Teksti suurus:

Kõre ja kivisisaliku püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.07.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2006, 59, 1058

Kõre ja kivisisaliku püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri1

Vastu võetud 12.07.2006 nr 51

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 2 alusel.

§ 1. Kaitse alla võtmise eesmärk

Määrusega võetakse kaitse alla Vabariigi Valitsuse 20. mai 2004. a määruse nr 195 «I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu» § 4 lõike 2 punkti 1 ja § 8 lõike 2 punkti 5 kohaselt I kaitsekategooriasse kuuluva liigi kõre (Bufo calamita) ja II kaitsekategooriasse kuuluva liigi kivisisaliku (Lacerta agilis) väljaspool kaitsealasid asuvad elupaigad, mida tuleb kaitsta liigi soodsa seisundi tagamiseks.

§ 2. Kõre ja kivisisaliku püsielupaikade kaitse alla võtmine

(1) Kaitse alla võetakse järgmised kõre püsielupaigad:
1) Hara Lääne maakonnas Noarootsi vallas, Hara külas;
2) Vatla Lääne maakonnas Hanila vallas Linnuse külas;
3) Lavassaare Pärnu maakonnas Lavassaare vallas, Lavassaare külas;
4) Alu Pärnu maakonnas Tõstamaa vallas, Alu külas;
5) Kuumi Saare maakonnas Kihelkonna vallas Kõõru külas;
6) Kõõru Saare maakonnas Kihelkonna vallas Kõõru külas.

(2) Harju maakonnas võetakse kaitse alla kõre ja kivisisaliku Männiku püsielupaik Saku vallas Männiku külas ja Tallinna linna Nõmme linnaosas.

(3) Püsielupaikade piirid on märgitud määruse lisas esitatud kaartidele2.

§ 3. Püsielupaiga valitseja

«Looduskaitseseaduse» § 21 lõike 3 kohaselt on püsielupaiga valitseja selle asukohajärgne keskkonnateenistus.

§ 4. Kaitsekord

(1) Kõre ja kivisisaliku püsielupaikade maa-ala kuulub piiranguvööndisse.

(2) Püsielupaigas kehtib «Looduskaitseseaduse» §-s 31 sätestatud kaitsekord selle määruse erisustega.

(3) Püsielupaigas on lubatud:
1) sõidukiga sõitmine 1. septembrist 15. aprillini;
2) maastikusõidukiga sõitmine 1. septembrist 15. aprillini;
3) ujuvvahendiga sõitmine;
4) jahipidamine ja kalapüük;
5) uuendusraie.

(4) Püsielupaigas on valitseja nõusolekul lubatud:
1) maavara kaevandamine, välja arvatud 50 m raadiuses kõre kudemisveekogude ümbruses;
2) veekogude veetaseme ja kaldajoone muutmine ning uute veekogude rajamine;
3) ehitise, kaasa arvatud ajutise ehitise püstitamine;
4) kõre ja kivisisaliku elutingimuste säilitamiseks vajalikud tööd.

(5) Püsielupaigas on keelatud:
1) olemasolevate alla 0,5 m sügavuste veekogude pinnasega täitmine;
2) ammendatud karjääriosade pinnasega katmine;
3) püsielupaiga metsastamine;
4) veekogude kaladega asustamine.
1 Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50; C 241, 29.08.1994, lk 175; L 305, 08.11.1997, lk 42–65; L 236, 23.09.2003, lk 667–702; L 284, 31.10.2003, lk 1–53).
2 «Looduskaitseseaduse» § 53 lõike 2 alusel ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, maakonna keskkonnateenistuses või keskkonnaregistris (Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus).

Minister Villu REILJAN

Kantsler Annika VELTHUT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json