Teksti suurus:

Riikliku täienduskoolituse tellimuse koostamise ja esitamise kord ning akadeemilise tunni maksumus õppekavarühmade kaupa Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas

Riikliku täienduskoolituse tellimuse koostamise ja esitamise kord ning akadeemilise tunni maksumus õppekavarühmade kaupa Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas - sisukord
Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.10.2023
Avaldamismärge:RT I, 05.10.2018, 1

Riikliku täienduskoolituse tellimuse koostamise ja esitamise kord ning akadeemilise tunni maksumus õppekavarühmade kaupa Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas

Vastu võetud 02.10.2018 nr 29

Määrus kehtestatakse täiskasvanute koolituse seaduse § 16 lõike 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse riikliku täienduskoolituse tellimuse (edaspidi RKT) koostamise ja esitamise kord ning akadeemilise tunni maksumus õppekavarühmade kaupa Haridus- ja Teadusministeeriumi (edaspidi HTM) valitsemisalas.

  (2) Määruse alusel esitatakse RKT ülikoolidele, rakenduskõrgkoolidele ja kutseõppeasutustele (edaspidi õppeasutustele), kes on täienduskoolitusasutuse pidajad.

§ 2.   RKT koostamine, komisjoni moodustamine ja ülesanded

  (1) RKT koostamisel lähtutakse eelkõige riigi strateegilistest ja valdkondlikest arengukavadest, tööjõuvajaduse uuringutest ja prognoosidest või muust infost koolitusvajaduse kohta.

  (2) RKT koostamiseks moodustab valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga RKT komisjoni.

  (3) RKT komisjoni ülesanne on koostada lähtudes käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud alustest ja rahalistest vahenditest RKT taotluse tingimused, vaadata läbi õppeasutuste esitatud taotlused ja esitada valdkonna eest vastutavale ministrile RKT ettepanekud. RKT komisjoni täpsemad ülesanded ja töökord määratakse RKT komisjoni moodustamise käskkirjas.

  (4) RKT komisjon võib kaasata oma otsuste tegemisse sotsiaalseid partnereid ning asjassepuutuvaid asutusi, organisatsioone ja eksperte.

§ 3.   RKT taotlemine ja esitamine

  (1) Õppeasutused esitavad RKT komisjoni määratud tähtajaks RKT taotlused lähtudes RKT komisjoni koostatud taotluse esitamise tingimustest.

  (2) RKT kinnitab RKT komisjoni ettepanekul valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga. RKT esitatakse õppeasutuste lõikes.

§ 4.   RKT muutmine

  (1) RKT kursuse mittetäituvuse korral teavitab õppeasutus sellest elektrooniliselt HTMi ning pakub kokkuleppel RKT komisjoniga täienduskoolitust üle jäävas rahalises mahus kas samas või teises õppekavarühmas või tagastab kasutamata jäänud vahendid HTMile.

  (2) RKT muudatused kinnitab RKT komisjoni ettepanekul valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga.

§ 5.   Akadeemilise tunni maksumus

  (1) Riigieelarvest rahastatakse koolituskohtade arvu õppekavarühmade või kursuste kaupa ning RKT maksumus sõltub akadeemiliste tundide arvust.

  (2) Akadeemilise tunni maksumuse kehtestamisel arvestatakse täienduskoolituse õppekavarühmade õppe keerukusest tulenevate kulude erisustega, täienduskoolituse läbiviimiseks vajalike materjalidega ning õppekeskkonna kuludega. Akadeemilise tunni maksumus on välja arvestatud ühe kontakttunni maksumusena.

  (3) Akadeemilise tunni maksumused kehtestatakse õppekavarühmade kaupa käesoleva määruse lisana.

  (4) Kursuse maksumuse arvestamisel lähtutakse kursuse kontakttundide arvust, ühe kontakttunni maksumusest antud õppekavarühmas ja kursuse lõpetanud õppijate arvust. Kursuse lõpetaja defineeritakse vastavalt õppekavas toodud kursuse lõpetamise tingimustele. Struktuurivahendite kasutamisel fikseeritakse kursuse kulude hüvitamise kord toetuse andmise tingimustes.

§ 6.   RKT aruandlus

  RKT täitmise kohta antakse aru vastavalt RKT käskkirjas ettenähtud korrale.

§ 7.   Rakendussäte

  Haridus- ja teadusministri 20. detsembri 2013. a määruse nr 40 „Kutseõppe riikliku koolitustellimuse koostamise kord Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas” 3. peatükk tunnistatakse kehtetuks. Enne käesoleva määruse jõustumist esitatud RKT-le kohaldatakse haridus- ja teadusministri 20. detsembri 2013. a määruse nr 40 „Kutseõppe riikliku koolitustellimuse koostamise kord Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas” 3. peatükis sätestatut.

Mailis Reps
Minister

Tea Varrak
Kantsler

Lisa Õppekavarühmade akadeemilise kontakttunni maksumused

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json