Teksti suurus:

„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 1.1 „Riigiabi kalapüügi alaliseks lõpetamiseks” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.03.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
Avaldamismärge:RT I, 08.03.2013, 4

„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 1.1 „Riigiabi kalapüügi alaliseks lõpetamiseks” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 29.08.2008 nr 89
RTL 2008, 74, 1029
jõustumine 07.09.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.11.2008RTL 2008, 94, 130024.11.2008
11.11.2010RT I, 23.11.2010, 101.01.2011
05.02.2013RT I, 08.02.2013, 1111.02.2013
05.03.2013RT I, 08.03.2013, 111.03.2013

Määrus kehtestatakse «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 194 lõike 1 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1198/2006 Euroopa Kalandusfondi kohta (ELT L 223, 15.08.2006, lk 1–44) artikli 17 lõike 6 alusel heakskiidetud «Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskavaga» (edaspidi rakenduskava).

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määruses sätestatakse rakenduskava meetme 1.1 «Riigiabi kalapüügi alaliseks lõpetamiseks» (edaspidi meede 1.1) raames toetatavad tegevused, toetuse määr, kalapüügi alalise lõpetamise toetuse (edaspidi toetus) taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded, taotluse menetlemise tingimused ja kord, taotluse hindamise kriteeriumid ja kord, taotluse rahuldamise ja rahuldamata jätmise tingimused ja kord, toetuse väljamaksete tegemise tingimused ja kord ning toetuse saaja kohustused.

§ 2.   Toetatavad tegevused

  (1) Meetme 1.1 raames toetatakse «Kalapüügiseaduse» § 13 lõikes 4 nimetatud laeva, mis on kantud kalalaevade riiklikku registrisse (edaspidi kalalaev), puhul järgmisi tegevusi:
  1) kalalaeva kasutamiskõlbmatuks muutmine lammutamise teel (edaspidi utiliseerimine);
  2) kalalaeva kasutusele võtmine muuks tegevuseks kui kalapüük (edaspidi sihtotstarbe lõplik muutmine).

  (2) Toetatava tegevuse elluviimist ei või alustada enne taotluse rahuldamise otsuse teatavaks tegemist ning mitte varem kui pärast 14 päeva möödumist § 14 lõikes 6 nimetatud teate esitamise päevast arvates.

  (3) Toetatav tegevus peab olema ellu viidud ühe aasta jooksul arvates taotluse rahuldamisest, kuid mitte hiljem kui 30. juuniks 2015. a.
[RT I, 08.03.2013, 1 - jõust. 11.03.2013]

§ 3.   Toetuse määr ja suurus

  Toetuse maksimaalne määr arvutatakse kalalaeva kogumahutavuse (GT) ja vanuse järgi. Toetuse maksimaalne suurus on:
  1) 10–15 aastat vana kalalaeva puhul lisa 1 kohaselt arvutatud summa;
  2) 16–29 aastat vana kalalaeva puhul lisa 1 kohaselt arvutatud summa vähendatuna 1,5 protsendi võrra iga aasta kohta, mis ületab 15 aastat;
  3) vähemalt 30 aasta vanuse kalalaeva puhul lisa 1 kohaselt arvutatud summa vähendatuna 22,5 protsendi võrra.

§ 4.   Riiklik püügikoormuse reguleerimise kava

  (1) Meedet 1.1 rakendatakse kooskõlas riikliku püügikoormuse reguleerimise kavaga (edaspidi kava), mille kehtestab põllumajandusminister.

  (2) Kava avalikustatakse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi Amet) veebilehel 10 tööpäeva jooksul arvates kava kehtestamisest.

2. peatükk TOETUSE TAOTLEJALE JA KALALAEVALE ESITATAVAD NÕUDED 

§ 5.   Toetuse taotleja

  (1) Toetust võib taotleda äriühing või äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja, kes on kalalaeva omanik või rentnik, kes valdab kalalaeva liisingulepingu alusel, ning kellele on «Kalapüügiseaduse» alusel ja korras antud kalalaeva kalapüügiluba püügiks merel (edaspidi taotleja).

  (2) Kui taotleja valdab kalalaeva liisingulepingu alusel, peab liisinguandja olema «Krediidiasutuste seaduse» alusel ja korras tegutsev krediidiasutus või tema konsolideerimisgruppi kuuluv finantseerimisasutus.

  (3) Taotleja peab olema usaldusväärne, mida muu hulgas kinnitab taotleja vastavus järgmistele nõuetele:
  1) taotlejal ei ole riikliku maksu maksuvõlgnevust või tema riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud, maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksud tasutud ajakava kohaselt;
  2) taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust;
  3) taotleja on varem riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest saadud ja tagasi maksta tulnud summa tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tasunud tagasimaksed ettenähtud tähtpäevaks ja summas;
  4) taotleja ei saa sama kulu hüvitamiseks toetust riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest.

§ 6.   Nõuded kalalaeva kohta

  (1) Kalalaev, mille utiliseerimiseks või sihtotstarbe lõplikuks muutmiseks taotletakse toetust (edaspidi taotluses nimetatud kalalaev), kuulub kalalaevastiku segmenti, mille suhtes võib § 4 lõikes 1 nimetatud kava kohaselt kohaldada kalapüügi alalise lõpetamise abinõusid.

  (2) Taotluses nimetatud kalalaev on vähemalt kümme aastat vana. Kalalaeva vanuseks loetakse täisarv, mis võrdub toetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemise aasta ja nõukogu määruses (EMÜ) nr 2930/86, kalalaevade omaduste määratlemise kohta (EÜT L 274, 25.9.1986, lk 1–2), määratletud kalalaeva kasutuselevõtu aasta vahega.

  (3) Taotluses nimetatud kalalaevaga on kalapüügiseaduse alusel ja korras antud kalapüügiloa alusel merel kala püütud taotluse esitamisele vahetult eelnenud 12-kuulisel perioodil vähemalt 75 päeva. Päevaks, millal kala püüti loetakse päev, millal kalalaev viibis püügipiirkonnas ja teostas püügioperatsioone, ning mille kohta on kalalaeva kalapüügiloa omanik esitanud kalapüügiandmed.
[RT I, 08.02.2013, 11 - jõust. 11.02.2013]

  (4) Taotluse esitamise ajal on taotluses nimetatud kalalaev töökorras «Meresõiduohutuse seaduse» kohaselt.

§ 7.   Püügivõimalusest loobumine

  (1) Kui taotluses nimetatud kalalaev on taotleja ainus kalalaev või taotleja on esitanud taotlused kõikide oma kalalaevade kohta, esitab ta lisas 4 toodud vormi kohase avalduse, millega loobub taotluse rahuldamise korral riigi kasuks tema õiguspäraselt omandatud püügivõimalusest täies ulatuses, kusjuures see ei tohi olla väiksem kalalaeva tegelikust püügist taotluse rahuldamise aastal ja sellele eelnenud kahel kalendriaastal.

  (2) Kui lisaks taotluses nimetatud kalalaevale on taotlejal veel vähemalt üks kalalaev ning selle kalalaeva utiliseerimiseks või sihtotstarbe lõplikuks muutmiseks ei taotleta toetust, esitab taotleja lisas 4 toodud vormi kohase avalduse, millega loobub taotluse rahuldamise korral riigi kasuks nii mitmest tonnist, tükist või päevast taotluse rahuldamise aasta ja sellele eelnenud kahe kalendriaasta õiguspäraselt omandatud püügivõimalusest, kui mitu tonni, tükki või päeva kala püüdis taotluses nimetatud kalalaev taotluse rahuldamise aastal ja sellele eelnenud kahel kalendriaastal.

  (3) Kui taotleja on esitanud taotlused kõikide oma kalalaevade kohta ja lõikes 1 nimetatud avalduse, kuid kõikide taotluste kohta ei teha taotluse rahuldamise otsust, kohaldatakse õiguspäraselt omandatud püügivõimalusest loobumise suhtes lõiget 2.

  (4) Kui taotleja esitab avalduse, millega kohustub taotluse rahuldamise korral kasutama toetuse summas vahendeid enda ettevõtluses kutselise kalapüügiga tegelemiseks vajaliku püügi-, ujuv- või muu vahendi või seadme soetamiseks, kasutamiseks või rekonstrueerimiseks, ei pea taotleja õiguspäraselt omandatud püügivõimalusest loobuma.

  (5) Kui taotleja esitab Ametile taotlused kõikide oma kalalaevade kohta, esitades erinevate taotlustega nii õiguspäraselt omandatud püügivõimalusest loobumise avalduse kui ka avalduse lõikes 4 sätestatud kohustuse võtmiseks, peab taotleja loobuma lõikes 2 sätestatud ulatuses püügivõimalusest, mille alusel kala püüdmiseks kasutati kalalaeva, mille kohta taotleja esitas õiguspäraselt omandatud püügivõimalusest loobumise avalduse.

3. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE JA NÕUDED TAOTLUSE KOHTA 

§ 8.   Taotluse esitamine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitatakse Ametile taotlus selleks ettenähtud tähtajal. Amet teatab taotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

  (2) Taotleja võib esitada ühe taotluse segmendi kohta, kusjuures ühe taotlusega võib taotleda toetust üksnes ühe kalalaeva utiliseerimiseks või sihtotstarbe lõplikuks muutmiseks.
[RT I, 08.02.2013, 11 - jõust. 11.02.2013]

  (3) Taotleja teavitab taotluse esitamisest võlausaldajat, kelle õigused on tagatud taotluses nimetatud kalalaevaga.

§ 9.   Toetuse taotlemiseks esitatavad dokumendid

  (1) Toetuse taotlemiseks esitatakse Ametile järgmised dokumendid (edaspidi taotlus):
  1) lisas 2 toodud vormi kohane avaldus;
  2) seadusjärgse esindusõiguseta isiku puhul tema volitusi tõendav volikiri;
  3) riikliku maksu maksuvõla olemasolu korral maksuvõla ajatamise ja ajakava kohaselt tasumise kohta Maksu- ja Tolliameti tõend, mis on väljastatud mitte varasema kui taotluse esitamise kuule eelnenud kuu esimese päeva seisuga;
  4) kohtu registriosakonna kinnitatud ning taotluse esitamise ajal kehtivaid andmeid kajastav väljavõte laevakinnistusraamatust, milles kajastuvad kalalaeva omaniku nimi ning kalalaevale seatud hüpoteegid;
  5) hüpoteegipidaja kirjalik nõusolek toetuse taotlemiseks, kui laevale on seatud hüpoteek;
  6) koopia kehtivast kalalaeva kalapüügiloast;
  7) koopia kehtivast merekõlblikkuse tunnistusest;
  8) taotleja kinnitatud kalalaeva laevapere liikmete nimekiri, milles on ära näidatud nende tööstaaž; kui laevapere liikmeid on üle seitsme, tuleb selle kohta anda lisaselgitus;
  9) kui taotleja on rentnik, siis liisingulepingu koopia ning omaniku kirjalik nõusolek toetuse taotlemiseks;
  10) paragrahvi 7 lõikes 1 või 2 nimetatud avaldus, kui taotleja ei võta § 7 lõikes 4 sätestatud kohustust.

  (2) Kui taotluses nimetatud kalalaevale on seatud koormatis, on tekkinud merivõlg või on selle kalalaevaga seotud käimasolev kohtumenetlus, esitab taotleja koos taotlusega sellekohase kirjaliku teabe.

  (3) Kui taotleja andmed ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, esitab ta koos lõikes 1 nimetatud dokumentidega avalduse oma andmete kandmiseks nimetatud registrisse.

  (4) Kui taotleja taotleb projekti või projekti tegevuse kohta toetust samal ajal mitme meetme raames või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest, esitab ta koos taotlusega sellekohase teabe.

§ 10.   Muudatustest teavitamine

  Taotleja teavitab Ametit viivitamata kirjalikult §-s 9 nimetatud dokumentides esitatud andmete muutumisest või muust ilmnenud asjaolust, mis võib mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist.

4. peatükk TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 11.   Taotluse kontrollimine ja nõuetele vastavaks tunnistamine

  (1) Amet kontrollib taotleja ja taotluse nõuetekohasust «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 69 lõigetes 2 ja 3 sätestatud korras.

  (2) Amet tunnistab taotluse nõuetele vastavaks, kui taotleja ja taotlus vastavad kõikidele ettenähtud nõuetele. Kui taotleja või taotlus ei vasta vähemalt ühele ettenähtud nõudele, teeb Amet «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 195 lõike 4 või § 196 lõike 3 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (3) Nõuetekohaseks tunnistatud taotlusega esitatud õiguspäraselt omandatud püügivõimalusest loobumise avalduse edastab Amet Põllumajandusministeeriumile kümne tööpäeva jooksul arvates taotluse nõuetekohaseks tunnistamisest.

§ 12.   Taotluse hindamine

  (1) Taotluse hindamisel arvutab Amet täpsusega neli kohta pärast koma, mitu protsenti moodustab taotleja taotletav toetuse summa §-s 3 toodud toetuse maksimaalsest määrast. Iga protsent võrdsustatakse 1 punktiga.

  (2) Taotluste paremusjärjestuse moodustamiseks reastab Amet lõike 1 kohaselt arvutatud punktisummad väiksemast suuremani. Võrdsete väärtuste korral eelistatakse esimesena taotlust, milles taotletakse toetust vanema kalalaeva utiliseerimiseks või sihtotstarbe muutmiseks, ning teisena varem esitatud taotlust.

  (3) Kui taotleja on esitanud mitu taotlust, kuid enne taotluse rahuldamise otsuse tegemist võtab vähemalt ühe taotluse tagasi, liidab Amet selle taotleja iga ülejäänud taotluse hindepunktidele 100 hindepunkti ning muudab vajaduse korral taotluste paremusjärjestust.

§ 13.   Taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine

  (1) Amet teeb taotluse rahuldamise otsuse paremusjärjestusse seatud parimate taotluste kohta. Kui § 4 lõikes 1 nimetatud kavas määratud püügivõimsuse vähendamise määr või meetme rahastamise sama taotlusvooru eelarve jääk ei võimalda teha enam ühtegi taotluse rahuldamise otsust, teeb Amet ülejäänud taotluste kohta taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (2) Amet võib teha taotluse osalise rahuldamise otsuse, kui taotletava toetuse suurus ületab § 4 lõikes 1 nimetatud kavas määratud taotluste rahastamise eelarve vaba jäägi ja see on vajalik kavas määratud püügivõimsuse vähendamise määra saavutamiseks.

  (3) Amet teeb taotluse osalise rahuldamise otsuse taotleja nõusolekul. Kui taotleja ei ole nõus taotluse osalise rahuldamise otsusega, teeb Amet taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (4) Amet teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 90 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtaja lõppemisest.

  (5) Amet teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse toetuse saajale teatavaks kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

5. peatükk TOETUSE SAAJA KOHUSTUSED JA TOETUSE VÄLJAMAKSETE TEGEMINE 

§ 14.   Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse saaja kasutab toetust sihtotstarbeliselt ja mõistlikult ning kõige säästlikumal viisil, järgides toetatava tegevuse elluviimisel «Kalandusturu korraldamise seaduses», selles määruses ja § 4 lõikes 1 nimetatud kavas sätestatud asjakohaseid nõudeid.

  (2) Kui toetuse saaja valdab taotluses nimetatud kalalaeva liisingulepingu alusel, peab ta enne kalalaeva utiliseerimise või sihtotstarbe lõpliku muutmise algust saama selle kalalaeva omanikuks.

  (3) Toetuse saaja esitab avaldused taotluses nimetatud kalalaeva kustutamiseks kalalaevade riiklikust registrist ja vajaduse korral laevakinnistusraamatust arvestusega, et asjakohane kalalaev oleks võimalik kustutada kalalaevade riiklikust registrist ja vajaduse korral laevakinnistusraamatust § 2 lõikes 3 sätestatud tähtaja jooksul.

  (4) Toetuse saaja tagab taotluses nimetatud kalalaeva utiliseerimise või sihtotstarbe lõpliku muutmise § 2 lõikes 3 sätestatud tähtaja jooksul.
[RT I, 08.02.2013, 11 - jõust. 11.02.2013]

  (5) Kui toetust taotleti kalalaeva sihtotstarbe lõplikuks muutmiseks, tagab toetuse saaja, et pärast sihtotstarbe lõplikku muutmist:
  1) ei kasutata taotluses nimetatud kalalaeva kutseliseks kalapüügiks, sealhulgas ebaseaduslikuks kalapüügiks;
  2) kannab taotluses nimetatud kalalaev Eesti riigilippu.

  (6) Toetuse saaja teavitab Ametit vähemalt 14 kalendripäeva enne kalalaeva utiliseerimise algust või sihtotstarbe lõplikku muutmist sellest kirjalikult. Toetuse saaja tagab, et järelevalveametnikul on võimalik tuvastada utiliseeritav kalalaev laeva nime ja pardanumbri abil vahetult enne utiliseerimise algust ning viibida laeva utiliseerimise juures.

  (7) Kui toetuse saaja on võtnud § 7 lõikes 4 sätestatud kohustuse, teeb ta asjakohased investeeringud ühe aasta jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.
[RT I, 08.02.2013, 11 - jõust. 11.02.2013]

  (8) Toetuse saaja, kes on võtnud § 7 lõikes 4 sätestatud kohustuse, ei kasuta toetust:
  1) ajaloolise püügiõiguse ega kalalaevade riiklikku registrisse kalalaeva juurdetoomise õiguse soetamiseks;
  2) selle kulu maksmiseks, mille hüvitamiseks saab ta toetust riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest.

§ 15.   Toetuse väljamakse tegemise tingimused

  (1) Toetus makstakse välja üksnes juhul, kui toetuse saaja on tegevuse elluviimisel järginud kõiki «Kalandusturu korraldamise seaduses», selles määruses ja § 4 lõikes 1 nimetatud kavas sätestatud asjakohaseid nõudeid.

  (2) Kui toetust taotletakse kalalaeva utiliseerimiseks, makstakse toetus välja pärast kalalaeva kustutamist laevakinnistusraamatust ja kalalaevade riiklikust registrist ning kalalaeva utiliseerimist.

  (3) Kui toetust taotletakse kalalaeva sihtotstarbe lõplikuks muutmiseks, makstakse toetus välja pärast kalalaeva kustutamist kalalaevade riiklikust registrist.

  (4) Kui toetuse saaja puhul tehti taotluse rahuldamise otsus rohkem kui ühe taotluse kohta, makstakse toetus välja, lähtudes § 12 kohaselt moodustatud taotluste paremusjärjestusest ning pärast seda, kui lõikes 2 või 3 sätestatud tingimused on täidetud. Paremusjärjestuses madalama koha saanud taotluse kohta makstakse toetus välja pärast seda, kui lõikes 2 või 3 sätestatud tingimused on täidetud toetuse saaja esitatud ja paremusjärjestuses eespool olevas taotluses nimetatud kalalaeva puhul.

  (5) Kui toetuse saaja on võtnud § 7 lõikes 4 sätestatud kohustuse, makstakse toetus välja pärast lõigetes 2–4 sätestatud asjakohaste tingimuste täitmist ja asjakohase investeeringu tegemist toetuse saaja poolt ning tehtud investeeringu ulatuses, kuid seejuures mitte rohkem kui toetuse summa ulatuses.

§ 16.   Toetuse väljamakse tegemise kord

  (1) Toetuse saaja esitab toetuse väljamaksmiseks Ametile lisas 3 toodud väljamaksetaotluse. Kalalaeva sihtotstarbe muutmise korral esitab toetuse saaja koos väljamaksetaotlusega Ametile kohtu registriosakonna poolt kinnitatud laevakinnistusraamatu väljavõte, mis tõendab, et kalalaev ei ole koormatud laevahüpoteegiga.

  (2) Paragrahvi 7 lõikes 4 sätestatud kohustuse võtnud toetuse saaja esitab toetuse väljamaksmiseks Ametile lisaks lõikes 1 nimetatud asjakohastele dokumentidele järgmised investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta:
  1) selle isiku, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö või ostis kaupa, väljastatud arve-saatelehe või arve koopia;
  2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse koopia;
  3) osutatud teenuse või tehtud töö või müüdud kauba üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi koopia, kui toetatavaks tegevuseks on ehitus või ümberehitus.

§ 17.   Toetuse väljamakse tegemise otsustamine

  (1) Amet teeb toetuse väljamakse tegemise või väljamakse tegemisest keeldumise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates §-s 16 nimetatud väljamaksetaotluse ja nõuetekohaste dokumentide saamisest.

  (2) Amet teeb toetuse väljamakse tegemisest keeldumise otsuse, kui taotleja ei ole täitnud §-des 14 ja 15 sätestatud nõudeid, ei ole esitanud §-s 16 nimetatud dokumente või kui tehakse kindlaks taotluse rahuldamata jätmise alus.

  (3) Komisjoni määruse (EÜ) nr 498/2007, millega kehtestatakse Euroopa Kalandusfondi käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 1198/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 120, 10.5.2007, lk 1–80), artikli 4 lõikes 4 sätestatud juhul vähendab Amet väljamakstava toetuse suurust.

  (4) Amet teeb toetuse väljamakse või väljamakse tegemisest keeldumise otsuse toetuse saajale teatavaks 10 tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

  (5) Amet maksab toetusraha toetuse saajale 30 tööpäeva jooksul arvates toetuse väljamakse tegemise otsuse tegemisest.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 18.   Dokumentide säilitamine

  Amet ja toetuse saaja säilitavad toetuse taotlemisega seotud dokumente ja lepinguid vähemalt 2025. aasta 31. detsembrini. Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata.

§ 19.   Rakendussätted

  (1) Amet ei teata taotluse esitamise tähtaega enne § 4 lõikes 1 nimetatud kava kehtestamist.

  (2) Paragrahvi 7 lõikes 4 sätestatud kohustuse võtnud toetuse saaja, kes esitas taotluse esimese taotluste esitamise tähtaja jooksul, võib kasutada toetust nende kulude hüvitamiseks, mis on tehtud ajavahemikus 1. jaanuarist 2008 kuni 36 kuu möödumiseni taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates.

  (3) Paragrahvi 7 lõikes 4 sätestatud kohustuse võtnud toetuse saaja, kes esitas taotluse teise taotluste esitamise tähtaja jooksul, võib kasutada toetust nende kulude hüvitamiseks, mis on tehtud alates taotluse esitamisest kuni 18 kuu möödumiseni taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates.
[RT I, 08.02.2013, 11 - jõust. 11.02.2013]

Lisa 1 Toetuse maksimaalse määra arvutamine

Lisa 2 Kalapüügi alalise lõpetamise toetuse avaldus

Lisa 3 Kalapüügi alalise lõpetamise toetuse väljamaksetaotlus

Lisa 4 Püügivõimalusest loobumise avaldus

/otsingu_soovitused.json