Teksti suurus:

Koondumise teate esitamise juhend

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.07.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2006, 59, 1062

Koondumise teate esitamise juhend

Vastu võetud 17.07.2006 nr 69

Määrus kehtestatakse «Konkurentsiseaduse» § 26 lõike 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse koondumise teate (edaspidi teade) esitamise kord.

§ 2.  Teate maht

  (1) Teade esitatakse täismahus või lühendatud kujul.

  (2) Teade esitatakse lühendatud kujul sellistest koondumistest teatamisel, mille puhul on täidetud üks «Konkurentsiseaduse» § 26 lõike 2 tingimustest.

  (3) Konkurentsiamet võib nõuda teate täismahus esitamist juhul, kui menetluse käigus tekib vajadus uurida võimalikke konkurentsiprobleeme eelkõige järgmistel juhtudel kui:
  1) kaubaturge on raske piiritleda (näiteks uutel arenevatel kaubaturgudel või väljakujunenud praktika puudumisel);
  2) koondumise osaline on uus või potentsiaalne kaubaturule siseneja või kaubaturul tegutsemiseks olulise patendi omanik;
  3) turuosasid ei ole võimalik kindlaks määrata;
  4) tegemist on kaubaturgudega, kus on kõrged sisenemise tõkked, suur kontsentratsiooni tase või teadaolevad konkurentsiprobleemid;
  5) vähemalt kaks koondumise osalist või nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat tegutsevad vahetult seotud kaubaturgudel;
  6) omandatakse valitsev mõju ühise valitseva mõju all oleva ettevõtja üle ning valitsevat mõju omandaval ettevõtjal ja ühisel ettevõtjal koos on tugev positsioon kaubaturul või on neil tugev positsioon vertikaalselt seotud kaubaturgudel;
  7) koondumise eesmärgiks või tagajärjeks on «Konkurentsiseaduse» § 22 lõikes 2 nimetatud ettevõtjate käitumise kooskõlastamine.

§ 3.  Teate esitajad

  Koondumisest teatavad koondumise osalised alljärgnevalt:
  1) ettevõtjad ühiselt, kui eelnevalt iseseisvalt tegutsenud ettevõtjad ühinevad «Äriseadustiku» tähenduses või kui ühendatakse ettevõtjate osad;
  2) ettevõtja, kes omandab valitseva mõju ühe ettevõtja või tema osa või mitme ettevõtja või nende osade üle;
  3) ettevõtjad ühiselt, kui nende poolt omandatakse ühiselt valitsev mõju ühe ettevõtja või tema osa või mitme ettevõtja või nende osade üle;
  4) füüsiline isik, kes omandab valitseva mõju ühe ettevõtja või tema osa või mitme ettevõtja või nende osade üle, kui ta eelnevalt juba omab vähemalt ühe ettevõtja üle valitsevat mõju;
  5) füüsilised isikud ühiselt, kes omandavad ühise valitseva mõju ühe ettevõtja või tema osa või mitme ettevõtja või nende osade üle, kui nad eelnevalt juba omavad vähemalt ühe ettevõtja üle valitsevat mõju;
  6) ettevõtjate või füüsiliste isikute poolt ühise ettevõtja moodustamisel ettevõtjad ühiselt või füüsilised isikud ühiselt, kui füüsilised isikud juba eelnevalt omavad vähemalt ühe ettevõtja üle valitsevat mõju;
  7) pakkumist tegev isik, kes väärtpaberite avaliku ostupakkumise teel omandab ettevõtja üle valitseva mõju.

2. peatükk ESITATAVA TEATE SISU 

§ 4.  Isikute andmed

  (1) Käesoleva määruse §-s 3 nimetatud teatamiskohustusega isikud esitavad enda ja teiste koondumise osaliste kohta järgmised andmed:
  1) ärinimi (nimi) ja registrikood;
  2) tegevusalad;
  3) aadress;
  4) telefoni- ja faksinumber ning e-posti aadress;
  5) esindaja (nimi, amet, aadress, telefoni- ja faksinumber ning e-posti aadress);
  6) kontaktisik(ud) või volitatud isik(ud) (nimi, amet, aadress, telefoni- ja faksinumber ning e-posti aadress), kellele tuleb Konkurentsiameti dokumendid ja otsused edastada.

  (2) Ettevõtja või füüsilise isiku kohta, kes loobub valitsevast mõjust teise ettevõtja või tema osa üle, esitatakse järgmised andmed:
  1) ärinimi (nimi) ja registrikood;
  2) tegevusalad;
  3) aadress;
  4) telefoni- ja faksinumber ning e-posti aadress;
  5) esindaja (nimi, amet, aadress, telefoni- ja faksinumber ning e-posti aadress);
  6) kontaktisik või volitatud isik (nimi, amet, aadress, telefoni- ja faksinumber ning e-posti aadress).

§ 5.  Koondumise kirjeldus

  (1) Esitatakse ärisaladusteta koondumise lühikokkuvõte, täpsustades koondumise osalisi, koondumise laadi (näiteks ühinemine, omandamine, ühise ettevõtja moodustamine), tegevusalasid, mõjutatud kaubaturge ning koondumise strateegilisi ja majanduslikke põhjuseid. Esitatud kokkuvõte avaldatakse Konkurentsiameti kodulehel.

  (2) Koondumise kohta esitatakse järgmised andmed:
  1) koondumise majanduslik ja finantsiline struktuur;
  2) koondumise ajagraafik;
  3) koondumisega seotud äritegevuse kirjeldus;
  4) tehingueelne ja -järgne omandisuhete ja valitseva mõju struktuur (arvestades nii aktsiate või osade kaudu kui ka tehingu, põhikirja või muul viisil otsest või kaudset valitseva mõju omamist, märkides osaluse suuruse või muu valitseva mõju aluse);
  5) koondumisega seotud majandusharud;
  6) ülevaade koondumiseni viinud asjaoludest ja koondumise eesmärkidest ning majanduslikest põhjustest.

  (3) Ühise ettevõtja moodustamisel esitatakse lisaks lõikes 2 nimetatud teabele järgmised andmed:
  1) ühise ettevõtja kavandatud tegutsemisaeg;
  2) ühise ettevõtja äritegevuse kirjeldus;
  3) ühise ettevõtja olulisemad ostjad ja varustajad;
  4) ühise ettevõtja iseseisva ja püsiva äritegevuse kirjeldus;
  5) ühise ettevõtja juhtimise kirjeldus.

  (4) Märgitakse tehingu väärtus vastavalt ostuhinna või tehinguga seotud varade väärtusena.

§ 6.  Koondumise osaliste käive

  (1) Käibe kohta esitatakse järgmised andmed:
  1) koondumise osaliste eelnenud majandusaasta käibed Eestis kokku;
  2) iga koondumise osalise eelnenud majandusaasta käive Eestis;
  3) iga koondumise osalise eelnenud majandusaasta ülemaailmne käive ettevõtjate üldise finantsjõu hindamiseks.

  (2) Käive arvutatakse vastavalt «Konkurentsiseaduse» §-le 24 ja majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega kinnitatud käibe arvutamise juhendile.

§ 7.  Osalus ja valitsev mõju

  (1) Iga koondumise osalisega samasse kontserni kuuluvate ettevõtjate kohta esitatakse loetelu. Kui need ettevõtjad tegutsevad käesoleva määruse § 8 lõigetes 3 ja 4 nimetatud kaubaturgudel, siis esitatakse teave iga ettevõtja ja koondumise osalise vahelise valitseva mõju laadi ja teostamise vahendite kohta. Loetelus peavad olema kõik ettevõtjad ja füüsilised isikud, kes koondumise osaliste üle omavad otsest või kaudset valitsevat mõju ja kõik käesoleva määruse § 8 lõikes 3 nimetatud kaubaturgudel tegutsevad ettevõtjad, kelle üle koondumise osalised omavad otsest või kaudset valitsevat mõju. Esitatud teavet võib illustreerida skeemide ja diagrammidega.

  (2) Lisaks lõikes 1 nimetatud teabele esitatakse järgmised andmed, välja arvatud lühendatud kujul teate esitamise puhul:
  1) iga koondumise osalise ja temaga samasse kontserni kuuluva ettevõtja kohta, kes kahe eelmise aasta jooksul on omandanud valitseva mõju ettevõtjate üle, kes tegutsevad käesoleva määruse § 8 lõikes 3 nimetatud kaubaturgudel;
  2) iga koondumise osalise ja temaga samasse kontserni kuuluva ettevõtja kohta, kellel on vähemalt 10-protsendiline osalus ettevõtjas, kes tegutseb käesoleva määruse § 8 lõikes 3 nimetatud kaubaturgudel;
  3) iga koondumise osalise ja temaga samasse kontserni kuuluva ettevõtja juhtimisorganite liikmete kohta, kes kuuluvad mõne teise ettevõtja, kes tegutseb käesoleva määruse § 8 lõikes 3 nimetatud kaubaturgudel, juhtimisorganitesse.

  (3) Teates esitatakse iga lõigetes 1 ja 2 nimetatud ettevõtja ärinimi ja lõike 2 punktis 3 nimetatud juhtimisorgani liikme nimi ja ametikoht.

§ 8.  Andmed kaubaturgude kohta

  (1) Teate esitamisel nimetatakse kaubaturud, kus tegutsevad koondumise osalised ja nendega samasse kontserni kuuluvad ettevõtjad ning mille kaudu on võimalik kindlaks määrata need kaubad, mis konkureerivad või võivad konkureerida koondumise osaliste poolt valmistatud, ostetud või müüdud kaupadega.

  (2) Kaubaturgude piiritlemine toimub lähtuvalt «Konkurentsiseaduse» §-s 3 sätestatud kaubaturu mõistest, kusjuures kaupade käibimise ala (geograafiline kaubaturg) hõlmab ala, kus koondumise osalised tegelevad kaupade ostmise ja müümisega.

  (3) Teates nimetatakse kaubaturud, mida koondumine mõjutab (edaspidi mõjutatud kaubaturud), järgnevalt:
  1) iga kaubaturg, kus tegutseb vähemalt kaks koondumise osalist või nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat ja koondumine tekitab vähemalt 15-protsendilise ühise turuosa (horisontaalsed suhted);
  2) iga kaubaturg, kus tegutseb üks või mitu koondumise osalist või nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat, mis eelneb või järgneb kaubaturule, kus tegutseb mõni teine koondumise osaline või temaga samasse kontserni kuuluv ettevõtja, ning kus mõne osalise individuaalne turuosa või osaliste ühine turuosa on vähemalt 25 protsenti, olenemata sellest, kas nad on tegelikult müüja ja ostja suhetes või mitte (vertikaalsed suhted).

  (4) Nimetatakse muud kaubaturud, millele koondumine võib avaldada märkimisväärset mõju, ning mis on seotud lõikes 3 sätestatud kaubaturgudega (edaspidi seotud kaubaturud), näiteks kui:
  1) koondumise osalise turuosa on suurem kui 25% ja teine koondumise osaline on antud kaubaturul potentsiaalne konkurent;
  2) koondumise osalise turuosa on suurem kui 25% ja koondumise teisele osalisele kuuluvad antud kaubaturul olulised intellektuaalse omandi õigused;
  3) mõni koondumise osaline tegutseb kaubaturul, mis on selle turuga vahetult seotud kaubaturg, kus tegutseb teine koondumise osaline ning osaliste individuaalsed või ühised turuosad on vähemalt 25%.Nimetatakse põhjused, miks sellele kaubaturule kuuluvaid kaupu ei peaks arvestama lõikes 3 nimetatud kaubaturgudel.

  (5) Esitatakse hinnang iga mõjutatud kaubaturu kogu mahu kohta rahaliselt (müügitulu) ja koguseliselt viimase kolme aasta lõikes ning antakse hinnang, kuidas iga mõjutatud kaubaturg võiks areneda järgnevatel aastatel. Kaubaturu mahust arvatakse maha kaupade väljavedu ja lisatakse kaupade sissevedu. Lisatakse arvutuste lähteallikad ja võimaluse korral arvutusi kinnitavad dokumendid.

  (6) Esitatakse hinnang iga seotud kaubaturu mahu kohta rahaliselt (müügitulu) ja koguseliselt viimase kolme aasta lõikes ning antakse hinnang, kuidas nimetatud kaubaturg võiks areneda järgnevatel aastatel. Lisatakse arvutuste lähteallikad ja võimaluse korral arvutusi kinnitavad dokumendid.

  (7) Esitatakse andmed iga koondumise osalise ja temaga samasse kontserni kuuluva ettevõtja müügimahu kohta igal mõjutatud kaubaturul rahaliselt (müügitulu) ja koguseliselt ning antakse hinnang koondumise osalise ja temaga samasse kontserni kuuluva ettevõtja turuosa kohta igal mõjutatud kaubaturul viimase kolme aasta lõikes. Lisatakse arvutuste lähteallikad ja võimaluse korral arvutusi kinnitavad dokumendid.

  (8) Esitatakse hinnang kõikide konkurentide, sealhulgas importijate, kellele kuulub vähemalt 5%-ne turuosa igal mõjutatud kaubaturul, turuosa ning võimalusel ka müügimahu kohta. Kui võimalik, nimetatakse iga konkurendi puhul tema ärinimi, aadress, telefoni- ja faksinumber ning e-posti aadress, kontaktisiku nimi ja amet. Lisatakse turuosade arvutamiseks kasutatud lähteandmed ja võimaluse korral arvutusi kinnitavad dokumendid.

  (9) Esitatakse andmed nõudluse struktuuri kohta igal mõjutatud kaubaturul, sealhulgas:
  1) andmed viie olulisema ostja kohta, kes ei kuulu koondumise osalisega samasse kontserni, igal mõjutatud kaubaturul. Iga ostja puhul nimetatakse ärinimi, aadress, telefoni- ja faksinumber ning e-posti aadress, kontaktisiku nimi ja amet. Samuti esitatakse andmed iga nimetatud ostja ostude osakaalu kohta lõikes 7 määratletud müügitulust kolme viimase aasta lõikes;
  2) kaubaturu arengufaas ning nõudluse ja pakkumise prognoos;
  3) ostjate eelistuste ja tarbimisharjumuste tähtsus;
  4) üleminekukulude (näiteks ajaline või rahaline kulu) olulisus ostjale varustaja vahetamisel;
  5) ostjate jagunemine erinevatesse rühmadesse ja nende rühmade iseloomulikud jooned;
  6) ostjate kontsentratsiooni või hajutatuse aste ja selle mõju koondumise osalise tegevusvabadusele;
  7) ainuõiguslike turustuslepingute ja muud liiki pikaajaliste lepingute olemasolu ja olulisus;
  8) avaliku sektori tähtsus ostjana.

  (10) Esitatakse andmed koondumise osaliste viie olulisema varustaja kohta, kes ei kuulu koondumise osalisega samasse kontserni, igal mõjutatud kaubaturul. Iga varustaja puhul nimetatakse ärinimi, aadress, telefoni- ja faksinumber ning e-posti aadress, kontaktisiku nimi ja amet. Samuti esitatakse andmed iga nimetatud varustaja osatähtsuse kohta iga koondumise osalise ostutehingutes.

  (11) Esitatakse andmed üldiste asjaolude kohta igal mõjutatud kaubaturul, sealhulgas:
  1) Kaubaturul valdavalt kasutatavad kaupade pakkumise turustuskanalid ja teenindusvõrgud ja nende tähtsus, ning kui suures ulatuses tegelevad turustamisega ja teenindamisega kolmandad isikud ja ettevõtjad, kes kuuluvad samasse kontserni koondumise osalistega;
  2) kehtiv hinnatase igal mõjutatud kaubaturul võrreldes geograafiliselt lähedaste kaubaturgude hinnatasemega;
  3) hinnang potentsiaalse konkurentsi kohta igal mõjutatud kaubaturul. Prognoosides võetakse arvesse koondumise osaliste ja konkurentide poolt väljatöötamisel olevaid kaupu, mis võidakse turule tuua lähitulevikus, ning kavandatavat müüki ja turuosasid järgmise kolme aasta jooksul;
  4) muu pakkumise seisukohalt asjakohane teave.

  (12) Esitatakse andmed kaubaturule sisenemist ja sealt lahkumist mõjutavate tegurite kohta, sealhulgas:
  1) teate esitajale teadaolevate ettevõtjate kohta, kes on viimase kolme aasta jooksul alustanud äritegevust mõjutatud kaubaturgudel ja ettevõtjate kohta, kes on sama aja jooksul sealt lahkunud;
  2) asjaolude kohta, mis mõjutavad kaubaturule sisenemist ja sealt lahkumist.

  (13) Kirjeldatakse uurimis- ja arendustööd mõjutatud kaubaturgudel ja koondumise osaliste poolt tehtavat uurimis- ja arendustööd.

  (14) Esitatakse andmed kaubavahetuse osatähtsuse kohta teiste riikidega, sealhulgas antakse hinnang sisse- ja väljaveetud kaupade väärtuse kohta rahaliselt (müügitulu) ja koguseliselt igal mõjutatud kaubaturul päritolu- ja sihtkohamaa osas eraldi ning tuuakse välja koondumise osalise ja temaga samasse kontserni kuuluvate ettevõtjate osatähtsus kaupade sisse- ja väljaveos. Andmed esitatakse kolme viimase aasta lõikes. Samuti antakse hinnang kvootide, tollimaksude, transpordikulude ja muude tegurite mõju kohta kaupade sisseveole. Lisatakse teabe aluseks olevad dokumendid.

  (15) Esitatakse üksikasjalikud andmed koondumise osaliste koostöökokkulepete kohta mõjutatud kaubaturgudel (näiteks uurimis- ja arendustöö, litsentseerimine, tootmise spetsialiseerumine, pikaajalised varustamise ja infovahetuse kokkulepped) ning vajadusel vastavate kokkulepete ärakirjad.

  (16) Lühendatud kujul esitatavas teates ei kajastata lõigetes 3–15 nimetatud teavet.

  (17) Lühendatud kujul esitatav teade sisaldab järgmist teavet:
  1) andmed iga kaubaturu kohta, kus ühel ja samal kaubaturul tegutseb vähemalt kaks koondumise osalist või nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat (horisontaalsed suhted);
  2) andmed iga kaubaturu kohta, kus tegutseb üks või mitu koondumise osalist või nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat, mis eelneb või järgneb kaubaturule, kus tegutseb mõni teine koondumise osaline või temaga samasse kontserni kuuluv ettevõtja, olenemata sellest, kas nad on tegelikult müüja ja ostja suhetes või mitte (vertikaalsed suhted);
  3) hinnang punktides 1 ja 2 sätestatud kaubaturgude mahu kohta rahaliselt (müügitulu) ja koguseliselt eelmisel majandusaastal. Lisatakse arvutuste lähteallikad ja võimaluse korral arvutusi kinnitavad dokumendid;
  4) andmed iga koondumise osalise ja temaga samasse kontserni kuuluva ettevõtja müügimahu kohta igal punktides 1 ja 2 sätestatud kaubaturul rahaliselt (müügitulu) ja koguseliselt ning antakse hinnang koondumise osalise ja temaga samasse kontserni kuuluva ettevõtja turuosa kohta igal kõnealusel kaubaturul eelmisel majandusaastal. Näidatakse, kas müük ja turuosad on viimase kolme majandusaasta jooksul märkimisväärselt muutunud;
  5) hinnang kolme suurema konkurendi turuosa (võimaluse korral ka müügimahu) kohta igal punktides 1 ja 2 sätestatud kaubaturul. Kui võimalik, nimetatakse iga konkurendi puhul tema ärinimi, aadress, telefoni- ja faksinumber ning e-posti aadress, kontaktisiku nimi ja amet. Näidatakse ära turuosade prognoosi aluseks kasutatud lähteandmed.

§ 9.  Ühise ettevõtja mõju koostööle

  (1) «Konkurentsiseaduse» § 22 lõike 2 kohaldamiseks esitatakse andmed koos põhjendatud seisukohtadega selle kohta, kas kaks või enam ühise ettevõtja moodustanud ettevõtjat jätkavad olulisel määral tegevust ühise ettevõtjaga samal kaubaturul või sellele kaubaturule eelneval või järgneval või muul sellega seotud kaubaturul.

  (2) Kui kaks või enam ühise ettevõtja moodustanud ettevõtjat jätkavad olulisel määral tegevust ühise ettevõtjaga samal kaubaturul või sellele kaubaturule eelneval või järgneval või muul sellega seotud kaubaturul ning koondumise osaliste arvates ei vii ühise ettevõtja moodustamine ettevõtjate käitumise kooskõlastamiseni, mis mõjutab või võib mõjutada konkurentsi «Konkurentsiseaduse» § 4 lõike 1 tähenduses, esitavad koondumise osalised vastavad põhjendused. Iga käesolevas lõikes nimetatud kaubaturu kohta esitatakse andmed emaettevõtjate eelnenud majandusaasta käivete, nende käivete seisukohalt ühise ettevõtja tegevuse majandusliku tähtsuse ja emaettevõtjate turuosade kohta.

  (3) Koondumise terviklikuks hindamiseks Konkurentsiameti poolt põhjendavad koondumise osalised «Konkurentsiseaduse» § 6 lõikes 1 sätestatud tingimuste täitmist.

  (4) Kui kaks või enam ühise ettevõtja moodustanud ettevõtjat ei jätka tegevust ühise ettevõtjaga samal kaubaturul või sellele kaubaturule eelneval või järgneval või muul sellega seotud kaubaturul, esitatakse vastavad põhjendused.

§ 10.  Koondumise mõju kaubaturule

  (1) Esitatakse hinnang koondumise mõjust mõjutatud ja käesoleva määruse § 8 lõike 17 punktides 1 ja 2 nimetatud kaubaturgudele.

  (2) Esitatakse hinnang antud koondumisele ja põhjendused, miks tuleks koondumisele luba anda.

§ 11.  Kuulumine ettevõtjate ühendustesse

  (1) Nimetatakse ettevõtjate ühendused, mille liikmeks on mõjutatud kaubaturul tegutsev koondumise osaline.

  (2) Lõikes 1 nimetatud ettevõtjate ühenduste kohta esitatakse nimi, aadress, telefoni- ja faksinumber, e-posti aadress ning kontaktisik.

§ 12.  Koondumisega seotud konkurentsipiirangud

  (1) Teates nimetatakse koondumise jõustamise aluseks olevates lepingutes või muudes dokumentides sisalduvad koondumisega otseselt seotud ja selle jõustamiseks vajalikud konkurentsipiirangud ja põhjendus nende vajalikkuse kohta.

  (2) Koondumisega otseselt seotud ja jõustamiseks vajalikeks piiranguteks loetakse eelkõige sellised piirangud, mis:
  1) on koondumisega (põhitehinguga) tihedalt seotud ning võimaldavad ülemineku koondumise järgsele struktuurile;
  2) on koondumise läbiviimiseks selliselt vajalikud, kuna nende puudumisel ei ole võimalik koondumist läbi viia või selle läbiviimine on ebakindlam ning oluliselt kulukam, aeganõudvam ja keerulisem;
  3) kaitsevad üleantavate varade väärtust, säilitavad tarnete jätkuvust või võimaldavad uue üksuse tegevuse alustamist.

  (3) Koondumisega otseselt seotud ja jõustamiseks vajalikud piirangud, sealhulgas nende kestvuse, sisu ja geograafilise kohaldamisala vajalikkus peavad olema koondumise läbiviimise seisukohalt põhjendatud.

§ 13.  Koondumisega seotud kohustused

  (1) Kui koondumine oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul, eelkõige turgu valitseva seisundi tekkimise või tugevnemise kaudu, esitavad koondumise osalised konkurentsi kahjustamise vältimiseks ettepanekud konkurentsi olukorda parandavate kohustuste võtmise kohta.

  (2) Kohustused esitatakse arvestusega, et Konkurentsiametil oleks «Konkurentsiseaduse» § 27 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaja jooksul võimalik hinnata esitatud kohustusi ja teha vastav otsus.

  (3) Koondumise osaliste ülesanne on tõendada, et kohustuste täitmine aitab vältida konkurentsi kahjustamist kaubaturul.

§ 14.  Muud koondumisega seotud asjaolud

  Esitatakse nimekiri teiste riikide konkurentsiküsimustega tegelevate organite kohta, kellele on koondumisest teatatud või kavatsetakse teatada.

3. peatükk TEATE ESITAMINE 

§ 15.  Teate esitamine

  (1) Konkurentsiametile esitatakse teade ja sellele lisatud dokumendid ühes eksemplaris.

  (2) Teade peab sisaldama täpseid ja täielikke andmeid vastavalt käesoleva määruse 2. peatüki sätetele.

  (3) Kui esitatakse ebatäpsed ja mittetäielikud andmed, määrab Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja «Konkurentsiseaduse» § 26 lõikest 6 tulenevalt tähtaja teates puuduste kõrvaldamiseks. Kui koondumise osalised ei kõrvalda puuduseid ettenähtud tähtajaks, loetakse teade «Konkurentsiseaduse» § 26 lõike 8 kohaselt mitteesitatuks.

  (4) Koondumise teatele lisatakse originaaldokumendid või nende kinnitatud ärakirjad:
  1) registriväljavõtted teiste riikide registritesse kantud koondumise osaliste kohta;
  2) dokumendid, mille alusel koondumine jõustatakse;
  3) koondumise osaliste koondumisele eelnenud majandusaasta aruanded;
  4) teate esitaja volitusi tõendav dokument;
  5) andmed riigilõivu tasumise kohta;
  6) analüüsid, aruanded, uuringud, ülevaated ja muud võrreldavad dokumendid, mille on koostanud selleks volitatud isikud, et hinnata või analüüsida koondumist seoses turuosade, konkurentsitingimuste, müügi võimaliku kasvu või laienemisega muudele turgudele või üldiste turutingimustega;
  7) koondumise teatele lisatud dokumentide loetelu.

  (5) Teade ja sellele lisatud dokumendid esitatakse eesti keeles. Kokkuleppel Konkurentsiametiga võib teatele lisatud dokumendid esitada mõnes muus keeles. Ärakirjade puhul peavad teadet esitavad koondumise osalised kinnitama nende õigsust ja täielikkust.

  (6) Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja võib vastavalt «Konkurentsiseaduse» § 26 lõikele 9 vabastada koondumise osalise mõnede andmete ja dokumentide esitamise kohustusest, kui need ei ole vajalikud antud koondumise menetlemisel.

  (7) Teatel peab olema selle esitamise kuupäev ja esitaja allkiri. Kui teatele kirjutavad alla füüsiliste isikute või ettevõtjate esindajad, peavad nad kirjalikult tõendama oma volitusi.

  (8) Ühisel teatamisel esitatakse üks teade ning koondumise osalised volitavad end esindama ühisesindajal.

§ 16.  Tähtajad

  (1) Teade loetakse esitatuks selle Konkurentsiametisse saabumise kuupäeval, mis on fikseeritud Konkurentsiameti dokumendiregistris.

  (2) Kui teade ja lisatud dokumendid ei vasta «Konkurentsiseaduse» § 26 lõigetes 1 kuni 4 sätestatud nõuetele ja käesolevale juhendile, määrab Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja tähtaja koondumise teate puuduste kõrvaldamiseks. Sellisel juhul hakkab «Konkurentsiseaduse» § 27 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaeg kulgema alates puuduste kõrvaldamisest.

  (3) Kui koondumise osalised ei kõrvalda puudusi määratud tähtajaks, loetakse teade mitteesitatuks ning «Konkurentsiseaduse» § 27 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaegade kulgemine peatub kuni teabe või materjalide esitamiseni.

  (4) Juhul kui teates sisalduvates faktides on pärast teate esitamist toimunud muutused, tuleb sellest viivitamata Konkurentsiametile teatada. Kui need muutused omavad olulist mõju koondumise hindamisel, võib Konkurentsiamet lugeda teate esitatuks kuupäevast, millal teade muutustest jõudis Konkurentsiametisse.

§ 17.  Teates sisalduvad ärisaladused

  (1) Konkurentsiameti ametnikul ei ole õigust ilma teate esitaja nõusolekuta avaldada teisele isikule teates ja sellele lisatud dokumentides sisalduvaid ärisaladusi ega neid avalikustada, kui konkurentsiseadusega ei ole ette nähtud teisiti.

  (2) Teate esitaja peab määrama kindlaks ja märkima ära teabe, mida ta põhjendatult loeb ärisaladuseks, tehes neile vastava märke või esitades selle teabe eraldi lisana. Ärisaladuseks ei loeta:
  1) koondumist ennast;
  2) «Konkurentsiseaduse» § 26 lõike 1 punktides 1 ja 4 sätestatud teavet;
  3) avalikustamisele kuuluvat või avalikustatud teavet;
  4) Konkurentsiameti peadirektori või tema asetäitja otsust või ettekirjutust, millest on ärisaladused välja jäetud;
  5) Konkurentsiameti peadirektori, tema asetäitja või muu ametniku koostatud dokumenti, millest on ärisaladused välja jäetud.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 18.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. novembri 2002. a määrus nr 3 «Koondumise teate esitamise juhend» (RTL 2002, 128, 1867) tunnistatakse kehtetuks.

Rahandusminister
majandus- ja kommunikatsiooniministri ülesannetes Aivar SÕERD


Asekantsler
kantsleri ülesannetes Maria VÄRTON

/otsingu_soovitused.json