lõikes 2 nimetatud juhul on jäätmete üleandja ja jäätmete vastuvõtja võrdsustatud vastavalt kaubasaatja ja kaubasaajaga teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 118 „Ohtlike veoste autoveo eeskirja” § 5 lõike 1 mõistes.

(22) Lõikes 2 nimetatud veosega peab vedajal kaasas olema digitaalse saatekirja väljatrükk paberkandjal.

(23) Jäätmete riikidevahelise veo korral asendab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 1013/2006/EÜ jäätmesaadetiste kohta (ELT L 190, 12.07.2006, lk 1–98) lisas IB esitatud saatekiri käesoleva määruse § 1 lõike 2 kohast saatekirja.”;

3) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Vormikohane saatekiri koostatakse enne veo algust keskkonnaregistris (edaspidi infosüsteem) digitaaldokumendina iga ohtlike jäätmete veose kohta.”;

4) paragrahvi 2 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Litsentsi mitteomav infosüsteemis registreerumata jäätmete üleandja tõendab jäätmete üleandmist allkirjaga saatekirja väljatrükil.”;

6) paragrahvi 3 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Paragrahvi 2 lõikes 6 nimetatud infosüsteemi kasutajateks registreeritud litsentsi omavad jäätmete üleandja ja vastuvõtja kinnitavad jäätmete üleandmist ja vastuvõtmist infosüsteemis.”;

7) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Ohtlike jäätmete vedaja tõendab jäätmete vastuvõtmist või üleandmist allkirjaga saatekirja väljatrükil või infosüsteemis, kui seda nõuab jäätmete vastuvõtja või üleandja.”;

8) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2015. aasta 1. jaanuaril.

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa Ohtlike jäätmete saatekiri / veodokument

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json