Teksti suurus:

Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi põhimäärus

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2013
Avaldamismärge:RT I, 05.12.2012, 18

Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi põhimäärus

Vastu võetud 23.01.2002 nr 6
RTL 2002, 22, 282
jõustumine 09.02.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.08.2006RTL 2006, 64, 117025.08.2006
21.01.2009RTL 2009, 11, 13101.02.2009
13.01.2012RT I, 17.01.2012, 1301.02.2012
30.11.2012RT I, 05.12.2012, 801.01.2013

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 43 lõike 5 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 30. detsembri 1999. a määruse nr 437 «Keskkonnaministeeriumi põhimäärus» § 14 punktiga 14.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut (EMHI) on Keskkonnaministeeriumi hallatav riigiasutus.

  (2) EMHI-l on oma eelarve ning väikese riigivapi kujutisega ja oma nimega pitsat.
[RTL 2006, 64, 1170 - jõust. 25.08.2006]

  (3) EMHI juhindub oma tegevuses seadustest, Vabariigi Valitsuse määrustest ja korraldustest, keskkonnaministri määrustest ja käskkirjadest, Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni (WMO) soovitustest, Euroopa Liidu õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.
[RTL 2006, 64, 1170 - jõust. 25.08.2006]

  (4) EMHI on aruandekohustuslik keskkonnaministri ees. EMHI teenistuslikku järelevalvet teostab keskkonnaminister.

  (5) EMHI postiaadress on Mustamäe tee 33, 10616 Tallinn. EMHI mujal paiknevate struktuuriüksuste postiaadressid on märgitud nende põhimääruses.
[RT I, 17.01.2012, 13 - jõust. 01.02.2012]

§ 2.   EMHI ülesanded

  EMHI korraldab Eesti territooriumil, õhuruumis ning Läänemere ja Peipsi järve akvatooriumil regulaarseid meteoroloogilisi ja hüdroloogilisi vaatlusi, mille täitmiseks ja saadud andmete kasutamiseks:
  1) tagab tema koosseisus oleva meteoroloogilise ja hüdroloogilise vaatlusvõrgu toimimise, koondab vaatlusvõrgu alginfo ja koostab meteoroloogilisi ja hüdroloogilisi prognoose;
  2) vahetab omatoodetud meteoroloogilisi ja hüdroloogilisi andmeid ja analüüse teiste WMO liikmesriikidega;
  3) lähtudes WMO soovitustest ja rahvusvahelise koostöö nõuetest analüüsib ja töötleb kogutud meteoroloogilist ja hüdroloogilist teavet ning edastab seda siseriiklikuks ja rahvusvaheliseks avaldamiseks;
  4) kooskõlastatult Keskkonnaministeeriumiga edastab meteoroloogia- ja hüdroloogiaalast teavet riigiasutustele, sh Kaitseväele, Piirivalvele, Päästeametile, Kriisikeskusele;
  5) koostab ja edastab tormi- ja ohtlike ilmastikunähtuste hoiatusi riigiasutustele, lennundus- ja laevandusettevõtjatele ning rahvusvahelistele organisatsioonidele vastavalt koostöölepetele ja kehtivatele õigusaktidele;
[RTL 2006, 64, 1170 - jõust. 25.08.2006]
  6) edastab üldkasutatavasse infovõrku meteoroloogilistel ja hüdroloogilistel vaatlustel põhinevat teavet keskkonnaseisundi kohta, tagamaks Eesti elanikkonna turvalisust ja tervise kaitset;
[RTL 2006, 64, 1170 - jõust. 25.08.2006]
  7) edastab valitsusasutustele, kohalikele omavalitsustele ning riikliku keskkonnaseire teostajatele nende taotlusel spetsiifilist meteoroloogia- ja hüdroloogiaalast informatsiooni;
  8) tagab lennunduse meteoroloogilise teenindamise vastavalt sõlmitud lepingutele;
  9) edastab Maanteeametile ilmastikust sõltuvaid liiklusohutuse prognoose vastavalt sõlmitud lepingutele;
  10) koostab metsade tuleohtlikkuse prognoose Keskkonnaametile ja Päästeametile;
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]
  11) täidab oma valdkonnas asutuste ja organisatsioonide muid teabetellimusi;
  12) töötab välja meteoroloogia ja hüdroloogia arengukavasid;
[RTL 2006, 64, 1170 - jõust. 25.08.2006]
  13) peab meteoroloogia ja hüdroloogia andmekogusid ja fonde;
[RTL 2006, 64, 1170 - jõust. 25.08.2006]
  14) üldistab kogutud meteoroloogilist ja hüdroloogilist teavet, koostab metoodilisi juhendeid ja soovitusi, annab välja üldist huvi pakkuvaid teabematerjale;
  15) korraldab oma ülesannetega seonduvaid konverentse, seminare, näituseid ja koordineerimiskoosolekuid;
[RTL 2006, 64, 1170 - jõust. 25.08.2006]
  16) osaleb oma pädevuse piires rahvusvahelises koostöös teiste riikide hüdroloogia- ja meteoroloogiaorganisatsioonidega ja sõlmib vajadusel koostööleppeid;
[RTL 2006, 64, 1170 - jõust. 25.08.2006]
  17) teeb töötajate väljaõppe alal koostööd haridusasutustega ning organiseerib meteoroloogia- ja hüdroloogiaalast koolitust.
[RTL 2006, 64, 1170 - jõust. 25.08.2006]

§ 3.   EMHI juhtimine

  (1) EMHI tegevust juhib peadirektor, kellega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu keskkonnaminister.

  (2) EMHI peadirektor:
  1) korraldab EMHI pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist ja vastutab nende täitmise eest;
  2) annab aru keskkonnaministrile;
  3) esindab EMHI-d ja annab volitusi EMHI esindamiseks ning sõlmib EMHI nimel lepinguid;
  4) koostab EMHI aastaeelarve eelnõu ning esitab selle kinnitamiseks keskkonnaministrile, tagab kinnitatud eelarve säästliku ja sihipärase kasutamise EMHI tööplaanis kinnitatud ülesannete täitmiseks;
  5) kasutab EMHI valduses olevat riigivara ja raha õigusaktidega sätestatud ulatuses ja korras;
  6) sõlmib, muudab ja lõpetab EMHI töötajatega töölepinguid, kohaldab neile ergutusi ja määrab distsiplinaarkaristusi, saadab neid töölähetusse;
  7) teeb keskkonnaministrile ettepanekuid EMHI struktuuri ja koosseisude muutmiseks;
[RT I, 17.01.2012, 13 - jõust. 01.02.2012]
  8) kinnitab EMHI struktuuriüksuste põhimäärused, sisekorraeeskirja, raamatupidamise sise-eeskirja, muud asutuse tegevust ja ülesannete täitmist reguleerivad juhendid ja töötajate ametijuhendid;
  9) annab oma pädevuse piires käskkirju ning kontrollib nende täitmist;
  10) täidab muid seadusega ja seaduse alusel antud õigusaktiga sätestatud ülesandeid ning Keskkonnaministeeriumi korraldusi.

  (3) Peadirektori äraolekul asendab teda peadirektori asetäitja või peadirektori ettepanekul keskkonnaministri poolt määratud EMHI töötaja.

§ 4.   EMHI struktuur

  (1) EMHI struktuuriüksused on:
  1) ilmaprognooside osakond, mis koostab ilma- ja hüdroprognoose, tormi- ja ohtlike ilmastikunähtuste hoiatusi, jääkaarte ja jääprognoose, keskkonnaseisundi diagnoose ja prognoose, täiustab prognoosimudeleid;
[RTL 2006, 64, 1170 - jõust. 25.08.2006]
  2) lennumeteoroloogia osakond, mis koostab ja edastab operatiivteavet ilmastiku kohta ning ilmastikuprognoose ja hoiatusi lennundusettevõtjatele, koostab ja täiendab aeronavigatsioonilise kogumiku meteoroloogiat käsitlevat osa;
  3) ilmavaatluste osakond, mis teostab järelevalvet meteoroloogilise vaatlusvõrgu üle, teostab kliimaanalüüsi, kontrollib vaatlusvõrgu andmeid ja nende töötlust;
  4) hüdroloogiaosakond, mis teostab hüdromeetrilisi standardseid ja regulaarseid vaatlusi ning mõõtmisi jõgedel, järvedel, soodel ja rannikumerel, juhendab hüdroloogilisi vaatlusi ja kontrollib nende teostamist, töötleb hüdroloogiliste vaatluste andmeid;
  5) õigusosakond, mis nõustab EMHI töötajaid juriidilistes küsimustes, osaleb vajadusel õigusloome töös;
  6) [kehtetu - RT I, 05.12.2012, 8 - jõust. 01.01.2013]
  7) andmekogude osakond, mis korraldab raamatukogu tegevust, peab meteoroloogia ja hüdroloogia fondi ning meteoroloogia- ja hüdroloogiaandmekogusid, korraldab asutusesisest teabevahetust;
  8) personaliosakond, mis korraldab personalitööd ja töötajate koolitust, nõustab töötajaid personalialastes küsimustes, osaleb personalivalikus;
  9) finantsosakond, mis korraldab raamatupidamist ning koostab raamatupidamisaruandeid, koostab eelarve- ja investeeringute projekte, korraldab eelarves ettenähtud kulude sihtotstarbelist ja säästlikku kasutamist, jälgib eelarve täitmist;
  10) tehnikaosakond, mis teostab mõõteriistade tehnilist järelevalvet, kontrolli, hooldust ja taatlemist;
  11) haldusosakond, mis tagab EMHI asjaajamise, säilitab ja arhiveerib dokumente, peab arvestust EMHI valduses oleva riigivara üle ning lahendab riigivaraga seonduvaid küsimusi, tagab töötajate varustamise bürootarvete, mööbli, tehniliste- ja sidevahenditega, korraldab riigivara sihtotstarbelist ja säästlikku kasutamist;
  12) klienditeeninduse osakond, mis korraldab EMHI avalikkusega suhtlemist, päringutele ja teabenõuetele vastamist, tagab EMHI veebi kodulehekülje toimimise ja selle pideva uuendamise, valmistab ette lepinguid laekunud tellimuste täitmiseks;
  13) arendusosakond, mis teostab arendustegevust ja töötab välja rakendusi ja kaasaegseid lahendusi, eesmärgiga tõsta EMHI operatiivse ning ühiskonnale ja klientidele suunatud töö kvaliteeti tuginedes kaasaegsetele teaduslikele meetoditele.
[RTL 2006, 64, 1170 - jõust. 25.08.2006]

  (2) EMHI vaatlusjaamad ning -postid moodustavad üleriikliku vaatlusvõrgu, mille kaudu teostatakse hüdroloogilisi ja meteoroloogilisi vaatlusi. Vaatlusjaamad on EMHI struktuuriüksused, mida juhib vaatlusjaama juhataja. Vaatlusposti töötaja allub vastavalt vaatlusposti eesmärgile kas hüdroloogia- või ilmavaatluste osakonnale.

§ 5.   EMHI vara ja aruandlus

  (1) EMHI valduses oleva riigivara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub «Riigivaraseaduse», selle alusel antud Vabariigi Valitsuse määruste ja teiste õigusaktide alusel ning keskkonnaministri poolt määratud korras.

  (2) EMHI peab raamatupidamisarvestust ning esitab aruandeid seadusega ja seaduse alusel antud õigusaktiga kehtestatud korras.

§ 6.   Lõppsätted

  EMHI tegevuse korraldab ümber või lõpetab keskkonnaminister.

/otsingu_soovitused.json