Teksti suurus:

Keskkonnaministri 27. augusti 2015. a määruse nr 51 „Satelliit- ja GPS-jälgimissüsteemi kaudu esitatavate andmete nimistu, andmete esitamise sagedus ja kord ning nõuded jälgimisseadme ja selle kasutamise kohta” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 05.12.2017, 13

Keskkonnaministri 27. augusti 2015. a määruse nr 51 „Satelliit- ja GPS-jälgimissüsteemi kaudu esitatavate andmete nimistu, andmete esitamise sagedus ja kord ning nõuded jälgimisseadme ja selle kasutamise kohta” muutmine

Vastu võetud 29.11.2017 nr 50

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 69 lõike 3 ja § 70 lõike 2 alusel.

Keskkonnaministri 27. augusti 2015. a määruses nr 51 „Satelliit- ja GPS-jälgimissüsteemi kaudu esitatavate andmete nimistu, andmete esitamise sagedus ja kord ning nõuded jälgimisseadme ja selle kasutamise kohta” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna „toimimine” sõnadega „ja andmete edastamine”;

2) paragrahvi 2 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „[email protected]” tekstiosaga „[email protected]”;

3) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Erandina käesoleva paragrahvi lõikest 3 võib sadamas seismise ajal:
1) eemaldada kalalaeva pardalt GPS-jälgimisseadme selle laadimisega seotud hoiustamiseks;
2) katkestada kalalaeva pardal GPS-jälgimisseadme elektritoite toimimine ja andmete edastamine.”;

4) paragrahvi 3 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Kalalaeva pardale paigaldatud satelliitjälgimisseadme tehnilise rikke või toimumast lakkamise korral peab rikke viivitamata kõrvaldama.”;

5) paragrahvi 3 ja § 4 lõike 3 punkte 4 ja 5 täiendatakse pärast tekstiosa „Inmarsat-C” sõnadega „või Iridium”;

6) paragrahvi 4 lõikes 4 asendatakse sõna „viie” sõnaga „kümne”;

7) paragrahvi 4 lõiget 5 täiendatakse pärast sõna „viivitamata” sõnadega „e-posti aadressil [email protected]”;

8) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Satelliitjälgimisseadme tehnilise rikke või mittetoimimise avastamisest või sellest teate saamisest edastab kalalaeva kapten või tema esindaja iga nelja tunni järel Keskkonnainspektsioonile kalalaeva ajakohastatud geograafilised koordinaadid ja kalalaeva identifitseerimisandmed, kursi ja kiiruse. Andmed satelliitjälgimiseadme tehnilise rikke või mittetoimimise korral tuleb edastada Keskkonnainspektsioonile elektronposti aadressil [email protected]”;

9) paragrahvist 6 jäetakse välja tekstiosa „(GPS/GLONASS)”;

10) määruse paragrahvi 9 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „tagant” tekstiosaga „,välja arvatud käesoleva määruse § 2 lõigetes 5 ja 51 sätestatud juhtudel”;

11) määruse paragrahvi 9 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

12) määruse paragrahvi 9 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 9 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Pärast GPS-jälgimisseadme tehnilise rikke kõrvaldamist või elektritoite taastamist võib kalalaev sadamast lahkuda üksnes siis, kui paigaldatud jälgimisseade toimib.”.

Siim Kiisler
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json