Teksti suurus:

Rahvastikuregistri turvaklass, täpne andmekoosseis ja andmeandjate kaupa nende üleantavate andmete loetelu

Rahvastikuregistri turvaklass, täpne andmekoosseis ja andmeandjate kaupa nende üleantavate andmete loetelu - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.09.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2023
Avaldamismärge:RT I, 05.09.2023, 15

Rahvastikuregistri turvaklass, täpne andmekoosseis ja andmeandjate kaupa nende üleantavate andmete loetelu

Vastu võetud 20.12.2018 nr 129
RT I, 22.12.2018, 29
jõustumine 01.01.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.07.2019RT I, 31.07.2019, 203.08.2019
06.02.2020RT I, 11.02.2020, 314.02.2020
10.03.2022RT I, 12.03.2022, 2415.03.2022
12.05.2022RT I, 19.05.2022, 122.05.2022, osaliselt 01.07.2023
01.09.2023RT I, 05.09.2023, 1308.09.2023

Määrus kehtestatakse rahvastikuregistri seaduse § 3 lõike 4, § 20 lõike 3 ja § 29 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse:
  1) rahvastikuregistri turvaklass;
  2) rahvastikuregistri täpne andmekoosseis;
  3) rahvastikuregistrisse kandmiseks üleantavate andmete loetelu andmeandjate kaupa.

§ 2.   Turvaklass

  Rahvastikuregistri turvaklass on K3T2S2.

2. peatükk Rahvastikuregistri täpne andmekoosseis 

§ 3.   Rahvastikuregistrisse kantavad andmed

  Rahvastikuregistrisse kantakse rahvastikuregistri seaduse 4. peatükis sätestatud andmed käesolevas määruses ette nähtud andmekoosseisu täpsusega.

§ 4.   Isikunimi

  Rahvastikuregistrisse (edaspidi register) kantav isikunimi on:
  1) eesnimi;
  2) perekonnanimi.

§ 5.   Sugu

  Registrisse kantav sugu on:
  1) mees;
  2) naine.

§ 6.   Sünni andmed

  Registrisse kantavad sünni andmed on järgmised:
  1) sünniaeg;
  2) sünnikoht.

§ 7.   Isikukoodid

  Registrisse kantavad isikukoodid on järgmised:
  1) Eesti isikukood;
  2) välisriigi isikukood.

§ 8.   Kodakondsuse andmed

  Registrisse kantavad kodakondsuse andmed on järgmised:
  1) kodakondsus;
  2) kodakondsuse puudumine;
  3) Eesti kodakondsuse korral kodakondsuse omandamise, saamise, taastamise ja kaotamise aeg;
  4) isiku teised kodakondsused, mis ei ole tema subjekti staatuse aluseks.

§ 9.   Elukoha andmed

  (1) Registrisse kantavad elukoha andmed on järgmised:
  1) Eesti ja välisriigi elukoha aadressiandmed;
  2) elukoha aadressi kehtivuse alguse ja lõppemise kuupäev;
  3) välisriigist Eestisse saabunud isiku viimane elukohariik ning Eestist välisriiki lahkumise aeg;
  4) välisriigis püsivalt elava hääleõigusliku Eesti kodaniku või tema vanemate või vanavanemate viimane püsiv elukoht Eestis valla või linna ja Tallinnas linnaosa täpsusega, kehtiva haldusterritoriaalse korralduse alusel.

  (2) Registrisse kantavad elukoha andmed vastavad Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015. a määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem” § 8 lõikes 8 sätestatule.

§ 10.   Lisa-aadressi andmed

  Registrisse kantavad lisa-aadressi andmed on järgmised:
  1) lisa-aadress;
  2) lisa-aadressi kehtivuse alguse ja lõppemise kuupäev.

§ 11.   Kontaktandmed

  Registrisse kantavad kontaktandmed on järgmised:
  1) e-posti aadress;
  2) telefoninumber.
  3) [kehtetu - RT I, 05.09.2023, 13 - jõust. 08.09.2023]

§ 12.   Viibimiskoha aadressi andmed

  Registrisse kantavad viibimiskoha aadressi andmed on järgmised:
  1) viibimiskoha aadress;
  2) viibimiskoha aadressil viibimise alguse ja lõppemise aeg.

§ 13.   Perekonnaseisu andmed

  Registrisse kantavad perekonnaseisu andmed on järgmised:
  1) vallaline, kui isiku kohta ei ole registrisse kantud ühegi abielu olemasolu tõendava dokumendi andmeid;
  2) abielus, kui isiku kohta on registrisse kantud kehtiva abielu sõlmimist tõendava dokumendi andmed;
  3) lahutatud, kui isiku kohta on registrisse kantud perekonnaseisu kajastava viimase dokumendina abielu lahutamist tõendava dokumendi andmed;
  4) lesk, kui isiku kohta on registrisse kantud perekonnaseisu kajastava viimase dokumendina abielu sõlmimist tõendava dokumendi andmed ja see abielu on lõppenud abikaasa surmaga;
  5) dokumenteerimata abielus, dokumenteerimata lahutatud või dokumenteerimata lesk, kui isiku perekonnaseis on registrisse kantud rahvastiku arvestuse andmebaasist ja registrisse ei ole kantud nende andmete kandmise aluseks olnud perekonnaseisudokumentide andmeid.
[RT I, 31.07.2019, 2 - jõust. 03.08.2019]

§ 14.   Hooldusõiguse andmed

  Registrisse kantavad hooldusõiguse andmed on järgmised:
  1) ees- ja perekonnanimi või asutuse nimetus;
  2) isiku- või registrikood;
  3) hooldusõiguse osaline või täielik üleandmine;
  4) hooldusõiguse peatumine, ennistamine ja taastamine;
  5) hooldusõiguse piiramine;
  6) hooldusõiguse täielik äravõtmine;
  7) lapse eraldamine perekonnast;
  8) hooldusõiguse alguse ja lõppemise aeg.

§ 15.   Eestkoste andmed

  Registrisse kantavad eestkoste andmed on järgmised:
  1) ees- ja perekonnanimi või asutuse nimetus;
  2) isiku- või registrikood;
  3) eestkoste alguse ja lõppemise aeg;
  4) tehingud, mida eestkostetav võib teha eestkostja nõusolekuta.

§ 16.   Teovõime piiramise andmed

  Registrisse kantavad teovõime piiramise andmed on järgmised:
  1) teovõime piiramise fakt;
  2) valimisõiguse tähenduses teovõimetuks tunnistamine.

§ 17.   Surma andmed

  Registrisse kantavad surma andmed on järgmised:
  1) surmaaeg;
  2) surmakoht.

§ 18.   Vanemate, abikaasa ja lapse andmed

  Registrisse kantavad isiku vanemate, abikaasa ja lapse andmed on järgmised:
  1) olemasolu korral isikukood või sünniaeg;
[RT I, 05.09.2023, 13 - jõust. 08.09.2023]
  11) sugu;
[RT I, 05.09.2023, 13 - jõust. 08.09.2023]
  2) ees- ja perekonnanimi;
  3) suhte liik;
  4) suhte alguse ja lõppemise aeg.

§ 19.   Kõrgeima omandatud haridustaseme andmed

  Registrisse kantav kõrgeim omandatud haridustase on Eesti Hariduse Infosüsteemi kantud kõrgeima haridustaseme ja isiku ütluspõhise haridustaseme võrdlemisel leitud kõrgeim omandatud haridustase.

§ 20.   Ütluspõhised andmed

  (1) Registrisse kantavad ütluspõhised andmed on järgmised:
  1) rahvus;
  2) emakeel;
  3) kõrgeim omandatud haridustase.

  (2) Emakeeleks märgitakse üldjuhul keel, mis on omandatud varases lapsepõlves esimese keelena ja mida isik kõige paremini oskab.

  (3) Rahvuseks märgitakse rahvus, millega isik end kõige tihedamalt etniliselt ja kultuuriliselt tunneb seotud olevat.

§ 21.   Isikut tõendava dokumendi andmed

  (1) Registrisse kantakse andmed järgmiste isikut tõendavate dokumentide kohta:
  1) isikutunnistus;
  2) pass;
  3) elamisloakaart;
  4) diplomaatiline pass;
  5) meremehe teenistusraamat;
  6) meresõidutunnistus;
  7) ajutine reisidokument;
  8) pagulase reisidokument;
  9) juhiluba.

  (2) Lõike 1 punktides 3–8 sätestatud dokumentide kohta ei kanta andmeid rahvastikuregistrisse, kui dokumendid on välja antud välisriigis.

§ 22.   Perekonnaseisudokumendi andmed

  Registrisse kantakse andmed järgmiste perekonnaseisudokumentide kohta:
  1) sünnidokument;
  2) abieludokument;
  3) abielulahutuse dokument;
  4) surmadokument;
  5) nime muutust tõendav dokument;
  6) isaduse omaksvõttu tõendav dokument;
  7) Eestis väljastatud abieluvõimetõend;
  8) perekonnaseisukande või -andmete parandamise ja muutmise dokument.

§ 23.   Elukoha, viibimiskoha, lisa-aadressi ja kontaktandmete muutmise dokumendi andmed

  Registrisse kantakse andmed järgmiste elukoha, viibimiskoha, lisa-aadressi ja kontaktandmete muutmise dokumentide kohta:
  1) elukohateade;
  2) kohaliku omavalitsuse üksuse pädeva asutuse teade elukoha andmete kandmise kohta registrisse;
  3) ruumi omaniku õigustatud nõudmise taotlus;
  4) Eesti konsulaarametniku teade püsivalt välisriigis elava Eesti kodaniku ja konsulaarseaduses nimetatud välismaalase elukoha andmete kohta;
  5) avalikku ülesannet täitvale asutusele või isikule esitatud lisa-aadressi või kontaktandmeid sisaldav dokument;
  6) välisriigi teade isiku elukoha või lisa-aadressi kohta välisriigis;
  7) registrile esitatud teade isiku rahvastikuregistri seaduse § 96 lõikes 1 nimetatud kohta paigutanud või lähetanud asutuselt või muult asutuselt;
  8) isiku kirjalik avaldus;
  9) kohtulahend või üürikomisjoni otsus, millega isik kaotab õiguse kasutada ruumi elukohana.

§ 24.   Kohtulahendi andmed

  Registrisse kantakse andmed kohtulahendite kohta, millega:
  1) tunnistatakse abielu kehtetuks;
  2) lahutatakse abielu;
  3) tunnistatakse abielulahutus kehtetuks;
  4) otsustatakse lapsendamine;
  5) tunnistatakse lapsendamine kehtetuks;
  6) tuvastatakse isiku põlvnemine;
  7) tühistatakse isiku põlvnemise tuvastamine;
  8) tunnistatakse kehtetuks perekonnaseisuakti kanne;
  9) määratakse alaealisele või piiratud teovõimega täisealisele isikule eestkostja;
  10) tühistatakse alaealisele või piiratud teovõimega täisealisele isikule eestkostja määramise määrus;
  11) tunnistatakse 16–17-aastane isik valimisõiguse osas teovõimetuks;
  12) tühistatakse 16–17-aastase isiku valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistamise määrus;
  13) tunnistatakse isik surnuks;
  14) tühistatakse isiku surnuks tunnistamine;
  15) tühistatakse isiku teadmata kadumise fakti tuvastamise otsus;
  16) otsustatakse vanema õiguste äravõtmine;
  17) tühistatakse vanema õiguste äravõtmine;
  18) taastatakse vanema õigused;
  19) isik kaotab õiguse kasutada eluruumi elukohana;
  20) otsustatakse lapse äravõtmine vanemalt vanema õiguste äravõtmiseta;
  21) otsustatakse lapse tagasiandmine vanemale;
  22) määratakse lapse elukohaks ühe vanema elukoht;
  23) tunnistatakse Eestis leitud lapse kodakondsuseks Eesti kodakondsus;
  24) otsustatakse ühise hooldusõiguse lõpetamine;
  25) otsustatakse hooldusõiguse üleandmine, peatamine, taastamine, piiramine või äravõtmine;
  26) otsustatakse äraolija varale hoolduse seadmine;
  27) muudetakse või täiendatakse muid registrisse kantavaid andmeid.

§ 25.   Muude dokumentide andmed

  Registrisse kantakse andmed muude isikuandmeid muutvate dokumentide kohta:
  1) vanema notariaalselt tõestatud nõusolek lapse lapsendamiseks;
  2) vanema kohtule esitatud nõusolek lapse lapsendamiseks;
  3) e-residendi digitaalse isikutunnistuse väljaandja teade e-residentsuse olemasolu ja kehtivuse kohta;
  4) vanemate ühist hooldusõigust muutev või lõpetav vanemluskokkulepe.
[RT I, 19.05.2022, 1 - jõust. 01.07.2023]

§ 26.   Eesti kodakondust muutvate dokumentide andmed

  Registrisse kantakse andmed järgmiste Eesti kodakondust muutvate dokumentide kohta:
  1) Vabariigi Valitsuse korraldus kodakondsuse andmise, taastamise, äravõtmise või kodakondsusest vabastamise kohta;
  2) Politsei- ja Piirivalveameti otsus kodakondsusest loobumise kohta.

§ 27.   Riigis seadusliku viibimise alust tõendava dokumendi andmed

  Registrisse kantakse andmed järgmiste riigis seadusliku viibimise alust tõendavate dokumentide kohta:
  1) välismaalase elamisluba;
  2) välismaalase elamisõigus;
  3) Euroopa Liidu kodaniku elamisõigus;
  4) viibimisaja jooksul esitatud tähtajalise elamisloa taotlus, alalise elamisõiguse ja pikaajalise elaniku elamisloa taotlus;
  5) tähtajalise elamisõiguse või elamisloa pikendamise taotlus.

§ 28.   Valijate arvestuse andmed

  Registrisse kantavad valijate arvestuse andmed on järgmised:
  1) valimisõiguse olemasolu;
  2) valimisringkonna number;
  3) [kehtetu - RT I, 19.05.2022, 1 - jõust. 22.05.2022]
  4) [kehtetu - RT I, 19.05.2022, 1 - jõust. 22.05.2022]
  5) teabelehe saatmise viis ja aadress;
[RT I, 19.05.2022, 1 - jõust. 22.05.2022]
  6) valimispiirangu kirjeldus.
  7) [kehtetu - RT I, 19.05.2022, 1 - jõust. 22.05.2022]

§ 29.   Menetlusandmed

  (1) Registrisse kantavad menetlusandmed on:
  1) avalduse esitaja või tema esindaja nimi või nimetus ja isiku- või registrikood;
  2) avalduse registreerimise kuupäev;
  3) märkused;
  4) sünni kellaaeg;
  5) riigilõivu tasumise info;
  6) info leidlapse kohta;
  7) mitmendat abielu sõlmitakse;
  8) abiellumisel valitud varasuhe;
  9) abielu registreerimise kellaaeg ja koht;
  10) abielu lahutamise kellaaeg ja koht;
  11) mitmendat abielu lahutatakse;
  12) matmiskoht;
  13) surma registreerimise avaldaja seos surnuga;
  14) uue nime andmise põhjus;
  15) ruumi kasutamise alus;
  16) dokumendil märgitud välisriigi elukoha andmed;
  17) info Ametlikes Teadaannetes teate avaldamise kohta;
  18) info, kas isik viibib eluruumis, mitteeluruumis või mõnes muus kohas;
  19) abieluvõimetõendile kantava teise isiku ees- ja perekonnanimi, sugu, isikukood või välisriigi isikukood ja välisriigi isikukoodi välja andnud riigi nimi loetletud andmete olemasolul, sünniaeg ja -sünnikoht, elukoht, kodakondsus, perekonnaseis;
[RT I, 31.07.2019, 2 - jõust. 03.08.2019]
  20) riik, kuhu abieluvõimetõend esitatakse;
  21) surma põhjus enne 1. jaanuari 2008. a koostatud surmaakti alusel;
  22) isiku sünnijärgne nimi;
  23) isiku neiupõlvenimi;
  24) isiku isanimi;
  25) surma liik.

  (2) Registrisse kantakse andmed järgmiste menetluse käigus kasutatud dokumentide kohta:
  1) meditsiiniline sünnitõend;
  2) arstlik surmateatis;
  3) kohtumeditsiini surmatõend;
  4) politseiasutuse teatis;
  5) abieluvõimet tõendav dokument;
  6) kohtumäärus alaealise teovõime laiendamise kohta;
  7) arstliku ekspertiisikomisjoni otsus soo muutmise kohta;
  8) ruumi kasutamise õigsust tõendava dokumendi koopia;
  9) ruumi omandiõigust tõendav dokument;
  10) registrisse andmete kandmise menetluste käigus esitatud ja kogutud dokumendid.

  (3) Registrisse kantakse andmed järgmiste menetluse käigus koostatud dokumentide kohta:
  1) perekonnaseisutõend;
  2) registri väljavõte või registri andmete väljatrükk;
  3) nime muutmist tõendav dokument.

§ 30.   Andmed registrisse andmete andmise kohta

  Registrisse kantavad andmed registrisse andmete andmise kohta on järgmised:
  1) andmete registrisse kandmise aeg;
  2) andmete andmise aeg;
  3) registrisse kande tegija nimi või nimetus, isiku- või registrikood;
  4) andmeandja nimi või nimetus ning isiku- või registrikood.

§ 31.   Kande alusdokumendi andmed

  Kande tegemise alusdokumendi andmed on järgmised:
  1) dokumendi liik;
  2) dokumendi nimetus;
  3) dokumendi number;
  4) dokumendi koostamise, väljaandmise, jõustumise, kehtetuks tunnistamise või tühistamise aeg või kehtivuse tähtaeg;
  5) dokumendi koostanud, välja andnud, tühistanud või kehtetuks tunnistanud asutuse nimetus ja asukoha riik ning olemasolu korral vastava toimingu teinud isiku ees- ja perekonnanimi ja isikukood;
  6) andmehõivekande aluseks olev skaneeritud dokument.

§ 32.   Andmetele juurdepääsu andmed

  Registrisse kantavad andmetele juurdepääsu andmed on järgmised:
  1) andmesaaja nimi või nimetus ning isiku- või registrikood;
  2) viide andmetele, millele võimaldati juurdepääs;
  3) andmetele juurdepääsu viis;
  4) andmetele juurdepääsu aeg.

§ 33.   Andmetele juurdepääsu piirangute andmed

  Registrisse kantavad andmetele juurdepääsu piirangute andmed on järgmised:
  1) juurdepääsupiirangu alus;
  2) juurdepääsupiirangu ulatus;
  3) juurdepääsupiirangu taotleja nimi või nimetus ning isiku- või registrikood;
  4) juurdepääsupiirangu tähtaeg.

§ 34.   Tarkvara ja klassifikaatoritega seotud koodid

  Registrisse kantavad tarkvara ja klassifikaatoritega seotud koodid on järgmised:
  1) klassifikaatoritele vastavad andmekoodid;
  2) andmetöötluse tingimustest ja tarkvarast tulenevad andmed.

§ 35.   Menetluse läbiviimist abistavad loendid ja skaneeritud dokumendid

  Registrisse kantavad menetluse läbiviimist abistavad loendid ja skaneeritud dokumendid on järgmised:
  1) perekonnakirjade, perekonnaseisudokumentide ja nimemuutuste kartoteek;
  2) skaneeritud perekonnakirjad ja perekonnaseisudokumendid.

3. peatükk Registri subjekti staatusega seotud andmed 

§ 36.   Registri subjektina arvelevõtmine

  Subjektina registrisse kandmiseks peavad isiku kohta olema registrisse kantud vähemalt järgmised andmed ja dokumendid:
  1) eesnimi;
  2) perekonnanimi;
  3) sünniaeg;
  4) sugu;
  5) sünnikoht;
  6) Eestis väljastatud isikukood;
  7) kodakondsusriik;
  8) Eestis elamisloa või elamisõiguse saanud välismaalasel elamisloa või elamisõiguse dokument;
  9) Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanikul Eesti elamisõiguse taotlemisel Eesti elukoha kehtivuse algus ja aadress ning välisriigi passi või isikutunnistuse nimetus, number, väljaandmise ja kehtivuse aeg ning väljastanud riigi nimi.

§ 37.   Andmete kandmine registrisse subjekti staatuse ettevalmistamiseks

  (1) Registri subjekti staatuse ettevalmistamisel kantakse registrisse vastsündinu puhul vähemalt järgmised andmed ja dokumendid:
  1) isikukood;
  2) sünniaeg;
  3) sugu;
  4) sünnikoht;
  5) ema isikukood;
  6) ema ees- ja perekonnanimed;
  7) suhte alguse aeg;
  8) meditsiinilise sünnitõendi number, väljaandmise aeg ja väljastanud asutuse nimetus.

  (2) Registri subjekti staatuse ettevalmistamisel kantakse Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodaniku ja Eesti elamisluba või elamisõigust taotleva välismaalase kohta registrisse vähemalt järgmised andmed ja dokumendid:
  1) isikukood;
  2) perekonnanimi;
  3) eesnimi;
  4) sünniaeg;
  5) sugu;
  6) sünnikoht;
  7) kodakondsus;
  8) isikukoodi taotluse number ja kuupäev;
  9) välisriigi passi või isikutunnistuse nimetus, number, väljaandmise ja kehtivuse aeg ning väljastanud riigi nimi.

§ 38.   Subjekti staatust mittesaava isiku andmed

  Isiku kohta, kes ei saa registri subjektiks, kantakse registrisse mitteaktuaalsete andmetena vähemalt järgmised andmed ja dokumendid:
  1) arhiivse perekonnasündmuse dokumendi kandmisel isikukood, perekonnanimi, eesnimi, sünniaeg ja sugu;
  2) Eesti perekonnasündmuse registreerimisel ja isiku riigi andmekogusse kandmisel isikukood, perekonnanimi, eesnimi, sünniaeg ja -koht, sugu ja kodakondsus ning olemasolu korral välisriigi passi või isikutunnistuse nimetus, number, väljaandmise ja kehtivuse aeg ning väljastanud riigi nimi.
[RT I, 05.09.2023, 13 - jõust. 08.09.2023]

4. peatükk Üleantavate andmete loetelu andmeandjate kaupa 

§ 39.   Andmete üleandmine

  (1) Andmeandja annab tema koostatud või välja antud dokumentide, nendelt dokumentidelt registrisse antavate andmete või andmeandja tegevuse tulemusel muutunud isikuandmete kohta registrisse andmed 2. peatükis sätestatud andmekoosseisude järgi, arvestades käesolevas paragrahvis sätestatud erisusi.

  (2) Andmeandja annab isiku kohta alati üle järgmised andmed:
  1) eesnimi;
  2) perekonnanimi;
  3) Eesti isikukood või selle puudumisel isiku sünniaeg ja sugu.

  (3) Meditsiinilise sünnitõendi andmete üleandmisel ei pea andmeandja andma lapse ees- ja perekonnanime.

  (4) Kui andmeandja kogub järgmisi andmeid ja neid ei ole registrisse kantud või andmeandja andmed on täpsemad kui registriandmed, annab andmeandja koos lõikes 2 sätestatud andmetega üle ka järgmised andmed:
  1) sünnikoht;
  2) välisriigi isikukood;
  3) kodakondsus;
  4) ütluspõhised andmed ja andmed kõrgeima omandatud haridustaseme kohta;
  5) isikut ja kodakondsust tõendava dokumendi andmed.

  (5) Andmete andmisel annab andmeandja alati üle vähemalt §-s 30 sätestatud andmed.

  (6) Dokumendiga seoses annab andmeandja üle järgmised andmed (edaspidi dokumendi- ja sellega seotud andmed):
  1) paragrahvis 31 sätestatud andmed;
  2) rahvastikuregistri seaduse §-des 21, 24 ja 25 sätestatud andmed, mida on dokumendiga muudetud;
  3) muud andmed, mida dokumendi alusel muudetakse.

  (7) Registri tarkvara kaudu läbiviidavate menetluste kohta antakse üle järgmised andmed (edaspidi menetlusandmed):
  1) paragrahvis 29 sätestatud menetlusandmed arvestades menetluse liiki;
  2) menetluse tulemusena koostatud kande kohta lõikes 6 sätestatud andmed.

  (8) Lisa-aadresside, kontaktandmete, ütluspõhiste andmete, kõrgeima omandatud haridustaseme, valijate arvestuse ja viibimiskoha andmete kohta antakse üle vastavas andmekoosseisus sätestatud andmed.

§ 40.   Andmeandjate kohustus edastada dokumente

  (1) Registri aktuaalsetele andmetele juurdepääsupiirangu kehtestamisel rahvastikuregistri seaduse § 57 alusel edastab püsijuurdepääsuga andmetöötleja juurdepääsupiirangu kehtestamise avalduse digitaalselt registri volitatud töötlejale.

  (2) Välisriigi dokumendi andmete kandmisel registrisse rahvastikuregistri seaduse § 29 lõike 2 alusel edastab dokumendi vastuvõtja selle registri volitatud töötlejale digitaalselt koos tõlkega eesti, inglise või vene keelde.

  (3) Elukohateate, mis esitatakse rahvastikuregistri seaduse § 82 lõikes 1 sätestatud asutusele või isikule, edastab vastuvõtja elukohateates märgitud elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele.

§ 41.   Transpordiamet
[RT I, 19.05.2022, 1 - jõust. 22.05.2022]

  (1) Transpordiamet annab dokumendi- ja sellega seotud andmed juhiloa kohta, samuti andmed lisa-aadresside ja kontaktandmete kohta ning edastab elukohateate.

  (2) Transpordiamet annab menetlusandmed isikukoodi andmise menetluse kohta.
[RT I, 19.05.2022, 1 - jõust. 22.05.2022]

§ 42.   Politsei- ja Piirivalveamet

  (1) Politsei- ja Piirivalveamet annab dokumendi- ja sellega seotud andmed järgmiste dokumentide kohta:
  1) isikutunnistus;
  2) elamisloakaart;
  3) Eesti kodaniku pass;
  4) Politsei- ja Piirivalveameti otsus Eesti kodakondsuse kaotamise kohta mõne muu riigi kodakondsuse vastuvõtmise või Eesti kodakondsusest loobumise tõttu;
  5) Vabariigi Valitsuse korraldus Eesti kodakondsuse andmise või taastamise kohta;
  6) Vabariigi Valitsuse korraldus Eesti kodakondsusest vabastamise või Eesti kodakondsuse äravõtmise kohta;
  7) meremehe teenistusraamat;
  8) meresõidutunnistus;
  9) välismaalase pass;
  10) pagulase reisidokument;
  11) ajutine reisidokument;
  12) elamisloa andmisest keeldumise otsus;
  13) tähtajalise elamisloa andmise otsus;
  14) tähtajalise elamisloa pikendamise otsus;
  15) tähtajalise elamisloa pikendamisest keeldumise otsus;
  16) tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus;
  17) pikaajalise elaniku elamisloa andmise otsus;
  18) pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus;
  19) tähtajalise elamisõiguse andmise otsus;
  20) tähtajalise elamisõiguse andmisest keeldumise otsus;
  21) tähtajalise elamisõiguse pikendamise otsus;
  22) tähtajalise elamisõiguse pikendamisest keeldumise otsus;
  23) tähtajalise elamisõiguse lõpetamise otsus;
  24) alalise elamisõiguse registreerimise otsus;
  25) alalise elamisõiguse registreerimisest keeldumise otsus;
  26) alalise elamisõiguse lõpetamise otsus;
  27) elamisloa või elamisõiguse pikendamise taotlus;
  28) tähtajalise või pikaajalise elaniku elamisloa andmise või elamisloa pikendamise taotlus;
  29) tähtajalise elamisõiguse andmise või alalise elamisõiguse registreerimise või elamisõiguse pikendamise taotlus;
  30) tähtajalise elamisloa taotluse või selle pikendamise taotluse läbivaatamata jätmise otsus;
  31) pikaajalise elaniku elamisloa, tähtajalise elamisõiguse taotluse või selle pikendamise taotluse ja alalise elamisõiguse registreerimise taotluse läbivaatamata jätmise otsus.

  (2) Politsei- ja Piirivalveamet annab menetlusandmed isiku taotluse alusel isikukoodi andmise menetluse kohta.

  (3) Politsei- ja Piirivalveamet annab andmed lisa-aadresside, kontaktandmete ja ütluspõhiste andmete kohta ning edastab elukohateate.

§ 43.   Kohaliku omavalitsuse üksus

  Kohaliku omavalitsuse üksus annab menetlusandmed järgmiste menetluste kohta:
  1) sünni registreerimine;
  2) isaduse omaksvõtu kande tegemine;
  3) surma registreerimine;
  4) abielu sõlmimine;
  5) abieluvõimetõendi väljastamine;
  6) abielu lahutamine;
  7) perekonnaseisukande andmete parandamine või muutmine;
  8) uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmine ning endise eesnime, perekonnanime või isikunime taastamine;
  9) isikukoodi andmine taotluse alusel;
  10) elukoha andmete muutmine;
  11) rahvuse, emakeele ja omandatud kõrgeima haridustaseme kohta ütluspõhiste andmete kandmine registrisse;
  12) [kehtetu - RT I, 19.05.2022, 1 - jõust. 22.05.2022]
  13) andmehõivekande tegemine;
  14) korduva tõendi väljastamine;
  15) rahvastikuregistri väljavõtte väljastamine.

§ 44.   Kohus

  (1) Kohus annab dokumendi- ja sellega seotud andmed §-s 24 sätestatud kohtulahendite kohta.

  (2) Kohus annab andmed kontaktandmete kohta.
[RT I, 31.07.2019, 2 - jõust. 03.08.2019]

§ 45.   Notar

  (1) Notar annab menetlusandmed järgmiste menetluste kohta:
  1) abielu sõlmimine;
  2) abielu lahutamine;
  3) perekonnaseisukande andmete parandamine või muutmine;
  4) andmehõivekande tegemine;
  5) rahvastikuregistri väljavõtte väljastamine.
  6) [kehtetu - RT I, 11.02.2020, 3 - jõust. 14.02.2020]

  (2) Notar annab dokumendi- ja sellega seotud andmed vanema või eestkostja notariaalselt tõestatud nõusoleku kohta lapse lapsendamiseks.

  (3) Notar edastab elukohateate.

§ 46.   Uurimisasutus

  Pädev uurimisasutus või prokuratuur annab dokumendi- ja sellega seotud andmed registri andmetele juurdepääsu piiramise või pikendamise otsuse kohta.

§ 47.   Sotsiaalkindlustusamet

  (1) Sotsiaalkindlustusamet annab dokumendi- ja sellega seotud andmed talle esitatud välisriigis koostatud perekonnaseisudokumendi kohta.

  (2) Sotsiaalkindlustusamet annab andmed lisa-aadresside, kontaktandmete ja viibimiskoha kohta ning edastab elukohateate.

  (3) Sotsiaalkindlustusamet annab menetlusandmed isikukoodi andmise menetluse kohta.
[RT I, 12.03.2022, 24 - jõust. 15.03.2022]

  (4) Sotsiaalkindlustusamet annab andmed vanemate ühist hooldusõigust muutva või lõpetava vanemluskokkuleppe kohta.
[RT I, 19.05.2022, 1 - jõust. 01.07.2023]

§ 48.   Tervishoiuteenuse osutaja

  Tervishoiuteenuse osutaja annab dokumendi- ja sellega seotud andmed meditsiinilise sünnitõendi ja surmateatise kohta.

§ 49.   Välisministeerium

  (1) Välisministeerium annab dokumendi- ja sellega seotud andmed järgmiste dokumentide kohta:
  1) diplomaatiline pass;
  2) abieluvõimetõend;
  3) elukoha andmete muutmise dokument.

  (2) Välisministeerium annab menetlusandmed järgmiste menetluste kohta:
  1) perekonnaseisukande andmete parandamine ja muutmine;
  2) andmehõivekande tegemine;
  3) rahvastikuregistri väljavõtte väljastamine;
  4) korduva tõendi väljastamine;
  5) isikukoodi andmine.

  (3) Välisministeerium annab andmed kontaktandmete kohta.

  (4) Välisministeerium edastab lõike 1 punktis 2 nimetatud abieluvõimetõendiga seoses abieluvõimetõendile kantava teise isiku kohta ees- ja perekonnanime.
[RT I, 31.07.2019, 2 - jõust. 03.08.2019]

§ 50.   Siseministeerium

  Siseministeerium annab menetlusandmed järgmiste menetluste kohta:
  1) andmehõivekande tegemine;
  2) perekonnaseisuakti või perekonnaseisukande andmete parandamine ja muutmine;
  3) surmakande tegemine;
  4) uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmine ning endise eesnime, perekonnanime või isikunime taastamine.

§ 51.   Maksu- ja Tolliamet

  Maksu- ja Tolliamet annab andmed lisa-aadressi, kontaktandmete ja viibimiskoha andmete kohta ning edastab elukohateate.

§ 52.   Kaitseressursside Amet

  Kaitseressursside Amet annab andmed lisa-aadressi ja kontaktandmete kohta.

§ 53.   Riigi Infosüsteemi Amet

  Riigi Infosüsteemi Amet annab suunatud ametliku e-posti aadressi koos selle alguse- ja lõpukuupäevaga ning isiku telefoninumbri.

§ 54.   Haridus- ja Teadusministeerium

  Haridus- ja Teadusministeerium annab viibimiskoha andmed ja andmed kõrgeima omandatud haridustaseme kohta.

§ 55.   Justiitsministeerium

  Justiitsministeerium annab valijate arvestuse ning viibimiskoha andmed.

§ 56.   Registri volitatud töötleja

  (1) Registri volitatud töötleja annab andmed rahvastikuregistri seaduse § 11 lõikes 2 sätestatud ülesannete kohaselt.

  (2) Registri volitatud töötleja annab menetlusandmed järgmiste menetluste kohta:
  1) registri aktuaalsetele andmetele juurdepääsu piirangu kehtestamine;
  2) isikukoodi moodustamine.

§ 57.   Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus

  Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus annab dokumendi- ja sellega seotud andmed surmateatise kohta.

§ 58.   Riigi Tugiteenuste Keskus

  (1) [Kehtetu - RT I, 05.09.2023, 13 - jõust. 08.09.2023]

  (2) Riigi Tugiteenuste Keskus annab andmeid viibimiskoha kohta.

§ 59.   Viibimiskoha andmeid edastav asutus või isik

  Viibimiskoha andmeid edastav asustus või isik annab dokumendi- ja sellega seotud andmed viibimiskoha kohta.

§ 60.   Veeteede Amet

  [Kehtetu - RT I, 19.05.2022, 1 - jõust. 22.05.2022]

§ 601.   Vangla

  Vangla annab menetlusandmed isikukoodi andmise menetluse kohta.
[RT I, 05.09.2023, 13 - jõust. 08.09.2023]

5. peatükk Rakendussäte 

§ 602.   Muude isiku esitatud kontaktandmete kehtivuse lõpetamine

  Käesoleva paragrahvi jõustumisel lõpetatakse muude isiku esitatud kontaktandmete kehtivus registris.
[RT I, 05.09.2023, 13 - jõust. 08.09.2023]

§ 61.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json