Teksti suurus:

Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse, kinnistusraamatuseaduse ja abieluvararegistri seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.02.2015
Avaldamismärge:RT I, 05.12.2014, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
27.11.2014 otsus nr 540

Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse, kinnistusraamatuseaduse ja abieluvararegistri seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 20.11.2014

§ 1.  Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmine

Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Pärandvara ühisusse kuuluv merelaev võib kanda Eesti riigilippu, kui selle kaaspärijatest Eesti kodanikele või Eesti juriidilistele isikutele kuulub suurem osa kogu pärandist.”;

2) paragrahvi 12 teine lause jäetakse välja;

3) paragrahvi 21 lõikes 3, § 42 lõike 1 punktis 13, § 43 punktis 9, § 44 lõike 1 punktis 5, § 45 punktis 7, § 55 lõike 7 punktis 5 ja § 56 lõike 4 punktis 4 asendatakse sõna „kviitung” sõnaga „andmed” vastavas käändes;

4) paragrahvi 27 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Laeva kodusadamaks märgitakse selle asula nimi, kus sadam paikneb.”;

5) paragrahvi 27 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui Eesti riigilippu kandval laeval ei ole kodusadamat Eestis, siis loetakse selle laeva kodusadamaks Tallinn.”;

6) paragrahvi 28 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Veeteede Ameti poolt peetavate laevaregistrite registrinumbrite moodustamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

7) paragrahvi 28 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Laevakinnistusraamatu registrinumbrite moodustamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

8) paragrahvi 36 lõige 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Laevu registreerivatele registritele esitatakse dokumendi originaal või notariaalselt või ametlikult kinnitatud ärakiri. Notariaalselt või ametlikult kinnitatud ärakiri võib olla elektrooniline. Sellisel juhul asendab kinnituse andnud isiku nime ja allkirja ning asutuse pitserit isiku digitaalallkiri või asutuse digitaalne tempel.”;

9) paragrahvi 42 lõikest 2 jäetakse välja sõna „legaliseeritud”;

10) seadust täiendatakse §-ga 461 järgmises sõnastuses:

§ 461. Tõend kinnistamisavalduse vastuvõtmise kohta

(1) Kinnistamisavalduse vastuvõtmisel väljastab kinnistusosakond avaldaja soovil tõendi, mis kinnitab avalduse vastuvõtmist.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tõendi võib avaldaja soovil väljastada ka inglise keeles.

(3) Elektroonilise laevakinnistusraamatu infosüsteemi esitatud kinnistamisavalduse kohta saadetakse selle esitajale automaatne vastuvõtukinnitus. Automaatne vastuvõtukinnitus ei ole esitatud dokumendi tehnilise ja õigusliku korrektsuse tunnustamise alus.”;

11) paragrahvi 47 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Laevakinnistusraamatusse kantakse isiku nimi koos Eesti isikukoodiga, selle puudumisel kantakse välismaine isikukood või seda asendav muu tunnus ning sünniaeg (päev, kuu, aasta). Juriidilise isiku nimi kantakse laevakinnistusraamatusse koos registrikoodi või registreerimisnumbriga, kui isik kuulub registrisse kandmisele.”;

12) paragrahvi 48 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kohustuste täitmata jätmise korral kohaldatakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku §-s 601 sätestatut.”;

13) paragrahvi 51 lõikest 1 jäetakse välja sõna „kirjalikult”;

14) paragrahvi 58 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kohus võib pikendada käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtaega kuni 30 päevani arvates avalduse saabumisest, kui esineb täiendavat kontrollimist vajavaid asjaolusid. Samal eesmärgil võib kohus määruse alusel nõuda kohustatud isikult täiendavate dokumentide esitamist lisaks seaduses nimetatutele.”;

15) paragrahvi 64 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „, mis jagunevad lahtriteks”;

16) paragrahvi 64 lõikest 3 jäetakse välja sõnad „väljavõetavate vahelehtedega vihikutena või”;

17) paragrahvi 66 lõikes 1 asendatakse sõna „„Laev”„ sõnadega „„Laeva andmed”„;

18) paragrahvi 66 lõike 1 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahvi 67 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) laeva omaniku andmed, välismaise laevaomaniku puhul ka esindaja andmed;”;

20) paragrahvi 67 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

21) paragrahvi 68 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Laevaregistri laevakinnistusregistriosa kolmandasse jakku „Laeva koormatised ja kitsendused” kantakse:
1) laeva koormavad piiratud asjaõigused, laevaomandi kitsendused ja märked nende kohta, sealhulgas puudutatud isikute kitsendused oma õiguste käsutamisel;
2) laeva omaniku käsutusõiguse kitsendused, samuti märked omandi kohta;
3) andmed riigilipu kandmise õiguse kohta;
4) hüpoteegi puhul hüpoteegipidaja, hüpoteegi rahaline suurus (hüpoteegi summa) ja märked hüpoteegi kohta.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud andmed ei ole kanded käesoleva seaduse ja laeva asjaõigusseaduse tähenduses.

(3) Riigi omandis oleva laeva või riigile kuuluva piiratud asjaõiguse korral kantakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud jakku märkus riigivara valitseja kohta. Riigivara valitseja kohta märkuse sissekandmine ja selle muutmine toimub riigivara valitseja avalduse alusel.”;

22) paragrahvi 69 lõike 1 punktist 5 jäetakse välja sõna „talletatud”;

23) paragrahvi 70 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) ehitatava laeva omaniku andmed, välismaise laevaomaniku puhul ka esindaja andmed;”;

24) paragrahvi 70 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) viide dokumendile, millest tuleneb, et ehitatava laeva omanikuks ei ole laeva ehitaja, vaid keegi teine;”;

25) paragrahvi 70 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

26) paragrahvi 71 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Ehitatavate laevade registri laevakinnistusregistriosa kolmandasse jakku „Laeva koormatised ja kitsendused” kantakse samad andmed mis laevaregistri kolmandasse jakku.”;

27) paragrahvi 76 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Laevakinnistusraamatu säilitamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

28) paragrahvi 77 lõike 3 teine lause jäetakse välja;

29) paragrahvi 77 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Laevakinnistusraamatule ja selle pidamisele kohaldatakse avaliku teabe seaduses andmekogude kohta sätestatut käesolevas seaduses sätestatud erisustega.”;

30) paragrahvi 94 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Veeteede Amet teeb otsuse laeva registreerimise või registrist kustutamise avalduse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta viie päeva jooksul arvates avalduse saamisest.

(2) Kui avaldus jäetakse osaliselt rahuldamata, tuleb otsuses näidata tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Kui puudusi tähtaja jooksul ei kõrvaldata, jäetakse avaldus rahuldamata.

(3) Otsusest teatatakse viivitamata avalduse esitajale.”;

31) seadust täiendatakse §-dega 1001–1006 järgmises sõnastuses:

§ 1001. Laevakinnistusraamatu pidamise üleandmine

(1) Laevakinnistusraamatu pidamine antakse kohtu registriosakonnalt üle kohtu kinnistusosakonnale automatiseeritud korras.

(2) Laevakinnistusraamatu automatiseeritud üleandmise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

§ 1002. Laeva registrinumber

(1) Enne 2015. aasta 3. veebruari antud laeva registrinumber jääb senisel kujul kehtima.

(2) Alates 2015. aasta 3. veebruarist laevakinnistusraamatus avatud registriosadele antakse jooksva numeratsiooniga laeva registrinumber.

§ 1003. Kannete ümberpaigutamine registriosa jagudes

Laevakinnistusraamatu pidamise üleandmisel kinnistusosakonnale paigutatakse käesoleva seaduse § 68 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud kanded ümber registriosa kolmandasse jakku automatiseeritult.

§ 1004. Andmete kontrollimine laevakinnistusraamatu üleandmisel

(1) Kinnistusosakond kontrollib pärast laevakinnistusraamatu ülevõtmist viivitamata üle kõik laevakinnistusraamatu registriosad.

(2) Kui ühest jaost teise paigutatavate kannete järjekoht ega õiguslik sisu ei muutu, siis registriossa kantud õigustatud isikuid muudatusest ei teavitata.

§ 1005. Riigi vastutus

Riik vastutab laevakinnistusraamatu pidaja üleminekuga seotud kahjude eest, mis tulenevad laevakinnistusraamatu pidamise, automatiseeritud andmetöötluse või andmetöötlusseadme vigadest.

§ 1006. Laevakinnistusraamatu andmetega tutvumine

Alates 2017. aasta 1. jaanuarist on laevakinnistusraamatu andmetega võimalik tutvuda maakohtu kantseleis, notaribüroos või vastava veebilehe kaudu. Käesolevas seaduses kinnistusosakonnas laevakinnistusraamatu andmetega tutvumisele sätestatut kohaldatakse vastavalt.”.

§ 2.  Kinnistusraamatuseaduse muutmine

Kinnistusraamatuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõikest 4 jäetakse välja sõnad „, jaod jagunevad lahtriteks”;

2) paragrahvi 11 lõiked 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 12 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 28 punktis 2 asendatakse sõna „lahtrisse” sõnaga „jakku”;

5) paragrahvi 28 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) ülejäänud juhtudel sellesse jakku, kuhu on kantud õigus, mille kohta märge käib.”;

6) paragrahvi 35 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Kui dokument asub kinnistustoimikus, ei ole seda vaja uuesti esitada. Kinnistamisavalduses tuleb märkida selle dokumendi asukoht.”;

7) paragrahvi 352 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) füüsilise isiku nimi ja Eesti isikukood;”;

8) paragrahvi 352 lõiget 1 täiendatakse punktidega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„11) Eesti isikukoodi puudumisel välismaa isikukood või seda asendav muu tunnus ning sünniaeg (päev, kuu, aasta);
12) isikukoodi puudumisel isikukoodi asendav muu tunnus või sünniaeg;”;

9) paragrahvi 46 lõike 4 esimeses lauses asendatakse sõna „veergu” sõnaga „jakku”;

10) paragrahvi 48 punktis 2 asendatakse sõnad „kinnistusregistriosale, selle jaole ja lahtrile” sõnadega „kinnistusregistriosale ja selle jaole”;

11) paragrahvi 49 lõikes 3 asendatakse sõnad „muudatuste veergu” sõnaga „registriossa”;

12) paragrahvi 491 lõike 3 punktis 2 asendatakse sõnad „kolmanda jao muudatuste veergu” sõnadega „kolmandasse jakku”;

13) paragrahvi 491 lõike 3 punktis 3 asendatakse sõnad „neljanda jao muudatuste veergu” sõnadega „neljandasse jakku”;

14) paragrahvi 492 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „ja veergudesse”;

15) paragrahvi 493 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) sõna „hoonestusõigus”, samuti koormatud kinnistu koosseisuandmed vastava registriosa esimesest jaost;”;

16) paragrahvi 51 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 51. Riigilõivu tagastamine”;

17) paragrahvi 51 lõiked 1 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 51 lõikes 2 asendatakse sõna „Avalduse” sõnaga „Kinnistamisavalduse”;

19) paragrahvi 52 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

20) paragrahvi 66 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kande parandamiseks kustutatakse ebaõige kanne ja tehakse õige kanne vastavalt käesoleva seaduse §-le 23.”;

21) paragrahvi 73 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kinnistusregistriosa sulgemisel tehakse registriosa pealkirjas märge sulgemise kohta.”;

22) paragrahvi 761 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tõendiks võib olla ka kinnistusraamatu väljatrükk.”;

23) paragrahvi 7711 lõikes 4 asendatakse sõnad „alla joonitud” sõnadega „eristatavad kehtivatest kannetest”;

24) paragrahvi 7718 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Registriosa loetakse suletuks, kui kuvarilt ja väljatrükilt nähtub, et registriosale on kantud sulgemismärge.”;

25) paragrahvi 793 lõikes 11 asendatakse sõnad „muudatuste veergu” sõnaga „kandele”;

26) paragrahvi 793 lõige 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(12) Kui kanne sõnastatakse ümberkirjutamisel ümber, lisatakse kandele märkus kande ümberkirjutamise ja ümbersõnastamise kohta.”;

27) paragrahv 798 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 798. Korteriomandi omaniku ja korteriühistu õigus tutvuda korteriomandi registriosade andmetega

Käesoleva seaduse § 7716 lõike 3 teine lause jõustub koos korteriomandi omaniku õigusega tutvuda kinnistu teistele kaasomanikele kuuluvate korteriomandite kohta avatud registriosade andmetega ja korteriühistu õigusega tutvuda korteriomandite registriosade andmetega käsitletavas osas 2018. aasta 1. jaanuaril.”.

§ 3.  Abieluvararegistri seaduse muutmine

Abieluvararegistri seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 16 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 16. Abieluvararegistri säilitamine

(1) Abieluvararegistrisse kantud andmeid ja registritoimiku dokumente säilitatakse elektrooniliselt tähtajatult.

(2) Abieluvararegistri säilitamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

2) paragrahvi 34 täiendatakse lõigetega 31 ja 32 järgmises sõnastuses:

„(31) Registrikaart suletakse alati, kui registripidaja saab teada abielu lõppemise faktist.

(32) Tehniliste võimaluste korral suletakse registrikaart automaatselt.”.

§ 4.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2015. aasta 3. veebruaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json