Teksti suurus:

Justiisministri 30. novembri 2000. a määruse nr 72 "Vangla sisekorraeeskiri" ja 18. detsembri 2002. a määruse nr 97 "Pärnu Vangla teenistujate koosseis" muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.08.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 61, 1099

Justiisministri 30. novembri 2000. a määruse nr 72 "Vangla sisekorraeeskiri" ja 18. detsembri 2002. a määruse nr 97 "Pärnu Vangla teenistujate koosseis" muutmine

Vastu võetud 25.07.2006 nr 22

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 105 lõike 2 alusel.

§ 1. Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruse nr 72 «Vangla sisekorraeeskiri» (RTL 2000, 134, 2139; 2006, 36, 622) paragrahvi 60 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kartseris võivad kinnipeetaval olla kaasas pühakiri, tema õiguste kaitseks vajalikud õigusaktid (eelkõige «Eesti Vabariigi põhiseadus», «Vangistusseadus», «Vangla sisekorraeeskiri» ja «Vangla kodukord»), mõistlikus koguses õppekirjandust, kirjapaberit, kirjutusvahendeid, kirjamarke, ümbrikke, tema kohta tehtud kohtuotsuseid ja -määruseid, süüdistuskokkuvõtteid, tema kirjadele saabunud vastuseid, seep, kamm, hambapasta, hambahari, käterätt, rull tualettpaberit ning naiskinnipeetaval hügieenisidemed.»

§ 2. Justiitsministri 18. detsembri 2002. a määruses nr 97 «Pärnu Vangla teenistujate koosseis» tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvis 1 jäetakse julgeolekuametnike koosseisust välja julgeoleku spetsialisti ametikoht ning julgeolekuametnike ametikohtade arv 2 asendatakse arvuga 1;
2) paragrahvis 1 jäetakse vangistusosakonna koosseisust välja üks vanemvalvuri ametikoht ning vangistusosakonna ametikohtade arv 58 asendatakse arvuga 57;
3) paragrahvis 1 jäetakse üldosakonna koosseisust välja koolituse peaspetsialisti ametikoht ning üldosakonna ametikohtade arv 4 asendatakse arvuga 3;
4) paragrahvis 1 asendatakse ametikohtade arv 86,5 arvuga 83,5 ja vanglaametniku ametikohtade arv 64 asendatakse arvuga 62;
5) paragrahvis 1 asendatakse ametikohtade koguarv 96,5 arvuga 93,5.

§ 3. Määrus jõustub 15. augustil 2006. a.

Minister Rein LANG

Kantsler Jüri PIHL

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json