Teksti suurus:

Sotsiaalministri 17. oktoobri 2007. a määruse nr 67 „Tööinspektsiooni põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.09.2014
Avaldamismärge:RT I, 05.09.2014, 7

Sotsiaalministri 17. oktoobri 2007. a määruse nr 67 „Tööinspektsiooni põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 02.09.2014 nr 53

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 ja § 49 lõike 1 punkti 10 alusel.

§ 1.  Sotsiaalministri 17. oktoobri 2007. a määruse nr 67 „Tööinspektsiooni põhimäärus” muutmine

Sotsiaalministri 17. oktoobri 2007. a määruses nr 67 „Tööinspektsiooni põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahv 7 sõnastatakse järgmiselt:

„Tööinspektsioon asub Tallinnas. Tööinspektsiooni postiaadress on Gonsiori 29, 10147 Tallinn, elektrooniline postiaadress on [email protected], veebilehe aadress on http://www.ti.ee/.”;

3) paragrahvi 10 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tööinspektsiooni struktuuriüksusteks on osakonnad. Osakonna koosseisu võivad kuuluda talitused.”;

4) paragrahvi 11 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tööinspektsiooni struktuuriüksust juhib peadirektori asetäitja või juhataja.

(2) Inspektsiooni struktuuriüksuse juhtimine sätestatakse struktuuriüksuse põhimääruses.”;

5) paragrahvi 12 punktid 1–3 sõnastatakse järgmiselt:

„1) töökeskkonna osakond, mille põhiülesanne on töötervishoiu ja tööohutuse järelevalve kavandamine ja tööinspektorite juhendamine järelevalve teostamisel; järelevalve tulemuste alusel töökeskkonna seisundi ja tööelu kvaliteedi analüüsimine, selle alusel hinnangu andmine ning aruannete koostamine; tööõnnetuste ja kutsehaigestumisjuhtumite analüüsimine; tööinspektorite nõustamine ja kontrollimine töökeskkonna järelevalve teostamisel ning tööõnnetuste ja kutsehaigestumisjuhtumite uurimisel; andmekogu pidamine;
2) töösuhete osakond, mille põhiülesanne on töösuhete järelevalve kavandamine ja tööinspektorite juhendamine töösuhete järelevalve teostamisel; järelevalve tulemuste analüüsi alusel hinnangu andmine tööelu kvaliteedi kohta; töösuhteid reguleerivate õigusaktide rakenduspraktika kujundamine ja õigusaktidega ettenähtud muude ülesannete täitmine; töövaidluskomisjonide töö koordineerimine ja töövaidluste lahendamise praktika koondamine;
3) teabeosakond, mille põhiülesanne on üleriigilise ennetus- ja teavitustöö korraldamine; avalikkuse ja sihtgruppide teavitamine ohtudest töökeskkonnas ja ülevaadete edastamine tööõnnetuste ja kutsehaigestumisjuhtumite kohta; infopäevade, seminaride, ümarlaudade korraldamise koordineerimine; asutuse veebilehe haldamine; Euroopa Sotsiaalfondi toetusel läbiviidava programmi tegevuse korraldamine ja koordineerimine; Euroopa Komisjoni ja välispartneritega infovahetuse koordineerimine;”;

6) paragrahv 13 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 14 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tööinspektsiooni juures tegutseb töövaidluskomisjon, mis juhindub oma töös „Individuaalse töövaidluse lahendamise seadusest”.”;

8) paragrahvi 16 punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

„10) korraldab Tööinspektsiooni sisekontrolli süsteemi rakendamist;”;

9) paragrahv 18 sõnastatakse järgmiselt:

„Peadirektori ajutisel äraolekul asendab teda peadirektori asetäitja.”.

§ 2.  Määrus jõustub 2014. aasta 8. septembril.

Urmas Kruuse
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json