Teksti suurus:

Liiklusseaduse, rahvatervise seaduse ja ravimiseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2013
Avaldamismärge:RT I, 05.12.2012, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
29.11.2012 otsus nr 190

Liiklusseaduse, rahvatervise seaduse ja ravimiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 14.11.2012

§ 1.  Liiklusseaduse muutmine

Liiklusseaduse § 281 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Käesoleva seaduse § 102 lõige 4 jõustub 2014. aasta 19. jaanuaril.”

§ 2.  Rahvatervise seaduse muutmine

Rahvatervise seaduse (RT I, 10.03.2011, 1) § 141 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesoleva seaduse §-des 142–145 nimetatud andmekogudesse edastatakse terviseandmeid digitaalselt tervise infosüsteemi või muu andmevahetuskanali vahendusel või paberkandjal.”

§ 3.  Ravimiseaduse muutmine

Ravimiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 81 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Retseptikeskuse vastutav töötleja on Eesti Haigekassa. Vastutava töötleja ülesannete edasi volitamine ning volitatud töötleja nimetamine ei ole lubatud.”;

2) paragrahvi 81 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Apteegiteenuse osutaja on kohustatud sisestama paberkandjal väljastatud retsepti andmed retseptikeskusesse viivitamata pärast retsepti saamist. Kui retseptikeskuse kasutamine ei ole võimalik, sisestatakse andmed mõistliku aja jooksul.”

§ 4.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesoleva seaduse § 1 jõustub 2013. aasta 19. jaanuaril.

  (2) Käesoleva seaduse § 2 jõustub 2013. aasta 1. jaanuaril.

  (3) Käesoleva seaduse § 3 punkt 1 jõustub 2013. aasta 1. aprillil.

  (4) Käesoleva seaduse § 3 punkt 2 jõustub ühe kuu möödumisel Riigi Teatajas avaldamise päevast.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json