Teksti suurus:

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.12.2013
Avaldamismärge:RT I, 05.11.2013, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
30.10.2013 otsus nr 321

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 23.10.2013

§ 1.  Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmine

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 41 asendatakse sõnad „tootmine või import” sõnadega „tootmine, import või aktsiisiga maksustamata aktsiisikauba valdamine”;

2) paragrahvi 12 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Vahutavaks loetakse kääritatud jook, mille KNi kaheksa numbrit on 2206 00 31 või 2206 00 39, ning vein ja kääritatud jook, mille rõhk süsinikdioksiidi sisalduse tõttu on 0,3 megapaskalit või rohkem mõõdetuna temperatuuril 20 °C või mis on villitud pudelisse, mis on suletud seenekujulise korgiga, mida hoiab paigal mis tahes kinnitusvahend.”;

3) paragrahvi 13 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Alkohol loetakse täielikult denatureerituks, kui see on denatureeritud vastavalt komisjoni määrusele (EÜ) nr 3199/93 aktsiisivabastuse eesmärgil alkoholi täieliku denatureerimise menetluste vastastikuse tunnustamise kohta (EÜT L 288, 23.11.1993, lk 12–15).”;

4) paragrahvi 13 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 13 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „lõigetes 1 ja 2” tekstiosaga „lõikes 1”;

6) paragrahvis 14 asendatakse sõna „etanooli” tekstiosaga „100-protsendilise etanooli (edaspidi etanool)”;

7) seaduse 1. osa 1. peatükki täiendatakse §-ga 201 järgmises sõnastuses:

§ 201. Standardne kütusepaak ja erikonteiner

(1) Standardne kütusepaak käesoleva seaduse tähenduses on tootja või tema volitatud esindaja poolt mootorsõidukile ja selle erikonteinerile püsivalt paigaldatud paak ning nõuetekohaselt paigaldatud gaasipaak, mille püsiv paigaldus võimaldab kasutada kütust sõiduki liikumiseks, samuti vajaduse korral jahutussüsteemi või muu süsteemi kasutamiseks veo ajal.

(2) Erikonteiner käesoleva seaduse tähenduses on mis tahes konteiner, millesse on paigaldatud jahutus- või soojusisolatsioonisüsteemi või hapnikuga varustamise või muu süsteemi eriaparatuur.”;

8) paragrahvi 21 lõike 4 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Liiduvälise tollistaatusega kütust on lubatud töödelda tollikontrolli all töötlemise või seestöötlemise või tolliladustamise tolliprotseduuril ning vabatsoonis.”;

9) paragrahvi 24 lõige 14 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 24 täiendatakse lõikega 191 järgmises sõnastuses:

„(191) Rahvusvaheliste vedude, sealhulgas sõitjateveo puhul tekib ettevõtjal maksukohustus mootorsõiduki või erikonteineri mittestandardses kütusepaagis toodud kütuselt teisest liikmesriigist Eestisse saabumise päeval.”;

11) paragrahvi 24 lõige 201 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(201) Füüsilisel isikul tekib maksukohustus tema poolt liiduvälisest riigist imporditud või talle liiduvälisest riigist füüsilise isiku poolt saadetud aktsiisikaubalt selle importimise päeval. Käesoleva seaduse §-s 47, 48, 57, 58 või 68 sätestatud väärtuselise või koguselise piirnormi ületamisel tekib maksukohustus vaid nimetatud piirnorme ületavalt aktsiisikaubalt. Kui müügipakendis olev alkoholi või tubakatoodete kogus ületab väärtuselist või koguselist piirnormi osaliselt, maksustatakse aktsiisiga kogu müügipakendis sisalduv aktsiisikaup.”;

12) paragrahvi 24 täiendatakse lõigetega 202 ja 203 järgmises sõnastuses:

„(202) Alkohol ja kütus, mille reisija toob liiduvälisest riigist Eestisse kalendrikuu jooksul pärast esmakordset saabumist, ning tubakatooted, mille reisija toob liiduvälisest riigist Eestisse kalendrikuu jooksul pärast teistkordset saabumist, loetakse aktsiisivaba piirnormi ületavaks, välja arvatud aktsiisivabastuse rakendamisel käesoleva seaduse §-s 47, 57 või 68 sätestatud kaalutlusõiguse alusel. Aktsiisivaba piirnormi ületavaks loetakse ka kütus, mis on reisija mootorsõiduki või veemootorsõiduki mittestandardses kütusepaagis.

(203) Teisest liikmesriigist saabunud reisijal tekib maksukohustus mootorsõiduki või veemootorsõiduki mittestandardses kütusepaagis toodud kütuselt Eestisse saabumise päeval.”;

13) paragrahvi 25 lõikes 6 asendatakse tekstiosa „ja 15” tekstiosaga „, 15, 191 ja 203”;

14) paragrahvi 26 lõiget 1 täiendatakse punktidega 32 ja 33 järgmises sõnastuses:

„32) käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punkti 181 alusel aktsiisist vabastatud alkoholi ja tubakatoodete toimetamisel aktsiisilaost selle õhusõiduki või laeva pardale, mis suundub Eestist teise liikmesriiki;
33) alkoholi ja tubakatoodete toimetamisel aktsiisilaost teises liikmesriigis asuva õhusõiduki või laeva pardale, kui aktsiisikaubale on selle toimetamisel kohaldatud ekspordi tolliprotseduuri;”;

15) paragrahvi 26 lõike 1 punktis 7 asendatakse tekstiosa „9–191” tekstiosaga „9–18, 19, 191”;

16) paragrahvi 27 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) peremehetu alkohol, mis on maksuhalduri järelevalve all täielikult denatureeritud;”;

17) paragrahvi 27 lõike 1 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„8) esteraldehüüdfraktsioon ja täielikult denatureeritud alkohol;”;

18) paragrahvi 27 lõike 1 punktid 20 ja 21 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„20) kütus, mis toimetatakse liiduvälisest riigist Eestisse käesoleva seaduse §-s 68 lubatud koguses ja käesolevas seaduses sätestatud tingimustel;
21) kütus, mis toimetatakse teisest liikmesriigist Eestisse käesoleva seaduse §-s 69 lubatud koguses ja käesolevas seaduses sätestatud tingimustel;”;

19) paragrahvi 27 lõike 1 punkt 221 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„221) kütus, mida kasutatakse ärilisel eesmärgil väljaspool Eestit sõitvas laevas navigeerimiseks ning hooldus- ja remonttöödel;”;

20) paragrahvi 27 lõige 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(21) Nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 282/2011, millega sätestatakse ühist käibemaksusüsteemi käsitleva direktiivi 2006/112/EÜ rakendusmeetmed (ELT L 77, 23.03.2011, lk 1–22), kehtestatud käibemaksust ja aktsiisist vabastamise tõendit kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1, 11, 29 ja 30 sätestatud juhtudel, kui aktsiisikaup soetatakse aktsiisilaost. Käesoleva lõike esimeses lauses nimetatud tõendit ei nõuta käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhul, samuti käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 11 nimetatud relvajõudude vee- ja õhusõidukite tankimise korral Eestis vahetult selle aktsiisilaopidaja või laevavarustaja poolt, kelle tegevuskoht ning vee- ja õhusõidukite tankimiskoht asuvad sama lennuvälja, kopteriväljaku või sadama territooriumil.”;

21) paragrahvi 27 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Maksuhalduril on alust arvata, et reisija toodud aktsiisikaupa kasutatakse ärilisel eesmärgil, kui:
1) alkoholi ja tubakatoodete kogus ületab käesoleva seaduse §-des 471 ja 571 sätestatud piirnorme või
2) seda võimaldab eeldada reisi eesmärk, aktsiisikauba valdaja seotus ettevõtlusega, aktsiisikauba Eestisse toimetamise viis, aktsiisikaubaga seotud dokument, aktsiisikauba kogus, aktsiisikauba laad või aktsiisikauba toomise sagedus.”;

22) paragrahvi 27 täiendatakse lõigetega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

„(7) Aktsiisikaup loetakse liiduvälisest riigist soetatuks, kui reisija ei ole maksuhaldurit kirjalikult teavitanud piiri ületamisel Eestist liiduvälisesse riiki viidavast aktsiisikaubast ja selle kogusest.

(8) Liiduvälisest riigist Eestisse õhusõiduki, rongi ja laevaga saabuvate reisijate puhul ei sõltu aktsiisivabastuse kohaldamine alkoholile ja tubakatoodetele piiriületuste sagedusest.”;

23) paragrahvi 28 lõiget 41 täiendatakse pärast sõna „müüa” sõnadega „ega ladustada väljaspool aktsiisiladu”;

24) paragrahvi 42 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Aktsiisilaopidajal, kelle aktsiisilao tegevusloa kehtivus on peatatud, on keelatud:
1) ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikauba vastuvõtmine;
2) aktsiisikauba ajutises aktsiisivabastuses lähetamine, välja arvatud aktsiisikauba saaja poolt aktsiisikauba vastuvõtmisel lähetaja juures;
3) selle aktsiisikauba lähetamine, millelt on aktsiis maksmata, kui tal puudub tagatis või kui tagatis ei vasta nõuetele;
4) aktsiisikauba tootmine, välja arvatud alkoholi denatureerimine.”;

25) paragrahvi 42 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Käesoleva paragrahvi lõike 5 punktis 3 nimetatud juhul on aktsiisikaupa lubatud lähetada vaid siis, kui maksuhalduri korralduse alusel on aktsiis makstud enne aktsiisikauba lähetamist.”;

26) paragrahvi 47 lõike 1 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Vähemalt 18 aasta vanusel reisijal on lubatud kalendrikuu jooksul esmakordselt liiduvälisest riigist Eestisse saabumisel mitteärilisel eesmärgil tuua koos temaga liikuvas pagasis aktsiisivabalt kuni:”;

27) paragrahvi 47 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Maksuhaldur kohaldab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule aktsiisivabastust aktsiisivaba koguse piires kalendrikuu jooksul teistkordsel Eestisse saabumisel toodud alkoholile juhul, kui alkoholi toomine on juhuslikku laadi. Kui reisija ei tõenda alkoholi toomise juhuslikku laadi, eeldab maksuhaldur, et kalendrikuu jooksul teistkordsel Eestisse saabumisel ei ole alkoholi toomine juhuslikku laadi.”;

28) paragrahvi 491 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

29) paragrahvi 52 lõikes 2 asendatakse sõna „piirituse” sõnaga „alkoholi”;

30) paragrahvi 57 lõike 1 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Vähemalt 18 aasta vanusel reisijal on lubatud kalendrikuu jooksul esmakordsel ja teistkordsel liiduvälisest riigist Eestisse saabumisel mitteärilisel eesmärgil tuua koos temaga liikuvas pagasis aktsiisivabalt kuni:”;

31) paragrahvi 57 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Maksuhaldur kohaldab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule aktsiisivabastust aktsiisivaba koguse piires kalendrikuu jooksul kolmandal korral Eestisse saabumisel toodud tubakatoodetele juhul, kui tubakatoodete toomine on juhuslikku laadi. Kui reisija ei tõenda tubakatoodete toomise juhuslikku laadi, eeldab maksuhaldur, et kalendrikuu jooksul kolmandal korral Eestisse saabumisel ei ole tubakatoodete toomine juhuslikku laadi.”;

32) paragrahvi 61 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

33) paragrahv 68 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 68. Liiduvälisest riigist aktsiisivabalt Eestisse sisseveetav kütus

(1) Kalendrikuu jooksul esmakordselt liiduvälisest riigist mootorsõiduki või veemootorsõidukiga Eestisse saabumisel on reisijal lubatud mitteärilisel eesmärgil tuua tema valduses olevas mootorsõidukis tarbimiseks aktsiisivabalt kütust mootorsõiduki või veemootorsõiduki standardses kütusepaagis või veemootorsõiduki kulutankis ning kuni 10 liitrit kütusekanistris.

(2) Kalendrikuu jooksul teisel või enamal korral liiduvälisest riigist Eestisse saabumisel on reisijal lubatud mitteärilisel eesmärgil tuua aktsiisivabalt vedelgaasi mootorsõiduki standardses kütusepaagis samas mootorsõidukis tarbimiseks.

(3) Maksuhaldur kohaldab aktsiisivabastust aktsiisivaba koguse piires toodud kütusele, mis toodi liiduvälisest riigist Eestisse pärast esmakordset saabumist kalendrikuu jooksul, kui reisija ei ole piiriületuse kuule eelneva kuue kalendrikuu jooksul mootorsõidukiga liiduvälisest riigist Eestisse saabunud rohkem kui kolmel korral ning piiriületuse peamine eesmärk ei ole kütuse toomine.

(4) Rahvusvaheliste vedude, sealhulgas sõitjateveo puhul, kui sellist vedu teostatakse vastavalt rahvusvahelist autovedu reguleerivatele välislepingutele, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1072/2009 rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta (ELT L 300, 14.11.2009, lk 72–87) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1073/2009 rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 (ELT L 300, 14.11.2009, lk 88–105), on lubatud tuua liiduvälisest riigist aktsiisivabalt kütust mootorsõiduki ja selle erikonteineri standardses kütusepaagis, kui see kütus on ette nähtud kasutamiseks kütusena samas mootorsõidukis.

(5) Maksuhalduril on õigus sõitjate rahvusvahelise juhuveo puhul jätta kohaldamata aktsiisivabastus standardses kütusepaagis oleva kütuse sellele osale, mis ületab veo algpunktist sihtkohta jõudmiseks vajalikku kütuse kogust juhul, kui veo sihtkoht asub Eestis ja veo peamine eesmärk võib olla aktsiisivaba kütuse toomine.

(6) Aktsiisivabalt sisse veetud kütust tohib kasutada ainult selles sõidukis, millega kütus Eestisse veeti. Kütust ei tohi sellest sõidukist välja võtta ega ladustada, välja arvatud sõiduki remondi ajaks, ning isik, kelle suhtes maksuvabastust kohaldatakse, ei tohi seda kütust tasu eest ega tasuta üle anda.”;

34) paragrahv 69 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 69. Teisest liikmesriigist aktsiisivabalt Eestisse sisseveetav kütus

(1) Teisest liikmesriigist mootorsõiduki või veemootorsõidukiga Eestisse saabumisel on reisijal lubatud mitteärilisel eesmärgil tuua samas mootorsõidukis tarbimiseks aktsiisivabalt kütust mootorsõiduki või veemootorsõiduki standardses kütusepaagis või veemootorsõiduki kulutankis ja vajaduse korral lisaks kütusekanistris.

(2) Rahvusvaheliste vedude, sealhulgas sõitjateveo puhul on lubatud Eestisse tuua teisest liikmesriigist aktsiisivabalt kütust mootorsõiduki ja selle erikonteineri standardses kütusepaagis, kui see kütus on ette nähtud kasutamiseks kütusena samas mootorsõidukis.”;

35) paragrahvi 791 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Aktsiisikauba järelevalve alla jätmise kohta väljastab Maksu- ja Tolliamet aktsiisikauba saajale või tema esindajale või omanikule või tema esindajale elektroonse teate, kuhu märgitakse aktsiisikaubaga lubatud toiming.”;

36) paragrahvi 791 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Järelevalve alla jäetud aktsiisikaupa võib lähetada Maksu- ja Tolliameti loal.”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2013. aasta 1. detsembril.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json