Teksti suurus:

Teose reprograafilise reprodutseerimise tasu ilukirjanduse ning teadus- ja õppekirjanduse autorite ja kirjastajate vahel jaotamise määrad ning tasu maksmise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.07.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.06.2009
Avaldamismärge:RT I 2006, 34, 260

Teose reprograafilise reprodutseerimise tasu ilukirjanduse ning teadus- ja õppekirjanduse autorite ja kirjastajate vahel jaotamise määrad ning tasu maksmise kord

Vastu võetud 13.07.2006 nr 159

Määrus kehtestatakse «Autoriõiguse seaduse» § 271 lõike 6 alusel.

§ 1. Määruse kohaldamine

Määrust kohaldatakse vastavalt «Autoriõiguse seaduse» §-le 3.

§ 2. Ilukirjanduse ning teadus- ja õppekirjanduse autorite ja kirjastajate vahel tasu jaotamise määrad

Ilukirjanduse ning teadus- ja õppekirjanduse autorite ja kirjastajate vahel tasu jaotamise määrad on järgmised:
1) teadus- ja õppekirjanduse autorid 20%;
2) ilukirjanduse autorid 30%;
3) ilukirjanduse ning teadus- ja õppekirjanduse kirjastajad 50%.

§ 3. Ilukirjanduse ning teadus- ja õppekirjanduse autorite tasu jaotamise määrad

(1) Tasu jaotatakse autorite vahel teose järgi järgmiselt:
1) 90% teksti autorile ja 10% kunstilise vormi autorile;
2) illustreeritud teose või teose puhul, mille kunstilise vormi maht moodustab ligikaudu pool teose kogumahust, 50% teksti autorile ja 50% kunstilise vormi autorile;
3) illustreeritud teose või teose puhul, mille kunstilise vormi maht moodustab üle poole teose kogumahust, 20% teksti autorile ja 80% kunstilise vormi autorile;
4) tõlgitud teose puhul teksti autori tasust 50% teksti originaali autorile ja 50% tõlkijale.

(2) Juhul kui teksti ja kunstilise vormi autorid lepivad omavahel kokku tasu jaotamise teistsuguse viisi, esitavad nad tasu väljamaksjale vastava avalduse.

§ 4. Ühine autorsus

Ühis- ja kaasautorsuse korral jaotatakse tasu võrdeliselt autorite arvuga. Juhul kui ühis- ja kaasautorid lepivad omavahel kokku tasu jaotamise teistsuguse viisi, esitavad nad tasu väljamaksjale vastava avalduse.

§ 5. Avalduse esitamine

(1) Tasu saamiseks tuleb tasu väljamaksjale esitada kalendriaasta 15. aprilliks kas kirjalik või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avaldus.

(2) Avalduse alusel arvutatakse tasu 3 aasta jooksul. Pärast nimetatud tähtaja möödumist võivad autor ja kirjastaja esitada uued avaldused.

(3) Tasu arvutatakse ja makstakse avalduse esitamise aastale eelnenud kalendriaasta eest. Juhul kui avaldus esitatakse pärast 15. aprilli, arvutatakse ja makstakse tasu avalduse esitamise kalendriaasta eest.

(4) Avalduses esitatakse:
1) nimi;
2) pseudonüüm;
3) isikukood;
4) kontaktandmed;
5) pangaandmed;
6) äriregistri B-osa registrikaardi väljavõte;
7) autorsus (teksti autor, tõlkija, kunstilise vormi autor);
8) teose kategooria käesoleva määruse § 2 alusel;
9) teoste nimetuste arv Eesti Rahvusraamatukogu rahvusbibliograafia andmebaasis;
10) muud tasu arvestamiseks vajalikud andmed.

(5) Avalduses esitatud andmete muutumise korral esitavad autor ja kirjastaja tasu väljamaksjale uued andmed.

§ 6. Tasu väljamaksmise kord

(1) Tasu makstakse välja üks kord aastas.

(2) Tasu väljamaksjal on õigus arvata tasust maha tasu maksmisega seotud kulutused, kuid mitte rohkem kui 15% aastas tasu maksmiseks eraldatud summast.

(3) Tasu kantakse autori või kirjastaja pangakontole iga aasta 31. detsembriks.

(4) Pärast 15. aprilli esitatud avalduse puhul tehakse väljamakse järgmise aasta 31. detsembriks.

§ 7. Rakendussäte

2006. aastal tuleb tasu saamiseks esitada tasu väljamaksjale kas kirjalik või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avaldus 1. novembriks.

Peaminister Andrus ANSIP

Kultuuriminister Raivo PALMARU

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json