Teksti suurus:

Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse põhimäärus

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2013
Avaldamismärge:RT I, 05.12.2012, 8

Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse põhimäärus

Vastu võetud 30.11.2012 nr 39

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 5 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 10. detsembri 2009. a määruse nr 186 „Keskkonnaministeeriumi põhimäärus” § 10 punktiga 18.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse staatus

  (1) Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse (edaspidi keskus) on Keskkonnaministeeriumi (edaspidi ministeerium) hallatav riigiasutus.

  (2) Oma ülesannete täitmisel esindab keskus riiki.

§ 2.  Keskuse eelarve, pitsat ja sümboolika

  (1) Keskusel on oma eelarve, mille kinnitab, muudab ja mille täitmist kontrollib keskkonnaminister.

  (2) Keskusel on väikese riigivapi kujutisega ja oma nimega pitsat ning kehtestatud korras registreeritud sümboolika.

  (3) Keskuse dokumendiplankide ja pitsati kasutamise kord määratakse keskuse asjaajamiskorras. Keskuse struktuuriüksusel võivad olla oma nimega pitsat ja dokumendiplangid, kui see on ettenähtud struktuuriüksuse põhimääruses.

§ 3.  Keskuse asukoht

  Keskus asub Tallinnas.

§ 4.  Järelevalve keskuse tegevuse üle

  (1) Keskuse kõrgemalseisvaks valitsusasutuseks on Keskkonnaministeerium.

  (2) Keskuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab järelevalvet keskkonnaminister.

  (3) Keskuse tegevust koordineerib ministeeriumi kantsler või tema poolt määratud asekantsler.

2. peatükk Keskuse tegevusvaldkond ja põhiülesanded 

§ 5.  Keskuse tegevusvaldkond

  Keskuse tegevusvaldkond on ministeeriumi ja ministeeriumi valitsemisala asutuste (edaspidi ministeeriumi valitsemisala) info- ja sidesüsteemide arendamine ja haldamine.

§ 6.  Keskuse põhiülesanded

  Oma tegevusvaldkonnas täidab keskus järgmisi ülesandeid:
  1) korraldab ja koordineerib infotehnoloogia-, side- ja arendusprotsessidega seotud strateegiate, arengukavade, sihtprogrammide ja eelarve väljatöötamist, haldamist ja täitmist;
  2) korraldab ja teostab info- ja sidesüsteemide hankimist, tarnimist, arendamist, haldamist ja hooldust;
  3) korraldab ministeeriumi valitsemisala pakutavate avalike infotehnoloogiliste teenuste ühetaolist arendamist ja haldamist;
  4) korraldab ja teostab volitatud töötlejana ministeeriumi valitsemisala andmekogude arendamist ja haldamist;
  5) korraldab standardite ja klassifikaatorite arendamist ning haldamist oma tegevusvaldkonnas;
  6) tagab info- ja sidesüsteemide nõuetele vastava töökindluse, kasutatavuse ja arengusuutlikkuse;
  7) osutab info- ja sidesüsteemide kasutajate tugiteenust ja kasutajatuge;
  8) teeb ettepanekuid tööprotsesside tõhustamiseks infotehnoloogia vahendite kaudu;
  9) teostab järelkontrolli infosüsteemide kasutamise, andmeterviklikkuse ja turvalisuse üle koostöös teenindatavate asutuste vastavate üksustega;
  10) koordineerib infoturbe standardite rakendamist ja töötab välja infoturbe alaseid soovitusi;
  11) teeb ettepanekuid infotehnoloogia alase väljaõppe ning standard- ja spetsiaaltarkvara kasutamise koolituse organiseerimise ja sisu kohta ning vajadusel korraldab koolitusi;
  12) osaleb oma tegevusvaldkonda puudutavate õigusaktide väljatöötamises, avaldab arvamust ministeeriumile kooskõlastamiseks esitatud eelnõude kohta ning teeb ettepanekuid õigusaktide muutmiseks;
  13) teeb infotehnoloogia alast koostööd sise- ja välismaiste institutsioonide ja organisatsioonidega;
  14) täidab muid õigusaktiga määratud või ministeeriumi pandud ülesandeid.

3. peatükk Keskuse juhtimine ja struktuur 

§ 7.  Keskuse juhtimine

  (1) Keskust esindab ja selle tööd juhib keskuse direktor, kellega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu keskkonnaminister ministeeriumi kantsleri ettepanekul. Keskuse direktori äraolekul täidab direktori ülesandeid direktori määratud töötaja.

  (2) Osakonda juhib osakonnajuhataja, kes allub vahetult direktorile. Osakonnajuhataja ülesanded, õigused ja vastutus sätestatakse osakonnajuhataja ametijuhendis.

§ 8.  Direktori ülesanded

  Keskuse direktor:
  1) planeerib ja juhib keskuse tegevust ja vastutab keskusele põhimäärusega pandud ülesannete täitmise eest;
  2) vastutab keskuse tegevust korraldavate õigusaktide täitmise eest ja annab aru keskkonnaministrile, ministeeriumi kantslerile või kantsleri määratud asekantslerile;
  3) annab keskuse töö juhtimiseks ja koordineerimiseks ning asjaajamise korraldamiseks käskkirju ning suulisi või kirjalikke korraldusi;
  4) kinnitab keskuse tööplaanid ja -aruanded, struktuuriüksuste põhimäärused, töötajate tööjuhendid ning teised asutuse sisemist töökorraldust reguleerivad dokumendid;
  5) moodustab keskuse juurde nõuandva pädevusega alalisi või ajutisi komisjone, nõukogusid ja töörühmi ning määrab nende ülesanded, töökorra, koosseisu ja liikmete tasustamise;
  6) korraldab keskuse tegevusega seotud õigusaktide eelnõude kavandite koostamist ja edastab vastavad ettepanekud ministeeriumile;
  7) teeb keskkonnaministrile ettepanekuid keskuse põhimääruse, struktuuriüksuste ja muu töökorralduse kohta;
  8) esindab keskust suhetes riigi- ja omavalitsusorganitega, samuti teiste asutuste ja institutsioonidega ning kohtus;
  9) sõlmib keskuse nimel lepinguid ja annab volitusi keskuse esindamiseks, sealhulgas esindamiseks kohtus;
  10) koostab keskuse eelarve eelnõu ja esitab selle keskkonnaministrile;
  11) käsutab keskuse valduses olevat riigivara ja vastutab selle säilimise eest;
  12) käsutab eelarvevahendeid keskuse ülesannete täitmiseks ning vastutab kulutuste otstarbekuse ja eelarve täpse ja sihipärase kasutamise eest;
  13) sõlmib, muudab ja lõpetab keskuse töötajatega töölepinguid ja saadab töölähetusse;
  14) teostab järelevalvet keskuse töötajate toimingute üle ning kohaldab ergutusi ja määrab hoiatusi;
  15) täidab muid ülesandeid, mis on antud õigusaktiga või keskkonnaministri või tema poolt volitatud isiku poolt.

§ 9.  Keskuse struktuuriüksused

  (1) Keskuse struktuuri ja koosseisu kinnitab keskkonnaminister.

  (2) Keskuse struktuuri moodustavad osakonnad ja bürood.

  (3) Keskuse koosseisu kuuluvad arendusosakond, infosüsteemide arhitektuuri ja turvalisuse osakond ning infosüsteemide halduse osakond.

  (4) Keskuse osakondade põhiülesanded on:
  1) arendusosakond korraldab ja teostab infosüsteemide arendustöid;
  2) infosüsteemide arhitektuuri ja turvalisuse osakond teostab infotehnoloogia ja arendusprotsesside strateegilist ühtsust ja turvalisust tagavate standardite, protsesside ja süsteemide väljatöötamist ja rakendamist ning järelkontrolli infosüsteemide kasutamise, andmeterviklikkuse ja turvalisuse üle;
  3) infosüsteemide halduse osakond teostab infotehnoloogilise infrastruktuuri haldamist, tagab info- ja sidesüsteemide käideldavuse, andmete terviklikkuse, konfidentsiaalsuse ja kasutajatoe ning osutab infotehnoloogia- ja sideteenuseid.

4. peatükk Keskuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 10.  Keskuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Keskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab keskkonnaminister.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 11.  Keskkonnaministri 19. jaanuari 2009. a määruses nr 5 „Keskkonnaameti põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) peadirektori asetäitja tugiteenuste alal tagab ametile pandud ülesannete täitmise tugifunktsioonide toimimise kaudu, koordineerides, suunates ja kontrollides vahetult rahandusosakonna, haldusosakonna, õigusosakonna, personaliosakonna ja keskkonnahariduse osakonna tööd;”;

2) paragrahvi 13 punkt 10 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahv 231 tunnistatakse kehtetuks.

§ 12.  Keskkonnaministri 17. septembri 2010. a määruses nr 53 „Keskkonnaameti struktuur ja koosseis” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 1 arvatakse struktuurist välja info- ja kommunikatsioonitehnoloogia osakond ning ametikohtade arvuks kokku loetakse 326;

2) paragrahvis 2 loetakse koosseisuüksuste arvuks kokku 394.

§ 13.  Keskkonnaministri 31. märtsi 2008. a määruses nr 12 „Keskkonnainspektsiooni põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 15 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) inspektsiooni järelevalvetööga seotud andmekogude pidamine;”;

2) paragrahvi 17 punktid 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 14.  Keskkonnaministri 19. augusti 2011. a määruse nr 54 „Keskkonnainspektsiooni struktuur ja teenistujate koosseis” §-s 1 tehakse järgmised muudatused:

1) haldusosakonnast arvatakse välja 1 peaspetsialisti ametikoht ja 1 vanemspetsialisti ametikoht;

2) haldusosakonna ametikohtade arvuks kokku loetakse 15 ametikohta;

3) Keskkonnainspektsiooni ametikohtade arvuks kokku loetakse 254 ametikohta.

§ 15.  Keskkonnaministri 23. jaanuari 2002. a määruse nr 6 „Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi põhimäärus” § 4 lõike 1 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 16.  Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2013. aasta 1. jaanuaril.

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Rita Annus
Kantsler

/otsingu_soovitused.json