Teksti suurus:

Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.01.2020
Avaldamismärge:RT I, 05.12.2018, 7

Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded1

Vastu võetud 20.03.2001 nr 105
RT I 2001, 30, 166
jõustumine 01.10.2001

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
04.05.2006RT I 2006, 20, 15815.05.2006
22.07.2010RT I 2010, 52, 33501.08.2010
19.03.2015RT I, 26.03.2015, 501.06.2015
29.11.2018RT I, 05.12.2018, 101.01.2019

Määrus kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 7 lõike 3 ja § 131 lõike 9 alusel.
[RT I, 05.12.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

§ 1.  Kohaldusala

  (1) Määrus kehtestab nõuded ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamisel eesmärgiga kaitsta nende ainetega kokkupuutuvate töötajate tervist.

  (2) Määrust kohaldatakse töödele, kus kasutatakse:
  1) kemikaale, mis on ohtlikud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1–1355), sätestatud mistahes füüsikalise või terviseohu klassi kriteeriumide kohaselt;
  2) kemikaale, mis ei ole ohtlikud punktis 1 nimetatud kriteeriumide kohaselt, kuid mis oma füüsikaliste, keemiliste või toksiliste omaduste ja töökohas kasutamise või esinemise viisi tõttu võivad ohustada töötajate ohutust ja tervist, kaasa arvatud keemilised ohutegurid, millele on kehtestatud piirnormid Vabariigi Valitsuse 18. septembri 2001. a määrusega nr 293 „Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid”.
[RT I, 26.03.2015, 5 - jõust. 01.06.2015]

  (3) Määrust kohaldatakse töötamisele taimekaitsevahendite ja -seadmetega, arvestades «Taimekaitseseadusest» tulenevaid nõudeid.
[RT I 2006, 20, 158 - jõust. 15.05.2006]

  (4) Määrust ei kohaldata ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide veole ning radioaktiivsete ainetega töötamisele.

§ 2.  Töökeskkonna riskianalüüs

  (1) Töökoha riskianalüüsi käigus on tööandja kohustatud:
  1) iseloomustama töökoha töötingimusi, arvestades kõigi võimalike ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalidega seotud ohutegureid;
  2) mõõtma töökeskkonna õhu keemiliste ainete sisaldust ja võrdlema neid piirnormidega;
  3) hindama võimaliku terviseriski suurust, olemust ja kestust;
  4) määrama ohutusabinõud ja nende rakendamise korra;
  5) vormistama riskianalüüsi tulemused kirjalikult.

  (2) Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamisega seotud uut tehnoloogilist protsessi ei ole lubatud enne käivitada, kui on tehtud uus riskianalüüs ja rakendatud sobivad kaitseabinõud.

  (3) Tööandjad peavad ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide hankimisel saama tarnijalt kogu asjakohase teabe ohtliku kemikaali kohta, sealhulgas eestikeelsed ohutuskaardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1–850) (edaspidi REACH-määrus), artikliga 31, et tagada kõigi võimalike ohutusabinõude õigeaegne rakendamine.
[RT I, 26.03.2015, 5 - jõust. 01.06.2015]

  (4) Töökeskkonna õhu ohtlike kemikaalide sisaldust mõõdab tööandja tellimusel Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud või erialase kompetentsuse kinnitust omav mõõtelabor.

  (5) Mõõtetulemuste üks eksemplar säilitatakse mõõtelaboris, teist säilitab tööandja 40 aastat. Kui tööandja lõpetab tegevuse, antakse mõõtetulemused üle Tööinspektsioonile.
[RT I, 05.12.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

§ 3.  Abinõud ohtlikest kemikaalidest ja neid sisaldavatest materjalidest johtuva ohu vähendamiseks töökeskkonnas

  (1) Ohu vähendamine tööprotsessi optimeerimisega:
  1) ohtlikel kemikaalidel põhineva tehnoloogia asendamine ohutumaga;
  2) ohtliku kemikaali asendamine ohutumaga;
  3) ohtlike kemikaalidega kokkupuutuvate töötajate arvu vähendamine;
  4) ohtlike kemikaalidega töötamise aja lühendamine;
  5) ohtlike kemikaalide koguste vähendamine töökohal.

  (2) Ohu vähendamine töökoha parema töökorraldusega:
  1) õigete töövõtete kasutamine;
  2) töötajate ohutust tagavate seadmete ja tehnoloogiate kasutamine;
  3) asjakohaste töövahendite ja materjalide kasutamine;
  4) seadmete regulaarne tehniline kontroll ja hooldamine.

  (3) Kemikaalide füüsikalistest ja keemilistest omadustest, mis ei ole otseselt seotud tehnoloogilise protsessiga, tekkida võiva ohu vältimiseks vajalikud meetmed:
  1) vastavalt tehnoloogilistele võimalustele tuleb töökohal vältida kergesti süttivate ja lagunevate kemikaalide kasutamist või vähendada nende hoitavaid koguseid;
  2) süüteallikate vältimine;
  3) kemikaali poolt põhjustatava võimaliku tulekahju, plahvatuse või teiste füüsikaliste nähtuste tervistkahjustava toime tagajärgede ennetamine.

§ 4.  Isiku- ja ühiskaitsevahendite kasutamine

  Kui ohtlike kemikaalide sisaldus töökeskkonna õhus ületab piirnormi ja seda ei ole võimalik vähendada, tuleb rakendada järgmisi abinõusid:
  1) kasutada ohtlike kemikaalide mõjupiirkonnas ühiskaitsevahendeid;
  2) anda töötajale asjakohased isikukaitsevahendid, kui ohtliku kemikaali toimet ei ole võimalik vältida ühiskaitsevahenditega.

§ 5.  Abinõude rakendamise tulemuste hindamine

  Pärast ohu vähendamise abinõude rakendamist ja tööprotsessi tehnoloogias tehtud muudatusi tuleb uuesti kontrollida ohtlike kemikaalide sisaldust töökeskkonna õhus.

§ 6.  Töövahendite märgistamine

  Ohtlike kemikaalide käitlemisel kasutatavad seadmed, nõud ja muud töövahendid peavad olema märgistatud või need peavad olema selgelt eristatavad.

§ 7.  Tööandja tegevus õnnetusjuhtumi tagajärgede ennetamiseks

  (1) Tööandja on kohustatud määrama kindlaks tegevuskava inimeste võimalikust ohualast väljaviimiseks, tulekustutus- ja päästetööde tegemiseks ning esmaabi andmiseks ning paigaldama töökohale ohumärguannete süsteemi, millega teavitatakse töötajaid ohtlike ainete sisalduse tõusust töökohal.

  (2) Töökohale, kus kasutatakse ohtlikke kemikaale, tuleb paigaldada sidesüsteem, mille kaudu on võimalik edastada hädaabiteade Häirekeskusele. Õnnetusjuhtumi korral tuleb Häirekeskusele teatada õnnetuse toimumise aeg ja koht ning õnnetuse ja ohuteguri iseloomustus.
[RT I 2010, 52, 335 - jõust. 01.08.2010]

§ 8.  Tööandja tegutsemine õnnetusjuhtumi korral

  (1) Tööandja on kohustatud õnnetusohu tekkimise korral teatama ohust ja rakendatavatest abinõudest võimalikult kiiresti kõigile töötajatele, kes võivad ohtu sattuda.

  (2) Õnnetusjuhtumi tagajärgede likvideerimisel peab tööandja kasutusele võtma erimeetmed:
  1) saastunud alale lubatakse siseneda ainult taastamistöid ja teisi hädavajalikke töid teostavatel töötajatel;
  2) saastunud alal töötajatele antakse asjakohased isikukaitsevahendid.

§ 9.  Töötajate teavitamine ja väljaõpe

  (1) Tööandja peab tagama, et töötajad on teadlikud tööl kasutatavate ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide:
  1) võimalikust mõjust tervisele;
  2) toime vähendamiseks kasutatavatest asjakohastest isikukaitsevahenditest;
  3) riskianalüüsi tulemustest;
  4) kõikidest ohutusandmetest, mida tarnija on ohtliku kemikaali kohta esitanud ohutuskaardil kooskõlas REACH-määruse artikliga 31;
[RT I, 26.03.2015, 5 - jõust. 01.06.2015]
  5) sisalduse mõõtmise tulemustest töökeskkonna õhus ja piirnormidest;
  6) kasutamisel tööd reguleerivatest õigusaktidest.

  (2) Tööandja peab tagama töötajatele ohutust tagavate töövõtete rakendamise väljaõppe.

§ 10.  Piirangud ohtlike kemikaalide kasutamisel

  (1) Tööprotsessis on keelatud kasutada järgmisi ohtlikke kemikaale:


Kemikaali nimetus
Kemikaali number Euroopa kaubanduslike
keemiliste ainete loetelus,
EINECSi nr
Kemikaali number
Chemical Abstracts Service'is,
CASi nr
Kemikaali maksimaalne
lubatud sisaldus valmistises
mahuprotsentides
2-naftüülamiin ja selle soolad
202-080-4
91-59-8
0,1
4-aminodifenüül ja selle soolad
202-177-1
92-67-1
0,1
Bensidiin ja selle soolad
202-199-1
92-87-5
0,1
4-nitrodifenüül
202-204-7
92-93-3
0,1

  (2) Erandina on lõikes 1 loetletud kemikaale lubatud kasutada:
  1) teaduslikus uurimistöös;
  2) nende eraldamisel kõrvaltoodetest ja jäätmetest;
  3) nende sünteesi vaheproduktides.

  (3) Lõikes 1 loetletud kemikaalide kasutamise korral peavad töötajad olema nendega kokkupuute eest täielikult kaitstud. Kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamiseks peab olema eraldatud ruum, millest neid on lubatud välja tuua tööandja poolt kehtestatud korras.

§ 11.  Töötajate tervisekontroll ja selle tulemuste rakendamine

  (1) Tööandja tagab, tuginedes töökeskkonna riskide hindamise tulemusele, et töötajad, kelle tervist võib mõjutada ohtlik kemikaal või ohtlikku kemikaali sisaldav materjal, läbivad tervisekontrolli töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud korras. Vajadusel korraldatakse bioloogiline seire, mille käigus määratakse töötaja veres või uriinis kemikaali või tema metaboliidi sisaldus.
[RT I, 05.12.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (2) Kui tervisekontrolli käigus diagnoositakse töötajal haigus või tuvastatakse tööst tingitud tervisehäire, peab tööandja korraldama tervisekontrolli ka kõigile teistele samalaadsetes tingimustes töötavatele töötajatele.

  (3) Töötervishoiuarst peab teadma töökeskkonna riskianalüüsi ja töökeskkonna õhu ohtlike ainete sisalduse mõõtmise tulemusi.

  (4) Töötajatel on õigus saada teavet oma tervisekontrolli tulemustest.

  (5) Tööandjal on õigus saada teavet piirangutest, millised on töötajale tööülesannete täitmiseks seatud tervise vastunäidustuste tõttu.

  (6) [Kehtetu - RT I, 05.12.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (7) [Kehtetu - RT I, 05.12.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (8) [Kehtetu - RT I, 05.12.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (9) Kui tervisekontrolli käigus avastatakse töötajal ohtliku kemikaaliga kokkupuute tagajärjel tekkinud tervisekahjustus, tuleb tööandjal töökeskkonna riskianalüüs ja riski vähendamiseks rakendatavad abinõud üle vaadata. Vajaduse korral täiendab tööandja riskianalüüsi, võtab kasutusele lisaabinõud, sealhulgas paigutab töötaja võimaluse ja töötaja nõusoleku korral teisele tööle või töökohale, kus ei ole ohtliku kemikaaliga kokkupuute tagajärjel tekkinud tervisekahjustuse jätkumise riski, võttes arvesse töötervishoiuarsti soovitusi.
[RT I, 05.12.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

§ 12.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. oktoobril 2001. a.


1 Nõukogu direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl (EÜT L 131, 05.05.1998, lk 11–23), muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2014/27/EL (ELT L 65, 05.03.2014, lk 1–7).
[RT I, 26.03.2015, 5 - jõust. 01.06.2015]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json