Teksti suurus:

Nahkhiirte Vääna-Viti, Vääna-Posti ja Laagri püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.07.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2006, 59, 1057

Nahkhiirte Vääna-Viti, Vääna-Posti ja Laagri püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri1

Vastu võetud 12.07.2006 nr 50

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 2 alusel.

§ 1. Kaitse alla võtmise eesmärk

Määrusega võetakse kaitse alla Vabariigi Valitsuse 20. mai 2004. a määruse nr 195 «I ja II kaitsekategooria liikide kaitse alla võtmine» § 8 lõike 2 punktide 41, 42, 43, 44, 45, 46 ja 51 kohaselt II kaitsekategooriasse kuuluvate nahkhiireliikide – veelendlase (Myotis daubentonii), tiigilendlase (Myotis dasycneme), tõmmulendlase e brandti lendlase (Myotis brandtii), habelendlase (Myotis mystacinus), nattereri lendlase (Myotis nattereri), suurkõrva (Plecotus auritus) ja põhja-nahkhiire (Eptesicus nilssonii) elupaigad, mida tuleb kaitsta liigi soodsa seisundi tagamiseks.

§ 2. Nahkhiirte püsielupaiga kaitse alla võtmine

(1) Kaitse alla võetakse järgmised nahkhiirte püsielupaigad:
1) Vääna-Viti Harku vallas Viti külas;
2) Vääna-Posti Saue vallas Kiia külas;
3) Laagri Saue vallas Laagri alevikus ja Saku vallas Tänassilma külas.

(2) Nahkhiirte püsielupaikade ja nende vööndite piirid on märgitud määruse lisas olevatele kaartidele2.

§ 3. Püsielupaiga valitseja

«Looduskaitseseaduse» § 21 lõike 3 kohaselt on püsielupaiga valitseja püsielupaiga asukohajärgne keskkonnateenistus.

§ 4. Üldine kaitsekord

(1) Püsielupaiga maa-ala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele sihtkaitsevööndiks ja piiranguvööndiks. Laagri püsielupaik jaguneb sihtkaitsevööndiks ja kaheks piiranguvööndiks: Laagri ja Tänassilma.

(2) Püsielupaigas kehtib «Looduskaitseseadusega» sätestatud kaitsekord selles määruses sätestatud erisustega.

(3) Püsielupaigas on lubatud:
1) valitseja nõusolekul rohkem kui 35 inimesega rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata ja tähistamata kohas, ning blindaažides ja maa-alustes käikudes rohkem kui 10 inimesega rahvaürituse korraldamine 1. maist 31. augustini;
2) sõidukiga sõitmine teedel, valitseja nõusolekul maastikusõidukiga sõitmine väljaspool teid;
3) marjade, seente ja muude metsa kõrvalsaaduste varumine;
4) valitseja nõusolekul uute veekogude rajamine;
5) jahipidamine;
6) lõkketegemine õuealal omaniku loal või väljaspool õueala valitseja ettevalmistatud ja tähistatud kohas;
7) telkimine väljaspool õueala selleks määratud ja valitseja ettevalmistatud ja tähistatud kohas;
8) olemasolevate hoonete piirdekonstruktsioonide muutmine ning kande- ja jäigastavate konstruktsioonide muutmine ja asendamine Laagri ja Vääna-Viti püsielupaigas 1. maist 31. augustini.

(4) Püsielupaigas on keelatud:
1) Laagri ja Vääna-Viti püsielupaigas uusi ehitisi püstitada maa-aluste käikude telgjoontele lähemale kui 20 m;
2) kaevude rajamine allmaa-käikude telgjoontele lähemale kui 30 m;
3) ehitamisel lõhketööde tegemine.

§ 5. Sihtkaitsevöönd

(1) Sihtkaitsevööndis on valitseja nõusolekul lubatud:
1) tee või tehnovõrgu rajatise püstitamine kinnistu või püsielupaiga tarbeks;
2) olemasolevate ehitiste hooldustööd;
3) rajatiste püstitamine püsielupaiga tarbeks;
4) koosluse kujundamine vastavalt kaitse-eesmärgile, poollooduslike koosluste ilme ja liigikoosseisu tagamiseks ning kaitsealuste liikide elutingimuste säilimiseks vajalik tegevus;
5) olemasolevate maaparandussüsteemide hoiutööd ja veerežiimi taastamine.

(2) Keelatud on inimeste viibimine blindaažides ja maa-alustes käikudes 1. septembrist 30. aprillini.

§ 6. Piiranguvöönd

(1) Piiranguvööndis on valitseja nõusolekul lubatud:
1) kuni 8 m kõrguste tootmisotstarbeta ehitiste ehitamine Vääna-Posti püsielupaigas, kusjuures 2 ha kohta on lubatud ehitada üks elamu abihoonetega, ehitusaluse pinnaga kuni 400 m2;
2) kuni 8 m kõrguste tootmisotstarbeta ehitiste ehitamine Vääna-Viti püsielupaigas, kusjuures olemasolevatel kinnistutel on lubatud ehitada üks elamu abihoonetega;
3) kuni 12 m kõrguste hoonete ehitamine Laagri piiranguvööndis, kusjuures hoonete, teede ja parklate alune pind ei tohi ületada 40% määruse lisas näidatud katastriüksuse3 pindalast;
4) kuni 8 m kõrguste hoonete ehitamine Tänassilma piiranguvööndis, kusjuures hoonete vaheline kaugus peab olema vähemalt 200 m.

(2) Piiranguvööndis on kohustuslik säilitada koosluse liikide ja vanuse mitmekesisust kõrghaljastuse üldilme säilitamiseks.

§ 7. Rakendussäte

Tunnistada kehtetuks 1989. a Harju Rajooni Rahvasaadikute Nõukogu täitevkomitee 31. oktoobri 1989. a otsuse nr 300 «Nahkhiirte talvituspaikade riikliku kaitse alla võtmisest» lisa 1 punktid 2, 3 ja 4.
1 Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50; C 241, 29.08.1994, lk 175; L 305, 08.11.1997, lk 42–65; L 236, 23.09.2003 lk 667–702; L 284, 31.10.2003, lk 1–53).
2 «Looduskaitseseaduse» § 53 lõike 2 alusel ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, maakonna keskkonnateenistuses või keskkonnaregistris (Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses).
3 Püsielupaikade kaitsevöönditesse jäävate katastriüksuste plaanid seisuga juuni 2006.

Minister Villu REILJAN

Kantsler Annika VELTHUT
https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json