Teksti suurus:

Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse, töölepingu seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.10.2022
Avaldamismärge:RT I, 05.10.2022, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
29.09.2022 otsus nr 178

Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse, töölepingu seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 21.09.2022

§ 1.  Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse muutmine

Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Tööandja ei tohi kohelda lähetatud töötajat ebasoodsalt seetõttu, et töötaja toetub oma õigustele, sealhulgas on algatanud tööandja suhtes kohtumenetluse või pöördunud haldusorgani poole.”;

2) paragrahvi 52 pealkirjas ja tekstis asendatakse läbivalt sõna „teenuse” sõnaga „alltöövõtu”;

3) paragrahvi 52 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui Eestisse lähetatud töötaja teeb käesoleva seaduse § 5 lõikes 5 nimetatud töid ning tööandja ei maksa talle töötasu, vastutab alltöövõtu tellinud isik tööandja töötasu maksmise kohustuse eest võlaõigusseaduse käenduse sätete alusel käendajana.”;

4) paragrahvi 52 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Alltöövõtu tellinud isik on isik, kes tellib oma ehitustööga seotud kohustuste täitmiseks käesoleva seaduse § 5 lõikes 5 nimetatud tööd teiselt isikult.”;

5) paragrahvi 52 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kohustuse täidab töötaja tööandjalt alltöövõtu tellinud isik, kui tööandjalt ei ole võimalik pärast täitemenetluse alustamist töötasu nelja kuu jooksul sisse nõuda.”;

6) paragrahvi 52 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud alltöövõtu tellinud isiku kohustus on piiratud töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel kehtestatud kuu töötasu alammääraga kalendrikuu kohta.”;

7) paragrahvi 52 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Alltöövõtu tellinud isik on tegutsenud käesoleva paragrahvi lõike 4 tähenduses korraliku ettevõtja hoolsusega, kui ta on kontrollinud tehingupoole tausta ja pidanud teda põhjendatult usaldusväärseks, mis väljendub eelkõige maksehäirete puudumises ja töötajate sotsiaalmaksu maksmises.”;

8) seadust täiendatakse §-ga 98 järgmises sõnastuses:

§ 98. Käesoleva seaduse § 52 rakendamine

(1) Käesoleva seaduse §-s 52 sätestatud alltöövõtu tellinud isiku vastutust võlaõigusseaduse käenduse sätete alusel käendajana rakendatakse lepingutele, mis sõlmitakse alltöövõtu tellinud isiku ja töötaja tööandja vahel pärast käesoleva paragrahvi jõustumist.

(2) Lepingutele, mis on sõlmitud enne käesoleva paragrahvi jõustumist, kohaldatakse sissenõudmise tähtajana käesoleva seaduse § 52 lõikes 2 sätestatud neljakuulist tähtaega.”.

§ 2.  Töölepingu seaduse muutmine

Töölepingu seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse §-ga 331 järgmises sõnastuses:

§ 331. Töötaja tööandjalt alltöövõtu tellinud isiku vastutus

(1) Kui töötaja teeb hoonete ehitamise, remondi, hooldamise, ümberehitamise või lammutamisega seotud ehitustöid ning tööandja ei maksa talle töötasu, vastutab alltöövõtu tellinud isik tööandja töötasu maksmise kohustuse eest võlaõigusseaduse käenduse sätete alusel käendajana.

(2) Alltöövõtu tellinud isik on isik, kes tellib oma ehitustööga seotud kohustuste täitmiseks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tööd teiselt isikult.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kohustuse täidab töötaja tööandjalt alltöövõtu tellinud isik, kui tööandjalt ei ole võimalik pärast täitemenetluse alustamist töötasu nelja kuu jooksul sisse nõuda.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud alltöövõtu tellinud isiku kohustus on piiratud käesoleva seaduse § 29 lõike 5 alusel kehtestatud kuu töötasu alammääraga kalendrikuu kohta.

(5) Kui töötaja tööandjalt alltöövõtu tellinud isik on igapäevases majandustegevuses suhetes töötaja tööandjaga järginud korraliku ettevõtja hoolsust, ei ole tal töötaja ees käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kohustust.

(6) Alltöövõtu tellinud isik on tegutsenud käesoleva paragrahvi lõike 5 tähenduses korraliku ettevõtja hoolsusega, kui ta on kontrollinud tehingupoole tausta ja pidanud teda põhjendatult usaldusväärseks, mis väljendub eelkõige maksehäirete puudumises ja töötajate sotsiaalmaksu maksmises.”;

2) seadust täiendatakse §-ga 1399 järgmises sõnastuses:

§ 1399. Alltöövõtu tellinud isiku vastutus

Käesoleva seaduse §-s 331 sätestatud alltöövõtu tellinud isiku vastutust rakendatakse lepingutele, mis sõlmitakse alltöövõtu tellinud isiku ja töötaja tööandja vahel pärast käesoleva paragrahvi jõustumist.”.

§ 3.  Töötuskindlustuse seaduse muutmine

Töötuskindlustuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 381 lõikes 2 ja § 41 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „21. augustiks” tekstiosaga „1. septembriks”;

2) paragrahvi 381 lõikes 3 ja § 41 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „1. oktoobriks” tekstiosaga „15. oktoobriks”.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json