Teksti suurus:

Välisriigis kvalifikatsiooni omandanud tervishoiutöötajale vastavuseksami koostamise, korraldamise ja hindamise kord ning tasu suurus

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.09.2019, 2

Välisriigis kvalifikatsiooni omandanud tervishoiutöötajale vastavuseksami koostamise, korraldamise ja hindamise kord ning tasu suurus

Vastu võetud 03.09.2019 nr 53

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 30 lõike 37 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrus kehtestab vastavuseksami koostamise, korraldamise ja hindamise korra ning tasu suuruse välisriigis tervishoiutöötaja kvalifikatsiooni omandanud isikule, kes taotleb enda registreerimist tervishoiutöötajana (edaspidi taotleja).

  (2) Määrust kohaldatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 30 lõikes 3 nimetatud vastavuseksami korraldamisel Tartu Ülikoolis, Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis ja Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis.

§ 2.  Vastavuseksam

  (1) Vastavuseksam loetakse sooritatuks, kui taotleja tööpraktikale antud hinnang ja teooriaeksami tulemus on positiivne.

  (2) Tööpraktika on taotleja praktiline töö juhendaja juhendamisel tervishoiuteenuse osutaja juures eesmärgiga hinnata töökeskkonnas taotleja teadmiste, oskuste ja hoiakute vastavust Eestis nõutavale kvalifikatsioonile.

  (3) Teooriaeksam on taotleja teoreetiliste teadmiste hindamise eksam, mida korraldavad Tartu Ülikool, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool ja Tartu Tervishoiu Kõrgkool ning millega kontrollitakse taotleja teoreetiliste teadmiste vastavust Eestis nõutavale kvalifikatsioonile.

2. peatükk Arsti, hambaarsti, eriarsti ja erihambaarsti vastavuseksam 

§ 3.  Arsti, hambaarsti, eriarsti ja erihambaarsti vastavuseksami korraldus ja tasu suurus

  (1) Arsti, hambaarsti, eriarsti ja erihambaarsti vastavuseksamit korraldab Tartu Ülikool (edaspidi ülikool).

  (2) Arsti, hambaarsti, eriarsti ja erihambaarsti vastavuseksami tasu koosneb menetlustasust ja eksamitasust:
  1) menetlustasu suurus on kuni 192 eurot;
  2) eksamitasu suurus on kuni 384 eurot.

  (3) Ülikool võib taotlejalt menetlustasu nõuda iga vastavuseksami taotluse menetlemise eest ning eksamitasu iga korraldatava eksami eest.

§ 4.  Arsti, hambaarsti, eriarsti ja erihambaarsti vastavuseksamile registreerumine

  (1) Taotleja esitab arsti, hambaarsti või eriarsti vastavuseksami sooritamiseks ülikoolile järgmised dokumendid:
  1) taotleja nime ja isikukoodi sisaldav taotlus arsti, hambaarsti, eriarsti või erihambaarsti vastavuseksami sooritamiseks;
  2) Terviseametile esitatud tervishoiutöötaja registreerimistaotluse koopia;
  3) Terviseameti väljastatud otsus taotleja kvalifikatsiooni Eestis nõutava kvalifikatsiooniga võrdlemise tulemuse kohta.

  (2) Kui taotleja on esitanud Terviseametile koos tervishoiutöötaja registreerimistaotluse vormiga käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud taotluse ning nõusoleku registreerimistaotluse ja Terviseameti otsuse esitamiseks ülikoolile, esitab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumendid ülikoolile Terviseamet. Terviseamet esitab dokumendid 15 päeva jooksul pärast käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud otsuse tegemist.

  (3) Ülikooli moodustatud vastavuseksami hindamise komisjon (edaspidi hindamiskomisjon) vaatab taotluse ja esitatud dokumendid läbi 30 päeva jooksul menetlustasu laekumise päevast arvates ning otsustab tööpraktika sisu, kestuse ja tööpraktikaks sobiva(d) tervishoiuteenuse osutaja(d).

  (4) Hindamiskomisjonil on õigus küsida tööpraktika sisu ja kestuse üle otsustamiseks taotlejalt täiendavaid andmeid senise töökogemuse ja läbitud õppekava(de) sisu kohta.

  (5) Ülikool teavitab taotlejat elektrooniliselt või posti teel hindamiskomisjoni otsusest ja tööpraktika läbimise tingimustest 15 päeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

§ 5.  Arsti, hambaarsti, eriarsti ja erihambaarsti tööpraktika

  (1) Arsti, hambaarsti, eriarsti ja erihambaarsti tööpraktika toimub ülikooli nimetatud residentuuri baasasutuses vastavalt arsti, hambaarsti, eriarsti või erihambaarsti juhendamisel ning lähtudes hindamiskomisjoni otsuses sisalduvatest tingimustest.

  (2) Tööpraktikat hindab praktikabaasis taotleja juhendaja hindamiskomisjoni sätestatud kriteeriumite alusel. Juhendaja esitab ülikoolile hinnangu tööpraktika tulemuse kohta 15 päeva jooksul pärast tööpraktika lõppemist.

  (3) Tööpraktika sooritanud taotleja esitab ülikoolile täidetud praktikapäeviku 15 päeva jooksul pärast tööpraktika lõppemist.

  (4) Ülikool otsustab tööpraktika tulemuse praktikajuhendaja hinnangu ja praktikapäevikus ette nähtud tegevuste sooritamise alusel ning vormistab praktikaeksami tulemuse ülikooli otsusega 15 päeva jooksul juhendaja hinnangu ja praktikapäeviku esitamise tähtajast arvates.

  (5) Ülikool teavitab taotlejat elektrooniliselt või posti teel tööpraktika tulemusest ning tööpraktika sooritamise korral teooriaeksamile registreerumise tingimustest 15 päeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

  (6) Ülikool teavitab Terviseametit hindamiskomisjoni otsusest ning tööpraktika sooritamisest elektrooniliselt 15 päeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

  (7) Kui taotleja tööpraktika tulemus on negatiivne, võimaldab ülikool taotlejal alustada uut tööpraktikat kõige varem kuue kuu möödumisel esmakordse praktika lõppkuupäevast arvates.

§ 6.  Arsti, hambaarsti, eriarsti ja erihambaarsti teooriaeksam

  (1) Taotleja lubatakse teooriaeksamile, kui ta on sooritanud tööpraktika positiivse tulemusega ja tasunud ülikoolile eksamitasu.

  (2) Arsti teooriaeksam vastab ülikooli arstiõppe lõpueksamile.

  (3) Hambaarsti teooriaeksam vastab ülikooli hambaarstiõppe lõpueksamile.

  (4) Eriarsti ja erihambaarsti teooriaeksam vastab ülikooli vastava eriala residentuuri lõpueksamile.

  (5) Teooriaeksamit hindab ülikooli moodustatud eksamikomisjon. Eksamikomisjon teeb otsuse eksamitulemuse kohta 15 päeva jooksul pärast eksami toimumist.

  (6) Ülikool teavitab taotlejat teooriaeksami tulemustest elektrooniliselt või posti teel 15 päeva jooksul eksamikomisjoni otsuse kuupäevast arvates.

  (7) Ülikool edastab info vastavuseksami sooritamisest või sooritamata jätmise kohta Terviseametile 15 päeva jooksul vastava otsuse kuupäevast arvates.

  (8) Kui taotleja teooriaeksami tulemus on negatiivne, võib ta taotleda korduseksami sooritamist pärast kuue kuu möödumist teooriaeksami toimumisest arvates.

§ 7.  Arsti, hambaarsti, eriarsti ja erihambaarsti vastavuseksami sooritamist tõendav dokument

  Ülikool väljastab vastavuseksami sooritamist tõendava dokumendi 15 päeva jooksul eksamikomisjoni otsuse kuupäevast arvates.

§ 8.  Arsti, hambaarsti, eriarsti ja erihambaarsti vastavuseksami tulemuse vaidlustamine

  Taotlejal on õigus vaidlustada vastavuseksami tulemus ülikooli kehtestatud tingimustel ja korras.

3. peatükk Õe, eriõe ja ämmaemanda vastavuseksam 

§ 9.  Õe, eriõe ja ämmaemanda vastavuseksami korraldus ja tasu suurus

  (1) Õe, eriõe ja ämmaemanda vastavuseksamit korraldavad Tallinna Tervishoiu Kõrgkool ja Tartu Tervishoiu Kõrgkool (edaspidi kõrgkool või kõrgkoolid).

  (2) Õe, eriõe ja ämmaemanda vastavuseksami tasu koosneb menetlustasust ja eksamitasust:
  1) menetlustasu suurus on kuni 120 eurot;
  2) eksamitasu suurus on kuni 238,33 eurot.

  (3) Kõrgkool võib taotlejalt menetlustasu nõuda iga vastavuseksami taotluse menetlemise eest ning eksamitasu iga korraldatava eksami eest.

§ 10.  Õe, eriõe ja ämmaemanda vastavuseksamile registreerumine

  (1) Taotleja esitab õe, eriõe või ämmaemanda vastavuseksami sooritamiseks kõrgkoolile järgmised dokumendid:
  1) taotleja nime ja isikukoodi sisaldav taotlus õe, eriõe või ämmaemanda vastavuseksami sooritamiseks;
  2) Terviseametile esitatud tervishoiutöötaja registreerimistaotluse koopia;
  3) Terviseameti väljastatud otsus taotleja kvalifikatsiooni Eestis nõutava kvalifikatsiooniga võrdlemise tulemuse kohta.

  (2) Kui taotleja on esitanud Terviseametile koos tervishoiutöötaja registreerimistaotluse vormiga käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud taotluse ning nõusoleku registreerimistaotluse ja Terviseameti otsuse esitamiseks kõrgkoolile, esitab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumendid käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud taotluses nimetatud kõrgkoolile Terviseamet. Terviseamet esitab dokumendid 15 päeva jooksul pärast käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud otsuse tegemist.

  (3) Kõrgkooli moodustatud vastavuseksami hindamise komisjon (edaspidi hindamiskomisjon) vaatab taotluse ja esitatud dokumendid läbi 30 päeva jooksul menetlustasu laekumise päevast arvates ning otsustab tööpraktika sisu, kestuse ja tööpraktikaks sobiva(d) residentuuri baasasutuse(d).

  (4) Hindamiskomisjonil on õigus küsida tööpraktika sisu ja kestuse üle otsustamiseks taotlejalt täiendavaid andmeid senise töökogemuse ja läbitud õppekava(de) sisu kohta.

  (5) Kõrgkool teavitab taotlejat elektrooniliselt või posti teel hindamiskomisjoni otsusest ning tööpraktika läbimise tingimustest 15 päeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

§ 11.  Õe, eriõe ja ämmaemanda tööpraktika

  (1) Õe, eriõe ja ämmaemanda tööpraktika toimub kõrgkooli praktikabaasis vastavalt õe, eriõe või ämmaemanda juhendamisel ning lähtudes hindamiskomisjoni otsuses sisalduvatest tingimustest.

  (2) Tööpraktikat hindab praktikabaasis taotleja juhendaja hindamiskomisjoni sätestatud kriteeriumite alusel. Juhendaja esitab kõrgkoolile hinnangu praktika tulemuse kohta 15 päeva jooksul pärast tööpraktika lõppemist.

  (3) Kõrgkool otsustab tööpraktika sooritamise taotleja juhendaja hinnangu alusel.

  (4) Kõrgkool teavitab taotlejat elektrooniliselt või posti teel tööpraktika tulemusest ning tööpraktika sooritamise korral teooriaeksamile registreerumise tingimustest 15 päeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

  (5) Kõrgkool teavitab Terviseametit hindamiskomisjoni otsusest ja tööpraktika sooritamisest elektrooniliselt 15 päeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

  (6) Kui taotleja tööpraktika tulemus on negatiivne, võimaldab kõrgkool taotlejal alustada uut tööpraktikat kõige varem kuue kuu möödumisel esmakordse praktika lõppkuupäevast arvates.

§ 12.  Õe, eriõe ja ämmaemanda teooriaeksam

  (1) Taotleja lubatakse teooriaeksamile, kui ta on sooritanud tööpraktika positiivse tulemusega ning on tasunud kõrgkoolile eksamitasu.

  (2) Õe teooriaeksam vastab kõrgkooli korraldatavale õeõppe lõpueksami teooriaosale.

  (3) Eriõe teooriaeksam vastab kõrgkooli korraldatavale vastava eriala lõpueksami teooriaosale.

  (4) Ämmaemanda teooriaeksam vastab kõrgkooli korraldatavale lõpueksami teooriaosale.

  (5) Teooriaeksamit hindab kõrgkooli moodustatud eksamikomisjon. Eksamikomisjon teeb otsuse eksamitulemuse kohta 15 päeva jooksul pärast eksami toimumist.

  (6) Kõrgkool teavitab taotlejat teooriaeksami tulemustest elektrooniliselt või posti teel 15 päeva jooksul eksamikomisjoni otsuse kuupäevast arvates.

  (7) Kõrgkool edastab info vastavuseksami sooritamise või sooritamata jätmise kohta Terviseametile 15 päeva jooksul vastava otsuse kuupäevast arvates.

  (8) Kui taotleja teooriaeksami tulemus on negatiivne, võib ta taotleda korduseksami sooritamist pärast kuue kuu möödumist teooriaeksami toimumisest arvates.

§ 13.  Õe, eriõe ja ämmaemanda vastavuseksami sooritamist tõendav dokument

  Kõrgkool väljastab vastavuseksami sooritamist tõendava dokumendi 15 päeva jooksul eksamikomisjoni otsuse kuupäevast arvates.

§ 14.  Õe, eriõe ja ämmaemanda vastavuseksami tulemuse vaidlustamine

  Taotlejal on õigus vaidlustada vastavuseksami tulemus kõrgkooli kehtestatud tingimustel ja korras.

Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json