Teksti suurus:

Rahandusministri 19. veebruari 2003. aasta määruse nr 39 "Ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba saatelehe ja aktsiisivabastustõendi vormid, nende täitmise, väljastamise ja esitamise kord ning saatelehe tagastamise kord ja tähtaeg, samuti ajutise aktsiisivabastuseta lähetatud aktsiisikauba saatelehel nõutavate andmete loetelu ning selle saatelehe täitmise ja väljastamise kord" muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.07.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 59, 1064

Rahandusministri 19. veebruari 2003. aasta määruse nr 39 "Ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba saatelehe ja aktsiisivabastustõendi vormid, nende täitmise, väljastamise ja esitamise kord ning saatelehe tagastamise kord ja tähtaeg, samuti ajutise aktsiisivabastuseta lähetatud aktsiisikauba saatelehel nõutavate andmete loetelu ning selle saatelehe täitmise ja väljastamise kord" muutmine

Vastu võetud 26.06.2006 nr 39

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 45 lõike 3 alusel.

Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruses nr 39 «Ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba saatelehe ja aktsiisivabastustõendi vormid, nende täitmise, väljastamise ja esitamise kord ning saatelehe tagastamise kord ja tähtaeg, samuti ajutise aktsiisivabastuseta lähetatud aktsiisikauba saatelehel nõutavate andmete loetelu ning selle saatelehe täitmise ja väljastamise kord» (RTL 2003, 31, 465; 2005, 126, 1990) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 1 ja 2 lisatakse pärast sõna «üle» sõnad «järelevalvet teostava»;

2) paragrahvi 3 lõike 2 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) Lahter 1: isiku nimi ja aadress, kust aktsiisikaup lähetatakse, majandustegevuse registri registreeringu number ning lähetaja telefoni- ja faksinumber;
2) Lahter 2: aktsiisikaupa lähetava aktsiisilaopidaja number;»;

3) paragrahvi 3 lõike 2 punktid 7 ja 8 sõnastatakse järgmiselt:

« 7) Lahter 7: isiku või asutuse nimi, kellele aktsiisikaup lähetatakse, tema tegevuskoha aadress ja telefoninumber. Kui aktsiisikauba saajaks on aktsiisilaopidajast erinev isik, lisatakse äriregistri kood, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kood või riigi-, valla- või linnaasutuste registri kood. Reale «7 a Sihtkoht» märgitakse aktsiisikauba üleandmiskoha aadress, kui aktsiisikaupa ei toimetata samas lahtris eespool märgitud aadressil;
8) Lahter 9: vedu teostava isiku nimi. Kui vedu teostav isik ei ole saatelehe A lahtris 1 märgitud kaubasaatja, märgitakse isiku aadress ja telefoninumber. Torujuhtmetranspordil lahtrit ei täideta ja see lahter kriipsutatakse läbi;»;

4) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

« 10) Lahter 15: aktsiisilao, kust aktsiisikaup lähetatakse, number;»

5) paragrahvi 3 lõike 2 punkti 14 viimases lauses asendatakse sõna «Aktsiisikauba» sõnaga «Kütuse»;

6) paragrahvi 3 lõike 2 punkti 16 viimane lause sõnastatakse järgmiselt:
«Kui aktsiisikaup on toimetatud Eestisse välisriigist, märgitakse vabasse ringlusse lubamise tollideklaratsiooni aktsepteerimisnumber või saatelehe number, millega aktsiisikaup toimetati Eestisse teisest liikmesriigist;»;

7) paragrahvi 4 lõikes 4 asendatakse sõnad «lõike 1 punktis 1 või 2» sõnadega «lõikes 1».

Minister Aivar SÕERD

Kantsler Tea VARRAK

/otsingu_soovitused.json