Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2000. a määruse nr 453 “Töölähetuse kulude hüvitiste ja päevaraha määrad ning nende maksmise tingimused ja kord” ning Vabariigi Valitsuse 28. märtsi 2001. a määruse nr 108 “Teenistuslähetuse kulude hüvitamise ja päevaraha maksmise tingimused, ulatus ja kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.07.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 34, 264

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2000. a määruse nr 453 “Töölähetuse kulude hüvitiste ja päevaraha määrad ning nende maksmise tingimused ja kord” ning Vabariigi Valitsuse 28. märtsi 2001. a määruse nr 108 “Teenistuslähetuse kulude hüvitamise ja päevaraha maksmise tingimused, ulatus ja kord” muutmine

Vastu võetud 14.07.2006 nr 163

Määrus kehtestatakse «Eesti Vabariigi töölepingu seaduse» § 51 lõike 4, «Avaliku teenistuse seaduse» § 40 lõike 1 ja § 43 lõike 3 ja «Palgaseaduse» § 27 lõike 3 alusel ning kooskõlas «Tulumaksuseaduse» § 13 lõike 3 punktiga 1, § 19 lõike 3 punktiga 10, § 31 lõike 1 punktiga 7 ja § 48 lõike 4 punktiga 4 ning «Sotsiaalmaksuseaduse» § 2 lõike 1 punktiga 7.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2000. a määruses nr 453 «Töölähetuse kulude hüvitiste ja päevaraha määrad ning nende maksmise tingimused ja kord» (RT I 2000, 102, 680; 2005, 40, 313) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 täiendatakse viienda lausega järgmises sõnastuses:

«Sõiduauto, mis ei ole lähetusse saatva isiku omanduses ega valduses, lähetuses kasutamise kulude hüvitamisel käesoleva määruse § 5 alusel hüvitatakse sõiduauto lähetuses kasutamisega otseselt seotud, täiendavalt tekkinud kulud, välja arvatud remondi- ja hoolduskulud.»;

2) paragrahvi 2 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikme puhul loetakse töökohaks koht, kus juhtimis- või kontrollorgani liige oma ametiülesandeid harilikult täidab.»;

3) paragrahvi 6 lõiget 2 täiendatakse neljanda lausega järgmises sõnastuses:

«Majutuskulude piirmäära arvestatakse iga ööpäeva kohta eraldi.»;

4) määrust täiendatakse paragrahviga 81 järgmises sõnastuses:

« § 81. «Tulumaksuseaduse» § 13 lõike 3 punktis 2 nimetatud sõiduauto lähetuses kasutamise kulud hüvitatakse käesoleva määruse või «Tulumaksuseaduse» § 13 lõike 3 punkti 2 alusel kehtestatud määruse alusel. Kulude hüvitamisel käesoleva määruse § 5 alusel hüvitatakse sõiduauto lähetuses kasutamisega otseselt seotud, täiendavalt tekkinud kulud, välja arvatud remondi- ja hoolduskulud. Kulud hüvitatakse kulu tõendava dokumendi alusel.»;

5) määrust täiendatakse paragrahvidega 122 ja 123 järgmises sõnastuses:

« § 122. Juhul kui töötajal on rohkem kui üks tööandja ning töötaja saadavad lähetusse mitu tööandjat samaaegselt, on töötaja kohustatud tööandjat teavitama teise tööandja tehtud lähetusse saatmise otsusest ning talle määratud päevarahast. Kui tööandjal on teave, et teine tööandja maksab töötajale päevaraha, puudub sellel tööandjal sama perioodi eest päevaraha maksmise kohustus.

§ 123. Lähetusest saabumise päeval teise lähetusse mineku korral makstakse päevaraha ühekordse määra ulatuses. Kui vähemalt üks lähetustest on välislähetus, makstakse töötajale päevaraha välislähetuse päevaraha määra ulatuses, välja arvatud §-s 11 nimetatud juhtudel.»;

6) paragrahvi 13 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

« 4) muud lähetusülesande täitmisega seotud kulud 35 protsendi ulatuses §-s 14 ettenähtud välislähetuse päevaraha summast ja 100 protsendi ulatuses riigisisese lähetuse päevaraha summast §-s 8 sätestatud tingimusel.»;

7) määrust täiendatakse paragrahviga 143 järgmises sõnastuses:

« § 143. Kui §-s 122 nimetatud juhul maksavad päevaraha mitu tööandjat, kohaldatakse päevarahade summale §-s 14 sätestatud piirmäära, arvestades kõigepealt esimesena lähetusse saatmise otsuse teinud tööandja makstavat päevaraha.».

§ 2. Vabariigi Valitsuse 28. märtsi 2001. a määruses nr 108 «Teenistuslähetuse kulude hüvitamise ja päevaraha maksmise tingimused, ulatus ja kord» (RT I 2001, 33, 178; 2005, 40, 313) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 4 sõnastatakse järgmiselt:

« § 4. Välislähetusse lähetatakse teenistuja ministeeriumis kantsleri ja muus ametiasutuses ametiasutuse juhi käskkirja või korralduse alusel, milles märgitakse lähetuse sihtkoht, asutus, kuhu lähetatu suunatakse, lähetuse kestus, ülesanne ning lähetuskulude hüvitamise ja päevaraha maksmise ulatus.»;

2) paragrahvi 9 täiendatakse neljanda lausega järgmises sõnastuses:

«Majutuskulude piirmäära arvestatakse iga ööpäeva kohta eraldi.»;

3) määrust täiendatakse paragrahviga 121 järgmises sõnastuses:

« § 121. «Tulumaksuseaduse» § 13 lõike 3 punktis 2 nimetatud sõiduauto lähetuses kasutamise kulud hüvitatakse käesoleva määruse või «Tulumaksuseaduse» § 13 lõike 3 punkti 2 alusel kehtestatud määruse alusel. Kulude hüvitamisel käesoleva määruse § 8 alusel hüvitatakse sõiduauto lähetuses kasutamisega otseselt seotud, täiendavalt tekkinud kulud, välja arvatud remondi- ja hoolduskulud. Kulud hüvitatakse kulu tõendava dokumendi alusel.»;

4) paragrahvi 14 täiendatakse punktidega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

« 4) juhul kui teenistujal on rohkem kui üks tööandja ning teenistuja saadavad lähetusse mitu tööandjat samaaegselt, on teenistuja kohustatud ametiasutust teavitama teise tööandja tehtud lähetusse saatmise otsusest ning talle määratud päevarahast. Kui ametiasutusel on teave, et teine tööandja maksab teenistujale päevaraha, puudub sellel ametiasutusel sama perioodi eest päevaraha maksmise kohustus;
5) lähetusest saabumise päeval teise lähetusse mineku korral makstakse päevaraha ühekordse päevaraha määra ulatuses. Kui vähemalt üks lähetustest on välislähetus, makstakse teenistujale päevaraha välislähetuse päevaraha määra ulatuses, välja arvatud §-s 15 nimetatud juhtudel.»;

5) määrust täiendatakse paragrahviga 163 järgmises sõnastuses:

« § 163. Kui § 14 punktis 4 nimetatud juhul maksavad päevaraha mitu tööandjat, kohaldatakse päevarahade summale §-s 16 sätestatud piirmäära, arvestades kõigepealt esimesena lähetusse saatmise otsuse teinud tööandja makstavat päevaraha.».

§ 3. Määrust rakendatakse 1. juulist 2006. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Rahandusminister Aivar SÕERD

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json