Teksti suurus:

Taimekaitseseaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.11.2013
Avaldamismärge:RT I, 05.11.2013, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
30.10.2013 otsus nr 320

Taimekaitseseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 23.10.2013

§ 1.  Taimekaitseseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 31 lõikest 2 jäetakse välja tekstiosa „või käesoleva seaduse § 50 lõikes 1 nimetatud puidumärgi kasutamise õigust”;

2) paragrahvi 87 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tehnilist kontrolli teeb selleks käesoleva seaduse alusel volitatud isik või Põllumajandusministeeriumi hallatav teadus- ja arendusasutus.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tehnilise kontrolli tegemiseks vajalikku tööalast koolitust korraldab Põllumajandusministeeriumi hallatav teadus- ja arendusasutus, kes väljastab selle kohta tunnistuse.”;

3) paragrahvi 96 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „või puidumärgi”;

4) paragrahvi 111 täiendatakse lõigetega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

„(6) Käesoleva seaduse § 87 lõikes 1 nimetatud taimekaitseseadme korralise tehnilise kontrolli läbimist tõendav dokument kehtib kuni järgmise korralise tehnilise kontrolli tähtaja saabumiseni.

(7) Enne 2013. aasta 1. juulit Eesti Maaviljeluse Instituudi väljastatud tunnistused käesoleva seaduse § 87 lõikes 3 nimetatud tööalase koolituse kohta jäävad kehtima.”;

5) seaduse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1 Nõukogu direktiiv 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta (EÜT L 169, 10.07.2000, lk 1–112), muudetud direktiividega 2001/33/EÜ (EÜT L 127, 09.05.2001, lk 42–44), 2002/28/EÜ (EÜT L 77, 20.03.2002, lk 23–25), 2002/36/EÜ (EÜT L 116, 03.05.2002, lk 16–26), 2002/89/EÜ (EÜT L 355, 30.12.2002, lk 45–60), 2003/22/EÜ (ELT L 78, 25.03.2003, lk 10–11), 2003/47/EÜ (ELT L 138, 05.06.2003, lk 47–48), 2003/116/EÜ (ELT L 321, 06.12.2003, lk 36–40), 2004/31/EÜ (ELT L 85, 23.03.2004, lk 18–23), 2004/70/EÜ (ELT L 127, 29.04.2004, lk 97–103), 2004/102/EÜ (ELT L 309, 06.10.2004, lk 9–25), 2005/15/EÜ (ELT L 56, 02.03.2005, lk 12–13), 2005/16/EÜ (ELT L 57, 03.03.2005, lk 19–22), 2005/77/EÜ (ELT L 296, 12.11.2005, lk 17), 2006/14/EÜ (ELT L 34, 07.02.2006, lk 24–25), 2006/35/EÜ (ELT L 88, 25.03.2006, lk 9–12), 2007/41/EÜ (ELT L 169, 29.06.2007, lk 51–52), 2008/64/EÜ (ELT L 168, 28.06.2008, lk 31–35), 2008/109/EÜ (ELT L 319, 29.11.2008, lk 68–70), 2009/7/EÜ (ELT L 40, 11.02.2009, lk 12–18), 2009/118/EÜ (ELT L 239, 10.09.2009, lk 51–54), 2009/143/EÜ (ELT L 318, 04.12.2009, lk 23–24) ja 2010/1/EL (ELT L 7, 12.01.2010, lk 17–20) ning määrustega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35) ja (EÜ) nr 882/2004 (ELT L 165, 30.04.2004, lk 1–141);
komisjoni direktiiv 2004/103/EÜ, mis käsitleb nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ V lisa B osas loetletud taimede, taimsete saaduste ja muude toodete identsus- ja fütosanitaarkontrolle, mida võib teha mujal kui ühenduse piiriületuskohas või selle läheduses, ning millega täpsustatakse nende kontrollidega seotud tingimusi (ELT L 313, 12.10.2004, lk 16–20);
komisjoni direktiiv 2004/105/EÜ, millega määratakse kindlaks ametlike fütosanitaarsertifikaatide või reekspordi fütosanitaarsertifikaatide näidised, mis peavad kolmandatest riikidest ja nõukogu direktiivis 2000/29/EÜ loetletud riikidest pärit taimede, taimsete saaduste ja muude toodetega kaasas olema (ELT L 319, 20.10.2004, lk 9–14);
komisjoni direktiiv 2008/61/EÜ, millega kehtestatakse tingimused, mille alusel võib teatavaid nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ I–V lisas loetletud kahjulikke organisme, taimi, taimseid saadusi ja muid tooteid tuua ühendusse või teatavatele ühenduse kaitstavatele aladele või nende piires vedada katsete tegemiseks, teaduslikel eesmärkidel ja sordivalikuks (ELT L 158, 18.06.2008, lk 41–55);
nõukogu direktiiv 69/464/EMÜ kartulivähi leviku tõkestamise kohta (EÜT L 323, 24.12.1969, lk 1–2);
nõukogu direktiiv 2007/33/EÜ, mis käsitleb kartuli-kiduussi tõrjet ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 69/465/EMÜ (ELT L 156, 16.06.2007, lk 12–22);
nõukogu direktiiv 2006/91/EÜ San José kilptäi tõrje kohta (ELT L 312, 11.11.2006, lk 42–44);
nõukogu direktiiv 74/647/EMÜ nelgimähkuri tõrje kohta (EÜT L 352, 28.12.1974, lk 41–42);
nõukogu direktiiv 93/85/EMÜ kartuli ringmädaniku kontrolli kohta (EÜT L 259, 18.10.1993, lk 1–25), muudetud direktiiviga 2006/56/EÜ (ELT L 182, 04.07.2006, lk 1–43);
nõukogu direktiiv 98/57/EÜ haigusetekitaja Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. kontrolli kohta (EÜT L 235, 21.08.1998, lk 1–39), muudetud direktiiviga 2006/63/EÜ (ELT L 206, 27.07.2006, lk 36–106);
komisjoni direktiiv 98/22/EÜ, milles sätestatakse miinimumnõuded kolmandatest riikidest toodavate taimede, taimsete saaduste ja muude toodete fütosanitaarkontrolli tegemiseks ühenduses mujal kui sihtkohas asuvates kontrollpunktides (EÜT L 126, 28.04.1998, lk 26–28);
komisjoni direktiiv 93/51/EMÜ, millega kehtestatakse eeskirjad teatavate taimede, taimsete saaduste või muude toodete liikumise kohta läbi kaitstud ala ning selliselt kaitstud alalt pärit ning sellel alal toimuvate taimede, taimsete saaduste ja muude toodete liikumise kohta (EÜT L 205, 17.08.1993, lk 24–25);
komisjoni direktiiv 93/50/EMÜ, millega määratletakse teatavad direktiivi 77/93/EMÜ V lisa A osas loetlemata taimed, mille tootjad või tootmispiirkondades asuvad laod ja laomajandid peavad olema kantud ametlikku registrisse (EÜT L 205, 17.08.1993, lk 22–23);
komisjoni direktiiv 92/105/EMÜ, millega kehtestatakse teatavate taimede, taimsete saaduste ja muude toodete ühenduse piires liikumisel kasutatavate taimepasside ühtlustamise ulatus ning taimepasside väljastamise üksikasjalik kord ja nende ümbervahetamise tingimused ja üksikasjalik kord (EÜT L 4, 08.01.1993, lk 22–25), muudetud direktiiviga 2005/17/EÜ (ELT L 57, 03.03.2005, lk 23–24);
komisjoni direktiiv 92/90/EMÜ, millega kehtestatakse taimede, taimsete saaduste ja muude toodete tootjate ja importijate kohustused ning nende registreerimise üksikasjad (EÜT L 344, 26.11.1992, lk 38–39);
komisjoni direktiiv 92/70/EMÜ, milles sätestatakse ühenduses kaitstud alade tunnustamiseks läbiviidavate vaatluste üksikasjalikud eeskirjad (EÜT L 250, 29.08.1992, lk 37–39);
komisjoni direktiiv 94/3/EÜ, millega sätestatakse menetlus kolmandatest riikidest pärinevate taimetervist otseselt ohustavate saadetiste või kahjulike organismide kinnipidamisest teavitamise kohta (EÜT L 32, 05.02.1994, lk 37–39);
nõukogu direktiiv 67/548/EMÜ ohtlike ainete liigitamist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (EÜT L 196, 16.08.1967, lk 1–98), muudetud direktiiviga 2006/121/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 851–857) ja määrusega (EÜ) nr 1272/2008 (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1–1355);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 1999/45/EÜ ohtlike preparaatide klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (EÜT L 200, 30.07.1999, lk 1–68), muudetud direktiividega 2001/60/EÜ (EÜT L 226, 22.08.2001, lk 5–6), 2004/66/EÜ (ELT L 168, 01.05.2004, lk 35–67) ja 2006/8/EÜ (ELT L 19, 24.01.2006, lk 12–19) ning määrustega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1–53), (EÜ) nr 1907/2006 (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1–850) ja (EÜ) nr 1272/2008 (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1–1355);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/128/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks (ELT L 309, 24.11.2009, lk 71–86).”;

6) seaduse normitehnilisest märkusest jäetakse välja tekstiosa „nõukogu direktiiv 67/548/EMÜ ohtlike ainete liigitamist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (EÜT L 196, 16.08.1967, lk 1–98), muudetud direktiiviga 2006/121/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 851–857) ja määrusega (EÜ) nr 1272/2008 (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1–1355);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 1999/45/EÜ ohtlike preparaatide klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (EÜT L 200, 30.07.1999, lk 1–68), muudetud direktiividega 2001/60/EÜ (EÜT L 226, 22.08.2001, lk 5–6), 2004/66/EÜ (ELT L 168, 01.05.2004, lk 35–67) ja 2006/8/EÜ (ELT L 19, 24.01.2006, lk 12–19) ning määrustega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1–53), (EÜ) nr 1907/2006 (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1–850) ja (EÜ) nr 1272/2008 (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1–1355);”.

§ 2.  Käesoleva seaduse § 1 punkt 6 jõustub 2015. aasta 1. juunil.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json