Teksti suurus:

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ""Tulumaksuseadusest", "Sotsiaalmaksuseadusest", "Kogumispensionide seadusest" ja "Töötuskindlustuse seadusest" tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine" muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.08.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 61, 1101

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ""Tulumaksuseadusest", "Sotsiaalmaksuseadusest", "Kogumispensionide seadusest" ja "Töötuskindlustuse seadusest" tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 07.07.2006 nr 44

Määrus kehtestatakse «Tulumaksuseaduse» § 40 lõigete 5 ja 6, § 54 lõike 3, § 56 lõigete 1 ja 21, § 561, § 57 lõike 2, § 571 lõike 6 ja § 572 lõigete 5 ja 8, «Sotsiaalmaksuseaduse» § 9 lõike 7, «Töötuskindlustuse seaduse» § 42 lõike 2 ning «Kogumispensionide seaduse» § 11 lõike 1 punktide 4 ja 5 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruses nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine» (RTL 2004, 4, 45; 2006, 40, 702) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Tulumaksuseaduse» § 40 lõigete 5 ja 6, § 54 lõike 3, § 56 lõigete 1 ja 21, § 561, § 57 lõike 2, § 571 lõike 6 ja § 572 lõigete 5 ja 8, «Sotsiaalmaksuseaduse» § 9 lõike 7, «Töötuskindlustuse seaduse» § 42 lõike 2 ning «Kogumispensionide seaduse» § 11 lõike 1 punktide 4 ja 5 alusel.»;

2) paragrahvi 1 täiendatakse punktidega 26–28 järgmises sõnastuses:

« 26) vorm INF 13 «Aktsionäridele ja osanikele tehtud väljamaksete deklaratsioon» (lisa 26);
27) vorm INF 14 «Isikliku sõiduauto hüvitise deklaratsioon» (lisa 27);
28) vorm INF 15 «Mitteresidendi kinnisasja, piiratud asjaõiguse või registrisse kantud vallasasjaga tehtud tehingute deklaratsioon» (lisa 28).»;

3) määruse lisa 1 vormi TSD sissejuhatavat osa täiendatakse pärast maksukohustuslase isikuandmeid järgmise küsimustikuga:

«Küsimused seotud isikutega sooritatud tehingute ning nimetatud tehingutest tulenevate kohustuste kohta.

a. Kas maksustamisperioodil on sooritatud tehinguid seotud isikutega? JAH   EI  
b. Kas maksukohustuslane on osaline seotud isikute vahelises kulude jaotuse kokkuleppes, millele laienevad kohustuslikud kulude jaotuse kokkulepete dokumenteerimise nõuded? JAH   EI  
c. Kas maksukohustuslasele on kohustuslikud seotud isikute vaheliste tehingute detailsed dokumenteerimise reeglid? JAH   EI »;

4) määruse lisa 1 märkuste punkti 1 täiendatakse teise lõiguga järgmises sõnastuses:

«Vormil TSD vastatakse küsimustele seotud isikutega sooritatud tehingute ning nimetatud tehingutest tulenevate kohustuste kohta. Küsimustele vastamisel lähtutakse «Tulumaksuseaduse» § 50 lõigete 6 ja 8 alusel kehtestatud rahandusministri määrusest. Vastavasse lahtrisse märgitakse tähis «×».»;

5) määruse lisa 2 märkuste punkti 12 kood 15 ja määruse lisa 11 märkuste punkti 6 kood 15 sõnastatakse järgmiselt:

« 15 – töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu alusel makstud töö- või teenustasu («Tulumaksuseaduse» § 13 lõige 11), välja arvatud kui tasu saaja on kantud äriregistrisse või registreeritud Maksu- ja Tolliametis füüsilisest isikust ettevõtjana ning töö- või teenustasu on saaja ettevõtlustulu;»;

6) määruse lisa 2 märkuste punkti 12 ja määruse lisa 11 märkuste punkti 6 täiendatakse tekstiga järgmises sõnastuses:

« 20 – loomeliidu poolt loovisikule seoses tema loometööga seotud lähetusega ja sportlasele seoses spordilähetusega makstud sõidu- ja majutuskulude hüvitis ning päevaraha osas, mis ületavad Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirmäärasid; samuti kolmanda isiku makstud päevaraha osas, mis ületab Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirmäära.»;

7) määruse lisa 3 tabeli veeru 2 ja määruse lisa 4 tabeli veeru 2 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Registrikood Eestis»;

8) määruse lisa 3 märkuste punkt 3 ja määruse lisa 4 märkuste punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 3. Veergudes 1–4 näidatakse väljamakse saaja andmed. Veerus 2 näidatakse mitteresidendile väljastatud registrikood Eestis (Eesti isikukood või maksukohustuslaste registri kood). Juhul kui mitteresidendil puudub registrikood Eestis, pöördub väljamakse tegija Maksu- ja Tolliameti poole, edastab isiku registreerimiseks vajalikud andmed ning talle väljastatakse registrikood. Veerus 3 näidatakse mitteresidendi residendiriigi kood vastavalt Maksu- ja Tolliameti poolt koostatud loetelule.»;

9) määruse lisa 3 märkuste punkti 4 kood 21 ja määruse lisa 12 märkuste punkti 5 kood 21 sõnastatakse järgmiselt:

« 21 – muu tulu, sealhulgas toetused, abirahad, stipendiumid, kultuuri-, spordi- ja teaduspreemiad, loteriivõidud, vanemahüvitise seaduse alusel makstud hüvitised; elatis («Tulumaksuseaduse» § 19 lõige 1). Samuti näidatakse siin «Tulumaksuseaduse» §-des 20–21 sätestatud tingimustel Eesti Haigekassa, Eesti Töötukassa või Eesti residendist kindlustusseltsi makstud kindlustushüvitised ning Eestis registreeritud pensionifondist tehtud väljamaksed.»;

10) määruse lisa 5 rida 4 sõnastatakse järgmiselt:

«Isikliku sõiduauto teenistus-, töö- ja ametisõitudeks või puudega isikule isikliku mootorsõiduki kasutamise eest hüvitise maksmine üle Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirmäärade»;

11) määruse lisa 5 märkuste punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

« 5. Real 3 näidatakse erisoodustuse summad, milleks on teenistus-, töö- või ametilähetusega seotud kulude hüvitamine või päevaraha maksmine üle Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirmäärade või juhul, kui töö tegemise koht asub välisriigis, siis üle töö tegemise kohas kehtestatud piirmäärade («Tulumaksuseaduse» § 13 lõike 3 punktid 1 ja 11).»;

12) määruse lisa 5 märkuste punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

« 6. Real 4 näidatakse kulutused hüvitistele, mida makstakse isikliku sõiduauto teenistus-, töö- või ametisõitudeks kasutamise eest või mida makstakse puudega isikule isikliku mootorsõiduki kasutamise eest üle Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirmäärade («Tulumaksuseaduse» § 13 lõike 3 punktid 2 ja 21).»;

13) määruse lisa 5 märkuste punkt 14 sõnastatakse järgmiselt:

« 14. Ridadel 12–16 näidatakse muud tööandja poolt töötajatele tehtud erisoodustused «Tulumaksuseaduse» § 48 tähenduses, sealhulgas kulutused töötajate transpordiks elukoha ja töökoha vahel, kui ei ole täidetud § 48 lõikes 51 toodud nõuded.

Siin näidatakse ka puudega töötajale antud abivahendeid väärtuses, mis ületavad kalendriaastas 50% töötajale või teenistujale kalendriaasta jooksul makstud ja sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summat. Arvestust võib pidada ning deklareerida summeeritult kalendriaastal viimasena esitatud vormi TSD lisal 4 («Tulumaksuseaduse» § 13 lõike 3 punkt 8).»;

14) määruse lisa 6 osade 1 ja 2 pealkirjas asendatakse sõnad «§ 11 lõikes 1 või 2 nimetatud isik» ja märkuste punktis 25 sõnad ««Tulumaksuseaduse» § 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud ja § 11 lõikes 2 nimetatud isik» sõnadega «§ 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud isik ja § 11 lõikes 10 nimetatud isik»;

15) määruse lisa 6 märkuste punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 3. Vormi TSD lisa 5 esimeses osas (osad 1, 1.1 ja 1.2) on maksumaksjaks residendist juriidiline isik (kaasa arvatud ametiühingute registrisse kantud isik) ja mitteresidendist juriidiline isik, kellel on Eestis registreeritud püsiv tegevuskoht, välja arvatud «Tulumaksuseaduse» § 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud isik ja § 11 lõikes 10 nimetatud isik.

Vormi TSD lisa 5 teises osas (osa 2) on maksumaksjaks «Tulumaksuseaduse» § 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud isik ja § 11 lõikes 10 nimetatud isik.»;

16) määruse lisa 6 märkuste punkti 25 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

«Siin näidatakse füüsilistele isikutele toimetulekuks osutatud materiaalne abi, sealhulgas rahaline abi, mis on üle Statistikaameti viimaste andmete kohase leibkonnaliikme kuukeskmise väljamineku kalendrikuu kohta.»;

17) määruse lisa 7 rida 13 tunnistatakse kehtetuks;

18) määruse lisa 7 rida 14 sõnastatakse järgmiselt:

«Kõrgendatud määra järgi tasutud keskkonnatasu või tekitatud kahju hüvitamise tasu»;

19) määruse lisa 7 märkuste punktis 3 asendatakse tekst «– mitteresidendist juriidiline isik, kellel on Eestis registreeritud püsiv tegevuskoht (välja arvatud Eestis filiaali omav krediidiasutus) täidab read 1–9, 11–23 ja 25–28;» tekstiga «– mitteresidendist juriidiline isik, kellel on Eestis registreeritud püsiv tegevuskoht (välja arvatud Eestis filiaali omav krediidiasutus) täidab read 1–23 ja 25–28;»;

20) määruse lisa 7 märkuste punkti 10 täiendatakse teise lõiguga järgmises sõnastuses:

«Real 51 näidatakse ka mitteresidendilt äriühingult saadud dividendilt välisriigis kinnipeetud tulumaksu ja/või saadud dividendi aluseks olevalt kasumiosalt välisriigis tasutud tulumaksu, kui rakendatakse topeltmaksustamise vältimise lepingu sätteid ning leping näeb topeltmaksustamise vältimisel ette krediidimeetodi kasutamise.»;

21) määruse lisa 7 märkuste punkti 10 täiendatakse kolmanda lõiguga järgmises sõnastuses:

«Kui dividendi saaja osalus dividendi maksjas oli dividendi maksmise ajal vähemalt 20%, siis maksumaksja võib valida krediidimeetodi (täidab vormi TSD lisa 6 ja tabeli 5) ja vabastusmeetodi vahel. Kui dividendi saaja osalus dividendi maksjas oli dividendi maksmise ajal alla 20%, siis võib kasutada krediidimeetodit (täidab vormi TSD lisa 6), kui maksuleping seda võimaldab. Sel juhul ei saa kasutada vabastusmeetodit.»;

22) määruse lisa 7 märkuste punkti 10 täiendatakse kolmanda lõiguga järgmises sõnastuses:

«Kui dividendi saaja osalus dividendi maksjas oli dividendi maksmise ajal vähemalt 15% (perioodil 1. jaanuarist 2005 kuni 31. detsembrini 2006 – alla 20%), siis maksumaksja võib valida krediidimeetodi (täidab vormi TSD lisa 6 ja tabeli 5) ja vabastusmeetodi vahel. Kui dividendi saaja osalus dividendi maksjas oli dividendi maksmise ajal alla 15% (perioodil 1. jaanuarist 2005 kuni 31. detsembrini 2006 – alla 20%), siis võib kasutada krediidimeetodit (täidab vormi TSD lisa 6), kui maksuleping seda võimaldab. Sel juhul ei saa kasutada vabastusmeetodit.»;

23) määruse lisa 7 märkuste punkti 11 neljas ja viies lause sõnastatakse järgmiselt:

«Rea 53 ja tabeli 61 täidab püsiv tegevuskoht, kui võetakse arvesse mitteresidendilt alates 1. jaanuarist 2005 saadud dividendilt kinnipeetud tulumaksu («Tulumaksuseaduse» § 54 lõige 5). Kui dividendi saaja osalus dividendi maksnud äriühingus on vähemalt 15% (perioodil 1. jaanuarist 2005 kuni 31. detsembrini 2006 – vähemalt 20%) ja kui on täidetud muud «Tulumaksuseaduse» § 53 lõikes 41 sätestatud tingimused, siis alates 1. jaanuarist 2005 saadud dividendi arvel tehtud väljamakseid vormi TSD lisal 6 ei näidata.»;

24) määruse lisa 7 märkuste punkti 13 tekst (tabeli 8 sissejuhatav osa) sõnastatakse järgmiselt:

« 13. Real 10 näidatakse residendist juriidilise isiku ja temaga seotud isiku vahel tehtud tehingute väärtuste vahe. Tehingute väärtuse määramisel tuleb lähtuda «Tulumaksuseaduse» § 50 lõigete 6 ja 8 alusel rahandusministri määrusega kehtestatud korrast. Eelnimetatut kohaldatakse ka mitteresidendist juriidilise isiku püsiva tegevuskoha kaudu või püsiva tegevuskoha arvel tehtud tehingutele.»;

25) määruse lisa 7 märkuste punkt 19 sõnastatakse järgmiselt:

« 19. Äriühing, kaasa arvatud krediidiasutus, ei täida rida 20 juhul, kui madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku emiteeritud väärtpaberid vastavad «Investeerimisfondide seaduse» § 257 lõikes 1 toodud tingimustele.»;

26) määruse lisa 71 tabeli 4 sissejuhatava osa esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Tabelis 4 (vormi TSD lisa 6 rida 5) näitab püsiv tegevuskoht residendist äriühingult alates 1. jaanuarist 2003 kuni 31. detsembrini 2004 saadud dividendi arvel tehtud väljamakselt arvutatud maksukohustust vähendava tulumaksu summa juhul, kui dividendi saaja osalus dividendi maksvas äriühingus on vähemalt 20% («Tulumaksuseaduse» § 61 lg 27) ja kui püsiv tegevuskoht ei ole enne 1. jaanuari 2005 nimetatud dividendi käesolevas tabelis näidanud.»;

27) määruse lisa 71 tabeli 5 sissejuhatav osa täiendatakse teise lõiguga järgmises sõnastuses:

«Tabeli 5 saab täita ka püsiv tegevuskoht, kes on saanud dividendi maksulepinguriigist. Kui maksumaksja soovib maksulepingust tulenevat õigust kasutada, peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:
– maksuleping näeb topeltmaksustamise vältimisel ette krediidimeetodi;
– osaluse suurus mitteresidendist äriühingus on võrdne maksulepingus sätestatud määraga või ületab seda.»;

28) määruse lisa 71 märkuste punkti 16 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:
«Veerus 6 näidatakse saadud dividendid ilma kinnipeetud tulumaksuta (netosumma).»;

29) määruse lisa 71 märkuste punkti 34, määruse lisa 8 märkuste punkti 12.4 ja määruse lisa 81 märkuste punkti 13.4 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:
«Veerus 7 näidatakse saadud dividendid ilma kinnipeetud tulumaksuta (netosumma).»;

30) määruse lisa 71 märkuste punkti 25 täiendatakse teise lõiguga järgmises sõnastuses:
«Veerus 6 deklareeritav litsentsitasu ja veerus 7 deklareeritav intressi summa näidatakse ilma kinnipeetud tulumaksuta (netosumma).»;

31) määruse lisa 71 punktis 26 asendatakse sõnad «Veerus 7» sõnadega «Veerus 8»;

32) määruse lisa 71 tabeli 61 sissejuhatav osa sõnastatakse järgmiselt:

«Tabeli 61 (vormi TSD lisa 6 rida 53) täidab püsiv tegevuskoht, kes on alates 1. jaanuarist 2005 saanud teiselt mitteresidendilt dividende ning osalus dividendi maksjas on alla 15% (perioodil 1. jaanuarist 2005 kuni 31. detsembrini 2006 – alla 20%) vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 54 lõikele 5 ja § 61 lõigetele 25 ja 26. «Tulumaksuseaduse» § 53 lõike 41 kohaselt mittemaksustatava dividendi aluseks olevalt dividendilt välisriigis tasutud tulumaksu siinkohal arvesse ei võeta.

Välisriigis dividendilt kinnipeetud tulumaksu osa arvutatakse tabelis 61.»;

33) määruse lisa 8 rida 101 sõnastatakse järgmiselt:

«Eestis «Tulumaksuseaduse» alusel arvesse võetav välismaal kuni 31. detsembrini 2004 saadud dividendilt kinnipeetud või dividendi aluseks olevalt kasumiosalt tasutud tulumaksu osa.

Topeltmaksustamise vältimise lepingu rakendamisel arvessevõetav välismaal dividendilt kinnipeetud või dividendi aluseks olevalt kasumiosalt tasutud tulumaksu osa (lisaleht 1 tabeli 2a veeru 11 kokkuvõte).»;

34) määruse lisa 8 märkuste punktis 12 asendatakse tekst «alla 20%» tekstiga «alla 15% (perioodil 1. jaanuarist 2005 kuni 31. detsembrini 2006 – alla 20%).»;

35) määruse lisa 8 märkuste punkti 13 täiendatakse teise lõiguga järgmises sõnastuses:

«Real 101 näidatakse ka mitteresidendilt äriühingult saadud dividendilt välisriigis kinnipeetud tulumaksu ja/või saadud dividendi aluseks olevalt kasumiosalt välisriigis tasutud tulumaksu, kui rakendatakse topeltmaksustamise vältimise lepingu sätteid ning leping näeb topeltmaksustamise vältimisel ette krediidimeetodi kasutamise.»;

36) määruse lisa 8 märkuste punkti 13 täiendatakse kolmanda lõiguga järgmises sõnastuses:

«Kui dividendi saaja osalus dividendi maksjas oli dividendi maksmise ajal vähemalt 20%, siis maksumaksja võib valida krediidimeetodi (täidab vormi TSD lisa 7 ja tabeli 2a) ja vabastusmeetodi (täidab vormi INF 11) vahel. Kui dividendi saaja osalus dividendi maksjas oli dividendi maksmise ajal alla 20%, siis võib kasutada krediidimeetodit (täidab vormi TSD lisa 7), kui maksuleping seda võimaldab. Sel juhul ei saa kasutada vabastusmeetodit ja vormi INF 11 ei täideta.»;

37) määruse lisa 8 märkuste punkti 13 täiendatakse kolmanda lõiguga järgmises sõnastuses:

«Kui dividendi saaja osalus dividendi maksjas oli dividendi maksmise ajal vähemalt 15% (perioodil 1. jaanuarist 2005 kuni 31. detsembrini 2006 – alla 20%), siis maksumaksja võib valida krediidimeetodi (täidab vormi TSD lisa 7 ja tabeli 2a) ja vabastusmeetodi (täidab vormi INF 11) vahel. Kui dividendi saaja osalus dividendi maksjas oli dividendi maksmise ajal alla 15% (perioodil 1. jaanuarist 2005 kuni 31. detsembrini 2006 – alla 20%), siis võib kasutada krediidimeetodit (täidab vormi TSD lisa 7), kui maksuleping seda võimaldab. Sel juhul ei saa kasutada vabastusmeetodit ja vormi INF 11 ei täideta.»;

38) määruse lisa 8 märkuste punkti 15.1 täiendatakse pärast sõnu «saaval äriühingul litsentsitasu» sõnadega «või intressi» ning pärast sõnu «maksval äriühingul litsentsitasu» sõnadega «või intressi»;

39) määruse lisa 81 lisalehe 1 sissejuhatavat osa täiendatakse kolmanda ja neljanda lõiguga järgmises sõnastuses:

«Tabeli 2a saab täita ka residendist äriühing, kes on saanud dividendi maksulepinguriigist. Kui maksumaksja soovib maksulepingust tulenevat õigust kasutada, peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:
– maksuleping näeb topeltmaksustamise vältimisel ette krediidimeetodi;
– osaluse suurus mitteresidendist äriühingus on võrdne maksulepingus sätestatud määraga või ületab seda.

Tabelis 2a näidatud välisriigist saadud dividendi vormil INF 11 ei kajastata.»;

40) määruse lisa 81 märkuste punkti 13.1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Tabeli 2a veerus 2 näidatakse dividendi maksja residendiriigi kood vastavalt Maksu- ja Tolliameti poolt koostatud loetelule.»;

41) määruse lisa 81 märkuste punkti 13.3 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Kui maksuleping lubab dividendi aluseks olevalt kasumiosalt tasutud tulumaksu arvesse võtta väiksema kui 20% osaluse korral, siis lähtutakse maksulepingus sätestatud osaluse suurusest.»;

42) määruse lisa 81 märkuste punkti 13.3 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Kui maksuleping lubab dividendi aluseks olevalt kasumiosalt tasutud tulumaksu arvesse võtta väiksema kui 15% osaluse korral, siis lähtutakse maksulepingus sätestatud osaluse suurusest.»;

43) määruse lisa 81 märkuste punktis 14.1 asendatakse sõnad «Tabelis 3» sõnadega «Tabelis 4»;

44) määruse lisa 9 märkuste punkti 6 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

«Samuti ei näidata siin vormi TSD lisas 7 deklareeritud mitteresidendist äriühingult saadud litsentsitasu ja intressi.»;

45) määruse lisa 11 III osa sõnastatakse järgmiselt:

«III. «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 alusel riigi-, valla- või linnapoolse kohustuse

tekkimise kuupäev: ........................... (päev, kuu, aasta);

lõppemise kuupäev: .......................... (päev, kuu, aasta).»;

46) määruse lisa 11 märkuste punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 3. Tõend antakse isikule, kellele tehti «Tulumaksuseaduse» §-s 41 ja «Sotsiaalmaksuseaduse» § 2 lõikes 1 nimetatud väljamakseid ja kelle eest on arvutatud sotsiaalmaksu «Sotsiaalmaksuseaduse» § 2 lõike 1 punktide 1–4, 6, 8 ja 9, lõike 2 ning § 6 alusel.»;

47) määruse lisa 11 märkuste punkt 12 sõnastatakse järgmiselt:

« 12. Real 6 näidatakse «Sotsiaalmaksuseaduse» § 2 lõike 1 punktide 1–4, 6, 8 ja 9, lõike 2 ning § 6 alusel arvutatud sotsiaalmaks.»;

48) määruse lisa 11 punktis 13 asendatakse sõna «Pensioniameti» sõnaga «Sotsiaalkindlustusameti»;

49) määruse lisa 25 märkuste punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

« 5. Deklaratsioonis näidatakse füüsilisele isikule makstud intress, kui intressi saaja elukohariik on Euroopa Liidu teine liikmesriik või kui isiku elukoht on mõni järgmistest territooriumitest: Gibraltar, Guernsey, Jersey või Mani saar, Aruba, Hollandi Antillid, Briti Neitsisaarte asumaa või Montserrati asumaa.»;

50) määruse lisa 25 märkuste punkti 11 kood 4 sõnastatakse järgmiselt:

« 4 – väljamakse, mis on saadud eurofondi või intressi maksmisel eurofondina käsitatava ühenduse või kolmandas riigis asutatud investeerimisfondi aktsiate või osakute tagasiostmisel, tagasivõtmisel või lunastamisel, tingimusel, et tema varast on otse või ülalnimetatud investeerimisfondi või ühenduse kaudu üle 40% investeeritud võlakohustustesse. Investeeringute määr tehakse kindlaks fondi tingimuste või põhikirja alusel; kui see ei ole võimalik, siis varade tegeliku koosseisu alusel. Kui intressi maksjal ei ole võimalik nimetatud määra kindlaks teha, eeldatakse, et see on üle 40%. Veerus 13 näidatakse väljamakse summa.

Enne 1.7.2006 makstud intressi korral on kohustuslik ainult koodi 1 kohaselt tehtud väljamakse deklareerimine.»;

51) määruse lisades asendatakse sõnad «Maksu- ja Tolliameti piirkondlik maksukeskus» ja sõnad «Maksu- ja Tolliameti piirkondlik maksu- ja tollikeskus» vastavas käändes sõnadega «Maksu- ja Tolliamet» vastavas käändes;

52) määruse lisa 22 asendatakse käesoleva määruse lisa kohase lisaga 22 «Vorm INF 9. Kingituste ja annetuste ning muude tulude kasutamise deklaratsioon»;

53) määruse lisa 24 asendatakse käesoleva määruse lisa kohase lisaga 24 «Vorm INF 11. Maksustamisele mittekuuluvate dividendide ja muude kasumieraldiste deklaratsioon»;

54) määrust täiendatakse käesoleva määruse lisa kohase lisaga 26 «Vorm INF 13. Aktsionäridele ja osanikele tehtud väljamaksete deklaratsioon»;

55) määrust täiendatakse käesoleva määruse lisa kohase lisaga 27 «Vorm INF 14. Isikliku sõiduauto hüvitise deklaratsioon»;

56) määrust täiendatakse käesoleva määruse lisa kohase lisaga 28 «Vorm INF 15. Mitteresidendi kinnisasja, piiratud asjaõiguse või registrisse kantud vallasasjaga tehtud tehingute deklaratsioon».

§ 2. Rakendussäte

Määruse § 1 punktid 2–4, 7–9, 14, 15, 19, 22–24, 32, 34, 37, 42, 50, 52–56 jõustuvad 2007. a 1. jaanuaril.

Minister Aivar SÕERD

Asekantsler
kantsleri ülesannetes Tauno TATS

Märkus. Lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. (Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 27.07.2006. a resolutsioon nr 17-1/06-05037.)

Lisa 22

Lisa 24

Lisa 26

Lisa 27

Lisa 28

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json