Teksti suurus:

Osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate või nendel ainetel põhinevate toodete, seadmete või mahutite käitlemisega tegeleva isiku pädevusnõuded

Osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate või nendel ainetel põhinevate toodete, seadmete või mahutite käitlemisega tegeleva isiku pädevusnõuded - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.10.2016, 3

Osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate või nendel ainetel põhinevate toodete, seadmete või mahutite käitlemisega tegeleva isiku pädevusnõuded

Vastu võetud 03.10.2016 nr 31

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 186 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse kohaldamisala

  Käesolevat määrust kohaldatakse osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete, soojuspumpade või osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate mahutite (edaspidi mahutid) käitlemisega tegelevale isikule, ühtlasi sätestatakse pädevusnõuetele vastavust tõendavad dokumendid.

§ 2.   Käitlemise mõiste

  (1) Käitlemine käesoleva määruse tähenduses on osoonikihti kahandavate ainete kogumine paiksetest jahutus- ja kliimaseadmetest, soojuspumpadest või mahutitest hooldus- ja remonditööde käigus või enne seadme kõrvaldamist ning külmaaine säilitamine mahutis.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule loetakse käitlemiseks osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete või soojuspumpade:
  1) jahutuskontuuri avamist, eelkõige süsteemi täitmist puhastatud või taastatud osoonikihti kahandava ainega seadme hooldus- või remonditööde käigus;
  2) ühe või enama kontuuri või seadme osa eemaldamist;
  3) kontrollimist, hooldamist ja remonti;
  4) lekkekontrolli ja lekke kõrvaldamist.

§ 3.   Pädevusnõuded

  (1) Alla kolme kilogrammi osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavaid paikseid jahutus- ja kliimaseadmeid või soojuspumpasid tohib käidelda isik, kes on vähemalt:
  1) põhiharidusega ja saanud jahutus- ning kliimaseadmete või soojuspumpade käitlemise ja lekete vältimise koolituse või
  2) põhiharidusega ja omandanud alla kolme kilogrammi osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate seadmete käitlemise vähemalt aastase töökogemuse.

  (2) Kolm või enam kilogrammi osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavaid paikseid jahutus- ja kliimaseadmeid, soojuspumpasid või mahuteid tohib käidelda isik, kes on:
  1) lõpetanud kõrgkooli, rakenduskõrgkooli või kutsekooli külmaerialal või
  2) lõpetanud kõrgkooli soojusenergeetika või elektroenergeetika erialal või
  3) vähemalt põhiharidusega, kuid saanud jahutus- ja kliimaseadmete või soojuspumpade käitlemise ja lekete vältimise koolituse ning omandanud kolm või enam kilogrammi osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate jahutus- ja kliimaseadmete, soojuspumpade või mahutite käitlemise vähemalt aastase töökogemuse.

§ 4.   Pädevusnõuetele vastavust tõendavad dokumendid

  (1) Alla kolme kilogrammi osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavaid paikseid jahutus- ja kliimaseadmeid või soojuspumpasid käitlev isik tõendab oma vastavust pädevusnõuetele seadme valdaja või omaniku nõudmisel, esitades käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 nimetatud dokumendid.

  (2) Kolm või enam kilogrammi osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavaid paikseid jahutus- ja kliimaseadmeid, soojuspumpasid või mahuteid käitlev isik tõendab oma vastavust pädevusnõuetele käesoleva paragrahvi lõigetes 5 ja 6 nimetatud dokumentide alusel.

  (3) Käesoleva määruse § 3 lõike 1 punktis 1 nimetatud juhul on pädevust tõendavateks dokumentideks põhiharidust ning asjaomast koolitust kinnitavad dokumendid.

  (4) Käesoleva määruse § 3 lõike 1 punktis 2 nimetatud juhul on pädevust tõendavateks dokumentideks põhiharidust ning erialast töökogemust kinnitavad dokumendid.

  (5) Käesoleva määruse § 3 lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud juhul on pädevust tõendavaks dokumendiks kõrgkooli, rakenduskõrgkooli või kutsekooli diplom.

  (6) Käesoleva määruse § 3 lõike 2 punktis 3 nimetatud juhul on pädevust tõendavateks dokumentideks põhiharidust, asjaomast koolitust ning erialast töökogemust kinnitavad dokumendid.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json