Teksti suurus:

Nõuded numbri liikuvuse tagamiseks sideettevõtja vahetamisel

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.10.2021, 5

Nõuded numbri liikuvuse tagamiseks sideettevõtja vahetamisel1

Vastu võetud 14.06.2011 nr 44
RT I, 16.06.2011, 15
jõustumine 01.09.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.02.2019RT I, 26.02.2019, 101.03.2019
29.09.2021RT I, 05.10.2021, 308.10.2021, osaliselt 01.12.2021

Määrus kehtestatakse „Elektroonilise side seaduse” § 89 lõike 6 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse sideettevõtjatele numbri liikumise tagamiseks vajalikud nõuded, kui klient soovib säilitada temale sideettevõtja poolt kasutada antud Eesti numeratsiooniplaani kuuluvat numbrit pärast temale sideteenust osutava sideettevõtja vahetamist.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) doonoroperaator (Donor operator) – sideettevõtja, kellega klient lõpetab sideteenuse lepingu, soovides säilitada talle kasutada antud numbrit;
  2) vastuvõtjaoperaator (Recipient operator) – sideettevõtja, kellega klient sõlmib sideteenuse lepingu, soovides säilitada temale eelneva sideettevõtja poolt kasutada antud numbrit;
  3) DDI-numbrid (Direct Dialling In numbers) – numbrid, mis on eraldatud (määratud) telefoniteenuse osutaja poolt vahendusjaama ühendusliinide kimbule numeratsioonivahemikuna;
  4) numbri broneerimise andmekogu (edaspidi andmekogu) – Eesti numeratsiooniplaani kuuluvate, sideettevõtja poolt kliendi kasutusse antud numbrite liikuvuse tagamiseks loodud andmekogu;
  5) numbri liikuvus ehk teisaldatavus (Service Provider Portability) – kliendi võimalus säilitada liitumislepingu alusel tema kasutusse antud number, kui ta vahetab sideteenuse osutajat või sideteenuse kasutamise ühenduspunkti geograafilist asukohta;
  6) number – on Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (International Telecommunication Union – ITU) soovituse E.164 kohane kümnendnumber, mida kasutatakse üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamiseks;
  7) marsruutimisnumber – kõnede marsruutimist võimaldav number, mis koosneb sidevõrku või selle osa määratlevast koodist ja vastuvõtjaoperaatori poolt antud riigisisesest numbrist;
  8) marsruutimisnumbri prefiks (Routing prefix) – numbrimärkide kombinatsioon, mis on marsruutimisnumbri eesliiteks;
  9) numbri transleerimine (Number translation) – valitud Eesti numeratsiooniplaani kuuluva numbri asendamine kõne loomise käigus marsruutimisnumbriga.

§ 3.   Üldised menetlustoimingud numbri liikuvuse puhul

  (1) Vastuvõtjaoperaator on kohustatud pärast kliendilt temale numbri säilitamise avalduse saamist ühe tööpäeva jooksul esitama doonoroperaatorile numbri teisaldamise taotluse.
[RT I, 05.10.2021, 3 - jõust. 01.12.2021]

  (2) Doonoroperaator on kohustatud ühe tööpäeva jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluse saamisest kinnitama numbri teisaldatavuse võimalikkust, edastades sellekohase teate vastuvõtjaoperaatorile.

  (3) Vastuvõtjaoperaator on kohustatud ühe tööpäeva jooksul doonoroperaatorilt käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kinnituse saamisest teatama doonoroperaatorile mobiiltelefoniteenuse osutamiseks eraldatud numbri teisaldamise tähtaja, mis ei tohi olla lühem kui kaks tööpäeva ega pikem kui kolm tööpäeva, välja arvatud juhul, kui kliendiga lepitakse kokku pikem tähtaeg. Vastuvõtjaoperaator peab määrama ka marsruutimisnumbri.
[RT I, 05.10.2021, 3 - jõust. 01.12.2021]

  (4) Vastuvõtjaoperaator teatab viie tööpäeva jooksul doonoroperaatorilt lõikes 2 nimetatud kinnituse saamisest doonoroperaatorile telefoninumbri või teenusnumbri teisaldamise tähtaja, mis ei tohi olla lühem kui kaks tööpäeva ega pikem kui viis tööpäeva, välja arvatud juhul, kui kliendiga lepitakse kokku pikem tähtaeg. Vastuvõtjaoperaator peab määrama ka marsruutimisnumbri.
[RT I, 05.10.2021, 3 - jõust. 01.12.2021]

  (5) Doonoroperaator on kohustatud ühe tööpäeva jooksul vastuvõtjaoperaatorilt käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 nimetatud andmete saamisest kinnitama numbri teisaldamise kuupäeva, edastades sellekohase teate vastuvõtjaoperaatorile.
[RT I, 05.10.2021, 3 - jõust. 01.12.2021]

  (6) Kui numbri teisaldamise kuupäev on doonoroperaatori poolt kinnitatud, edastab andmekogu kohe kõikidele sideettevõtjatele ja muudele andmekoguga liitunud teenuse osutajatele teisaldatava numbri kohta teate, kus märgitakse vähemalt järgmised andmed:
  1) teisaldatav number;
  2) marsruutimisnumber;
  3) teisaldamise kuupäev ja kellaaeg;
  4) vastuvõtjaoperaatori ärinimi;
  5) doonoroperaatori ärinimi.

  (7) 800, 900 teenusnumbrite teisalduste korral käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud teadet ei edastata.

  (8) [Kehtetu - RT I, 05.10.2021, 3 - jõust. 01.12.2021]

  (9) DDI-numbrite üleandmine doonoroperaatorilt vastuvõtjaoperaatorile toimub vahendusjaama ühendusliini(de) kimbule eraldatud (määratud) tervikliku numeratsioonivahemikuna.

  (10) Doonoroperaatoril on õigus jätta numbri teisaldamise kuupäev kinnitamata, kui klient või tema esindaja ei lõpeta temaga liitumislepingut käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud tähtaja jooksul.

  (11) Kui doonoroperaator ei kinnita numbri teisaldamise kuupäeva, tühistatakse käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud tähtaja möödudes andmekogu poolt numbri teisaldamise taotlus.

  (111) Teisaldamisprotsessi ebaõnnestumise korral teavitab vastuvõtjaoperaator sellest koheselt klienti ning kliendi nõusolekul teisaldab kliendi numbri tagasi doonoroperaatorile. Pärast numbri tagasi teisaldamist doonoroperaatorile aktiveerib doonoroperaator kliendi numbri ja teenused uuesti samadel tingimustel.
[RT I, 05.10.2021, 3 - jõust. 08.10.2021]

  (12) Vastuvõtja- ja doonoroperaatoril on õigus kliendi soovil numbri teisaldus tühistada juhul, kui doonoroperaator pole jõudnud kinnitada numbri teisaldamise kuupäeva ning kliendi soov numbri teisaldamise tühistamise kohta on esitatud ning säilitatud taasesitamist võimaldaval kujul selliselt, et oleks võimalik kliendi sooviavaldust tõendada.

  (13) Käesoleva paragrahvi lõikes 12 nimetatud kliendi sooviavalduse taasesitamine peab olema tagatud vähemalt 3 kuud alates kliendi poolt sooviavalduse esitamisest.
[RT I, 05.10.2021, 3 - jõust. 01.12.2021]

  (14) Vastuvõtja- ja doonoroperaator on kohustatud kõik käesolevas määruses nimetatud taotlused, kinnitused ja teated edastama teisele osapoolele läbi andmekogu.

  (15) Käesoleva paragrahvi lõike 6 punktis 3 nimetatud teisaldamise kuupäeva ei määrata nädalavahetusele ega riigipühale.

  (16) Käesolevas paragrahvis kirjeldatud menetlusprotsess on esitatud määruse lisas.

  (17) Sideettevõtjad, kelle sidevõrke kasutab virtuaalne mobiiltelefoniteenuse osutajast sideettevõtja, doonor- või vastuvõtjaoperaator, tagab, et teenuse katkemine ei põhjusta viivitusi numbri teisaldamisel.
[RT I, 05.10.2021, 3 - jõust. 08.10.2021]

§ 4.   Numbri teisaldamise taotluse tagasilükkamine

  (1) Vastuvõtjaoperaator ja doonoroperaator ei rahulda kliendi numbri teisaldamise avaldust, kui selgub, et:
  1) kliendil puudub leping telefoniteenuse, mobiiltelefoniteenuse või teenusnumbritel osutatava teenuse tarbimiseks taotluses esitatud numbri kaudu;
  2) klient on esitanud puuduliku või vale informatsiooni;
  3) tegemist on teenuse lühinumbriga;
  4) mobiiltelefoniteenust osutatakse maksekaardi vahendusel ja klienti ei ole võimalik tuvastada;
  5) klient on esitanud taotluse numbri teisaldamiseks teisele vastuvõtjaoperaatorile ja selle taotluse menetlus ei ole lõppenud või
  6) number kuulub DDI-numbrite vahemikku.

  (2) Doonoroperaator on kohustatud saatma vastuvõtjaoperaatorile ühe tööpäeva jooksul § 3 lõikes 1 nimetatud taotluse saamisest selle tagasilükkamise põhjenduse, kui ta ei kinnita nimetatud numbri teisaldatavuse võimalikkust.

  (3) Vastuvõtjaoperaator on kohustatud ühe tööpäeva jooksul doonoroperaatori poolt käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud taotluse tagasilükkamise põhjenduse kättesaamisest esitama doonoroperaatorile kinnituse taotluse tagasilükkamise põhjenduse aktsepteerimise või mitteaktsepteerimise kohta.

  (4) Vastuvõtjaoperaator on kohustatud ühe tööpäeva jooksul käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud kliendi numbri teisaldamise avalduse tagasilükkamisest edastama kliendile sellekohase teate.

§ 5.   Tehnilised nõuded kõne marsruutimisel ja marsruutimisnumbri moodustamise kord

  (1) Marsruutimisnumber koosneb kahest osast:
  1) riigisisese signalisatsioonipunkti koodist NSPC, mis määrab üheselt teisaldatud numbri vahendusel sideteenuse osutaja riigisisese telefonijaama, kuhu teisaldatav number marsruutida. Selleks valitakse sideettevõtjale omistatud NSPC kood. Sidevõrgule juurdepääsu omavate erinevate sideteenuste osutajate eristamise vajaduse korral omistab sidevõrku omav sideettevõtja neile erinevad NSPC-d temale omistatud NSPC-de hulgast;
  2) vastuvõtjaoperaatori poolt vastavale numbrile kõnede marsruutimiseks omistatud 7–10-kohalisest riigisisesest (tähenduslikust) numbrist N(S)N.

  (2) Sideettevõtja tagab numbri teisaldamisega seotud nõuete täitmise kas oma sidevõrgu või kokkuleppe alusel teise sidevõrgu baasil.

§ 6.   Nõuded teisaldatud numbri vahendusel teenuse osutamisele

  (1) Ebakorrektse marsruutimisnumbriga või valesti suunatud kõnede puhul antakse telefonijaamast võimaluse korral kõne lõpu signaal.

  (2) Mobiiltelefoninumbri teisaldamine toimub kell 03.00.

  (21) Numbri liikuvuse tingimusi ei mõjuta SIM-kaardi kasutatav tehnoloogia. eSIM-kaardi korral toimub eSIM-kaardi profiili vahetus raadioside vahendusel.
[RT I, 05.10.2021, 3 - jõust. 08.10.2021]

  (3) Aeg, millal numbri teisaldamise toimingute tõttu katkeb kliendi jaoks telefoniteenus, mobiiltelefoniteenus või teenusnumbritel osutatav teenus, ei tohi ületada 15 minutit.

  (4) Pärast numbri teisaldamist peab teisaldatud numbrile adresseeritud liiklus (kõned, sõnumid) suunduma sellesse sidevõrku, kuhu vastav number on teisaldatud.

§ 7.   Tarbija teavitus ja andmete kättesaadavus

  (1) Sideettevõtja on numbri liikumisel kohustatud tagama tasuta tarbija teavituse infotelefoni ja oma veebilehe vahendusel vähemalt järgmiste andmete kohta:
  1) teisaldatav number;
  2) teisaldamise kuupäev ja kellaaeg;
  3) vastuvõtjaoperaatori ja doonoroperaatori ärinimi;
  4) teisaldamise protsessi hetkeseis.

  (2) Andmete kogumisel numbri liikuvuse tarbeks peavad sideettevõtja ja Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet arvestama „Avaliku teabe seaduses”, „Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduses” ning teistes andmete kogumist käsitletavates seadustes ja nende alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud piiranguid.
[RT I, 26.02.2019, 1 - jõust. 01.03.2019]

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 9.   Rakendussäte

  Määrus jõustub 1. septembril 2011. aastal.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/1972, millega kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik (ELT L 321, 17.12.2018, lk 36–214).
[RT I, 05.10.2021, 3 - jõust. 08.10.2021]

Lisa Numbri liikuvuse protsess
[RT I, 05.10.2021, 3 - jõust. 08.10.2021]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json