Teksti suurus:

Viljandi maakonna looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.09.2019, 4

Viljandi maakonna looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine

Vastu võetud 04.09.2019 nr 38

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 6 alusel.

§ 1.  Kaitse alt väljaarvamine

  Loodusobjektide hävimise või nende looduskaitseväärtuse kadumise tõttu arvatakse kaitse alt välja järgmised Viljandi maakonnas asuvad kaitstavad looduse üksikobjektid:
  1) Auksi jalakas (KLO4000013)1;
  2) Auksi kadakas (KLO4000184);
  3) Halliste hiietamm (KLO4000187);
  4) Jõesaare kadakas (KLO4000706);
  5) Kaubi kuusk (KLO4000266);
  6) Koerna künnapuu (KLO4000267);
  7) Kopli künnapuu (KLO4000211);
  8) Lolu kadakas (KLO4000219);
  9) Losu kuusk; Kuusk „Hiiekuusk” (KLO4000439);
  10) Lõhislehine hõbevaher (KLO4000221);
  11) Pirnipuu (KLO4000278);
  12) Polli elupuu; Hiidelupuu (KLO4000758);
  13) Puuri künnapuu (KLO4000235);
  14) Päidu tamm (KLO4000281);
  15) Pärsti saar (KLO4000237);
  16) Sinialliku seedermänd (KLO4000382);
  17) Tamme künnapuu (KLO4000291);
  18) Upsi kask (KLO4000253);
  19) Vana-Kariste hõberemmelgas (KLO4000255);
  20) Väike-Kibe pärn (KLO4000690);
  21) Kärstna allikas (KLO4000216).

§ 2.  Otsuste kehtetuks tunnistamine

  Paragrahvis 1 nimetatud kaitstavate loodusobjektide kaitse alt väljaarvamisega tunnistatakse kehtetuks järgmised kaitse alla võtmise otsused:
  1) Looduskaitse nõukogu 13. jaanuari 1937. a otsuse „Üksikute puude ja rändrahnude kaitses” alajaotuse I „Puud” punkt 6 (künnapuu, keskkonnaregistris Puuri künnapuu);
  2) Viljandi rajooni TSN Täitevkomitee 29. märtsi 1958. a otsuse „Looduskaitse organiseerimisest Viljandi linnas ja rajoonis” lisa „Viljandi linnas ja rajoonis looduskaitse alla võetud objektide nimekiri” alajaotuse „Viljandi linnas: Pargid ja ilupuud” punkt 9 (Väike tn 6 haigla aias 200 aastane pirnipuu) ning alajaotuse „Viljandi rajoonis: Pargid ja ilupuud” punktid 16 (Pärsti pargi saar), 20 (Auksi algkooli pargis jalakas) ja 33 (Auksi külas end Puuri talus künnapuu);
  3) Eesti NSV Ministrite Nõukogu 13. märtsi 1959. a korralduse nr 331-k „Maastiku üksikelementide, dendraariumide ja katsekultuuride ning viljapuude ja viljapuuaedade riikliku kaitse alla võtmisest” lisa nr 3 „Riikliku kaitse alla kuuluvate väärtuslike viljapuude ja viljapuuaedade loetelu” punkt 8 (vana pirnipuu);
  4) Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva Looduskaitse Valitsuse juhataja 17. märtsi 1959. a käskkirja nr 25 „Riikliku kaitse alla kuuluvate rändrahnude, kivikülvide ja põliste puude nimekirjade kinnitamisest” lisa nr 2 „Riikliku looduskaitse alla kuuluvate põliste puude loetelu” punktid 5 (paju, keskkonnaregistris Vana-Kariste hõberemmelgas), 6 (Halliste hiietamm ehk Tamme väga vana tamm), 170 (kuusk, keskkonnaregistris Kaubi kuusk), 275 (kadakas Lolu pere lähedal), 279 (saar Pärsti koolimaja esisel platsil), 281 (künnapuu, keskkonnaregistris Puuri künnapuu), 286 (kadakas, keskkonnaregistris Auksi kadakas) ja 289 (kask, keskkonnaregistris Upsi kask);
  5) ENSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsuse juhataja 30. aprilli 1966. a käskkirja nr 84 „Muudatustest looduskaitsealuste üksikobjektide nimekirjades” lisa nr 3 alajaotuse „Põlised puud” punktid 380 (tamm „Päidu tamm”), 381 (künnapuu „Kullese künnapuu”), 382 (kuusk „Hiiekuusk”) ja 383 (künnapuu, keskkonnaregistris Koerna künnapuu);
  6) Viljandi Maakonnavalitsuse 9. novembri 1992. a määruse nr 413 „Looduskaitse korraldus Viljandi maakonnas” lisa 4 punktid 54 (Sinialliku seedermänd), 102 (Auksi jalakas), 103 (Halliste hiietamm), 106 (Jõesaare kadakas), 109 (Kopli künnapuu), 111 (Kullese künnapuu), 117 (Losu kuusk), 118 (lõhiselehine vaher), 130 (Polli elupuu), 133 (Pärsti saar), 140 (Tamme künnapuu), 144 (Upsi kask), 146 (Vana-Kariste hõberemmelgas), 150 (Väike-Kibe pärn) ja 159 (Kärstna allikas).

§ 3.  Loodusobjektide kaitse alt väljaarvamise põhjendused

  Põhjendused üksikobjektide kaitse alt väljaarvamise kohta on esitatud määruse seletuskirjas2.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 5.  Menetluse läbiviimine

  Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 28. augusti 2018. a käskkirjaga nr 653 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 6.  Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Sulgudes on siin ja edaspidi märgitud keskkonnaregistri kood.

2 Seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Rene Kokk
Minister

Meelis Münt
Kantsler

/otsingu_soovitused.json