Teksti suurus:

Sotsiaalmaksuseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2015
Avaldamismärge:RT I, 05.12.2014, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
27.11.2014 otsus nr 539

Sotsiaalmaksuseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 19.11.2014

§ 1.  Sotsiaalmaksuseaduse muutmine

Sotsiaalmaksuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõiget 1 täiendatakse punktiga 14 järgmises sõnastuses:

„14) isik, kes saab doktoranditoetust õppetoetuste ja õppelaenu seaduse § 5 lõikes 3 ja § 41 lõikes 1 sätestatud tingimustel;”;

2) paragrahvi 6 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „lõigetes 21 ja 22” tekstiosaga „lõigetes 21, 22 ja 24”;

3) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 24 järgmises sõnastuses:

„(24) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 14 nimetatud isiku eest makstav sotsiaalmaks arvutatakse igaks aastaks riigieelarvega kehtestatud doktoranditoetuse suuruselt.”.

§ 2.  Ravikindlustuse seaduse muutmine

Ravikindlustuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 4 punkti 5 täiendatakse pärast sõna „üliõpilane” sõnadega „, välja arvatud doktoranditoetust saav doktorant.”;

2) paragrahvi 55 lõike 1 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Kalendripäeva keskmise tulu arvutamisel ei võeta arvesse sotsiaalmaksuseaduse § 6 lõike 1 punktide 1–3 ja 6–14 ning lõigete 11 ja 12 alusel riigi, valla, linna või loomeliidu makstavat sotsiaalmaksu.”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2015. aasta 1. septembril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json