Teksti suurus:

Vaba püügivõimsuse arvelt kalalaeva registrisse kandmise tingimused ja kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.10.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.05.2014
Avaldamismärge:RT I, 05.10.2011, 15

Vaba püügivõimsuse arvelt kalalaeva registrisse kandmise tingimused ja kord

Vastu võetud 03.10.2011 nr 79

Määrus kehtestatakse „Kalapüügiseaduse” § 13 lõigete 11 ja 111 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Kalapüügiseaduse” § 13 lõikes 11 nimetatud vaba püügivõimsuse (edaspidi vaba püügivõimsus) arvelt kalalaeva kalalaevade riiklikku registrisse (edaspidi register) kandmise tingimused ja kord, sealhulgas tingimused taotluse esitaja ja kalalaeva kohta ning taotluse hindamise kriteeriumid 2011. aasta taotlusvooru kohta.

§ 2.  Tingimused taotleja ja kalalaeva kohta

  (1) Vaba püügivõimsuse arvelt võib kalalaeva registrisse kandmist taotleda äriregistris registreeritud ettevõtja, kes omab kaluri kalapüügiluba ja ajaloolist püügiõigust kalapüügiks Läänemerel.

  (2) Vaba püügivõimsuse arvelt võib taotleda sellise kalalaeva registrisse kandmist, mis vastab Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 2004. a määruses nr 62 „Kalalaevade alajaotustesse rühmitamise kriteeriumid, segmenti kantavatele kalalaevadele esitatavad nõuded ja kalalaevade segmenti juurdelisamise võimalus” sätestatud kalalaevade riikliku registri laevade alajaotuse (edaspidi segment) 4S2 tingimustele ning mille peamasina võimsus on kuni 30 kW ja kogumahutavus 5 GT.

  (3) Taotleja ja tema osanik, aktsionär või liige ei oma ega ole 2011. aasta vältel omanud registri segmendis 4S2 registreeritud kalalaeva või õigust tuua segmenti 4S2 lõikes 2 sätestatud püügivõimsusega kalalaeva.

  (4) Kui taotleja ja tema osanik, aktsionär või liige omab õigust tuua registri segmenti 4S2 lõikes 2 sätestatud püügivõimsusest väiksema püügivõimsusega kalalaeva, võib taotleja taotleda kalalaeva registrisse kandmist üksnes puudujääva püügivõimsuse osas.

  (5) Vaba püügivõimsuse arvelt võib taotleja taotleda ainult ühe kalalaeva registrisse kandmist.

§ 3.  Taotluse esitamine

  (1) Vaba püügivõimsuse arvelt registri segmenti 4S2 kalalaeva kandmise taotlemiseks esitab taotleja Põllumajandusministeeriumile lisas toodud vormi kohase taotluse ning ametlikult kinnitatud ärakirjad järgmistest dokumentidest:
  1) alla 12-meetrise kogupikkusega laeva registreerimistunnistus liiklusregistris;
  2) Veeteede Ameti poolt laevale, mille kalalaevade riiklikku registrisse kandmist taotletakse, väljastatud mõõtekiri;
  3) kalalaeva mootori valmistaja poolt väljastatud mootori pass, kui kalalaeval kasutatakse registreerimistunnistusel märgitud maksimaalsest lubatud võimsusest väiksema võimsusega mootorit ja laeval kasutatava mootori tegelik võimsus ei ole muudest esitatud dokumentidest tuvastatav ja taotleja soovib registreerida kalalaeva kasutamiseks lubatud maksimaalsest võimsusest väiksema püügivõimsusega.

  (2) Taotlus koos ettenähtud dokumentidega esitatakse 90 päeva jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest.

§ 4.  Taotluse lahendamine

  (1) Kui nõuetekohastes taotlustes märgitud kalalaevade püügivõimsus kokku ei ületa vaba püügivõimsuse suurust, teeb Põllumajandusministeerium registrisse kandmise otsuse kõikide nõuetekohastes taotlustes nimetatud kalalaevade kohta.

  (2) Kui nõuetekohastes taotlustes märgitud kalalaevade püügivõimsus kokku ületab vaba püügivõimsuse suuruse, teeb Põllumajandusministeerium registrisse kandmise otsuse taotluste hindamise tulemuse alusel paremaks tunnistatud taotlustes nimetatud kalalaevade kohta.

  (3) Taotluste hindamise korral eelistatakse esimesena taotlust, mille alusel taotletakse väiksema mootorivõimsusega laeva kalalaevaregistrisse kandmist, ning teisena varem esitatud taotlust.

  (4) „Kalapüügiseaduse” § 13 lõikes 13 sätestatud juhtudel teeb Põllumajandusministeerium otsuse kalalaeva registrisse kandmisest keeldumise kohta.

  (5) Põllumajandusministeerium teeb otsuse kalalaeva registrisse kandmise või sellest keeldumise kohta 90 päeva jooksul taotluste esitamise tähtaja lõppemisest arvates.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

Lisa Taotluse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json