Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 4. detsembri 2003. a määruse nr 307 „Kalalaevatunnistuse väljaandmise, kehtetuks tunnistamise ja kehtivuse peatamise kord ning kalalaevatunnistuse vorm” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.12.2013
Avaldamismärge:RT I, 05.12.2013, 1

Vabariigi Valitsuse 4. detsembri 2003. a määruse nr 307 „Kalalaevatunnistuse väljaandmise, kehtetuks tunnistamise ja kehtivuse peatamise kord ning kalalaevatunnistuse vorm” muutmine

Vastu võetud 03.12.2013 nr 170

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 136 lõike 5 alusel.

Vabariigi Valitsuse 4. detsembri 2003. a määrust nr 307 „Kalalaevatunnistuse väljaandmise, kehtetuks tunnistamise ja kehtivuse peatamise kord ning kalalaevatunnistuse vorm” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kalalaevatunnistus antakse kalalaeva registreerimisel „Kalalaevade riiklikus registris” (edaspidi kalalaevaregister), lähtudes komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 404/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 (millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks) üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 112, 30.4.2011, lk 1–153), artiklis 3 sätestatust.”;

2) paragrahvi 4 lõike 4 punkt 3 ja lõike 5 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 II lisas nimetatud andmed;”;

3) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) kui liiklusregistrisse kantud laeva puhul kalalaevaregistrisse kantud valdaja erineb laeva omanikust – laeva valdajale.”;

4) paragrahvi 6 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kehtivuse kaotanud kalalaevatunnistus tuleb kalalaevaregistri pidajale tagastada kalapüügiseaduse § 136 lõikes 41 sätestatud aja jooksul.”;

5) paragrahvi 6 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

6) määrust täiendatakse §-ga 61 järgmises sõnastuses:

§ 61. Hävinud, kadunud või kasutamiskõlbmatu kalalaevatunnistuse asendamine

(1) Kui kalalaevatunnistus on hävinud, kadunud või kasutamiskõlbmatu, antakse § 6 lõikes 2 nimetatud isikule välja uus kalalaevatunnistus.

(2) Uue kalalaevatunnistuse saamiseks esitab § 6 lõikes 2 nimetatud isik kalalaevaregistri pidajale kirjaliku taotluse, kuhu märgib laeva nime ja kalalaevaregistri sisenumbri ning uue kalalaevatunnistuse taotlemise põhjuse. Taotlusele peab olema lisatud kasutamiskõlbmatuks muutunud kalalaevatunnistus või peab taotluses või sellele lisatud materjalides olema tõendatud kalalaevatunnistuse hävimine või kadumine.

(3) Kui kalalaevaregistri pidaja leiab, et taotlusele lisatud materjalid varem antud kalalaevatunnistuse hävimise või kadumise kohta ei tõenda seda piisavalt, määrab ta tähtaja lisamaterjalide esitamiseks.

(4) Kalalaevaregistri pidaja annab uue kalalaevatunnistuse välja kümne tööpäeva jooksul lõikes 2 toodud nõuetele vastava taotluse saabumise päevast arvates.”;

7) paragrahvi 7 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui kalalaevaregistri pidaja leiab, et kalalaevatunnistusele on kantud ebaõiged andmed, teatab ta sellest viivitamata kirjalikult § 6 lõikes 2 nimetatud isikule ning annab kümne tööpäeva jooksul välja uue kalalaevatunnistuse, kuhu on kantud kalalaevaregistri kehtivad andmed.

(2) Kui § 6 lõikes 2 nimetatud isik leiab, et kalalaevatunnistusele on kantud ebaõiged andmed, teatab ta sellest viivitamata kirjalikult kalalaevaregistri pidajale, kes annab kümne tööpäeva jooksul välja uue kalalaevatunnistuse, kuhu on kantud kalalaevaregistri kehtivad andmed.”;

8) määruse 4. peatükk „DUPLIKAAT” tunnistatakse kehtetuks.

Andrus Ansip
Peaminister

Helir-Valdor Seeder
Põllumajandusminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json