Teksti suurus:

Teenistuslähetuse kulude hüvitamise ja päevaraha maksmise tingimused, ulatus ja kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.07.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.07.2007
Avaldamismärge:

Teenistuslähetuse kulude hüvitamise ja päevaraha maksmise tingimused, ulatus ja kord

Vastu võetud 28.03.2001 nr 108
RT I 2001, 33, 178
jõustumine 01.04.2001

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

17.12.2002 nr 385 ( RT I 2002, 105, 618) 1.01.2003

7.07.2005 nr 155 (RT I 2005, 40, 313) 14.07.2005, rakendatakse alates 1.07.2005

14.07.2006 nr 163 (RT I 2006, 34, 264) 29.07.2006, rakendatakse alates 1.07.2006

Määrus kehtestatakse «Avaliku teenistuse seaduse» § 40 lõike 1 ja § 43 lõike 3 alusel ning kooskõlas «Tulumaksuseaduse» § 13 lõike 3 punktiga 1, § 31 lõike 1 punktiga 7 ja § 48 lõike 4 punktiga 4.

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

 

§ 1. Teenistuslähetuseks (edaspidi lähetus) loetakse avaliku teenistuja (edaspidi teenistuja) suunamist ministeeriumis kantsleri ja muus ametiasutuses ametiasutuse juhi korraldusel kindlaksmääratud ajavahemikuks teenistusülesande täitmisele väljapoole alalise teenistuskoha asukohta. Teenistuja lähetamine välisriiki loetakse välislähetuseks.

§ 2. [Kehtetu – RT I 2005, 40, 313 – jõust. 14.07.2005]

§ 3. Lähetus ja lähetuskulude hüvitamine vormistatakse kooskõlas ametiasutuse asjaajamist, raamatupidamisarvestust ja -aruandlust reguleerivates õigusaktides sätestatud nõuetega.

§ 4.Välislähetusse lähetatakse teenistuja ministeeriumis kantsleri ja muus ametiasutuses ametiasutuse juhi käskkirja või korralduse alusel, milles märgitakse lähetuse sihtkoht, asutus, kuhu lähetatu suunatakse, lähetuse kestus, ülesanne ning lähetuskulude hüvitamise ja päevaraha maksmise ulatus.

[RT I 2006, 34, 264– jõust. 29.07.2006]

§ 5. Ministeeriumi hallatava valitsusasutuse juhi saadab välislähetusse kantsler ministri teadmisel.

 

2. peatükk

TEENISTUSLÄHETUSE KULUDE HÜVITAMINE

 

§ 6. Lähetataval teenistujal on õigus nõuda ametiasutuselt lähetuskulude katteks avanssi lähetuskulude ligikaudses suuruses. Avansi mittesaamise korral võib teenistuja lähetusest keelduda.

§ 7. Ametiasutus hüvitab teenistujale dokumentaalselt tõendatud lähetusega seotud sõidu- ja majutuskulud ning muud lähetusülesande täitmisega seotud kulud ja maksab lähetuses viibimise aja eest päevaraha määruses sätestatud tingimustel ja ulatuses. Lähetuskulude hüvitamisel arvestatakse välisvaluutas tehtud kulutused Eesti kroonidesse välislähetuselt saabumise päevale järgnenud tööpäeval kehtinud Eesti Panga päevakursi alusel.

§ 8. Lähetusega seotud sõidukulud hüvitatakse järgmiselt:
1) lähetuskohta sõidu ja alalisse teenistuskohta tagasisõidu kulud hüvitatakse sõidupileti või muu kulu tõendava dokumendi alusel;
2) sõidupileti ettetellimise kulud, lennujaama-, reisija- ja väljalennumaksud hüvitatakse kulu tõendava dokumendi või sõidupiletile tehtud vastava märkuse alusel.

§ 9. Lähetusega seotud majutuskulude alammäär on riigisisesel lähetusel 200 krooni ja välislähetusel 800 krooni ööpäevas, ülemmäär riigisisesel lähetusel 1200 krooni ja välislähetusel 2000 krooni ööpäevas. Kui majutuskulud on majutuskulude alammäärast väiksemad, võib teenistuja lähetusest keelduda. Ministeeriumi kantsleril ja muu ametiasutuse juhil on õigus lubada välja maksta ka piirmäärast kallima majutuskoha kasutamise kulud, kui puudub võimalus kasutada piirmäärale vastava hinnatasemega majutuskohta. Majutuskulude piirmäära arvestatakse iga ööpäeva kohta eraldi.

[RT I 2006, 34, 264– jõust. 29.07.2006]

§ 10. Majutuskulud hüvitatakse kulu tõendava dokumendi alusel. Kui kulu tõendaval dokumendil märgitud summa on väiksem §-s 9 sätestatud hüvitise alammäärast, hüvitatakse kulud dokumendil märgitud summa ulatuses.

§ 11. Välisriiki lähetatud teenistujale hüvitatakse reisikindlustuse ja viisa vormistamise kulud kindlustuspoliisi koopia või viisa koopia või muu seda kulu tõendava dokumendi alusel.

§ 12. Muud lähetusülesande täitmisega seotud kulud hüvitatakse ministeeriumi kantsleri ja muu ametiasutuse juhi loal kulu tõendavate dokumentide alusel.

§ 121. «Tulumaksuseaduse» § 13 lõike 3 punktis 2 nimetatud sõiduauto lähetuses kasutamise kulud hüvitatakse käesoleva määruse või «Tulumaksuseaduse» § 13 lõike 3 punkti 2 alusel kehtestatud määruse alusel. Kulude hüvitamisel käesoleva määruse § 8 alusel hüvitatakse sõiduauto lähetuses kasutamisega otseselt seotud, täiendavalt tekkinud kulud, välja arvatud remondi- ja hoolduskulud. Kulud hüvitatakse kulu tõendava dokumendi alusel.

[RT I 2006, 34, 264– jõust. 29.07.2006]

3. peatükk

PÄEVARAHA MAKSMINE

 

§ 13. Teeloleku ja lähetuskohas viibimise aja eest makstakse teenistujale lähetuse päevaraha tingimusel, et lähetuskoht asub vähemalt 50 kilomeetri kaugusel selle asula piirist, kus paikneb teenistuskoht.

§ 14. Päevaraha makstakse järgmiselt:
1) riigisisese lähetuse korral 80 krooni päevas ja välislähetuse korral 500 krooni päevas;
2) ministeeriumi kantsler ja muu ametiasutuse juht võib päevaraha määra vähendada kuni 70 protsenti, kui lähetuskohas viibimise ajal tagatakse lähetatule tasuta toitlustamine;
3) kui teenistujale maksab päevaraha muu isik või asutus, on teenistuja kohustatud esitama ametiasutusele muu isiku või asutuse kinnituse päevaraha maksmise kohta või ise kinnitama selle saamist ning ametiasutus on kohustatud maksma päevarahana punktis 1 sätestatud päevaraha määra ja muu isiku või asutuse poolt makstava summa vahe;
4) juhul kui teenistujal on rohkem kui üks tööandja ning teenistuja saadavad lähetusse mitu tööandjat samaaegselt, on teenistuja kohustatud ametiasutust teavitama teise tööandja tehtud lähetusse saatmise otsusest ning talle määratud päevarahast. Kui ametiasutusel on teave, et teine tööandja maksab teenistujale päevaraha, puudub sellel ametiasutusel sama perioodi eest päevaraha maksmise kohustus;

[RT I 2006, 34, 264– jõust. 29.07.2006]

5) lähetusest saabumise päeval teise lähetusse mineku korral makstakse päevaraha ühekordse päevaraha määra ulatuses. Kui vähemalt üks lähetustest on välislähetus, makstakse teenistujale päevaraha välislähetuse päevaraha määra ulatuses, välja arvatud §-s 15 nimetatud juhtudel.

[RT I 2006, 34, 264– jõust. 29.07.2006]

§ 15. Välislähetusel makstakse päevaraha järgmiselt:
1) välislähetusse väljasõidu päeva eest makstakse teenistujale päevaraha, kui välisriiki suunduv sõiduk väljub vähemalt kolm tundi enne keskööd. Välislähetusest saabumise päeva eest makstakse päevaraha siis, kui saabumispäeva algusest (kell 00.00) on sõiduki saabumise ajaks möödunud vähemalt kolm tundi;
2) kui märgitud ajavahemik välislähetusse väljasõidul või sealt saabumisel on alla kolme tunni, makstakse päevaraha riigisisese määra alusel. Riigisisese päevaraha määra alusel makstakse ka Eestist välislähetusse väljasõidu päevale eelnenud ja tagasijõudmise päevale järgnenud lähetuspäevade eest.

 

4. peatükk

TEENISTUSLÄHETUSE KULUDE HÜVITISTE JA PÄEVARAHA MAKSUSTAMINE

 

§ 16. Maksustamisele kuulub:
1) majutuskulude hüvitis osas, mis riigisisesel lähetusel ületab 1200 krooni ööpäevas ja välislähetusel 2000 krooni ööpäevas;
2) päevaraha osas, mis riigisisesel lähetusel ületab 80 krooni päevas ja välislähetusel 500 krooni päevas;
3) muude lähetusülesande täitmisega seotud kulude hüvitis osas, mis välislähetusel ületab 35 protsenti § 14 punktis 1 ettenähtud välislähetuse päevaraha summast ja riigisisesel lähetusel 100 protsenti samas punktis ettenähtud riigisisese päevaraha summast.

[RT I 2005, 40, 313 – jõust. 14.07.2005]

§ 161. Juhul kui päevaraha maksab ainult muu isik või asutus või lisaks ametiasutusele ka muu isik või asutus, kohaldatakse päevarahale või päevarahade summale §-s 16 sätestatud piirmäära, arvestades esimesena ametiasutuse makstavat päevaraha.

[RT I 2005, 40, 313– jõust. 14.07.2005]

§ 162. Piirmäära ületav osa, mida maksab ametiasutus, maksustatakse «Tulumaksuseaduse» § 48 lõike 4 punkti 4 ja «Sotsiaalmaksuseaduse» § 2 lõike 1 punkti 7 alusel. Piirmäära ületav osa, mida maksab muu isik või asutus, maksustatakse tulumaksuga «Tulumaksuseaduse» § 13 lõike 3 punkti 1 või § 31 lõike 1 punkti 7 alusel. Muu isiku või asutuse makstud päevarahalt tulumaksu kinnipidamisel võetakse ametiasutuse poolt kasutamata päevaraha maksuvaba osa arvesse juhul, kui väljamakse tegijal on ametiasutuse kinnitus teenistujale makstava päevaraha suuruse kohta.

[RT I 2005, 40, 313– jõust. 14.07.2005]

§ 163. Kui § 14 punktis 4 nimetatud juhul maksavad päevaraha mitu tööandjat, kohaldatakse päevarahade summale §-s 16 sätestatud piirmäära, arvestades kõigepealt esimesena lähetusse saatmise otsuse teinud tööandja makstavat päevaraha.

[RT I 2006, 34, 264– jõust. 29.07.2006]

5. peatükk

RAKENDUSSÄTE

 

§ 17. Teenistuja lähetamisel välisriiki kauemaks kui üheks aastaks kohaldatakse välislähetustasu ja hüvitiste maksmisel Vabariigi Valitsuse 26. veebruari 1997. a määrust nr 47 «Teenistuja välislähetusse saatmise korra kinnitamine» (RT I 1997, 19, 309). Kui lähetuse tähtaega lühendatakse ja selle tegelik kestus kujuneb lühemaks kui üks aasta, siis eelnimetatud määrust ei kohaldata.

§ 18. [käesolevast tekstist välja jäetud]

 


 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json