Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määruse nr 102 “Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.07.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 35, 269

Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määruse nr 102 “Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu” muutmine

Vastu võetud 21.07.2006 nr 168

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 2 lõike 4 alusel.

Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määruse nr 102 «Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu» (RT I 2004, 23, 155) lisa 2. jaos «Nimistu» tehakse järgmised muudatused:

1) koodinumbritel 04 01 04*; 04 01 06*; 04 01 08*; 05 07 02*; 16 01 12* jäetakse ära tärn;

2) alajaotist 05 06 «Kivisöe ja põlevkivi utmisjäätmed» täiendatakse pärast koodinumbrit 05 06 04 ja jäätmeliiki «Jahutuskolonnides tekkinud jäätmed» uue koodinumbri ja jäätmeliigiga:

«05 06 96* Fenoole sisaldavad vesipõhised jäätmed (fenoolvesi)»;

3) koodinumbrit 10 06 07 täiendatakse tärniga;

4) koodinumbriga 16 02 09* jäätmeliigi nimetus «Trafod ja kondensaatorid» asendatakse nimetusega:

«PCB-sid sisaldavad trafod ja kondensaatorid»;

5) alajaotist 18 01 «Inimese sünnitushooldel ning haiguste diagnoosimisel, ravimisel või ärahoidmisel tekkinud jäätmed» täiendatakse pärast koodinumbrit 18 01 10* ja jäätmeliiki «Hambaravil tekkinud amalgaamijäätmed» uue koodinumbri ja jäätmeliigiga:

«18 01 94 Kasutatud ravimuda»;

6) alajaotist 19 12 «Jäätmete mehaanilise töötlemise jäätmed, nt nimistus mujal nimetamata sortimis-, purustamis-, kokkupressimis- või granuleerimisjäätmed» täiendatakse pärast koodinumbrit 19 12 12 ja jäätmeliiki «Muud jäätmete mehaanilise töötlemise jäägid (sh materjalisegud), mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 12 11» uue koodinumbri ja jäätmeliigiga:

«19 12 98 Vaid tavajäätmetest koosnevad tootmisjäätmete, v.a olmejäätmed, segud (segatavajäätmed)»;

7) alajaotist 20 03 «Muud olmejäätmed» täiendatakse pärast koodinumbrit 20 03 07 ja jäätmeliiki «Suurjäätmed» uue koodinumbri ja jäätmeliigiga:

«20 03 98 Prügi (segaolmejäätmete) sortimisjäägid»;

8) normitehniline märkus1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1 Euroopa Komisjoni otsus 2000/532/EÜ, millega asendatakse otsus 94/3/EÜ (millega kehtestatakse jäätmeid käsitleva nõukogu direktiivi 75/442/EMÜ artikli 1 punkti a kohaselt jäätmete nimistu) ja nõukogu otsus 94/904/EÜ (millega kehtestatakse ohtlikke jäätmeid käsitleva nõukogu direktiivi 91/689/EMÜ artikli 1 lõike 4 kohaselt ohtlike jäätmete nimistu) (EÜT L 226, 6. 09. 2000, lk 3–24), muudetud otsustega 2001/118/EÜ (EÜT L 47, 16. 02. 2001, lk 1–31); 2001/119/EÜ (EÜT L 47, 16. 02. 2001, lk 32); 2001/573/EÜ (EÜT L 203, 28. 07. 2001, lk 18–19).».

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
peaministri ülesannetes Edgar SAVISAAR

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

/otsingu_soovitused.json