Teksti suurus:

Lendorava püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.07.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2006, 59, 1059

Lendorava püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri1

Vastu võetud 14.07.2006 nr 52

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 2 alusel.

§ 1. Kaitse alla võtmise eesmärk

Määrusega võetakse kaitse alla Vabariigi Valitsuse 20. mai 2004. a määruse nr 195 «I ja II kaitsekategooria liikide kaitse alla võtmine» § 4 lõike 2 punkti 17 kohaselt I kaitsekategooriasse kuuluva liigi lendorava (Pteromys volans) isendite väljaspool kaitsealasid ja hoiualasid asuvad elupaigad, mida tuleb kaitsta liigi soodsa seisundi tagamiseks.

§ 2. Lendorava püsielupaikade kaitse alla võtmine

(1) Ida-Viru maakonnas võetakse kaitse alla järgmised lendorava püsielupaigad:
1) Adraku Avinurme vallas Adaraku ja Lepiksaare külas;
2) Kõveriku Avinurme vallas Kõveriku ja Lepiksaare külas;
3) Tolmu Avinurme vallas Kõrve külas;
4) Paadenurme Avinurme vallas Paadenurme ja Änniksaare külas;
5) Lõpe Iisaku vallas Lõpe külas;
6) Kuuse-Jaani Iisaku vallas Lõpe külas;
7) Kukemurrumetsa Lohusuu vallas Piilsi külas;
8) Kivistiku Tudulinna vallas Tagajõe külas;
9) Kellassaare Tudulinna vallas Kellassaare külas;
10) Kruusoja Tudulinna vallas Peressaare külas;
11) Pasuna Tudulinna vallas Peressaare külas;
12) Peressaare Tudulinna vallas Peressaare külas;
13) Küüska Tudulinna vallas Peressaare külas;
14) Kautvere Tudulinna vallas Oonurme külas;
15) Oonurme Tudulinna vallas Oonurme külas.

(2) Lääne-Viru maakonnas võetakse kaitse alla järgmised lendorava püsielupaigad:
1) Väljaotsa Vinni vallas Kaukvere külas;
2) Kaukvere Vinni vallas Kaukvere külas;
3) Eigale Vinni vallas Kaukvere külas;
4) Suigu Vinni vallas Suigu külas;
5) Palasi Vinni vallas Palasi külas;
6) Kõrma Rägavere vallas Kõrma külas;
7) Sae Rägavere vallas Sae külas;
8) Linkaevu Väike-Maarja vallas Eipri külas.

(3) Lendorava püsielupaikade piirid on kantud kaartidele, mis on esitatud määruse lisas2.

§ 3. Püsielupaiga valitseja

«Looduskaitseseaduse» § 21 lõike 3 kohaselt on püsielupaiga valitseja selle asukohajärgne keskkonnateenistus.

§ 4. Kaitsekord

(1) Püsielupaiga maa-ala kuulub piiranguvööndisse.

(2) Püsielupaigas kehtib «Looduskaitseseaduses» sätestatud kaitsekord selle määruse erisustega.

(3) Püsielupaigas on lubatud:
1) jahipidamine;
2) sõidukitega sõitmine püsielupaika läbivatel teedel.

(4) Püsielupaiga valitseja nõusolekul on püsielupaigas 1. septembrist 15. märtsini lubatud metsa häilraie, mis ei kahjusta lendorava elutingimusi, kusjuures püsielupaiga valitsejal on õigus esitada nõudeid raietehnoloogia, metsamaterjali kokkuveo ning puistu koosseisu ja täiuse osas.

(5) Püsielupaigas tuleb hooldus-, valik-, sanitaar- või häilraie langi suuruse ja kuju kavandamisel tagada, et lank ei ulatuks asustatud pesapuudele ja neid 25 meetri ulatuses ümbritsevale alale.

(6) Püsielupaigas tuleb tagada hooldus-, valik-, sanitaar- või häilraiel metsa liigiline ja vanuseline koosseis järgmiselt:
1) kui puistu esimese rinde koosseisus on haava osakaal alla 30%, on üle 50 aasta vanuste haabade ja õõnsustega haabade ning neid 10 meetri raadiuses ümbritsevate puude raie keelatud;
2) üle 50 aasta vanuse metsa pindala ei tohi jääda väiksemaks kui 50% püsielupaigast;
3) lehtpuude osakaal puistus ei tohi jääda väiksemaks kui 10%.
1 EÜ nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ Looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50; C 241, 29.08.1994, lk 175; L 305, 08.11.1997, lk 42–65; L 236, 23.09.2003 lk 667–702; L 284, 31.10.2003, lk 1–53).
2 «Looduskaitseseaduse» § 53 lõike 2 alusel ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, maakonna keskkonnateenistuses või keskkonnaregistris (Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses).

Minister Villu REILJAN

Looduskaitse ja metsanduse asekantsleri kt kantsleri ülesannetes Olav ETVERK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json