Teksti suurus:

Nahkhiirte Vääna-Viti, Vääna-Posti ja Laagri püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.04.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Nahkhiirte Vääna-Viti, Vääna-Posti ja Laagri püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Vastu võetud 12.07.2006 nr 50
RTL 2006, 59, 1057
jõustumine 29.07.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.01.2009RTL 2009, 11, 13101.02.2009
26.03.2010RTL 2010, 18, 31612.04.2010

Määrus kehtestatakse « Looduskaitseseaduse » § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.  Kaitse alla võtmise eesmärk

  Määrusega võetakse kaitse alla Vabariigi Valitsuse 20. mai 2004. a määruse nr 195 «I ja II kaitsekategooria liikide kaitse alla võtmine» § 8 lõike 2 punktide 41, 42, 43, 44, 45, 46 ja 51 kohaselt II kaitsekategooriasse kuuluvate nahkhiireliikide – veelendlase (Myotis daubentonii), tiigilendlase (Myotis dasycneme), tõmmulendlase e brandti lendlase (Myotis brandtii), habelendlase (Myotis mystacinus), nattereri lendlase (Myotis nattereri), suurkõrva (Plecotus auritus) ja põhja-nahkhiire (Eptesicus nilssonii) elupaigad, mida tuleb kaitsta liigi soodsa seisundi tagamiseks.

§ 2.  Nahkhiirte püsielupaiga kaitse alla võtmine

  (1) Kaitse alla võetakse järgmised nahkhiirte püsielupaigad:
  1) Vääna-Viti Harku vallas Viti külas;
  2) Vääna-Posti Saue vallas Kiia külas;
  3) Laagri Saue vallas Laagri alevikus ja Saku vallas Tänassilma külas.

  (2) Nahkhiirte püsielupaikade ja nende vööndite piirid on märgitud määruse lisas olevatele kaartidele2.

§ 3.  Püsielupaiga valitseja

  «Looduskaitseseaduse» § 21 lõike 1 kohaselt on püsielupaiga valitsejaks Keskkonnaamet.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

§ 4.  Üldine kaitsekord

  (1) Püsielupaiga maa-ala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele sihtkaitsevööndiks ja piiranguvööndiks. Laagri püsielupaik jaguneb sihtkaitsevööndiks ja kaheks piiranguvööndiks: Laagri ja Tänassilma.

  (2) Püsielupaigas kehtib «Looduskaitseseadusega» sätestatud kaitsekord selles määruses sätestatud erisustega.

  (3) Püsielupaigas on lubatud:
  1) valitseja nõusolekul rohkem kui 35 inimesega rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata ja tähistamata kohas, ning blindaažides ja maa-alustes käikudes rohkem kui 10 inimesega rahvaürituse korraldamine 1. maist 31. augustini;
  2) sõidukiga sõitmine teedel, valitseja nõusolekul maastikusõidukiga sõitmine väljaspool teid;
  3) marjade, seente ja muude metsa kõrvalsaaduste varumine;
  4) valitseja nõusolekul uute veekogude rajamine;
  5) jahipidamine;
  6) lõkketegemine õuealal omaniku loal või väljaspool õueala valitseja ettevalmistatud ja tähistatud kohas;
  7) telkimine väljaspool õueala selleks määratud ja valitseja ettevalmistatud ja tähistatud kohas;
  8) olemasolevate hoonete piirdekonstruktsioonide muutmine ning kande- ja jäigastavate konstruktsioonide muutmine ja asendamine Laagri ja Vääna-Viti püsielupaigas 1. maist 31. augustini.

  (4) Püsielupaigas on keelatud:
  1) Laagri ja Vääna-Viti püsielupaigas uusi ehitisi püstitada maa-aluste käikude telgjoontele lähemale kui 20 m;
  2) kaevude rajamine allmaa-käikude telgjoontele lähemale kui 30 m;
  3) ehitamisel lõhketööde tegemine.

§ 5.  Sihtkaitsevöönd

  (1) Sihtkaitsevööndis on valitseja nõusolekul lubatud:
  1) tee või tehnovõrgu rajatise püstitamine kinnistu või püsielupaiga tarbeks;
  2) olemasolevate ehitiste hooldustööd;
  3) rajatiste püstitamine püsielupaiga tarbeks;
  4) koosluse kujundamine vastavalt kaitse-eesmärgile, poollooduslike koosluste ilme ja liigikoosseisu tagamiseks ning kaitsealuste liikide elutingimuste säilimiseks vajalik tegevus;
  5) olemasolevate maaparandussüsteemide hoiutööd ja veerežiimi taastamine.

  (2) Keelatud on inimeste viibimine blindaažides ja maa-alustes käikudes 1. septembrist 30. aprillini.

§ 6.  Piiranguvöönd

  (1) Piiranguvööndis on valitseja nõusolekul lubatud:
  1) kuni 8 m kõrguste tootmisotstarbeta ehitiste ehitamine Vääna-Posti püsielupaigas, kusjuures 2 ha kohta on lubatud ehitada üks elamu abihoonetega, ehitusaluse pinnaga kuni 400 m2;
  2) kuni 8 m kõrguste tootmisotstarbeta ehitiste ehitamine Vääna-Viti püsielupaigas, kusjuures olemasolevatel kinnistutel on lubatud ehitada üks elamu abihoonetega;
  3) kuni 12 m kõrguste hoonete ehitamine Laagri piiranguvööndis, kusjuures hoonete, teede ja parklate alune pind ei tohi ületada 40% määruse lisas näidatud katastriüksuse3 pindalast;
  4) kuni 8 m kõrguste hoonete ehitamine Tänassilma piiranguvööndis, kusjuures hoonete vaheline kaugus peab olema vähemalt 200 m.

  (2) Piiranguvööndis on kohustuslik säilitada koosluse liikide ja vanuse mitmekesisust kõrghaljastuse üldilme säilitamiseks.

§ 7.    [Käesolevast tekstist välja jäetud.]


1Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50; C 241, 29.08.1994, lk 175; L 305, 08.11.1997, lk 42–65; L 236, 23.09.2003 lk 667–702; L 284, 31.10.2003, lk 1–53).

2«Looduskaitseseaduse» § 53 lõike 2 kohaselt ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).
[RTL 2010, 18, 316 - jõust. 12.04.2010]

3Püsielupaikade kaitsevöönditesse jäävate katastriüksuste plaanid seisuga juuni 2006.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json