Teksti suurus:

Laevade ohutusvarustusele esitatavad nõuded, ohutusvarustuse nõuetele vastavuse tõendamise ja märgistusega varustamise kord, vastavusmärgi vorm, ohutusvarustuse katsetamise ja laevale paigaldamise kord ning laeva ohutusvarustuse tunnistusele kantavate andmete loetelu ja tunnistuse väljastamise kord

Laevade ohutusvarustusele esitatavad nõuded, ohutusvarustuse nõuetele vastavuse tõendamise ja märgistusega varustamise kord, vastavusmärgi vorm, ohutusvarustuse katsetamise ja laevale paigaldamise kord ning laeva ohutusvarustuse tunnistusele kantavate andmete loetelu ja tunnistuse väljastamise kord - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.10.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.10.2021, 8

Laevade ohutusvarustusele esitatavad nõuded, ohutusvarustuse nõuetele vastavuse tõendamise ja märgistusega varustamise kord, vastavusmärgi vorm, ohutusvarustuse katsetamise ja laevale paigaldamise kord ning laeva ohutusvarustuse tunnistusele kantavate andmete loetelu ja tunnistuse väljastamise kord1
[RT I, 05.10.2021, 7 - jõust. 08.10.2021]

Vastu võetud 28.09.2004 nr 183
RTL 2004, 130, 2017
jõustumine 08.10.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.03.2009RTL 2009, 29, 37329.03.2009
02.07.2009RTL 2009, 56, 81816.07.2009
05.01.2012RT I, 11.01.2012, 114.01.2012
12.03.2013RT I, 15.03.2013, 930.11.2013
30.01.2014RT I, 04.02.2014, 307.02.2014
10.07.2014RT I, 16.07.2014, 104.12.2014
11.08.2015RT I, 12.08.2015, 1115.08.2015
15.03.2016RT I, 18.03.2016, 230.04.2016
14.09.2016RT I, 20.09.2016, 423.09.2016
05.02.2019RT I, 19.02.2019, 122.02.2019
30.09.2021RT I, 05.10.2021, 708.10.2021

Määrus kehtestatakse «Meresõiduohutuse seaduse» § 191 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Eesmärk

  Käesoleva määruse eesmärk on meresõiduohutuse tõstmine ja merekeskkonna saastumise vältimine kvaliteetse ohutusvarustuse (edaspidi varustus) kasutamise kaudu laevadel vastavalt rahvusvahelistele konventsioonidele ning Euroopa Ühenduse (edaspidi ühendus ) ja Eesti õigusaktidele.

§ 2.   Reguleerimisala

  (1) Käesolevat määrust kohaldatakse Eesti laevaregistrisse kantud või kantava laeva varustuse suhtes tulenevalt rahvusvaheliste konventsioonide nõuetest.
[RTL 2009, 29, 373 - jõust. 29.03.2009]

  (2) Käesolevat määrust ei kohaldata varustuse suhtes, mis on laevale paigaldatud kooskõlas rahvusvaheliste konventsioonide nõuetega enne käesoleva määruse jõustumist.

  (3) Kui käesoleva määruse kohaldamisalasse jäävale varustusele kehtestab nõudeid ka mõni teine õigusakt, kohaldatakse sellise varustuse osas ka teises õigusaktis sätestatud nõudeid.

  (4) Käesolevas määruses kasutatakse „toote nõuetele vastavuse seaduses“ kasutatud mõisteid käesolevast määrusest tulenevate erisustega.
[RT I, 04.02.2014, 3 - jõust. 07.02.2014]

  (5) Käesoleva määruse tähenduses on:
  1) vastavushindamise protseduurid – käesoleva määruse §-s 4 ja 3. peatüki jagudes 2-8 sätestatud menetlused;
  2) varustus – Nõukogu direktiivi 96/98EÜ, laevavarustuse kohta (ELT L 46, 17.2.1997, lk 25-56) lisas A loetletud ning vastavalt rahvusvahelistele ja Eesti õigusaktidele laevale paigaldatud kohustuslik või mittekohustuslik Transpordiameti või volitatud klassifikatsiooniühingu heakskiidetud varustus;
[RT I, 05.10.2021, 7 - jõust. 08.10.2021]
  3) raadioseadmed – 1974. aasta «Rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel», koos kehtivate protokollide ja hilisemate muudatustega (edaspidi SOLAS konventsioon ), IV peatükis nõutav varustus ning nimetatud konventsiooni III peatüki reeglis 6.2.1 nõutavad päästevahendite kahepoolse (saatja/vastuvõtja) VHF raadiotelefoniside seadmed;
  4) rahvusvahelised konventsioonid :
– 1966. aasta rahvusvaheline laadungimärgi konventsioon;
– laevakokkupõrgete vältimise 1972. aasta rahvusvahelise eeskirja kehtestamise konventsioon (edaspidi COLREG konventsioon);
– 1973. aasta rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimiseks laevadelt (edaspidi MARPOL konventsioon);
– SOLAS konventsioon;
ning nimetatud konventsioonide kehtivad protokollid ja hilisemad muudatused;
  5) rahvusvahelised õigusaktid – asjakohased rahvusvahelised konventsioonid, Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) resolutsioonid ja ringkirjad ning rahvusvahelised katsestandardid;
  6) vastavusmärk – käesoleva määruse §-s 5 nimetatud ja käesoleva määruse lisas 3 toodud vormi kohane tähis;
  7) [kehtetu - RT I, 20.09.2016, 4 - jõust. 23.09.2016]
  8) tüübikinnitus – menetlus valmistatud varustuse hindamiseks sobivate katsestandardite põhjal ja vastava tunnistuse väljastamine.

  (6) Katsestandardid on kehtivad standardid, mille on kehtestanud:
  1) Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (edaspidi IMO);
  2) Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon;
  3) Rahvusvaheline Elektrotehnikakomisjon (edaspidi IEC);
  4) Euroopa Standardikomitee;
  5) Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee;
  6) Rahvusvaheline Telekommunikatsiooni Liit;
  7) Euroopa Telekommunikatsioonistandardite Instituut (edaspidi ETSI);
  8) Euroopa Komisjon;
  9) Eesti Standardiorganisatsioon.
[RT I, 20.09.2016, 4 - jõust. 23.09.2016]

2. peatükk NÕUDED LAEVADE VARUSTUSELE 

§ 3.   Üldnõuded

  (1) Nõukogu direktiivi 96/98EÜ lisas A loetletud varustus, mis paigaldatakse laevale pärast käesoleva määruse jõustumist, peab vastama nimetatud lisas viidatud rahvusvaheliste õigusaktide nõuetele.
[RTL 2009, 29, 373 - jõust. 29.03.2009]

  (2) Varustuse vastavust sellele kohaldatavate asjakohaste rahvusvaheliste konventsioonide ja IMO resolutsioonide ning ringkirjade nõuetele tõendatakse üksnes Nõukogu direktiivi 96/98EÜ lisas A nimetatud katsestandardite ja vastavushindamise protseduuride kohaselt. Nõukogu direktiivi 96/98EÜ lisas A loetletud varustuse puhul, mille juures on antud nii IEC kui ka ETSI katsestandardid, võib tootja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja valida, millist standardit kasutada.
[RTL 2009, 29, 373 - jõust. 29.03.2009]

§ 31.   Vastavusdeklaratsioon

  (1) Kui varustus paigaldatakse laeva pardale, siis annab varustuse tootja, tootja volitatud esindaja, turustaja või paigaldaja laevale seda varustust hõlmava Euroopa Liidu vastavusdeklaratsiooni koopia, mida hoitakse laeva pardal, kuni asjaomane varustus laevalt eemaldatakse.

  (2) Euroopa Liidu vastavusdeklaratsiooni koopia saadetakse teavitatud asutusele.
[RT I, 20.09.2016, 4 - jõust. 23.09.2016]

3. peatükk VARUSTUSE NÕUETELE VASTAVUSE TÕENDAMINE 

1. jagu Üldsätted 

§ 4.   Vastavushindamise protseduurid

  (1) Laevade varustusele kohaldatakse järgmisi käesoleva peatüki jagudes 2–8 kirjeldatud vastavushindamise protseduure:
  1) tüübihindamine (moodul B) ning enne varustuse turule laskmist tootja või tema ühenduses asuva volitatud esindaja poolt Nõukogu direktiivi 96/98EÜ lisas A toodud võimaluste vahel tehtud valikul kas tootmise kvaliteedi tagamine (moodul D), toote kvaliteedi tagamine (moodul E) või toote vastavuse tõendamine (moodul F);
[RT I, 20.09.2016, 4 - jõust. 23.09.2016]
  2) tooteühiku vastavuse tõendamine (moodul G) juhul, kui varustust toodetakse ühekaupa või väikestes kogustes ja mitte seeriaviisiliselt või massiliselt; või
  3) [kehtetu - RT I, 20.09.2016, 4 - jõust. 23.09.2016]

  (2) Vastavusdeklaratsioon koostatakse kirjalikult ja see peab sisaldama käesoleva peatüki jagudes 2–8 nimetatud teavet.

§ 5.   Varustuse märgistusega varustamine

  (1) Nõukogu direktiivi 96/98EÜ lisas A loetletud varustusele, mis vastab asjakohaste rahvusvaheliste õigusaktide nõuetele ja on toodetud käesoleva peatüki jagudes 2–8 sätestatud vastavushindamise protseduuride kohaselt, kinnitab käesoleva määruse lisas 3 toodud vormi kohase vastavusmärgi tootja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja.
[RTL 2009, 29, 373 - jõust. 29.03.2009]

  (2) Vastavusmärgi järel näidatakse ära vastavust hinnanud teavitatud asutuse tunnusnumber, kui nimetatud asutus on osalenud tootmisjärelevalves, ja vastavusmärgi kinnitamise aasta vähemalt kaks viimast numbrit. Teavitatud asutuse tunnusnumbri kinnitab varustusele asutus ise või tootja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja.

  (3) Vastavusmärk kinnitatakse varustusele või varustusele kinnitatud andmeplaadile nii, et see oleks nähtav, loetav ja kustutamatu varustuse kogu eeldatava kasutusea vältel. Kui see ei ole varustuse laadi tõttu võimalik või õigustatud, kinnitatakse vastavusmärk toote pakendile, sildile või teabelehele. Vastavusmärk kinnitatakse varustusele tootmise lõppjärgus.

  (4) Varustusele ei tohi kinnitada ühtki märki ega tähist, mis võivad olla vastavusmärgi tähenduse või kuju suhtes eksitavad.

  (5) Vastavusmärgi vähendamisel või suurendamisel tuleb kinni pidada käesoleva määruse lisas 3 toodud vormi proportsioonidest.

  (6) Vastavusmärgi eri osad peavad olema ühekõrgused, vähemalt 5 mm. Väikesemõõtmeliste seadmete puhul võivad märgi eri osade kõrgused olla väiksemad.
[RTL 2009, 29, 373 - jõust. 29.03.2009]

§ 6.   Tehniline dokumentatsioon

  (1) Käesoleva peatüki jagudes 2–8 nimetatud tehniline dokumentatsioon peab sisaldama kõiki asjakohaseid andmeid ja meetmeid, mida tootja on kasutanud tagamaks varustuse vastavust sellele esitatavatele asjakohastele nõuetele.

  (2) Tehniline dokumentatsioon peab võimaldama toote projekteerimisest, valmistamisest ja tööpõhimõtetest arusaamist ning toote vastavuse hindamist käesoleva määruse ja kohaldatavate rahvusvaheliste õigusaktide asjakohastele nõuetele.

  (3) Tehniline dokumentatsioon peab hindamiseks vajalikus ulatuses sisaldama:
  1) tüübikirjeldust;
  2) toote osade, koostete, siduste ja muu sellise projekteerimis-, valmistamis- ja detailjooniseid ning skeeme;
  3) jooniste ja skeemide ning toote tööpõhimõtete mõistmiseks vajalikke kirjeldusi ja selgitusi;
  4) projekteerimisarvutuste ja läbiviidud erapooletute uuringute tulemusi;
  5) erapooletute katsetuste protokolle;
  6) paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhendeid;
  7) asjaomase varustuse suhtes kohaldatavate nõuete ja katsestandardite loetelu koos nõuete täitmiseks vastu võetud lahenduste kirjeldusega.
[RT I, 20.09.2016, 4 - jõust. 23.09.2016]

  (4) Vajaduse korral peab tehniline dokumentatsioon sisaldama järgmist:
  1) seadmes sisalduvat varustust käsitlevad tõendid;
  2) seadme tootmis-, kontrolli- ja järelevalvemenetlusi käsitlevad tõendid ja tunnistused;
  3) kõik muud dokumendid, mis võimaldavad teavitatud asutusel toote paremat hindamist.

2. jagu Tüübihindamine (moodul B) 

§ 7.   Tüübihindamine (moodul B)

  (1) Tüübihindamine on menetlus, mille kaudu teavitatud asutus hindab ja tõendab, et toodangu näidis vastab käesoleva määruse ja kohaldatavate rahvusvaheliste õigusaktide nõuetele.

  (2) Tootja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja esitab ainult ühele teavitatud asutusele taotluse tüübihindamise teostamiseks. Nimetatud taotlus peab sisaldama:
  1) tootja nime ja aadressi ning juhul, kui taotluse on esitanud volitatud esindaja, siis ka tema nime ja aadressi;
  2) kirjalikku kinnitust selle kohta, et samasugust taotlust ei ole samal ajal esitatud mõnele teisele teavitatud asutusele;
  3) käesoleva määruse §-s 6 sätestatud tehnilist dokumentatsiooni.

  (3) Taotluse esitaja peab andma teavitatud asutusele kavandatava toodangu näidise (edaspidi tüüp). Kui katsetuste tegemine eeldab rohkem näidiseid, võib teavitatud asutus nõuda täiendavaid näidiseid.

  (4) Tüüp võib esindada mitmeid toote versioone, niivõrd kui erinevused ei mõjuta ohutuse taset ja teisi toote tööpõhimõtteid.

§ 8.   Teavitatud asutuse kohustused

  (1) Teavitatud asutus on kohustatud:
  1) hindama tehnilist dokumentatsiooni ja kontrollima, kas tüüp on valmistatud sellega kooskõlas, samuti tegema kindlaks osad, mis on projekteeritud harmoneeritud standardite kohaselt, ning osad, mille projekteerimisel ei ole järgitud harmoneeritud standardeid;
  2) juhul, kui ei ole rakendatud harmoneeritud standardeid, tegema või laskma teha vajalikud kontrollimised ja katsed kontrollimaks, kas rakendatud meetmed tagavad käesoleva määruse ja kohaldatavate rahvusvaheliste õigusaktide nõuetele vastavuse;
  3) juhul, kui on rakendatud harmoneeritud standardeid, tegema või laskma teha vajalikud kontrollimised ja katsed kontrollimaks, kas standardeid on õigesti rakendatud;
  4) leppima tootjaga kokku koha, kus vajalikud katsed ja hindamine tehakse;
  5) koostama hindamisaruande, kuhu on märgitud käesoleva paragrahvi alusel tehtud toimingud ja nende tulemused.
[RT I, 20.09.2016, 4 - jõust. 23.09.2016]

  (2) Teavitatud asutus avalikustab käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 nimetatud hindamisaruande sisu täielikult või osaliselt ainult tootja loal.
[RT I, 20.09.2016, 4 - jõust. 23.09.2016]

§ 9.   Tüübihindamissertifikaat

  (1) Kui tüüp vastab käesoleva määruse ja kohaldatavate rahvusvaheliste õigusaktide nõuetele, väljastab teavitatud asutus taotlejale tüübihindamissertifikaadi.

  (2) Tüübihindamissertifikaat peab sisaldama tootja nime ja aadressi, andmeid varustuse kohta, kontrollimiste ja katsete järeldusi, sertifikaadi kehtivuse tingimusi ja tüübi identifitseerimiseks vajalikke andmeid.

  (3) Tüübihindamissertifikaadile tuleb lisada asjakohased osad tehnilisest dokumentatsioonist ning selle koopiat säilitab teavitatud asutus.

  (4) Kui teavitatud asutus keeldub tootjale tüübihindamissertifikaadi väljastamisest, peab ta seda põhjendama. Kui tootja taotleb uuesti tüübikinnitust varustusele, mille kohta on keeldutud tüübihindamissertifikaadi väljastamisest, peab teavitatud asutusele esitatav taotlus sisaldama muuhulgas esialgseid katseprotokolle, varasema keeldumise põhjendust ja andmeid varustuses tehtud muudatuste kohta.

§ 10.   Tüübihindamissertifikaadi muutmine

  (1) Tüübihindamist taotlenud isik teatab teavitatud asutusele, kes säilitab tüübihindamissertifikaati puudutavat tehnilist dokumentatsiooni, kõigist heakskiidetud tüübile tehtud muudatustest. Kui need muudatused võivad mõjutada toote vastavust käesoleva määruse nõuetele või ettenähtud kasutustingimusi, siis tuleb neile muudatustele saada eelnev heakskiit. Heakskiit antakse täiendusena esialgsele tüübihindamissertifikaadile.
[RT I, 20.09.2016, 4 - jõust. 23.09.2016]

  (2) Kui teavitatud asutus ei anna muudatustele heakskiitu, teeb teavitatud asutus kindlaks, kas on vaja täiendavaid katseid või uut vastavushindamismenetlust.
[RT I, 20.09.2016, 4 - jõust. 23.09.2016]

§ 11.   Dokumentide hoidmine ja teavitamine

  (1) Teavitatud asutus peab taotluse korral informeerima laeva lipuriigi mereadministratsiooni ja teisi teavitatud asutusi tüübihindamissertifikaatide ja nende täienduste heakskiitude väljastamisest ning väljastamisest keeldumisest.
[RTL 2009, 29, 373 - jõust. 29.03.2009]

  (2) Teistel teavitatud asutustel on õigus saada koopiaid tüübihindamissertifikaatidest ja nende täienduste heakskiitudest. Tüübihindamissertifikaadi lisad peavad olema teistele teavitatud asutustele kättesaadavad.

  (3) Tootja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja peab koos tehnilise dokumentatsiooniga säilitama tüübihindamissertifikaadi ja nende täienduste koopiaid vähemalt kümme aastat viimase toote valmistamisest arvates.

3. jagu Tüübivastavus (moodul C) 
[Kehtetu - RT I, 20.09.2016, 4 - jõust. 23.09.2016]

§ 12.   Tüübivastavus (moodul C)
[Kehtetu - RT I, 20.09.2016, 4 - jõust. 23.09.2016]

§ 13.   Tootja ülesanded
[Kehtetu - RT I, 20.09.2016, 4 - jõust. 23.09.2016]

4. jagu Tootmise kvaliteedi tagamine (moodul D) 

§ 14.   Tootmise kvaliteedi tagamine (moodul D)

  (1) Tootmise kvaliteedi tagamine on menetlus, mille käigus käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud nõuet arvestav tootja hindab ja tõendab, et toode vastab tüübihindamissertifikaadis kirjeldatud tüübile ning käesoleva määruse ja kohaldatavate rahvusvaheliste õigusaktide nõuetele.

  (2) Tootja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja koostab vastavusdeklaratsiooni ja kinnitab igale tootele vastavusmärgi. Vastavusmärgile peab lisama käesoleva määruse § 18 kohast kvaliteedisüsteemi järelevalvet teostava teavitatud asutuse tunnusnumbri.

  (3) Tootja peab toimima käesoleva määruse § 15 kohaselt heakskiidetud kvaliteedisüsteemi kohaselt nii toote valmistamisel, lõppkontrollil kui katsetamistel ja alluma käesoleva määruse §-s 18 sätestatud teavitatud asutuse poolsele järelevalvele.

§ 15.   Kvaliteedisüsteemi heakskiitmine

  (1) Tootja esitab teavitatud asutusele taotluse kvaliteedisüsteemi heakskiitmiseks.

  (2) Taotlus peab sisaldama:
  1) kõik vajalikud andmed kavandatava toote kohta;
  2) kvaliteedisüsteemi puudutava dokumentatsiooni;
  3) heakskiidetud tüübi tehnilise dokumentatsiooni ja koopia tüübihindamissertifikaadist;
  4) tootja nime ja aadressi, ning juhul, kui taotluse on esitanud volitatud esindaja, siis ka tema nime ja aadressi;
[RT I, 20.09.2016, 4 - jõust. 23.09.2016]
  5) taotluse esitaja kirjalikku kinnitust selle kohta, et samasugust taotlust ei ole samal ajal esitatud mõnele teisele teavitatud asutusele.
[RT I, 20.09.2016, 4 - jõust. 23.09.2016]

  (3) Kvaliteedisüsteem peab tagama toote vastavuse tüübihindamissertifikaadis kirjeldatud tüübile ning käesoleva määruse ja kohaldatavate rahvusvaheliste õigusaktide nõuetele.

  (4) Kõik tootja poolt kasutatud elemendid, nõuded ja korraldused peavad olema dokumenteeritud, süstematiseeritud ja järjekorras, kirjalikult kantud juhenditesse, protseduuridesse ja instruktsioonidesse.

  (5) Kvaliteedisüsteemi dokumentatsioon peab võimaldama kvaliteedi programmidest, plaanidest, käsiraamatutest ja dokumentidest ühetaolist arusaamist.

  (6) Kvaliteedisüsteemi dokumentatsioon peab sisaldama üksikasjalist ja adekvaatset kirjeldust:
  1) kvaliteedi eesmärkidest ja organisatsioonilisest struktuurist, vastutusest ja juhtimisest seoses toote kvaliteediga;
  2) tootmise, kvaliteedi kontrolli ja kvaliteedi tagamise tehnikast, protsessidest ja süstemaatilistest toimingutest, milliseid tuleb kasutada;
  3) enne tootmist, tootmises ja pärast tootmist tehtavatest katsetest ja testidest, samuti sagedusest, millega neid tuleb teostada;
  4) kvaliteedi dokumendid nagu kontrollimiste aruanded, katsete, taatlemiste ja personali kvalifikatsiooni puudutavad andmed jne;
  5) määratud järelevalve teostamisest toote kvaliteedi üle ja kvaliteedisüsteemi efektiivsest toimimisest.

§ 16.   Teavitatud asutuse kohustused kvaliteedisüsteemi hindamisel

  (1) Teavitatud asutus hindab kvaliteedisüsteemi ja teeb kindlaks, kas see vastab käesoleva määruse §-s 15 sätestatud nõuetele. Kui kvaliteedisüsteemiga kohaldatakse asjakohaseid harmoneeritud standardeid, eeldatakse, et see vastab käesoleva määruse §-s 15 sätestatud nõuetele.

  (2) Hindamist teostavas töögrupis peab olema vähemalt üks liige, kellel on kogemusi vastava tootmistehnoloogiaga ja teadmised asjakohaste rahvusvaheliste õigusaktide nõuete kohta.
[RT I, 20.09.2016, 4 - jõust. 23.09.2016]

  (3) Hindamismenetlusse peab kuuluma kontrollkäik tootmiskohtadesse.

  (4) Hindamise tulemused teatatakse tootjale. Teates peab sisalduma hindamise tulemuste kokkuvõte ja motiveeritud hinnang.

§ 17.   Kvaliteedisüsteemi täitmine ja muutmine

  (1) Tootja täidab heakskiidetud kvaliteedisüsteemist tulenevaid kohustusi ja hoiab kvaliteedisüsteemi nõuetekohase ja tõhusana.

  (2) Tootja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja teatab kvaliteedisüsteemi heakskiitnud teavitatud asutusele kõigist planeeritavatest kvaliteedisüsteemi muudatustest.

  (3) Teavitatud asutus hindab planeeritavaid muudatusi ja otsustab, kas muudetud kvaliteedisüsteem vastab käesoleva määruse §-s 15 sätestatud nõuetele või on vajalik korraldada uus hindamine. Teavitatud asutus esitab selle kohta tootjale teate, milles peab sisalduma hinnangu põhjendus ja järeldusotsus.

§ 18.   Kvaliteedisüsteemi järelevalve

  (1) Kvaliteedisüsteemi järelevalve eesmärk on tagada, et tootja täidab heakskiidetud kvaliteedisüsteemist tulenevaid kohustusi nõuetekohaselt.

  (2) Tootja peab võimaldama teavitatud asutusele järelevalve eesmärgil juurdepääsu valmistamis-, kontrolli-, katsetus- ja ladustamiskohtadele. Samuti peab tootja varustama teavitatud asutuse kogu vajaliku informatsiooniga, eriti järgmisega:
  1) kvaliteedisüsteemi puudutav dokumentatsioon;
  2) kvaliteedi dokumendid nagu kontrollimiste aruanded, katsete, taatlemiste ja personali kvalifikatsiooni puudutavad andmed.

  (3) Tagamaks, et tootja säilitab ja rakendab heakskiidetud kvaliteedisüsteemi, peab teavitatud asutus kvaliteedisüsteemi perioodiliselt kontrollima. Pärast kontrolli esitab teavitatud asutus tootjale sellekohase aruande.

  (4) Teavitatud asutus võib tootjat erakorraliselt kontrollida. Selliste kontrollimiste käigus võib teavitatud asutus vajaduse korral teha või lasta teha katseid, et teha kindlaks kvaliteedisüsteemi korrektset toimimist. Teavitatud asutus esitab pärast erakorralist kontrollimist tootjale kontrolli aruande ja kui tehti katseid, siis ka katsete protokollid.

§ 19.   Dokumentide hoidmine ja teavitamine

  (1) Tootja peab vähemalt kümme aastat viimase toote valmistamisest arvates säilitama järgmised dokumendid:
  1) kvaliteedisüsteemi puudutavad dokumendid;
  2) kvaliteedisüsteemi tehtud muudatusi puudutavad dokumendid;
  3) teavitatud asutuse otsused, teated ja aruanded.

  (2) Teavitatud asutus annab taotluse korral laeva lipuriigi mereadministratsioonile ja teistele teavitatud asutustele asjakohast teavet kvaliteedisüsteemide heakskiitmise ja nende tühistamise kohta.
[RTL 2009, 29, 373 - jõust. 29.03.2009]

5. jagu Toote kvaliteedi tagamine (moodul E) 

§ 20.   Toote kvaliteedi tagamine (moodul E)

  (1) Toote kvaliteedi tagamine on menetlus, mille käigus käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud nõuet arvestav tootja hindab ja tõendab, et toode vastab tüübihindamissertifikaadis kirjeldatud tüübile ning käesoleva määruse ja kohaldatavate rahvusvaheliste õigusaktide nõuetele.

  (2) Tootja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja koostab vastavusdeklaratsiooni ja kinnitab igale tootele vastavusmärgi. Vastavusmärgile peab lisama käesoleva määruse § 24 kohast kvaliteedisüsteemi järelevalvet teostava teavitatud asutuse tunnusnumbri.

  (3) Tootja peab toimima käesoleva määruse § 21 kohaselt heakskiidetud kvaliteedisüsteemi kohaselt toote lõppkontrollil kui katsetamistel ja alluma käesoleva määruse §-s 24 sätestatud teavitatud asutuse poolsele järelevalvele.

§ 21.   Kvaliteedisüsteemi heakskiitmine

  (1) Tootja esitab teavitatud asutusele taotluse kvaliteedisüsteemi heakskiitmiseks.

  (2) Taotlus peab sisaldama:
  1) kõik vajalikud andmed kavandatava toote kohta;
  2) kvaliteedisüsteemi puudutava dokumentatsiooni;
  3) heakskiidetud tüübi tehnilise dokumentatsiooni ja koopia tüübihindamissertifikaadist;
  4) tootja nime ja aadressi, ning juhul, kui taotluse on esitanud volitatud esindaja, siis ka tema nime ja aadressi;
[RT I, 20.09.2016, 4 - jõust. 23.09.2016]
  5) taotluse esitaja kirjalikku kinnitust selle kohta, et samasugust taotlust ei ole samal ajal esitatud mõnele teisele teavitatud asutusele.
[RT I, 20.09.2016, 4 - jõust. 23.09.2016]

  (3) Kvaliteedisüsteemi kohaselt tuleb iga toodet kontrollida ja katsetada, et tagada toote vastavus käesoleva määruse ja kohaldatavate rahvusvaheliste õigusaktide nõuetele.

  (4) Kõik tootja poolt kasutatud elemendid, nõuded ja korraldused peavad olema dokumenteeritud, süstematiseeritud ja järjekorras, kirjalikult kantud juhenditesse, protseduuridesse ja instruktsioonidesse.

  (5) Kvaliteedisüsteemi dokumentatsioon peab võimaldama kvaliteedi programmidest, plaanidest, käsiraamatutest ja dokumentidest ühetaolist arusaamist.

  (6) Kvaliteedisüsteemi dokumentatsioon peab sisaldama üksikasjalist ja adekvaatset kirjeldust:
  1) kvaliteedi eesmärkidest ja organisatsioonilisest struktuurist, vastutusest ja juhtimisest seoses toote kvaliteediga;
  2) pärast tootmist tehtavatest katsetest ja testidest;
  3) kvaliteedisüsteemi efektiivse toimimise kontrollimise vahenditest;
  4) kvaliteedi dokumendid nagu kontrollimiste aruanded, katsete, taatlemiste ja personali kvalifikatsiooni puudutavad andmed jne.

§ 22.   Teavitatud asutuse kohustused kvaliteedisüsteemi hindamisel

  (1) Teavitatud asutus hindab kvaliteedisüsteemi ja teeb kindlaks, kas see vastab käesoleva määruse §-s 21 sätestatud nõuetele. Kui kvaliteedisüsteemiga kohaldatakse asjakohaseid harmoneeritud standardeid, eeldatakse, et see vastab käesoleva määruse §-s 21 sätestatud nõuetele.

  (2) Hindamist teostavas töögrupis peab olema vähemalt üks liige, kellel on kogemusi vastava tootmistehnoloogiaga ja teadmised asjakohaste rahvusvaheliste õigusaktide nõuete kohta.
[RT I, 20.09.2016, 4 - jõust. 23.09.2016]

  (3) Hindamismenetlusse peab kuuluma kontrollkäik tootmiskohtadesse.

  (4) Hindamise tulemused teatatakse tootjale. Teates peab sisalduma hindamise tulemuste kokkuvõte ja motiveeritud hinnang.

§ 23.   Kvaliteedisüsteemi täitmine ja muutmine

  (1) Tootja täidab heakskiidetud kvaliteedisüsteemist tulenevaid kohustusi ja hoiab kvaliteedisüsteemi nõuetekohase ja tõhusana.

  (2) Tootja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja teatab kvaliteedisüsteemi heakskiitnud teavitatud asutusele kõigist planeeritavatest kvaliteedisüsteemi muudatustest.

  (3) Teavitatud asutus hindab planeeritavaid muudatusi ja otsustab, kas muudetud kvaliteedisüsteem vastab käesoleva määruse §-s 21 sätestatud nõuetele või on vajalik korraldada uus hindamine. Teavitatud asutus esitab selle kohta tootjale teate, milles peab sisalduma hinnangu põhjendus ja järeldusotsus.

§ 24.   Kvaliteedisüsteemi järelevalve

  (1) Kvaliteedisüsteemi järelevalve eesmärk on tagada, et tootja täidab heakskiidetud kvaliteedisüsteemist tulenevaid kohustusi nõuetekohaselt.

  (2) Tootja peab võimaldama teavitatud asutusele järelevalve eesmärgil juurdepääsu kontrolli-, katsetus- ja ladustamiskohtadele. Samuti peab tootja varustama teavitatud asutuse kogu vajaliku informatsiooniga, eriti järgmisega:
  1) kvaliteedisüsteemi puudutav dokumentatsioon;
  2) tehniline dokumentatsioon;
  3) kvaliteedi dokumendid nagu kontrollimiste aruanded, katsete, taatlemiste ja personali kvalifikatsiooni puudutavad andmed.

  (3) Tagamaks, et tootja säilitab ja rakendab heakskiidetud kvaliteedisüsteemi, peab teavitatud asutus kvaliteedisüsteemi perioodiliselt kontrollima. Pärast kontrolli esitab teavitatud asutus tootjale sellekohase aruande.

  (4) Teavitatud asutus võib tootjat erakorraliselt kontrollida. Selliste kontrollimiste käigus võib teavitatud asutus vajaduse korral teha või lasta teha katseid, et teha kindlaks kvaliteedisüsteemi korrektset toimimist. Teavitatud asutus esitab pärast erakorralist kontrollimist tootjale kontrolli aruande ja kui tehti katseid, siis ka katsete protokollid.

§ 25.   Dokumentide hoidmine ja teavitamine

  (1) Tootja peab vähemalt kümme aastat viimase toote valmistamisest arvates säilitama järgmised dokumendid:
  1) kvaliteedisüsteemi puudutavad dokumendid;
  2) kvaliteedisüsteemi tehtud muudatusi puudutavad dokumendid;
  3) teavitatud asutuse otsused, teated ja aruanded.

  (2) Teavitatud asutus annab taotluse korral laeva lipuriigi mereadministratsioonile ja teistele teavitatud asutustele asjakohast teavet kvaliteedisüsteemide heakskiitmise ja nende tühistamise kohta.
[RTL 2009, 29, 373 - jõust. 29.03.2009]

6. jagu Toote vastavuse tõendamine (moodul F) 

§ 26.   Toote vastavuse tõendamine (moodul F)

  (1) Toote vastavuse tõendamine on menetlus, mille käigus tootja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja kontrollib ja kinnitab, et tooted, mille suhtes kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatut, vastavad tüübihindamissertifikaadis kirjeldatud tüübile ning käesoleva määruse ja kohaldatavate rahvusvaheliste õigusaktide asjakohastele nõuetele.

  (2) Tootja peab rakendama kõik vajalikud meetmed tagamaks, et tootmisprotsess tagab toote vastavuse tüübihindamissertifikaadis kirjeldatud tüübile ning käesoleva määruse ja kohaldatavate rahvusvaheliste õigusaktide asjakohastele nõuetele.

  (3) [Kehtetu - RT I, 20.09.2016, 4 - jõust. 23.09.2016]

  (4) Kontrollimaks toote vastavust rahvusvaheliste õigusaktide nõuetele, teeb teavitatud asutus asjakohased kontrollid ja katsed tootja valikul kas käesoleva määruse § 27 kohaselt kontrollides ja katsetades iga toodet või kasutades käesoleva määruse §-s 28 sätestatud statistilist meetodit.

  (5) Tootja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja säilitab vastavusdeklaratsiooni koopiat vähemalt kümme aastat viimase toote valmimisest arvates.

§ 27.   Hindamine iga toodet katsetades

  (1) Tõendamaks, et toode vastab tüübihindamissertifikaadis kirjeldatud tüübile ning käesoleva määruse ja kohaldatavate rahvusvaheliste õigusaktide nõuetele, tuleb iga toodet eraldi hinnata ja teha asjakohased katsed.

  (2) Teavitatud asutus kinnitab või laseb kinnitada igale heakskiidetud tootele oma tunnusnumbri ja koostab teostatud katsete kohta kirjaliku vastavussertifikaadi.

  (3) Tootja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja peab laeva lipuriigi mereadministratsiooni nõudmisel esitama teavitatud asutuse vastavussertifikaadi.
[RTL 2009, 29, 373 - jõust. 29.03.2009]

§ 28.   Statistiline meetod

  (1) Tootja esitab tooted homogeensete partiidena ja võtab tarvitusele vajalikud meetmed tagamaks tootmisprotsessiga iga toote homogeensuse.

  (2) Kõik tooted tuleb esitada tõendamiseks homogeensete partiidena. Igast partiist võetakse juhuslik näidis. Näidist hinnatakse eraldi ja sellega tehakse asjakohased katsed. Hinnangu ja katsetulemuste baasil tehakse kindlaks, kas toodangu partii vastab käesoleva määruse ja kohaldatavate rahvusvaheliste õigusaktide nõuetele.

  (3) Nõuetele vastavaks tunnistatud partiide puhul laseb teavitatud asutus kinnitada või kinnitab igale tootele oma tunnusnumbri ja koostab teostatud katsete kohta kirjaliku vastavussertifikaadi. Kõiki partiisse kuuluvad tooted võib turule lasta, välja arvatud need näidised, mis ei vastanud nõuetele.

  (4) Nõuetele mittevastavaks tunnistatud partiide puhul rakendab teavitatud asutus või turujärelevalveasutus vajalikke meetmeid takistamaks selle partii turule laskmist. Kui partiisid tunnistatakse mittevastavaks sageli, võib teavitatud asutus peatada statistilise tõendamise.

  (5) Tootja võib teavitatud asutuse nõusolekul kinnitada tootmisprotsessi käigus tootele teavitatud asutuse tunnusnumbri.

  (6) Tootja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja peab laeva lipuriigi mereadministratsiooni nõudmisel esitama teavitatud asutuse vastavussertifikaadi.
[RTL 2009, 29, 373 - jõust. 29.03.2009]

§ 281.   Vastavussertifikaadi hoidmine

  Tootja hoiab vastavussertifikaati vähemalt kümme aastat viimase toote valmimisest arvates, kuid mitte lühema aja jooksul, kui asjaomase laevavarustuse eeldatava kasutusaja lõpuni.
[RT I, 20.09.2016, 4 - jõust. 23.09.2016]

7. jagu Tooteühiku vastavuse tõendamine (moodul G) 

§ 29.   Tooteühiku vastavuse tõendamine (moodul G)

  (1) Tooteühiku vastavuse tõendamine on menetlus, mille käigus tootja tagab ja kinnitab, et toode, mille kohta on väljastatud käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud vastavussertifikaat, vastab käesoleva määruse ja kohaldatavate rahvusvaheliste õigusaktide nõuetele.

  (2) Tootja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja kinnitab tootele vastavusmärgi ja koostab vastavusdeklaratsiooni.

  (3) Toote nõuetele vastavuse kindlakstegemiseks hindab teavitatud asutus toodet ja teostab vajalikud katsed.

  (4) Teavitatud asutus kinnitab või laseb kinnitada heakskiidetud tootele oma tunnusnumbri ja koostab teostatud katsete kohta vastavussertifikaadi.

  (5) Tehnilise dokumentatsiooni eesmärk on võimaldada hinnata toote vastavust käesoleva määruse ja kohaldatavate rahvusvaheliste õigusaktide nõuetele ning aru saada toote projekteerimisest, valmistamisest ja tööpõhimõttest.

  (6) Tootja hoiab vastavussertifikaati vähemalt kümme aastat viimase nimetatud vastavussertifikaadiga hõlmatud toote valmimisest arvates, kuid mitte lühema aja jooksul, kui asjaomase laevavarustuse eeldatava kasutusaja lõpuni.
[RT I, 20.09.2016, 4 - jõust. 23.09.2016]

8. jagu Täielik kvaliteedi tagamine (moodul H) 
[Kehtetu - RT I, 20.09.2016, 4 - jõust. 23.09.2016]

§ 30.   Täielik kvaliteedi tagamine (moodul H)
[Kehtetu - RT I, 20.09.2016, 4 - jõust. 23.09.2016]

§ 31.   Kvaliteedisüsteemi heakskiitmine
[Kehtetu - RT I, 20.09.2016, 4 - jõust. 23.09.2016]

§ 32.   Teavitatud asutuse kohustused kvaliteedisüsteemi hindamisel
[Kehtetu - RT I, 20.09.2016, 4 - jõust. 23.09.2016]

§ 33.   Kvaliteedisüsteemi täitmine ja muutmine
[Kehtetu - RT I, 20.09.2016, 4 - jõust. 23.09.2016]

§ 34.   Kvaliteedisüsteemi järelevalve
[Kehtetu - RT I, 20.09.2016, 4 - jõust. 23.09.2016]

§ 35.   Dokumentide hoidmine ja teavitamine
[Kehtetu - RT I, 20.09.2016, 4 - jõust. 23.09.2016]

§ 36.   Projekti hindamine
[Kehtetu - RT I, 20.09.2016, 4 - jõust. 23.09.2016]

4. peatükk TUNNISTUSTE VÄLJASTAMINE 

§ 37.   Meresõiduohutust tõendavad tunnistused ja veesõiduki raadioluba

  (1) Transpordiamet kontrollib meresõiduohutust tõendavate tunnistuste väljastamisel, et laeva pardal olev varustus vastab käesoleva määruse nõuetele.
[RT I, 05.10.2021, 7 - jõust. 08.10.2021]

  (2) Raadioseadmed ei tohi põhjendamatult mõjutada raadiosagedusspektriga seotud nõudeid.

  (3) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet väljastab elektroonilise side seaduse § 11 lõikes 6 nimetatud veesõiduki raadioloa enne meresõiduohutust tõendavate tunnistuste väljastamist.
[RT I, 19.02.2019, 1 - jõust. 22.02.2019]

§ 38.   Laeva ohutusvarustuse tunnistus

  (1) Transpordiamet või volitatud klassifikatsiooniühing väljastab laeva ohutusvarustuse tunnistuse järgmise varustuse juurde:
[RT I, 05.10.2021, 7 - jõust. 08.10.2021]
  1) Eesti laevaregistrisse kantaval laeval olemasolev käesoleva määruse nõuetele vastavat tüübikinnitust omava või vastavusmärki kandva varustusega samaväärseks peetav varustus;
  2) «Meresõiduohutuse seaduse» § 191 lõikes 5 sätestatud erandlike tehniliste uuendustega varustus;
  3) «Meresõiduohutuse seaduse» § 191 lõikes 6 sätestatud katsetatav või hinnatav varustus, kusjuures katsetatava või hinnatava varustuse juurde kuuluv tunnistus väljastatakse võimalikult lühikeseks ajaks.

  (11) Lõikes 1 nimetatud laeva ohutusvarustuse tunnistusele kantakse järgmised andmed:
  1) laeva nimi;
  2) registrinumber;
  3) tunnusnumber või kutsung;
  4) kodusadam;
  5) kogumahutavus;
  6) ohutusvarustuse loetelu, mida on laeval lubatud kasutada;
  7) märkused piirangute ja lisatingimuste kohta;
  8) tunnistuse kehtivusaeg;
  9) tunnistuse väljastaja;
  10) väljaandmise koht;
  11) väljaandmise kuupäev;
  12) tunnistuse number;
  13) volitatud ametiisiku allkiri;
  14) pitsati jäljend, elektroonilise tunnistuse puhul unikaalne tuvastusnumber või QR-kood.
[RT I, 05.10.2021, 7 - jõust. 08.10.2021]

  (2) Transpordiamet teavitab Euroopa Komisjoni ja ühenduse liikmesriike laevale paigaldada lubatud erandlike tehniliste uuendustega varustusest ja edastab neile nimetatud varustuse katseprotokollid ja vastavushindamise tulemused.
[RT I, 05.10.2021, 7 - jõust. 08.10.2021]

  (3) Transpordiamet võib varustuse tootjalt, tema ühenduses asuvalt volitatud esindajalt või varustuse turule laskmise eest vastutavalt isikult nõuda katseprotokollide esitamist.
[RT I, 05.10.2021, 7 - jõust. 08.10.2021]


1Nõukogu direktiiv 96/98/EÜ laevavarustuse kohta (EÜT L 046, 17.02.1997, lk 25–56), mida on muudetud direktiividega 98/85/EÜ (EÜT L 315, 25.11.1998, lk 14–34), 2001/53/EÜ (EÜT L 204, 28.07.2001, lk 1–28), 2002/75/EÜ (EÜT L 254, 23.09.2002, lk 1–46), 2002/84/EÜ (EÜT L 324, 29.11.2002, lk 53–58), 2008/67/EÜ (ELT L 171, 1.7.2008, lk 16–62), 2009/26/EÜ (ELT L 113, 5.05.2009, lk 1–52), 2010/68/EL (ELT L 305, 20.11.2010, lk 1–54), 2011/75/EL (ELT L 239, 15.09.2011, lk 1–51), 2012/32/EL (ELT L 312, 10.11.2012, lk 1–61), 2013/52/EL (ELT L 304, 14.11.2013, lk 1–60), 2014/93/EL (ELT L 220, 25.7.2014, lk 1–78) ja 2015/559/EL (ELT L 95, 10.4.2015, lk 1–66). Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/90/EL, milles käsitletakse laevavarustust ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 96/98/EL (ELT L 257, 28.08.2014, lk 146–185), muudetud komisjoni delegeeritud direktiiviga (EL) 2021/1206 (ELT L 261, 22.7.2021, lk 45–46).
[RT I, 05.10.2021, 7 - jõust. 08.10.2021]

Lisa 1
[Kehtetu - RTL 2009, 29, 373 - jõust. 29.03.2009]

Lisa 2
[Kehtetu - RTL 2009, 29, 373 - jõust. 29.03.2009]

Lisa 3 Vastavusmärgi vorm

Lisa 4
[Kehtetu - RT I, 05.10.2021, 7 - jõust. 08.10.2021]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json