Teksti suurus:

Radioaktiivsete jäätmete sisse-, välja- ning läbiveo dokumentide menetlemise korra ja tähtaegade erisused lähtuvalt päritolu- ja sihtriigist

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.10.2016, 5

Radioaktiivsete jäätmete sisse-, välja- ning läbiveo dokumentide menetlemise korra ja tähtaegade erisused lähtuvalt päritolu- ja sihtriigist1

Vastu võetud 03.10.2016 nr 33

Määrus kehtestatakse kiirgusseaduse § 83 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus sätestab radioaktiivsete jäätmete töötlemise eesmärgil Eestisse sisseveoks, radioaktiivsete jäätmete Eestist väljaveoks ja Eesti territooriumilt läbiveoks vajalike dokumentide menetlemise korra ja tähtajad.

§ 2.   Mõisted

  (1) Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) kolmas riik – riik, mis ei ole Euroopa Liidu (edaspidi EL) liikmesriik;
  2) läbiveoriik – riik, mis ei ole päritoluriik ega sihtriik ning mille territooriumi plaanitakse veoga läbida või mida see läbib;
  3) päritoluriik – riik, millest vedu plaanitakse või millest see algab;
  4) pädev asutus – päritoluriigi, läbiveoriigi või sihtriigi volitatud asutus, kes vastutab radioaktiivsete jäätmete vedude järelevalve- ja kontrollisüsteemi eest;
  5) radioaktiivsete jäätmete omaja – isik, kes vastutab radioaktiivsete jäätmete eest enne nende vedu ja kes kavatseb vedada need radioaktiivsete jäätmete saajale;
  6) radioaktiivsete jäätmete saaja – isik, kellele radioaktiivsed jäätmed veetakse;
  7) sihtriik – riik, millesse vedu plaanitakse või millesse see toimub.

  (2) Pädev asutus Eestis on käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 4 tähenduses Keskkonnaamet.

§ 3.   Veose dokumendid

  Iga veosega peavad kaasas olema kõik kiirgusseaduse § 83 lõikes 1 ja käesoleva määruse § 5 lõikes 2 loetletud dokumendid, välja arvatud radioaktiivsete jäätmete omaja (edaspidi omaja) ja radioaktiivsete jäätmete saaja (edaspidi saaja) vahel sõlmitud radioaktiivse jäägi tagastamise lepingu koopia, kui jäätmete veo ajaks on Eesti ja sihtriigi vahel jõustunud kokkulepe lõppladustamise rajatise kasutamiseks selles riigis. Kui veoluba on antud rohkem kui ühe veo kohta, peavad veosega kaasas olema kõik seda luba käsitlevad dokumendid.

§ 4.   Dokumentide menetlemine radioaktiivsete jäätmete väljaveo korral Eestist ELi teise liikmesriiki

  (1) Kui radioaktiivseid jäätmeid soovitakse vedada Eestist ELi teise liikmesriiki, edastab Keskkonnaamet taotluse radioaktiivsete jäätmete veo lubamise kohta kooskõlastuse saamiseks sihtriigi ja kõikide läbiveoriikide pädevatele asutustele.

  (2) Sihtriigi ja läbiveoriigi pädevad asutused kontrollivad 20 päeva jooksul pärast taotluse kättesaamist selle nõuetekohasust.

  (3) Kui taotlus on nõuetekohaselt täidetud, saadab sihtriigi pädev asutus kümne päeva jooksul pärast käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tähtaja möödumist Keskkonnaametile kättesaamistõendi ning selle koopiad teistele asjaomastele pädevatele asutustele.

  (4) Kui asjaomase liikmesriigi pädev asutus leiab, et taotlus ei ole nõuetekohaselt täidetud, nõuab ta Keskkonnaametilt puuduva teabe esitamist ning teavitab oma teabenõudest teisi pädevaid asutusi. Teabenõue tuleb esitada enne käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tähtaja möödumist.

  (5) Kümne päeva jooksul pärast puuduva teabe laekumist ja mitte enne käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud 20-päevase tähtaja möödumist saadab sihtriigi pädev asutus Keskkonnaametile kättesaamistõendi ning selle koopia teistele asjaomastele pädevatele asutustele.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2–5 sätestatud tähtaegu kättesaamistõendi väljastamiseks võib lühendada, kui sihtriigi ja läbiveoriigi pädevad asutused leiavad, et taotlus on nõuetekohaselt täidetud.

  (7) Kui jäätmete veo ajaks ei ole Eesti ja sihtriigi vahel jõustunud kokkulepe lõppladustamise rajatise kasutamiseks selles riigis, esitab Keskkonnaamet lisaks veoloa taotlusele käesoleva määruse § 5 lõike 2 punktis 1 nimetatud dokumendi.

  (8) Kui sihtriigi ja läbiveoriikide pädevad asutused ei ole esitanud oma kooskõlastusi radioaktiivsete jäätmete veo lubamise kohta kahe kuu jooksul pärast kättesaamistõendi väljastamist ega ole ka taotlenud tähtaja kuni ühekuulist pikendamist või kui taotluse menetlemise pikendatud tähtaeg on möödunud, loetakse need riigid taotletava veoga nõus olevaks.

  (9) Keskkonnaamet teatab siht- ja läbiveoriikide pädevatele asutustele veoloa andmisest, lisades veoloale kõik täiendavaid tingimusi sisaldavad dokumendid.

  (10) Kui vedu on toimunud, saadab saaja 15 päeva jooksul radioaktiivsete jäätmete veose vastuvõtmise päevast arvates sihtriigi pädevale asutusele sellekohase teate. Sihtriigi pädev asutus edastab selle teate kõikide selle veoga seotud liikmesriikide pädevatele asutustele.

  (11) Keskkonnaamet saadab radioaktiivsete jäätmete vastuvõtmise teate algsele omajale.

§ 5.   Radioaktiivsete jäätmete sissevedu Eestisse töötlemise eesmärgil

  (1) Kui radioaktiivseid jäätmeid soovitakse vedada ELi teisest liikmesriigist Eestisse, edastab päritoluriigi pädev asutus taotluse radioaktiivsete jäätmete veo lubamise kohta kooskõlastuse saamiseks Keskkonnaametile ja kõikidele läbiveoriikide pädevatele asutustele.

  (2) Kui radioaktiivseid jäätmeid soovitakse vedada Eestisse nende töötlemise eesmärgil, esitab veoloa taotleja Keskkonnaametile lisaks veoloa taotlusele veel järgmised dokumendid:
  1) omaja ja saaja vahel sõlmitud radioaktiivsete jäätmete veo, töötlemise või konditsioneerimise ning selle tulemusena saadud radioaktiivse jäägi tagastamise lepingu koopia;
  2) tõendi radioaktiivsete jäätmete saadetise rahalise tagatise või kindlustuse kohta väärtuses, mis katab nende jäätmete veo, töötlemise või konditsioneerimise ja radioaktiivse jäägi tagasisaatmise ning radioaktiivsete jäätmete tagasivõtmise kulud juhul, kui vedu ei ole võimalik lõpule viia.

  (3) Keskkonnaamet ja läbiveoriigi pädevad asutused kontrollivad 20 päeva jooksul pärast taotluse kättesaamist selle nõuetekohasust.

  (4) Kui taotlus on nõuetekohaselt täidetud, saadab Keskkonnaamet kümne päeva jooksul pärast käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud tähtaja möödumist päritoluriigi pädevale asutusele kättesaamistõendi ning selle koopiad teistele asjaomastele pädevatele asutustele.

  (5) Kui Keskkonnaamet leiab, et taotlus ei ole nõuetekohaselt täidetud, nõuab ta päritoluriigi pädevalt asutuselt puuduva teabe esitamist ning teavitab oma teabenõudest teisi pädevaid asutusi. Teabenõue tuleb esitada enne käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud tähtaja möödumist.

  (6) Kümne päeva jooksul pärast puuduva teabe laekumist ja mitte enne käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud 20-päevase tähtaja möödumist saadab Keskkonnaamet päritoluriigi pädevale asutusele kättesaamistõendi ning selle koopia teistele asjaomastele pädevatele asutustele.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõigetes 3–6 sätestatud tähtaegu kättesaamistõendi väljastamiseks võib lühendada, kui Keskkonnaamet ja läbiveoriigi pädevad asutused leiavad, et taotlus on nõuetekohaselt täidetud.

  (8) Kui Keskkonnaamet ja läbiveoriikide pädevad asutused ei esita oma kooskõlastusi radioaktiivsete jäätmete veo lubamise kohta kahe kuu jooksul pärast kättesaamistõendi väljastamist ega ole ka taotlenud tähtaja kuni ühekuulist pikendamist või kui taotluse menetlemise pikendatud tähtaeg on möödunud, loetakse, et riigid on taotletava veoga nõus.

  (9) Päritoluriigi pädev asutus teatab Keskkonnaametile ja läbiveoriikide pädevatele asutustele veoloa andmisest, lisades veoloale kõik täiendavaid tingimusi sisaldavad dokumendid.

  (10) Kui vedu on toimunud, saadab saaja 15 päeva jooksul radioaktiivsete jäätmete veose vastuvõtmise päevast arvates Keskkonnaametile sellekohase teate. Keskkonnaamet edastab selle teate kõikide selle veoga seotud liikmesriikide pädevatele asutustele.

  (11) Päritoluriigi pädev asutus saadab radioaktiivsete jäätmete vastuvõtmise teate koopia radioaktiivsete jäätmete algsele omajale.

§ 6.   Dokumentide menetlemine radioaktiivsete jäätmete läbiveo korral Eesti kaudu

  (1) Kui ELi liikmesriigi pädev asutus taotleb Eestilt kooskõlastust radioaktiivsete jäätmete veoks ELi liikmesriikide vahel Eesti kaudu, teeb Keskkonnaamet otsuse radioaktiivsete jäätmete läbiveo lubamise, vajalikuks peetavate tingimuste seadmise või kooskõlastuse andmisest keeldumise kohta päritoluriigi pädevale asutusele teatavaks kahe kuu jooksul alates päevast, mil sihtriik väljastas kättesaamistõendi.

  (2) Keskkonnaamet võib radioaktiivsete jäätmete läbiveo lubamise kohta kooskõlastuse esitamiseks ja oma seisukoha päritoluriigi pädevale asutusele teatamiseks taotleda käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtajale kuni ühekuulist pikendust.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaegu kooskõlastuse andmiseks võib lühendada, kui Keskkonnaamet leiab, et taotlus on nõuetekohaselt täidetud.

  (4) Kui Keskkonnaamet ei ole esitanud oma kooskõlastusi radioaktiivsete jäätmete veo lubamise kohta kahe kuu jooksul pärast kättesaamistõendi väljastamist ega ole ka taotlenud tähtaja kuni ühekuulist pikendamist või kui taotluse menetlemise pikendatud tähtaeg on möödunud, loetakse, et riik on radioaktiivsete jäätmete läbiveoga nõus.

  (5) Päritoluriigi pädev asutus teatab Keskkonnaametile veoloa andmisest, lisades veoloale kõik täiendavaid tingimusi sisaldavad dokumendid.

  (6) Kui vedu on toimunud, saadab päritoluriigi pädev asutus sellekohase teate Keskkonnaametile.

§ 7.   Dokumentide menetlemine radioaktiivsete jäätmete väljaveo korral Eestist kolmandasse riiki

  (1) Kui radioaktiivseid jäätmeid soovitakse vedada Eestist kolmandasse riiki, esitab omaja Keskkonnaametile veoloa saamise taotluse.

  (2) Kui jäätmete veo ajaks ei ole Eesti ja kolmanda riigi vahel jõustunud kokkulepe lõppladustamise rajatise kasutamiseks selles riigis, esitab veoloa taotleja Keskkonnaametile lisaks veoloa taotlusele käesoleva määruse § 5 lõike 2 punktis 1 nimetatud dokumendi.

  (3) Keskkonnaamet võtab ühendust kolmanda riigi pädeva asutusega ja saadab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluse nõusoleku saamiseks läbiveoriikide olemasolu korral läbiveoriikide pädevatele asutustele.

  (4) Keskkonnaamet annab veoloa pärast vajalike nõusolekute saamist ning teavitab kolmanda riigi pädevat asutust ja läbiveoriikide pädevaid asutusi veoloa andmisest.

  (5) Omaja teatab Keskkonnaametile radioaktiivsete jäätmete jõudmisest kolmandas riigis asuvasse sihtkohta ja Eesti tollipunkti nime, mille veos läbis, ning tollipunkti nime, mille kaudu veos sisenes kolmandasse riiki, kahe nädala jooksul jäätmete sihtpunkti jõudmise päevast arvates.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud teabe saamiseks lepib omaja saajaga kokku, et saaja tõendab kirjalikult jäätmete jõudmist ettenähtud sihtpunkti ning teatab omajale veose kolmandasse riiki sisenemise tollipunkti nime.

§ 8.   Dokumentide menetlemine radioaktiivsete jäätmete sisseveo korral kolmandast riigist Eestisse töötlemise eesmärgil ja Eestist läbiveo korral

  (1) Asjakohase menetluse alustamiseks esitab saaja Keskkonnaametile veoloa taotluse koos käesoleva määruse § 5 lõikes 2 loetletud dokumentide koopiatega.

  (2) Keskkonnaamet edastab taotluse radioaktiivsete jäätmete veo lubamise kohta kooskõlastuse saamiseks kõikidele EL läbiveoriikide pädevatele asutustele.

  (3) Läbiveoriigi pädevad asutused kontrollivad 20 päeva jooksul pärast taotluse kättesaamist selle nõuetekohasust.

  (4) Kui taotlus on nõuetekohaselt täidetud saadavad läbiveoriigi pädevad asutused Keskkonnaametile kümne päeva jooksul pärast käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud tähtaja möödumist kättesaamistõendi ning selle koopiad teistele asjaomastele pädevatele asutustele.

  (5) Kui läbiveoriigi pädev asutus leiab, et taotlus ei ole nõuetekohaselt täidetud, nõuab ta Keskkonnaametilt puuduva teabe esitamist ning teavitab oma teabenõudest teisi pädevaid asutusi. Teabenõue tuleb esitada enne käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud tähtaja möödumist.

  (6) Kümne päeva jooksul pärast puuduva teabe laekumist ja mitte enne käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud 20-päevase tähtaja möödumist saadab läbiveoriigi pädev asutus Keskkonnaametile kättesaamistõendi ning selle koopia teistele asjaomastele pädevatele asutustele.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõigetes 3–6 sätestatud tähtaegu kättesaamistõendi väljastamiseks võib lühendada, kui läbiveoriigi pädevad asutused leiavad, et taotlus on nõuetekohaselt täidetud.

  (8) Kui läbiveoriikide pädevad asutused ei ole esitanud oma kooskõlastusi radioaktiivsete jäätmete veo lubamise kohta kahe kuu jooksul pärast kättesaamistõendi väljastamist ega ole ka taotlenud tähtaja kuni ühekuulist pikendamist või kui taotluse menetlemise pikendatud tähtaeg on möödunud, loetakse, et riigid on taotletava veoga nõus.

  (9) Kui Eesti on radioaktiivsete jäätmete veo sihtriigiks, siis teatab Keskkonnaamet läbiveoriikide pädevatele asutustele veoloa andmisest, lisades veoloale kõik täiendavaid tingimusi sisaldavad dokumendid.

  (10) Kui vedu on toimunud, saadab saaja 15 päeva jooksul radioaktiivsete jäätmete veose vastuvõtmise päevast arvates Keskkonnaametile sellekohase teate. Keskkonnaamet edastab selle teate kõikide selle veoga seotud liikmesriikide pädevatele asutustele.

  (11) Keskkonnaamet saadab radioaktiivsete jäätmete vastuvõtmise teate koopia algsele omajale.

  (12) Kui radioaktiivsed jäätmed veetakse kolmandast riigist kolmandasse riiki ja Eesti on esimene ELi liikmesriik, kuhu radioaktiivsed jäätmed sisenevad, loetakse Eesti selle veose päritoluriigiks. Sellisel juhul peab veo korraldamise eest vastutav isik Eestis teavitama pädevat asutust, et see alustaks asjakohaseid kooskõlastustoiminguid vastavalt käesoleva määruse §-s 4 sätestatud veoloa taotluse menetlemise korrale.

§ 9.   Radioaktiivsete jäätmete riikidevahelise veo jaoks täidetud dokumentide säilitamine

  Keskkonnaamet peab radioaktiivsete jäätmete riikidevahelise veoloa taotluste kooskõlastamise ja lubade andmise arvestust ning säilitab radioaktiivsete jäätmete sisse-, välja- ja läbiveodokumente kümme aastat.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2016. aasta 1. novembril.


1 Nõukogu direktiiv 2006/117/Euratom radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse vedude järelevalve ja kontrolli kohta (ELT L 337, 05.12.2006, lk 21–32) ja nõukogu direktiiv 2011/70/Euratom, millega luuakse ühenduse raamistik kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete vastutustundlikuks ja ohutuks käitlemiseks (ELT L 199, 02.08.2011, lk 48–56).

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json