Teksti suurus:

Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.11.2019
Avaldamismärge:RT I, 05.11.2019, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
01.11.2019 otsus nr 499

Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 22.10.2019

§ 1.  Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmine

Atmosfääriõhu kaitse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 135 asendatakse sõnad „ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootide kauplemissüsteem” sõnadega „liidus kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteem”;

2) paragrahvi 138 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kauplemisperiood 2021–2030 on ajavahemik 2021. aasta 1. jaanuarist 2030. aasta 31. detsembrini.”;

3) paragrahvi 142 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kauplemissüsteemi siseneja käesoleva seaduse tähenduses on ühel või enamal käesoleva seaduse § 155 lõike 1 alusel kehtestatud määruses nimetatud tegevusalal tegutsev käitaja, kes on saanud kauplemissüsteemi heitkoguse loa (edaspidi heitkoguse luba) esimest korda perioodil, mis algab kolm kuud enne § 155 lõikes 7 nimetatud loetelu esitamise kuupäeva ja lõpeb kolm kuud enne järgmist samas lõikes nimetatud loetelu esitamise kuupäeva.

(2) Ühel või enamal käesoleva seaduse § 155 lõike 1 alusel kehtestatud määruses nimetatud tegevusalal tegutsevat käitajat, kelle käitist on märkimisväärselt laiendatud käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud perioodi jooksul, peetakse kauplemissüsteemi sisenejaks üksnes käitise laiendatud osaga.”;

4) paragrahvi 143 esimest lauset täiendatakse pärast sõnu „Kyoto protokollis” sõnadega „, Pariisi kokkuleppes”;

5) paragrahvi 144 lõikes 3, §-des 146, 147 ja 149–152, § 153 lõikes 1, § 154 lõigetes 1 ja 2, § 156 lõigetes 2 ja 4–6, § 158 lõikes 3, § 159 lõigetes 3 ja 4, § 164 lõigetes 1, 5 ja 8, §-s 166, § 168 lõigetes 2 ja 6 ning §-des 170 ja 220 asendatakse sõna „Keskkonnaministeerium” sõnaga „Keskkonnaamet” vastavas käändes;

6) paragrahvi 144 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 155 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Keskkonnaamet avaldab oma veebilehel ja esitab Euroopa Komisjonile 2019. aasta 30. septembriks ja sellest kuupäevast alates iga viie aasta järel käesoleva seaduse § 155 lõike 1 alusel kehtestatud määruses nimetatud tegevusaladel Eestis tegutsevate paiksete heiteallikate käitajate loetelu.”;

8) paragrahvi 156 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kauplemisperioodiks paiksete heiteallikate käitajate lubatud heitkoguse ühikuid taotletakse ja eraldatakse vastavalt komisjoni delegeeritud määrusele (EL) 2019/331, millega määratakse kindlaks üleliidulised üleminekueeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10a kohaste lubatud heitkoguse ühikute tasuta eraldamiseks ühtlustatud viisil (ELT L 59, 27.02.2019, lk 8–69).”;

9) paragrahvi 156 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Alates 2021. aasta 1. jaanuarist vähendatakse igal aastal õhusõiduki käitajale eraldatud lubatud heitkoguse ühikute hulka eelmisel kalendriaastal eraldatud lubatud heitkoguse ühikute hulga suhtes vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ artiklis 9 sätestatud lineaarsele vähendamistegurile.”;

10) paragrahvi 160 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Riik paneb enampakkumisele kõik paiksete heiteallikate käitajate lubatud heitkoguse ühikud, mida ei eraldata komisjoni otsuse 2011/278/EL ja käesoleva seaduse § 164 järgi tasuta, ei tunnistata § 168 lõike 6 kohaselt kehtetuks ega lisata turustabiilsusreservi vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusele (EL) 2015/1814, mis käsitleb ELi kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemi turustabiilsusreservi loomist ja toimimist ning millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ (ELT L 264, 09.10.2015, lk 1–5).”;

11) paragrahvi 160 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Riik paneb enampakkumisele kõik paiksete heiteallikate käitajate lubatud heitkoguse ühikud, mida ei eraldata komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/331 järgi tasuta, ei suunata käesoleva seaduse §-s 1651 nimetatud moderniseerimisfondi, ei tunnistata § 168 lõike 6 kohaselt kehtetuks ega lisata turustabiilsusreservi vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusele (EL) 2015/1814, mis käsitleb ELi kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemi turustabiilsusreservi loomist ja toimimist ning millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ (ELT L 264, 09.10.2015, lk 1–5).”;

12) paragrahvi 161 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kauplemisperioodi 2021–2030 enampakkumisel saadud tulu kasutamise ja aruandluse üldtingimused kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.”;

13) paragrahvi 161 lõike 4 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) taastuvenergeetika arendamine, et saavutada Eesti riiklikus energia- ja kliimakavas aastani 2030 seatud taastuvenergia eesmärk, samuti teiste, ohutule ja säästvale, vähem süsinikdioksiidi heidet tekitavale majandusele üleminekut soodustavate tehnoloogiate väljaarendamine ning Euroopa Liidu eesmärgi – suurendada energiatõhusust 2030. aastaks 32,5 protsenti võrreldes 1990. aasta tasemega – saavutamisele kaasaaitamine;”;

14) paragrahvi 161 lõike 4 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) energiatõhususe suurendamine, parem soojustamine ja kaugküttesüsteemide arendamine ning väikese ja keskmise sissetulekuga leibkondade toetamine energiatarbimisest tekkivate sotsiaalprobleemide lahendamisel;”;

15) paragrahvi 161 lõike 4 punkti 7 täiendatakse pärast sõnu „ja kliimamuutuste” sõnaga „mõju”;

16) paragrahvi 161 lõiget 4 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) kauplemissüsteemi rakendamisega seotud kulude katmine.”;

17) paragrahvi 161 lõiget 4 täiendatakse punktidega 12 ja 13 järgmises sõnastuses:

„12) kliimameetmete, sealhulgas kliimamuutuste mõjuga kohanemise rahastamine kliimamuutuste mõju suhtes haavatavates kolmandates riikides;
13) oskuste omandamise ja tööjõu ümbersuunamise soodustamine, et aidata kaasa õiglasele üleminekule vähese süsinikdioksiidi heitega majandusele.”;

18) paragrahvi 161 lõike 6 punktis 1 asendatakse arv „10” arvuga „11”;

19) paragrahvi 161 lõiget 6 täiendatakse punktidega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„3) selliste ühisprojektide toetamine, mis käsitlevad kasvuhoonegaaside heite vähendamist lennundussektoris ning parandavad aeronavigatsiooni infrastruktuuri, aeronavigatsiooniteenuste osutamist ja õhuruumi kasutamist;
4) kliimamuutuste mõju leevendamine Euroopa Liidus ja kolmandates riikides, muu hulgas kasvuhoonegaaside heite vähendamine ning kliimamuutuste mõjuga kohanemine Euroopa Liidus ja kolmandates riikides, eriti arenguriikides.”;

20) paragrahvid 164 ja 165 tunnistatakse kehtetuks;

21) seaduse 7. peatüki 1. jao 3. jaotist täiendatakse §-ga 1651 järgmises sõnastuses:

§ 1651. Moderniseerimisfond

(1) Moderniseerimisfond käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10d alusel loodud fond, mille kaudu rahastatakse energiasüsteemide moderniseerimise ning energiatõhususe parandamise projekte.

(2) Energiasüsteem käesoleva seaduse tähenduses on elektrienergia katkematu tootmise ja jaotamise poolest terviklik, ühtses režiimis töötavate elektrijaamade, elektriliinide, alajaamade ja soojusvõrkude ning energia tarbijate kogum.

(3) Vähemalt 70 protsenti moderniseerimisfondi rahalistest vahenditest tuleb kasutada selliste projektide toetamiseks, mis täidavad üht või mitut järgmistest eesmärkidest:
1) taastuvatest energiaallikatest elektrienergia tootmine ja kasutamine;
2) energiatõhususe parandamine;
3) energia salvestamine ja energiavõrkude moderniseerimine, hõlmates kaugküttevõrke, elektrienergia ülekandevõrke ja Euroopa Liidu liikmesriikide vahelisi ühendusi;
4) õiglane üleminek vähese süsinikdioksiidi heitega majandusele suure süsinikdioksiidi heitega majandusele tuginevates piirkondades, et toetada töötajate ümberpaigutamist, ümber- ja täiendõpet, haridust, tööotsimisalgatusi ja idufirmade käivitamist;
5) energiatõhususe arendamine transpordi, hoonete, põllumajanduse ja jäätmete valdkonnas.

(4) Moderniseerimisfondist ei toetata energiatootmisüksusi, mis kasutavad tahkeid fossiilkütuseid.

(5) Moderniseerimisfondist vahendite taotlemise, andmise ja kasutamise täpsustatud tingimused ning korra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud määruses sätestatakse:
1) taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded;
2) toetatavate projektide valimise kord;
3) toetuse andmise tingimused ja kord;
4) toetuse kasutamise aruandluse kord;
5) järelevalve teostaja ja järelevalve teostamise kord;
6) toetuse tagasimaksmise tingimused ja kord;
7) riigiabi reeglite kohaldamine.

(7) Keskkonnaministeerium esitab kõik käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud määruse alusel välja valitud projektid hindamiseks ja kinnitamiseks Euroopa Investeerimispangale ning investeerimiskomiteele.

(8) Investeerimiskomitee käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10d lõike 5 alusel loodud komitee.

(9) Keskkonnaministeerium avalikustab igal aastal oma veebilehel Eestis moderniseerimisfondist rahastatavate projektide aruande, mis sisaldab teavet elluviidud projektide kohta ning hinnangut projektide tulemusel saavutatud energiatõhususe ja energiasüsteemi moderniseerimise lisandväärtuse kohta.”;

22) paragrahvi 168 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Paikse heiteallika või õhusõiduki käitaja võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustuse täitmisel kasutada teise Euroopa Liidu liikmesriigi eraldatud lubatud heitkoguse ühikuid, välja arvatud juhul, kui lubatud heitkoguse ühikud on väljastanud liikmesriik, kelle suhtes muutuvad õhusõiduki käitaja ja paikse heiteallika käitaja kohustused kehtetuks.”;

23) paragrahvi 168 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Alates 2013. aasta 1. jaanuarist eraldatud lubatud heitkoguse ühikud kehtivad tähtajatult.”;

24) paragrahvi 174 lõiked 5–7 tunnistatakse kehtetuks;

25) paragrahvi 220 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 220. Riiklik järelevalve kasvuhoonegaaside heitkoguse ühikutega kauplemise registri üle”;

26) paragrahvi 220 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

27) seaduse normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/410, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ eesmärgiga hoogustada heitkoguste kulutõhusat vähendamist ja süsinikdioksiidiheite vähendamist toetavaid investeeringuid, ning otsust (EL) 2015/1814 (ELT L 76, 19.03.2018, lk 3–27)”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

Käesoleva seaduse § 1 punktid 3, 8, 11, 12, 14, 17, 18, 20 ja 24–26 jõustuvad 2021. aasta 1. jaanuaril.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json