Teksti suurus:

Töölähetuse kulude hüvitiste ja päevaraha määrad ning nende maksmise tingimused ja kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.07.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2009
Avaldamismärge:

Töölähetuse kulude hüvitiste ja päevaraha määrad ning nende maksmise tingimused ja kord

Vastu võetud 22.12.2000 nr 453
RT I 2000, 102, 680
jõustumine 01.01.2001

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

28. 03. 2001 nr 109 (RT I 2001, 33, 179) 1. 04. 2001

21. 05. 2002 nr 171 (RT I 2002, 44, 289) 1. 07. 2002

17. 12. 2002 nr 385 (RT I 2002, 105, 618) 1. 01. 2003

7.07.2005 nr 155 (RT I 2005, 40, 313) 14.07.2005, osaliselt 1.01.2006, rakendatakse alates 1.07.2005, osaliselt 1.01.2005

14.07.2006 nr 163 (RT I 2006, 34, 264) 29.07.2006, rakendatakse alates 1.07.2006

 

Määrus kehtestatakse «Eesti Vabariigi töölepingu seaduse» § 51 lõike 4 ja «Palgaseaduse» § 27 lõike 3 alusel ning kooskõlas «Tulumaksuseaduse» § 13 lõike 3 punktiga 1, § 19 lõike 3 punktiga 10, § 31 lõike 1 punktiga 7 ja § 48 lõike 4 punktiga 4 ning «Sotsiaalmaksuseaduse» § 2 lõike 1 punktiga 7.

[RT I 2005, 40, 313 – jõust. 1.01.2006]

 

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

 

§ 1. Määruses sätestatakse töötajale ja juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele (edaspidi töötaja) seoses töö- või ametilähetusega (edaspidi töölähetus ) tekkivate kulude hüvitamise kord ja tingimused ning päevaraha alammäärad, maksmise kord ja tingimused. Samuti sätestatakse tingimused ning piirmäärad, millele vastavaid tööandja või tema asemel kolmanda isiku poolt makstavaid töölähetuse kulude hüvitisi ja päevaraha ei maksustata.

[RT I 2005, 40, 313 – jõust. 14.07.2005]

§ 11. Määruses sätestatakse tingimused ja piirmäärad, millele vastavaid loomeliidu poolt loovisikule seoses tema loometööga seotud lähetusega ning «Spordiseaduse» §-s 7 nimetatud isikule seoses spordilähetusega makstavaid sõidu- ja majutuskulude hüvitisi ning päevaraha ei maksustata. Sõidu- ja majutuskulud hüvitatakse kulu tõendava dokumendi alusel. Välisvaluutas tehtud kulude hüvitamisel kohaldatakse §-s 4 sätestatut. Päevaraha maksmisel kohaldatakse määruse §-des 9 ja 11 sätestatut ning lähetuse vormistamisel §-s 3 sätestatut. Sõiduauto, mis ei ole lähetusse saatva isiku omanduses ega valduses, lähetuses kasutamise kulude hüvitamisel käesoleva määruse § 5 alusel hüvitatakse sõiduauto lähetuses kasutamisega otseselt seotud, täiendavalt tekkinud kulud, välja arvatud remondi- ja hoolduskulud.

[RT I 2006, 34, 264 – jõust. 29.07.2006]

§ 2. Määrust ei kohaldata hüvitistele ja päevarahadele, mida makstakse töötajatele sõitude eest töötaja elukoha ja töölepinguga määratud töö tegemise koha (edaspidi töökoht) vahel, ning laevapere liikmetele. Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikme puhul loetakse töökohaks koht, kus juhtimis- või kontrollorgani liige oma ametiülesandeid harilikult täidab.

[RT I 2006, 34, 264 – jõust. 29.07.2006]

§ 3. Töölähetuse kulud hüvitatakse ja päevaraha makstakse tööandja kirjaliku otsuse alusel, milles näidatakse töölähetuse sihtkoht, kestus ja ülesanne ning hüvitatavate lähetuskulude ja päevaraha määrad.  Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikme tööandjana käsitatakse käesolevas määruses juriidilist isikut, kelle juhtimis- või kontrollorgani liige lähetatu on.

§ 4. Tööandja on kohustatud hüvitama töötajale dokumentaalselt tõendatud sõidu- ja majutuskulud ning muud lähetusülesande täitmisega seotud kulud ning maksma töölähetuses oldud aja eest päevaraha vähemalt käesolevas määruses sätestatud alammäärade ulatuses. Lähetuskulude hüvitamisel arvestatakse välisvaluutas tehtud kulutused Eesti kroonidesse välisriiki toimunud lähetuselt (edaspidi välislähetus ) saabumise päevale järgnenud tööpäeval kehtinud Eesti Panga päevakursi alusel.

 

2. peatükk
TÖÖLÄHETUSE KULUDE HÜVITAMINE

 

§ 5. Töölähetusega seotud sõidukulud hüvitatakse järgmiselt:
1) sõidul lähetuskohta ja tagasi töökohta hüvitatakse kulud lähetatu poolt esitatud kulu tõendava dokumendi või sõidupileti alusel;
2) sõidupileti ettetellimise kulud, lennujaama-, reisija- ja väljalennumaksud hüvitatakse kulu tõendava dokumendi või sõidupiletile tehtud märkuse alusel.

§ 6. Töölähetusega seotud majutuskulud hüvitatakse järgmiselt

1. Töölähetusega seotud majutuskulude alammäärad on:
1) riigisisesel lähetusel 200 krooni ööpäevas;
2) välislähetusel 800 krooni ööpäevas.

2. Majutuskulud hüvitatakse kulu tõendava dokumendi alusel. Kui kulu tõendaval dokumendil märgitud summa on väiksem kui lõikes 1 sätestatud hüvitise alammäär, hüvitab tööandja kulud dokumendil märgitud summa ulatuses. Kui majutuskulud on lõikes 1 sätestatud alammäärast väiksemad, võib töötaja lähetusest keelduda. Majutuskulude piirmäära arvestatakse iga ööpäeva kohta eraldi.

[RT I 2006, 34, 264 – jõust. 29.07.2006]

§ 7. Välisriiki lähetatule hüvitatakse reisikindlustuse ja viisa vormistamise kulud kindlustuspoliisi koopia või viisakoopia või muu seda kulu tõendava dokumendi alusel.

§ 8. Muid lähetusülesande täitmisega seotud kulusid (pagasivedu, linnasisesed sõidud, sideteenused jms) võib hüvitada ainult kulu tõendavate dokumentide alusel.

§ 81. «Tulumaksuseaduse» § 13 lõike 3 punktis 2 nimetatud sõiduauto lähetuses kasutamise kulud hüvitatakse käesoleva määruse või «Tulumaksuseaduse» § 13 lõike 3 punkti 2 alusel kehtestatud määruse alusel. Kulude hüvitamisel käesoleva määruse § 5 alusel hüvitatakse sõiduauto lähetuses kasutamisega otseselt seotud, täiendavalt tekkinud kulud, välja arvatud remondi- ja hoolduskulud. Kulud hüvitatakse kulu tõendava dokumendi alusel.

[RT I 2006, 34, 264 – jõust. 29.07.2006]

 

3. peatükk
PÄEVARAHA MAKSMINE

 

§ 9. Teeloleku ja lähetuskohas viibimise aja eest makstakse töötajale töölähetuse päevaraha tingimusel, et lähetuskoht asub vähemalt 50 kilomeetri kaugusel asula piirist, kus paikneb töökoht.

§ 10. Töölähetuse päevaraha alammäär on riigisisesel lähetusel 50 krooni päevas ja välislähetusel 350 krooni päevas.

§ 11. Välislähetusel makstakse päevaraha järgmiselt:
1) välislähetusse väljasõidu päeva eest makstakse välislähetuse päevaraha, kui välisriiki suunduv sõiduk väljub vähemalt kolm tundi enne keskööd. Välislähetusest saabumise päeva eest makstakse välislähetuse päevaraha siis, kui saabumispäeva algusest (kell 00.00) on sõiduki saabumise ajaks möödunud vähemalt kolm tundi.
2) kui märgitud ajavahemik välislähetusse väljasõidul või sealt saabumisel on alla kolme tunni, makstakse päevaraha riigisisese määra alusel. Riigisisese päevaraha määra alusel makstakse ka Eestist välislähetusse väljasõidu päevale eelnenud ja tagasijõudmise päevale järgnenud lähetuspäevade eest.

§ 12. Tööandja võib päevaraha määra vähendada kuni 70 protsenti, kui lähetuskohas viibimise ajal tagatakse lähetatule tasuta toitlustamine.

[RT I 2005, 40, 313 – jõust. 14.07.2005]

§121. Juhul kui töötajale maksab päevaraha kolmas isik, on tööandja kohustatud päevarahana maksma vähemalt §-s 10 sätestatud alammäära ja kolmanda isiku poolt makstava summa vahe. Töötaja on kohustatud esitama tööandjale kolmanda isiku kinnituse päevaraha maksmise kohta või ise kinnitama selle saamist.

[RT I 2005, 40, 313 – jõust. 14.07.2005]

§ 122. Juhul kui töötajal on rohkem kui üks tööandja ning töötaja saadavad lähetusse mitu tööandjat samaaegselt, on töötaja kohustatud tööandjat teavitama teise tööandja tehtud lähetusse saatmise otsusest ning talle määratud päevarahast. Kui tööandjal on teave, et teine tööandja maksab töötajale päevaraha, puudub sellel tööandjal sama perioodi eest päevaraha maksmise kohustus.

[RT I 2006, 34, 264 – jõust. 29.07.2006]

§ 123. Lähetusest saabumise päeval teise lähetusse mineku korral makstakse päevaraha ühekordse määra ulatuses. Kui vähemalt üks lähetustest on välislähetus, makstakse töötajale päevaraha välislähetuse päevaraha määra ulatuses, välja arvatud §-s 11 nimetatud juhtudel.

[RT I 2006, 34, 264 – jõust. 29.07.2006]

4. peatükk
TÖÖLÄHETUSE KULUDE HÜVITISTE JA PÄEVARAHA MAKSUSTAMINE

§ 13. Maksustamisele ei kuulu järgmised «Tulumaksuseaduse» § 13 lõike 3 punktis 1, § 19 lõike 3 punktis 10 ja § 31 lõike 1 punktis 7 nimetatud isikutele makstavad töölähetuse kulude hüvitised:

1) sõidupileti ja sõidupileti ettetellimise kulu, lennujaama-, reisija- ja väljalennumaksud §-s 5 sätestatud tingimustel;
2) majutuskulu riigisisesel lähetusel kuni 1200 krooni ööpäevas ja välislähetusel kuni 2000 krooni ööpäevas §-s 6 sätestatud tingimustel;
3) reisikindlustuse ja viisa vormistamise kulu §-s 7 sätestatud tingimusel;
4) muud lähetusülesande täitmisega seotud kulud 35 protsendi ulatuses §-s 14 ettenähtud välislähetuse päevaraha summast ja 100 protsendi ulatuses riigisisese lähetuse päevaraha summast §-s 8 sätestatud tingimusel.

[RT I 2006, 34, 264 – jõust. 29.07.2006]

§ 14. Maksustamisele ei kuulu «Tulumaksuseaduse» § 13 lõike 3 punktis 1, § 19 lõike 3 punktis 10 ja § 31 lõike 1 punktis 7 nimetatud isikutele makstav päevaraha, mis ei ületa riigisisesel lähetusel 80 krooni päevas ja välislähetusel 500 krooni päevas.

[RT I 2005, 40, 313 – jõust. 1.01.2006]

§ 141. Juhul kui päevaraha maksab ainult kolmas isik või lisaks tööandjale ka kolmas isik, kohaldatakse päevarahale või päevarahade summale §-s 14 sätestatud piirmäära, arvestades esimesena tööandja makstavat päevaraha.

[RT I 2005, 40, 313– jõust. 14.07.2005]

§ 142. Piirmäära ületav osa, mida maksab tööandja, maksustatakse «Tulumaksuseaduse» § 48 lõike 4 punkti 4 ja «Sotsiaalmaksuseaduse» § 2 lõike 1 punkti 7 alusel. Piirmäära ületav osa, mida maksab kolmas isik, maksustatakse tulumaksuga «Tulumaksuseaduse» § 13 lõike 3 punkti 1 või § 31 lõike 1 punkti 7 alusel. Kolmanda isiku makstud päevarahalt tulumaksu kinnipidamisel võetakse tööandja poolt kasutamata päevaraha maksuvaba osa arvesse juhul, kui kolmandal isikul on tööandja kinnitus töötajale makstava päevaraha suuruse kohta.

[RT I 2005, 40, 313 – jõust. 14.07.2005]

§ 143. Kui §-s 122 nimetatud juhul maksavad päevaraha mitu tööandjat, kohaldatakse päevarahade summale §-s 14 sätestatud piirmäära, arvestades kõigepealt esimesena lähetusse saatmise otsuse teinud tööandja makstavat päevaraha.

[RT I 2006, 34, 264 – jõust. 29.07.2006]

 

5. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

 §-d 15. ja 16 [Käesolevast tekstist välja jäetud]

 


 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json