Teksti suurus:

Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu koostamise kohta esitatavad nõuded

Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu koostamise kohta esitatavad nõuded - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.10.2016, 4

Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu koostamise kohta esitatavad nõuded

Vastu võetud 03.10.2016 nr 32

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 58 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse kohaldamisala

  Määrust kohaldatakse sellisele planeeringule, mille elluviimisega võib kaasneda müra normtaseme ületamine ja mille puhul ei viida läbi keskkonnamõju strateegilist hindamist planeerimisseaduses sätestatud juhtudel.

§ 2.   Mürahinnangu koostamise nõue ja eesmärk

  (1) Kui planeeringuga kavandatakse ehitist või tegevust, mis võib kaasa tuua müra normtaseme ületamise, kuid selle puhul ei viida läbi keskkonnamõju strateegilist hindamist, peab planeeringudokumentatsioon sisaldama mürahinnangut.

  (2) Mürahinnang koostatakse prognoositava müra leviku ulatuse ja olemasoleva müraga koosmõju määramiseks ja piiramise kavandamiseks.

§ 3.   Mürahinnangu sisu

  (1) Mürahinnang koostatakse mürakaardi ja seletuskirjana, milles määratakse eri müratasemega alade päeva ja öö A-korrigeeritud ekvivalentse helirõhutaseme LpAeq hinnatud arvsuurused detsibellides müravahemikes 40–44, 45–49, 50–54, 55–59, 60–64, 65–69, 70–74 ja ≥75 dBA.

  (2) Mürahinnang peab kajastama planeeritavat ala ja seda ümbritsevat ala sellises ulatuses, kuni on võimalik näidata prognoositava müra taseme vastavust normtasemele.

  (3) Mürahinnangus kajastatakse:
  1) kirjeldatava maa-ala iseloomustus;
  2) olemasolevad ja planeeritavad müraallikad, nende põhjustatud müratase ja selle vastavus normtasemetele;
  3) peamiste müraallikate iseloomustus ja koosmõju;
  4) olulise liiklusmüra korral mürataseme arvutamiseks kasutatud lähteandmed;
  5) hinnatava ajaperioodi arvutuslikud ekvivalenttasemed LAeq ja maksimaalne tase LAmax;
  6) mürataseme arvutuskõrgus maapinnast ja arvutussammu pikkus;
  7) mürataseme mõõtmise korral mõõtmisaruanne;
  8) müra vähendamise meetmed ning nende rakendamise põhjendatus ja tõhusus;
  9) müra vähendamise meetmete rakendamisel tekkivat müraolukorda iseloomustav mürakaart ja müra vastavus normtasemetele;
  10) müra vähendamise meetmete rakendamise tähtajad;
  11) vajaduse korral lisatingimuste loetelu ja kirjeldus.

  (4) Kui käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 5 nimetatud tasemete arvutamiseks vajalikud andmed puuduvad, määratakse müra hinnatud ekvivalenttase LpAeq ja maksimaalne tase LpAmax mõõtmise ja arvutamise teel. Müra mõõtmise kestus valitakse selliselt, et see hõlmaks müra kõiki iseloomulikke muutusi etteantud ajavahemikus ja asukohas.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json