Teksti suurus:

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 42 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2015
Avaldamismärge:RT I, 05.11.2014, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
30.10.2014 otsus nr 513

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 42 muutmise seadus

Vastu võetud 22.10.2014

§ 1.  Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmine

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 42 pealkirjas asendatakse sõna „munitsipaalkooli” sõnadega „munitsipaal- ja erakooli”;

2) paragrahvi 42 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Riigieelarves nähakse ette toetus munitsipaal- ja erakoolis statsionaarses õppes põhi- ja keskharidust omandavate õpilaste koolilõuna kulude katmiseks (edaspidi koolilõuna toetus).

(3) Koolilõuna toetuse eraldamisel lähtutakse hariduse infosüsteemis kajastuvast valla või linna haldusterritooriumil asuvates munitsipaal- ja erakoolides statsionaarses õppes põhi- ja keskharidust omandavate õpilaste arvust planeeritavale aastale eelneva aasta 10. novembri seisuga ja arvestuslikust koolilõuna maksumusest ühe õpilase kohta.”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2015. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json